Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A JÁRÁSI GYÁMHIVATAL MEGVÁLTOZOTT FELADATKÖREI 2013-BAN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A JÁRÁSI GYÁMHIVATAL MEGVÁLTOZOTT FELADATKÖREI 2013-BAN"— Előadás másolata:

1 A JÁRÁSI GYÁMHIVATAL MEGVÁLTOZOTT FELADATKÖREI 2013-BAN
Összeállította: dr. Horváth Gábor 2014. március 26.

2 „A gyermekvédelem a közigazgatás költészete
„A gyermekvédelem a közigazgatás költészete. … A gyermekvédelem az emberiség nagy és szeretet ügye, s emellett nálunk nemzeti ügy is.” (Széll Kálmán, 1901.) Tipp: Itt adhatja hozzá saját előadói jegyzeteit.

3 Előadás tartalma: I. A gyámhivatal működése II. A jogszabályi környezet III. A gyámhivatali feladatokról általában IV. A gyámhivatali feladatokról bővebben V. Kitekintés az új Ptk.-ára VI. Összegzés

4 I. A GYÁMHIVATAL MŰKÖDÉSE
„Minden állami gyermekvédelem s a legtökéletesebb gyermekvédelmi törvények értéktelenek, ha hiányzik a társadalmi lelkiismeret, amelyik egyedül tudója a gyermekvédelmet élő valósság tenni.” (Drehr Imre, 1929.)

5 I. A GYÁMHIVATAL MŰKÖDÉSE
A járási gyámhivatal – mint a városi gyámhivatal jogutódja – január 1- jétől a járási hivatal szakigazgatási szerveként működik, elnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

6 I. A GYÁMHIVATAL MŰKÖDÉSE
Helye: Gyöngyös, Kossuth L. u. 1. Ügyfélfogadási ideje: Hétfő: – 16.30 Kedd: – 16.30 Szerda: – 16.30 Csütörtök: – 16.30 Péntek: – 14.00

7 I. A GYÁMHIVATAL MŰKÖDÉSE
9 fő (1 fő hivatalvezető, 7 fő ügyintéző és 1 fő ügykezelő) Illetékesség: 25 település (kb fő; járás: megye második legnagyobb lakosságszáma, 751 km2-el a legnagyobb illetékes. terület) Visontai Kirendeltség: havi egy alkalommal, ügyintézői rotációban

8 I. A GYÁMHIVATAL MŰKÖDÉSE
Infrastruktúra: irodák, tárgyaló és informatikai eszközök Ügyfélbarát közigazgatási eljárások és szolgáltatások Front-office / Back-office ügyintézés Gyermeksarok

9 I. A GYÁMHIVATAL MŰKÖDÉSE
Tájékoztatók, kérelemnyomtatványok Munkakapcsolat (és együttműködés) - szakmai irányítószervvel, - gyermekjóléti szolgálatokkal, - települési jegyzőkkel, - bírósággal, ügyészséggel, - rendőrséggel, - HMGYK.

10 I. A GYÁMHIVATAL MŰKÖDÉSE
2013. január 1-jével átvett folyamatban lévő ügyek: - 255 ügy a jegyzői gyámhatóságoktól, - 243 ügy a városi gyámhivataltól 2013-ban a gyámhivatal által feldogozott hatósági ügyeket a felügyeleti szerv ellenőrizte + 2 célvizsgálati ellenőrzés

11 II. A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET
Magyarország Alaptörvénye 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

12 II. A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET
1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

13 II. A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET
331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhat. szerv.-ről és illeték.-ről 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól további jogszabályok (pl. Btk., Be.)

14 II. A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET
Az 1997-ben megalkotott Gyvt. egységes szemléletű, minden területre kiterjedő, a gyermekvédelem addigi gyakorlatához képest teljes körű reformot jelentő szabályozás. A Gyvt. célja: a családot támogató gyermekjóléti rendszer, ill. a családot „kiegészítő”, átmenetileg helyettesítő (szak)ellátási formák egymásra épülé-

15 II. A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET
se – ezzel is növelve a rászoruló gyermek esélyegyenlőségét. A Gyvt. alapgondolata: a gyermek (lehetőleg vér szerinti) családban történő nevelkedését – elsősorban a megelőzést, ill. a családba való visszakerülést – az állami, az önkormányzati és a civil szervezetek hatékony együttműködése biztosítja.

16 II. A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET
A Gyvt. szabályozás alaptézisei: - a gyermek mindenek felett álló érdekeit kell figyelembe venni, - a gyermeket a családi környezetéből kizárólag anyagi okból nem lehet kiemelni. A Gyvt. hatálybalépése óta zajló folyamatok – melynek célja egy merőben új struktúra megteremtése –

17 II. A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET
a felszínre hozta azokat a hiányosságokat, amelyek megnehezítik a jogalkalmazók munkáját. Ezt mutatja az is, hogy a törvényt minden évben (így 2013-ban is) módosították.

18 III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN
A család fogalom-”közelítések”: - A társadalmat alkotó polgárok legalapvetőbb és legtermészetesebb közössége. - A társadalom természetes és alapvető egysége, joga van a társadalom és az állam védelmére. (Emberi Jogok Egyetemes Nyíl.) - Elsősorban nem kizárólagosan házasságon alapul; olyan elsődle-

19 III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN
ges közösség, amely általában elsőbbséget élvez az állammal és bármely közösséggel szemben. (Lábady Tamás) - A családi köteléket a jogi tények alapítják. (Szladits Károly) Család-”típusok”: tulajdonképpeni, vérségi, szociol.-i, cizellált, mozaikcs.

20 III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN
A gyermekek védelme érdekében dönt: - ideiglenes hatályú elhelyezésről és felülvizsgálatáról, - szülői felügyeleti jog feléledéséről, - nevelésbe vételről (ÁN és TN), annak megszüntetéséről és a kapcsolattartásról,

21 III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN
- utógondozásról és utógondozói ellátásról, - gondozási díj fizetéséről, - nevelési felügyeletről, - védelembe vételről és annak megszüntetéséről, - családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról és felülvizsgálatáról,

22 III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN
- iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetésének kezdeményezéséről a folyósító szervnél, a szüneteltetés megszüntetéséről, ill. a folyósítás szüneteltetésének felülvizsgálatáról - bírósági végrehajtásban közreműködés.

23 III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN
A pénzbeli és a természetbeni támogatásokkal kapcsolatban dönt: - gyermektartásdíj megelőlegezé- séről, - otthonteremtési támogatás megállapításáról.

24 III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN
A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében dönt: - teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételéről, - gyermek családi és utónevének megállapításáról, - családi jogállás megállapítása iránti per megindításához hozzájá- rul (cselekvőképtelen jogosultnál),

25 III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN
- ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők vagy a képzelt apa adatait megállapítja, A terhességet eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő gyermek érdekében dönt: - születendő gyermek lakóhelyét megállapítja, stb.

26 III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN
Az örökbefogadással kapcsolatban dönt: - örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és elrendeli az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, - felveszi a szülőnek a gyermeke ismeretlen személy által örökbefo- gadásához hozzájáruló nyilatk.-át.

27 III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN
Pert indíthat, ill. kezdeményezhet: - gyermek elhelyezése, ill. kiadása, - gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, - szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása, - cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés, annak megszüntetése és felülvizsgálata,

28 III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN
- számadási kötelezettség, ill. a számadás helyességének megállapítása iránt. Feljelentést tesz: - gyermek veszélyeztetése vagy tartás elmulasztása, - gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt.

29 III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN
Szülői felügyelettel kapcsolatban dönt: - kapcsolattartásról és annak végrehajtásáról, - szülői jognyilatkozat érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, - szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők között létre nem jött kérdésekben,

30 III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN
- hozzájárul a gyermek családba fogadásához, - jóváhagyja a gyermek külföldre távozására vonatkozó nyilatkozatot, - engedélyezi a gyermek részére a szülői ház /vagy a szülők által kijelölt már tartózkodási hely elhagyását, - dönt a házask. engedélyezéséről,

31 III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN
- engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatását, - eljár a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos ügyben, továbbá közreműködik a tartásdíjat megállapító, tartásdíj felemelése/ leszállítása iránti kérelem ügyében

32 III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN
Gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban: - gyámot, családba fogadó gyámot, valamint zárgondnokot, eseti gondnokot, méhmagzat gondnokot rendel, - ideiglenes gondnokot, gondnokot és hivatásos gondnokot rendel, és felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti.

33 III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN
A vagyonkezeléssel kapcsolatban (gyermeknél és gondnokoltnál): - dönt a készpénzvagyon gyámi fenntartásos betétben vagy fizetési számlán történő elhelyezéséről, ill. az elhelyezett pénz felhasználásáról, - dönt a vagyon-és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozat jóváhagyásáról,

34 III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN
- rendszeres felügyelete alá vonhatja a vagyonkezelést, - elbírálja a rendszeres-, eseti- és végszámadást, - közreműködik az ingó és ingatlan vagyonnal és vagyoni értékű joggal kapcsolatos ügyekben, - közreműködik a hagyatéki eljárásban.

35 IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
„…csak a pénz nem elég: gyerekbarát társadalom is kell. Ha van ügy, amiért érdemes összefogni, ez az.” (Ferge Zsuzsa)

36 IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
Kiskorú veszélyeztetése: Veszélyeztetés= Olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a kiskorú testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. (Véd.vétel.)

37 IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
Súlyos veszélyeztetettség= A gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat. Jelzőrendszer tagjai: gyermekjóléti szolgálat(!), védőnő, pedagógus, háziorvos, rendőrség, ügyész …..”bárki”.

38 IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
Gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak törvényben rögzített feladata a kiskorú veszélyeztetettségének figyelése és kezelése, különösen a gyermekekkel való nem megfelelő bánásmód (bántalmazás, elhanyagolás) eseteinek feltárása. Gyermekjóléti szolgálat alapvető fe-

39 IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
ladata a családban nevelkedő gyermekek segítése, a veszélyeztetettséget jelentő helyzetek megoldása, ill. a krízisben lévő családok megsegítése. Jelzőrendszer fontossága: A gyermekvédelemben az időmúlás jelentőségének jogági-specifikusan magas a szintje!

40 IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
Ezért kiemelt terület kell legyen: - gyermekek veszélyeztetettsé- gének megelőzése, - veszélyeztetettség megléte esetén a határozott intézkedések megtörténte, - gyermeki jogok és érdekek védelme.

41 IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
Ha a gyermek veszélyeztetett és ezt az alapellátás önkéntes igénybevételével nem lehet megszüntetni, de alaposan feltételezhető, hogy segítségével a gyermek fejlődése családi környezetében mégis biztosítható, abban az esetben a gyámhivatal határozatával védelembe veszi.

42 IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
A védelembe vétel eredményessége/ hatékonysága szorosan összefügg a gyermekjóléti szolgálat működésével! Optimális esetben a védelembe vétel a gyermekjóléti szolgálat javaslatára történik. (Ha pl. a védőnő, az iskola, a háziorvos, a rendőrség jelzése alapján indul, a gyámhivatal a gyermekjóléti szolgálatot megkeresi.)

43 IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
A gyermekjóléti szolgálat nyilatkozik a gyámhivatal részére az alapellátás eredménytelenségéről, egyúttal megküldi az alapellátás során készült kt.-t és az egyéni gondozási tervet, és javaslatot tesz a szolgálatnál dolgozó családgondozó kirendelésére. A gyámhivatal a védelembe vétellel

44 IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
egyidejűleg kirendeli a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját, aki a kiskorú számára egyéni gondozási-nevelési tervet készít. (A védelembe vétel nem érinti a szülői felügyeleti jogot!) A védelembe vételről szóló határozatban olyan kötelezettségek is elrendelhetők, melyeknek célja, hogy

45 IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
elősegítsék a veszélyeztető körülmények megszüntetését. Példák a döntésekben: - kötelezi a szülőt meghatározott ellátások igénybevételére, /vagy a gyermeke vegye igénybe az egészségügyi szolgáltatást, - figyelmezteti a szülőt a helytelen életvitelére, magat.-nak követ.-re.

46 IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
A védelembe vétel indokoltságát a gyámhivatal évente, ill. kérelemre bármikor felülvizsgálja. A védelembe vétel megszüntethető, ha a családban való nevelése védelembe vétel nélkül is biztosítható. A gyermek nagykorúvá válásával megszűnik a védelembe vétel.

47 IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
2013-ban a védelembe vétel hatálya alatt álló gyermekek száma 194 fő. Védelembe vétel okai voltak: - 50 órát elérő igazolatlan hiányzás (84 fő) - szülőnek felróható magatartás (61 fő) - gyermeknek felróható magatartás (34 fő)

48 IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
- környezeti okok (13 fő) - szabs. vagy bcs. elkövetése (2 fő) Védelembe vétel keretében elrendelt intézkedések: - szülő köt.-e, hogy vegye igénybe a kk. napközbeni ellátását (36 fő)

49 IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
- szülő köt.-e, hogy keresse fel a családvéd.-mel fogl. szervet (41 fő) - kk. és hozzátartozója orvosi vizsgálatának kezdem. (3 fő) - kk. egészségét veszélyeztető körülmények megszünt. int. (17 fő) - kk. részére magatartási szabályok megállapítása (30 fő) - szülő figyelmeztetése helytelen magatartásának megvált. (41 fő)

50 IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
Következtetések: a gyermeknek és a szülőnek felróható magatartási ok nehezen választható szét, mert a kiskorú szocializációja, viselkedése, magatartása, esetleges devianciája vélelmezhetően a szülői helytelen nevelés és gondozás miatt van. + A környezeti ok szintén a szülők által „biztosított” gondozási feltételeket, környezetet foglalja magában, és az visszavezethető a szülő felróh.-ára.

51 IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
Ideiglenes hatályú elhelyezés: Nem kizárólagosan gyámhivatali feladat, így szükség esetén eljár: - rendőrség, idegenrend. hatóság, - ügyészség, - bíróság, - menekültügyi hatóság, - bv.-i intézet parancsnoksága.

52 IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
Beutaló szerv haladéktalanul köteles értesíteni a gyámhivatalt (felülvizsgálat: 30 nap /35 nap /2 hó). Mikor: Ha a gyermek felügyelet nélkül marad /vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges.

53 IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
2013-ban a gyámhivatal 41 fő gyermek ideiglenes hatályú elhelyezéséről döntött, azonnal végrehajthatóvá nyilvánított döntéseiben. (4 esetben más illetékességi területen lakhelyűeknél.) Ideiglenes hatályú elhelyezés okai voltak: - úm. sokrétűek és összetettek.

54 IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
41 fő kiskorú elhelyezésének helye: - különélő másik szülőnél (1 fő), - 3-dik személynél (17 fő), - nevelőszülőnél (15 fő), - bentlakásos intézményben (8 fő). Ideiglenes hatályú elhelyezést követően a gyámhivatali döntésekkel érintett kiskorúak száma: 26 fő.

55 IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
26 főt érintő döntések: - átmeneti nevelés vétel (7 fő), - gyermekelhelyezés iránti per- indítás (7 fő), - eljárás megszüntetése családba fogadás miatt (6 fő), - ideiglenes hatályú elhelyezés megszüntetése intézkedés nélkül (6 fő).

56 IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
Gyámhivatali tapasztalatok a védelembe vétellel és az ideiglenes hatályú elhelyezéssel kapcsolatos eljárások, döntések alapján: - nem mindig problémamentes a jelzőrendszer működése (pl. háziorvosok), - példaértékű a gyermekjóléti szolgálatok munkavégzése és együttműködése a gyámhivatallal.

57 IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
Büntetőfeljelentések: Büntetőeljárási törvény alapján hivatalból kötelező! Régi Btk. (2013. június 30-ig) / Új Btk. (2013. július 1-től). Jellemzően: kiskorú veszélyeztetése.

58 IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
A gyámhivatal az ügyészség részére megküldött feljelentésében részletezi az előzményeket is (pl. védőnői, háziorvosi feladatellátás). 2013-ban 7 fő kiskorú ügyében tett büntetőfeljelentést a gyámhivatal. 2 fő gyermek ügyében született bírósági döntés.

59 IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
Régi Btk.-ban: - Családi jogállás megváltoztatása (193. §) - Kiskorú elhelyezésének megváltoztatása (194. §) - Kiskorú veszélyeztetése (195. §) - Tartás elmulasztása (196. §) - Megrontás (201. §) - Költségvetési csalás (396. §)

60 IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
Új Btk.-ban: - Kiskorúak veszélyeztetése (208. §) - Kiskorúval való kapcsolattartás akadályozása (210. §) - Kiskorú elhelyezésének megváltoztatása (211. §) - Tartási kötelezettség elmulasztása (212. §) - Családi jogállás megsért. (213. §)

61 IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
Iskoláztatási támogatás szünetelteté- sével kapcsolatos gyámhatósági intézkedések: 2013-ban a gyámhivatali döntések 84 fő gyermeket érintettek (CSP folyósításának szüneteltetése) 10 órás jelzés: 251 fő, 50 órás: 75 fő.

62 IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
További gyámhivatali feladatokról – röviden a számok tükrében: - családi jogállási ügy: 185, - házasságkötés eng. ügy: 8, - kapcsolattartási ügy (nem szakellátásban): 23, - kapcsolattartási ügy (ID): 10, - kapcsolattartási ügy (ÁN): 84, - kapcsolattartási ügy (TN): 1,

63 IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
- átmeneti nevelésbe vétel: 15, - tartós nevelésbe vétel: 2, - utógondozás elrendelése: 7, - utógondozási ell. elrendelése: 8, - gyámsági ügyek: 34, - gondnokság (jogerős): 15, - gyermektartásdíj megelől.: 20.

64 V. KITEKINTÉS AZ ÚJ PTK.-ÁRA
2013. évi V. törvény (1.600 §, 16 e. norma) 2014. március 15-től hatályos Több különtv.: pl. tám. döntéshozatal Hatályon kívül helyeződött: pl. Csjt. + Kúriai/L.B.-i jogegységi határozatok

65 V. KITEKINTÉS AZ ÚJ PTK.-ÁRA
8 könyvből áll: Első Könyv: Bevezető rendelkezések Második Könyv: Az ember, mint jogalany Harmadik Könyv: A jogi személy Negyedik Könyv: Családi jog Ötödik Könyv: Dologi jog Hatodik Könyv: Kötelmi jog Hetedik Könyv: Öröklési jog Nyolcadik Könyv: Záró rendelkezések

66 V. KITEKINTÉS AZ ÚJ PTK.-ÁRA
Tehát a családjog is beépült a Ptk.-ba De kérdés volt a kodifikációkor: legyen önálló szabályozás továbbra is? A családjogi viszonyok az elmúlt fél évszázadban jelentős változásokon mentek át.

67 V. KITEKINTÉS AZ ÚJ PTK.-ÁRA
Kb. fele norma változatlan, másik fele pedig új szabályozás Terminológiai változások pl.: szülői felügyelet gyakorlásának rendezése; (közeli) hozzátartozó fogalma; mostohaszülő; nevelésbe vétel; családba fogadás; tartásdíj %-os marasztalása megszűnt; élettársi tartás.

68 VI. ÖSSZEGZÉS A (járási) gyámhivatal sok változáson ment át, feladatai folyamatosan bővültek. Mindig a legfontosabb az ügyfelek közigazgatási szolgáltatása és a hatékony ügyintézés, ill. a gyermekek jogainak védelme. A gyermekvédelem egy egész életen át tartó tanulás (lifelong learning).

69 „A jogi életnek nincs talán egy része sem, amely oly gyakran felszínre vetődnék, oly gyakran és oly sokféle formában provokálta volna az elméleti és gyakorlati jogász véleményét, mint a kiskorú jogi élete.” (Sándor Aladár, 1907.)

70 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A JÁRÁSI GYÁMHIVATAL MEGVÁLTOZOTT FELADATKÖREI 2013-BAN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések