Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A JÁRÁSI GYÁMHIVATAL MEGVÁLTOZOTT FELADATKÖREI 2013-BAN Összeállította: dr. Horváth Gábor 2014. március 26.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A JÁRÁSI GYÁMHIVATAL MEGVÁLTOZOTT FELADATKÖREI 2013-BAN Összeállította: dr. Horváth Gábor 2014. március 26."— Előadás másolata:

1 A JÁRÁSI GYÁMHIVATAL MEGVÁLTOZOTT FELADATKÖREI 2013-BAN Összeállította: dr. Horváth Gábor 2014. március 26.

2 „A gyermekvédelem a közigazgatás költészete. … A gyermekvédelem az emberiség nagy és szeretet ügye, s emellett nálunk nemzeti ügy is.” (Széll Kálmán, 1901.)

3 I. A gyámhivatal működése II. A jogszabályi környezet III. A gyámhivatali feladatokról általában IV. A gyámhivatali feladatokról bővebben V. Kitekintés az új Ptk.-ára VI. Összegzés Előadás tartalma:

4 I. A GYÁMHIVATAL MŰKÖDÉSE „Minden állami gyermekvédelem s a legtökéletesebb gyermekvédelmi törvények értéktelenek, ha hiányzik a társadalmi lelkiismeret, amelyik egyedül tudója a gyermekvédelmet élő valósság tenni.” (Drehr Imre, 1929.)

5  A járási gyámhivatal – mint a városi gyámhivatal jogutódja – 2013. január 1- jétől a járási hivatal szakigazgatási szerveként működik, elnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala I. A GYÁMHIVATAL MŰKÖDÉSE

6  Helye: Gyöngyös, Kossuth L. u. 1.  Ügyfélfogadási ideje: - Hétfő: 08.00 – 16.30 - Kedd: 08.00 – 16.30 - Szerda: 08.00 – 16.30 - Csütörtök: 08.00 – 16.30 - Péntek: 08.00 – 14.00 I. A GYÁMHIVATAL MŰKÖDÉSE

7  9 fő (1 fő hivatalvezető, 7 fő ügyintéző és 1 fő ügykezelő)  Illetékesség: 25 település (kb. 75.000 fő; járás: megye második legnagyobb lakosságszáma, 751 km2-el a legnagyobb illetékes. terület)  Visontai Kirendeltség: havi egy alkalommal, ügyintézői rotációban I. A GYÁMHIVATAL MŰKÖDÉSE

8  Infrastruktúra: irodák, tárgyaló és informatikai eszközök  Ügyfélbarát közigazgatási eljárások és szolgáltatások  Front-office / Back-office ügyintézés  Gyermeksarok I. A GYÁMHIVATAL MŰKÖDÉSE

9  Tájékoztatók, kérelemnyomtatványok  Munkakapcsolat (és együttműködés) - szakmai irányítószervvel, - gyermekjóléti szolgálatokkal, - települési jegyzőkkel, - bírósággal, ügyészséggel, - rendőrséggel, - HMGYK. I. A GYÁMHIVATAL MŰKÖDÉSE

10  2013. január 1-jével átvett folyamatban lévő ügyek: - 255 ügy a jegyzői gyámhatóságoktól, - 243 ügy a városi gyámhivataltól  2013-ban a gyámhivatal által feldogozott hatósági ügyeket a felügyeleti szerv ellenőrizte + 2 célvizsgálati ellenőrzés I. A GYÁMHIVATAL MŰKÖDÉSE

11  Magyarország Alaptörvénye  1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről  1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról II. A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

12  1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról  2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről  149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról II. A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

13  331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhat. szerv.-ről és illeték.-ről  2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  további jogszabályok (pl. Btk., Be.) II. A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

14  Az 1997-ben megalkotott Gyvt. egységes szemléletű, minden területre kiterjedő, a gyermekvédelem addigi gyakorlatához képest teljes körű reformot jelentő szabályozás.  A Gyvt. célja: a családot támogató gyermekjóléti rendszer, ill. a családot „kiegészítő”, átmenetileg helyettesítő (szak)ellátási formák egymásra épülé- II. A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

15 se – ezzel is növelve a rászoruló gyermek esélyegyenlőségét.  A Gyvt. alapgondolata: a gyermek (lehetőleg vér szerinti) családban történő nevelkedését – elsősorban a megelőzést, ill. a családba való visszakerülést – az állami, az önkormányzati és a civil szervezetek hatékony együttműködése biztosítja. II. A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

16  A Gyvt. szabályozás alaptézisei: - a gyermek mindenek felett álló érdekeit kell figyelembe venni, - a gyermeket a családi környezetéből kizárólag anyagi okból nem lehet kiemelni.  A Gyvt. hatálybalépése óta zajló folyamatok – melynek célja egy merőben új struktúra megteremtése – II. A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

17 a felszínre hozta azokat a hiányosságokat, amelyek megnehezítik a jogalkalmazók munkáját. Ezt mutatja az is, hogy a törvényt minden évben (így 2013-ban is) módosították. II. A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

18  A család fogalom-”közelítések”: - A társadalmat alkotó polgárok legalapvetőbb és legtermészetesebb közössége. - A társadalom természetes és alapvető egysége, joga van a társadalom és az állam védelmére. (Emberi Jogok Egyetemes Nyíl.) - Elsősorban nem kizárólagosan házasságon alapul; olyan elsődle- III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN

19 ges közösség, amely általában elsőbbséget élvez az állammal és bármely közösséggel szemben. (Lábady Tamás) - A családi köteléket a jogi tények alapítják. (Szladits Károly)  Család-”típusok”: tulajdonképpeni, vérségi, szociol.-i, cizellált, mozaikcs. III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN

20  A gyermekek védelme érdekében dönt: - ideiglenes hatályú elhelyezésről és felülvizsgálatáról, - szülői felügyeleti jog feléledéséről, - nevelésbe vételről (ÁN és TN), annak megszüntetéséről és a kapcsolattartásról, III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN

21 - utógondozásról és utógondozói ellátásról, - gondozási díj fizetéséről, - nevelési felügyeletről, - védelembe vételről és annak megszüntetéséről, - családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról és felülvizsgálatáról, III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN

22 - iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetésének kezdeményezéséről a folyósító szervnél, a szüneteltetés megszüntetéséről, ill. a folyósítás szüneteltetésének felülvizsgálatáról - bírósági végrehajtásban közreműködés. III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN

23  A pénzbeli és a természetbeni támogatásokkal kapcsolatban dönt: - gyermektartásdíj megelőlegezé- séről, - otthonteremtési támogatás megállapításáról. III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN

24  A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében dönt: - teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételéről, - gyermek családi és utónevének megállapításáról, - családi jogállás megállapítása iránti per megindításához hozzájá- rul (cselekvőképtelen jogosultnál), III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN

25 - ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők vagy a képzelt apa adatait megállapítja,  A terhességet eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő gyermek érdekében dönt: - születendő gyermek lakóhelyét megállapítja, stb. III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN

26  Az örökbefogadással kapcsolatban dönt: - örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és elrendeli az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, - felveszi a szülőnek a gyermeke ismeretlen személy által örökbefo- gadásához hozzájáruló nyilatk.-át. III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN

27  Pert indíthat, ill. kezdeményezhet: - gyermek elhelyezése, ill. kiadása, - gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, - szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása, - cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés, annak megszüntetése és felülvizsgálata, III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN

28 - számadási kötelezettség, ill. a számadás helyességének megállapítása iránt.  Feljelentést tesz: - gyermek veszélyeztetése vagy tartás elmulasztása, - gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt. III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN

29  Szülői felügyelettel kapcsolatban dönt: - kapcsolattartásról és annak végrehajtásáról, - szülői jognyilatkozat érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, - szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők között létre nem jött kérdésekben, III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN

30 - hozzájárul a gyermek családba fogadásához, - jóváhagyja a gyermek külföldre távozására vonatkozó nyilatkozatot, - engedélyezi a gyermek részére a szülői ház /vagy a szülők által kijelölt már tartózkodási hely elhagyását, - dönt a házask. engedélyezéséről, III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN

31 - engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatását, - eljár a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos ügyben, továbbá közreműködik a tartásdíjat megállapító, tartásdíj felemelése/ leszállítása iránti kérelem ügyében III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN

32  Gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban: - gyámot, családba fogadó gyámot, valamint zárgondnokot, eseti gondnokot, méhmagzat gondnokot rendel, - ideiglenes gondnokot, gondnokot és hivatásos gondnokot rendel, és felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti. III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN

33  A vagyonkezeléssel kapcsolatban (gyermeknél és gondnokoltnál): - dönt a készpénzvagyon gyámi fenntartásos betétben vagy fizetési számlán történő elhelyezéséről, ill. az elhelyezett pénz felhasználásáról, - dönt a vagyon-és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozat jóváhagyásáról, III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN

34 - rendszeres felügyelete alá vonhatja a vagyonkezelést, - elbírálja a rendszeres-, eseti- és végszámadást, - közreműködik az ingó és ingatlan vagyonnal és vagyoni értékű joggal kapcsolatos ügyekben, - közreműködik a hagyatéki eljárásban. III. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN

35 „…csak a pénz nem elég: gyerekbarát társadalom is kell. Ha van ügy, amiért érdemes összefogni, ez az.” (Ferge Zsuzsa) IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

36 Kiskorú veszélyeztetése:  Veszélyeztetés= Olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a kiskorú testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. (Véd.vétel.) IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

37  Súlyos veszélyeztetettség= A gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat.  Jelzőrendszer tagjai: gyermekjóléti szolgálat(!), védőnő, pedagógus, háziorvos, rendőrség, ügyész …..”bárki”. IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

38  Gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak törvényben rögzített feladata a kiskorú veszélyeztetettségének figyelése és kezelése, különösen a gyermekekkel való nem megfelelő bánásmód (bántalmazás, elhanyagolás) eseteinek feltárása.  Gyermekjóléti szolgálat alapvető fe- IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

39 ladata a családban nevelkedő gyermekek segítése, a veszélyeztetettséget jelentő helyzetek megoldása, ill. a krízisben lévő családok megsegítése.  Jelzőrendszer fontossága: A gyermekvédelemben az időmúlás jelentőségének jogági-specifikusan magas a szintje! IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

40  Ezért kiemelt terület kell legyen: - gyermekek veszélyeztetettsé- gének megelőzése, - veszélyeztetettség megléte esetén a határozott intézkedések megtörténte, - gyermeki jogok és érdekek védelme. IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

41  Ha a gyermek veszélyeztetett és ezt az alapellátás önkéntes igénybevételével nem lehet megszüntetni, de alaposan feltételezhető, hogy segítségével a gyermek fejlődése családi környezetében mégis biztosítható, abban az esetben a gyámhivatal határozatával védelembe veszi. IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

42  A védelembe vétel eredményessége/ hatékonysága szorosan összefügg a gyermekjóléti szolgálat működésével!  Optimális esetben a védelembe vétel a gyermekjóléti szolgálat javaslatára történik. (Ha pl. a védőnő, az iskola, a háziorvos, a rendőrség jelzése alapján indul, a gyámhivatal a gyermekjóléti szolgálatot megkeresi.) IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

43  A gyermekjóléti szolgálat nyilatkozik a gyámhivatal részére az alapellátás eredménytelenségéről, egyúttal megküldi az alapellátás során készült kt.-t és az egyéni gondozási tervet, és javaslatot tesz a szolgálatnál dolgozó családgondozó kirendelésére.  A gyámhivatal a védelembe vétellel IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

44 egyidejűleg kirendeli a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját, aki a kiskorú számára egyéni gondozási-nevelési tervet készít. (A védelembe vétel nem érinti a szülői felügyeleti jogot!)  A védelembe vételről szóló határozatban olyan kötelezettségek is elrendelhetők, melyeknek célja, hogy IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

45 elősegítsék a veszélyeztető körülmények megszüntetését.  Példák a döntésekben: - kötelezi a szülőt meghatározott ellátások igénybevételére, /vagy a gyermeke vegye igénybe az egészségügyi szolgáltatást, - figyelmezteti a szülőt a helytelen életvitelére, magat.-nak követ.-re. IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

46  A védelembe vétel indokoltságát a gyámhivatal évente, ill. kérelemre bármikor felülvizsgálja.  A védelembe vétel megszüntethető, ha a családban való nevelése védelembe vétel nélkül is biztosítható.  A gyermek nagykorúvá válásával megszűnik a védelembe vétel. IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

47  2013-ban a védelembe vétel hatálya alatt álló gyermekek száma 194 fő.  Védelembe vétel okai voltak: - 50 órát elérő igazolatlan hiányzás (84 fő) - szülőnek felróható magatartás (61 fő) - gyermeknek felróható magatartás (34 fő) IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

48 - környezeti okok (13 fő) - szabs. vagy bcs. elkövetése (2 fő)  Védelembe vétel keretében elrendelt intézkedések: - szülő köt.-e, hogy vegye igénybe a kk. napközbeni ellátását (36 fő) IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

49 - szülő köt.-e, hogy keresse fel a családvéd.-mel fogl. szervet (41 fő) - kk. és hozzátartozója orvosi vizsgálatának kezdem. (3 fő) - kk. egészségét veszélyeztető körülmények megszünt. int. (17 fő) - kk. részére magatartási szabályok megállapítása (30 fő) - szülő figyelmeztetése helytelen magatartásának megvált. (41 fő) IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

50  Következtetések: a gyermeknek és a szülőnek felróható magatartási ok nehezen választható szét, mert a kiskorú szocializációja, viselkedése, magatartása, esetleges devianciája vélelmezhetően a szülői helytelen nevelés és gondozás miatt van. + A környezeti ok szintén a szülők által „biztosított” gondozási feltételeket, környezetet foglalja magában, és az visszavezethető a szülő felróh.-ára. IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

51 Ideiglenes hatályú elhelyezés:  Nem kizárólagosan gyámhivatali feladat, így szükség esetén eljár: - rendőrség, idegenrend. hatóság, - ügyészség, - bíróság, - menekültügyi hatóság, - bv.-i intézet parancsnoksága. IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

52  Beutaló szerv haladéktalanul köteles értesíteni a gyámhivatalt (felülvizsgálat: 30 nap /35 nap /2 hó).  Mikor: Ha a gyermek felügyelet nélkül marad /vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges. IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

53  2013-ban a gyámhivatal 41 fő gyermek ideiglenes hatályú elhelyezéséről döntött, azonnal végrehajthatóvá nyilvánított döntéseiben. (4 esetben más illetékességi területen lakhelyűeknél.)  Ideiglenes hatályú elhelyezés okai voltak: - úm. sokrétűek és összetettek. IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

54  41 fő kiskorú elhelyezésének helye: - különélő másik szülőnél (1 fő), - 3-dik személynél (17 fő), - nevelőszülőnél (15 fő), - bentlakásos intézményben (8 fő).  Ideiglenes hatályú elhelyezést követően a gyámhivatali döntésekkel érintett kiskorúak száma: 26 fő. IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

55  26 főt érintő döntések: - átmeneti nevelés vétel (7 fő), - gyermekelhelyezés irántiper- indítás (7 fő), - eljárás megszüntetése családba fogadás miatt (6 fő), - ideiglenes hatályú elhelyezés megszüntetése intézkedés nélkül (6 fő). IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

56  Gyámhivatali tapasztalatok a védelembe vétellel és az ideiglenes hatályú elhelyezéssel kapcsolatos eljárások, döntések alapján: - nem mindig problémamentes a jelzőrendszer működése (pl. háziorvosok), - példaértékű a gyermekjóléti szolgálatok munkavégzése és együttműködése a gyámhivatallal. IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

57 Büntetőfeljelentések:  Büntetőeljárási törvény alapján hivatalból kötelező!  Régi Btk. (2013. június 30-ig) / Új Btk. (2013. július 1-től).  Jellemzően: kiskorú veszélyeztetése. IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

58  A gyámhivatal az ügyészség részére megküldött feljelentésében részletezi az előzményeket is (pl. védőnői, háziorvosi feladatellátás).  2013-ban 7 fő kiskorú ügyében tett büntetőfeljelentést a gyámhivatal.  2 fő gyermek ügyében született bírósági döntés. IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

59  Régi Btk.-ban: - Családi jogállás megváltoztatása (193. §) - Kiskorú elhelyezésének megváltoztatása (194. §) - Kiskorú veszélyeztetése (195. §) - Tartás elmulasztása (196. §) - Megrontás (201. §) - Költségvetési csalás (396. §) IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

60  Új Btk.-ban: - Kiskorúak veszélyeztetése (208. §) - Kiskorúval való kapcsolattartás akadályozása (210. §) - Kiskorú elhelyezésének megváltoztatása (211. §) - Tartási kötelezettség elmulasztása (212. §) - Családi jogállás megsért. (213. §) IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

61 Iskoláztatási támogatás szünetelteté- sével kapcsolatos gyámhatósági intézkedések:  2013-ban a gyámhivatali döntések 84 fő gyermeket érintettek (CSP folyósításának szüneteltetése)  10 órás jelzés: 251 fő, 50 órás: 75 fő. IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

62  További gyámhivatali feladatokról – röviden a számok tükrében: - családi jogállási ügy: 185, - házasságkötés eng. ügy: 8, - kapcsolattartási ügy (nem szakellátásban): 23, - kapcsolattartási ügy (ID): 10, - kapcsolattartási ügy (ÁN): 84, - kapcsolattartási ügy (TN): 1, IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

63 - átmeneti nevelésbe vétel: 15, - tartós nevelésbe vétel: 2, - utógondozás elrendelése: 7, - utógondozási ell. elrendelése: 8, - gyámsági ügyek: 34, - gondnokság (jogerős): 15, - gyermektartásdíj megelől.: 20. IV. A GYÁMHIVATALI FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

64  2013. évi V. törvény (1.600 §, 16 e. norma)  2014. március 15-től hatályos  Több különtv.: pl. tám. döntéshozatal  Hatályon kívül helyeződött: pl. Csjt. + Kúriai/L.B.-i jogegységi határozatok V. KITEKINTÉS AZ ÚJ PTK.-ÁRA

65  8 könyvből áll: Első Könyv: Bevezető rendelkezések Második Könyv: Az ember, mint jogalany Harmadik Könyv: A jogi személy Negyedik Könyv: Családi jog Ötödik Könyv: Dologi jog Hatodik Könyv: Kötelmi jog Hetedik Könyv: Öröklési jog Nyolcadik Könyv: Záró rendelkezések V. KITEKINTÉS AZ ÚJ PTK.-ÁRA

66  Tehát a családjog is beépült a Ptk.-ba  De kérdés volt a kodifikációkor: legyen önálló szabályozás továbbra is?  A családjogi viszonyok az elmúlt fél évszázadban jelentős változásokon mentek át. V. KITEKINTÉS AZ ÚJ PTK.-ÁRA

67  Kb. fele norma változatlan, másik fele pedig új szabályozás  Terminológiai változások pl.: szülői felügyelet gyakorlásának rendezése; (közeli) hozzátartozó fogalma; mostohaszülő; nevelésbe vétel; családba fogadás; tartásdíj %-os marasztalása megszűnt; élettársi tartás. V. KITEKINTÉS AZ ÚJ PTK.-ÁRA

68  A (járási) gyámhivatal sok változáson ment át, feladatai folyamatosan bővültek.  Mindig a legfontosabb az ügyfelek közigazgatási szolgáltatása és a hatékony ügyintézés, ill. a gyermekek jogainak védelme.  A gyermekvédelem egy egész életen át tartó tanulás (lifelong learning). VI. ÖSSZEGZÉS

69 „A jogi életnek nincs talán egy része sem, amely oly gyakran felszínre vetődnék, oly gyakran és oly sokféle formában provokálta volna az elméleti és gyakorlati jogász véleményét, mint a kiskorú jogi élete.” (Sándor Aladár, 1907.)

70 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A JÁRÁSI GYÁMHIVATAL MEGVÁLTOZOTT FELADATKÖREI 2013-BAN Összeállította: dr. Horváth Gábor 2014. március 26."

Hasonló előadás


Google Hirdetések