Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A helyi önkormányzatok 2013. évi feladatai és finanszírozási rendszere.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A helyi önkormányzatok 2013. évi feladatai és finanszírozási rendszere."— Előadás másolata:

1 A helyi önkormányzatok 2013. évi feladatai és finanszírozási rendszere

2 2 Helyi önkormányzatok száma, lakosságszáma 2012. január 1-jén Helyi önkormányzatok Önkormányzatok száma (db) Önkormányzatok lakosságszáma (fő) Községi önkormányzatok 500 fő lakosságszám alatt1 051281 337 Községi önkormányzatok 500 és 999 fő lakosságszám között677487 014 Községi önkormányzatok 1 000 és 2 999 fő lakosságszám között8661 475 068 Községi önkormányzatok 3 000 fő lakosságszámmal, vagy e fölött113431 818 Községek összesen2 7072 675 237 Nagyközségek119473 804 Városi önkormányzatok 5 000 fő lakosságszám alatt82287 952 Városi önkormányzatok 5 000 és 9 999 fő lakosságszám között101711 521 Városi önkormányzatok 10 000 fő lakosságszámmal, vagy e fölött1212 233 744 Városi önkormányzatok összesen3043 233 217 Megyei önkormányzatok19- Megyei jogú városi önkormányzatok232 015 036 Fővárosi és kerületi önkormányzatok241 694 426 Helyi önkormányzatok összesen3 19610 091 720

3 3 A helyi önkormányzatok adóssága, pénzforgalmi egyenlege 2002.2006.2010.2011. 2012. várható %-os változás 2011 /2002 Bruttó adósságállomány191,5490,11 247,51 196,01242,8624,5 Pénzforgalmi egyenleg-105,0-156,5-232,0143,5-60,0-136,7 milliárd forint

4 4 A helyi önkormányzatok adóssága, pénzforgalmi egyenlege milliárd forint

5 5 A helyi önkormányzatok eladósodottsága 2011-ben millió forint

6 6 A helyi önkormányzatok főbb település-típusonkénti 2011. évi adósságállománya millió forint Főváros Főv. kerületek Megyei önkor- mányzat Megyei jogú városok Egyéb városok NagyközségKözség Többcélú kistérségi társulás Ország összesen Hosszú lejáratú adósságállomány 172 165,593 619,41 505,5323 115,8362 665,322 809,740 816,1116,0 1 016 813,3 Rövid lejáratú adósságállomány (szállítók nélkül) 10 957,917 542,8103,559 956,063 228,94 459,923 493,2254,4 179 996,6 Adósságállomány összesen (szállítók nélkül) 183 123,4111 162,21 609,0383 071,8425 894,227 269,664 309,3370,4 1 196 809,9 A szállítói tartozások nélküli adósságállomány aránya az összes eszközállományho z viszonyítva (%)8,06,50,416,314,48,73,80,8 10,1

7 7 A helyi önkormányzatok 2011. évi hosszú lejáratú adósságállományának deviza összetétele millió forint Forint Deviza Összesen Euró alapú adósság aránya (%) Svájci frank alapú adósság aránya (%) EuroSvájci frankEgyéb Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 67 906,656 466395 290,3256,1 519 919,010,976,0 Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 12 278,5028 1720 40 450,50,069,6 Beruházási és fejlesztési hitelek 244 329206 654,462 557,10 513 540,540,212,2 Működési célú hosszú lejáratú hitelek 8 904,77751 259,30 10 939,07,111,5 Adósságállomány összesen (rövid lejáratú hitelek és váltótartozások nélkül) 333 418,8263 895,4487 278,7256,11 084 849,024,344,9

8 8 Helyi önkormányzatokról szóló új törvény – feladatátrendeződés • az új Ötv. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára, • a jelenlegi feladatok jelentős részét az állam közvetlenül biztosítja 2013-tól, • a települési önkormányzatok a jövőben a valós helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára, • a megyei önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplői lesznek, • a jövőben az államigazgatási feladat- és hatáskörök döntő többsége a járási kormányhivatalokhoz kerül, biztosítva az igazgatási feladatok országon belül egyenlő színvonalon történő ellátását, • a helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, a jövőben az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

9 9 Helyi önkormányzatokról szóló új törvény - önkormányzati kötelező feladatok 2013-tól • településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.), • óvodai ellátás, • szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, • egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás), • kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.), • helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás), • lakás- és helyiséggazdálkodás,

10 10 Helyi önkormányzatokról szóló új törvény - önkormányzati kötelező feladatok 2013-tól • honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, • közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, • helyi közfoglalkoztatás, • helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok, • sport, ifjúsági ügyek, • nemzetiségi ügyek, • helyi közösségi közlekedés biztosítása, • hulladékgazdálkodás, • távhőszolgáltatás, • kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

11 11 Nem az önkormányzati törvényben előírt önkormányzati feladatok •Törvény a felsoroltakon kívül más a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja. •Törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat. •A helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. •Az önként vállalt feladatok ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

12 12 Helyi önkormányzatokról szóló új törvény – feladatátrendeződés Az új Ötv. értelmében az önkormányzatoktól elkerülő feladatok: • megyei intézmények állami fenntartásba kerültek (MIK-ek), a megyék elsődleges feladata a területfejlesztés összefogása, • alap- és középfokú oktatás, (óvoda kivételével) • egészségügyi szakellátó intézmények (kórházak) fenntartása, • államigazgatási feladat- és hatáskörök átkerülnek a járási hivatalokhoz.

13 13 A megyei intézmények állami fenntartásba vétele 2011. évi CLIV. törvény alapján: • a megyei intézmények állami fenntartásba kerültek 2012. január 1-jétől, • a megyék adósságállományát (189 mrd Ft) az állam átvállalta 2011-ben, • a megyei intézmények szállítói tartozása az intézményfenntartást követi, • a megyei önkormányzatok vagyona, gazdasági társaságai, alapítványai stb. térítésmentesen az államra szálltak.

14 14 A fekvő- és járóbeteg szakellátó egészségügyi intézmények állami fenntartásba vétele A fővárosi egészségügyi intézményekre vonatkozóan is hasonló döntés született azzal, hogy esetükben az Állam a Fővárosi Önkormányzat adósságállományából azon elemeket veszi át, amelyek az átvételre kerülő egészségügyi intézményekhez és az általuk ellátott feladatokhoz kapcsolódóan kerültek felvételre, illetve kibocsátásra (8,6 mrd Ft összegben). 2012. május 1-jétől az állam a 2012. évi XXXVIII. törvény alapján átvette a települési önkormányzatok aktív fekvőbeteg-szakellátást, krónikus fekvőbeteg-szakellátást, valamint az integrált járóbeteg- szakellátást nyújtó egészségügyi intézményeit. Az átvételhez kapcsolódóan az állam 2012. év végéig átvállalja az önkormányzatok intézményeihez kapcsolódó adósságát és az intézmények szállítói tartozását is.

15 15 Köznevelés Feladatváltozás Állam - Önkormányzat között: • Óvoda fenntartás és működtetés - teljes körűen települési önkormányzat • Iskola (alapfokú, gimnázium, szakközépiskola, kollégium, szak-, szakmai szolgálat) Pedagógusok és szakmai segítőik - állami alkalmazottak - közvetlen bérfinanszírozás Szakmai dologi kiadás - állam támogatja Működtetés (nem szakmai dologi kiadások, technikai személyzet) Főszabály: 3000 fő lakos fölött - önkormányzati feladat 3000 fő lakos alatt - állami feladat Kiegészítő szabály: 3000 fő lakos fölött - önkormányzat lemondhat, állam átvállalja önkormányzat hozzájárulást fizet feltételtől függően 3000 lakos alatt - önkormányzat átvállalhatja, ha képes működtetni • Szakképzés - állami feladat teljes körűen

16 16 Köznevelési intézményfenntartó rendszer • A köznevelési intézményeket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fogja fenntartani. • Az operatív feladatokat a Központ tankerületi igazgatóságai látják el. • A tankerületek területe megegyezik a járások területével. • Költségvetési jogilag a Központ egy egységes költségvetési szerv lesz, a tankerületek és az iskolák a Központ jogi személyiségű szervezeti egységei lesznek. • Ahol az állam látja el a működtetési feladatokat, ott ez a feladat is a Központra hárul.

17 17 • Állam átveszi: a gyermekvédelmi és a fogyatékos szakosított bentlakásos ellátásokat • Az intézmények fenntartását az EMMI által létrehozott Szociális- és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fogja végezni • A közneveléssel ellentétben itt a teljes feladattömeg az állam felelősségébe kerül, tehát a szakmai feladatellátás és a működtetés egysége fennmarad • Önkormányzatnál marad: idősek és hajléktalanok szakosított bentlakásos ellátása Szociális és gyermekvédelmi ellátási rendszer változásai

18 18 • 2013. január 1-től megalakulnak a járási kormányhivatalok. • A járási kormányhivatalok nem önkormányzati szervek lesznek, hanem a Kormány alárendeltségében működnek. • A járási kormányhivatalok a megyei kormányhivatalok kirendeltségei lesznek. • A kormányhivatalok átveszik az önkormányzatoktól az okmányirodai és gyámügyi feladatok egészét. • Szintén a kormányhivatalokhoz kerül néhány szociális segély (időskorúak járadéka, ápolási díj) megállapítása és folyósítása. Változások az államigazgatási feladatok rendszerében

19 19 Más fejezetekbe átkerülő források EMMI-hez: • Iskolapedagógus bérre 334,6 milliárd forint (korábbi ilyen célú állami támogatás 251,3 milliárd + helyi illetékbevételek, helyben maradó SZJA közel fele, és gépjárműadó 40%-a 83,3 milliárd forint). • Taneszközökre 11,3 milliárd forint (korábbi hasonló célú állami hozzájárulások átcsoportosításából). • Szociális szakellátásra 16,3 milliárd forint (korábbi önkormányzati normatív támogatás 5,8 milliárd + helyi SZJA 0,5 százalékpontja és gépjárműadó 5%-a 10,5 milliárd forint). KIM-hez: • Járási kormányhivatalok 29,6 milliárd forint (gyámügyi és okmányirodai normatív hozzájárulások, a körjegyzőségi feladatokhoz kapcsolódó támogatás, valamint az általános üzemeltetési normatíva egy része). • Ellátottak juttatására 18,3 milliárd forint (az egyes segélyek, így az ápolási díj, az időskorúak járadéka, az óvodáztatási támogatás).

20 20 Helyi önkormányzatokról szóló új törvény – közös önkormányzati hivatal • 2013. január 1-jétől közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azon - járáson belüli – községi önkormányzatok, amelyek területét legfeljebb egy település választja el egymástól és lakosságszámuk nem haladja meg a 2000 főt. • 2000 fő lakosságszámot meghaladó település is tartozhat közös hivatalhoz. • Közös hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma legalább 2000 fő, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét. • A közös önkormányzati hivatalokat legkésőbb 2013. márciusáig kell megalakítani. • Ezt követően a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületei az önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül döntenek.

21 21 Helyi önkormányzatokról szóló új törvény – közös önkormányzati hivatal • Amennyiben a közös hivatalt határidőre nem hozzák létre, vagy valamely település nem tud csatlakozni, akkor a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője jelöli ki az ahhoz tartozó településeket. • A megállapodásban meghatározottak szerint minden érintett településen biztosítani kell az igazgatási munka folyamatos, vagy időszakos ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. • Ha a közös önkormányzati hivatalt működtető települések egyike város, akkor a város a székhelytelepülés, egyéb esetekben a székhelytelepülést a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzatok képviselő- testületei határozzák meg.

22 22 Kondíciók • 2013-ban a IX. fejezet előirányzata 670,5 milliárd forint. • Helyben maradó SZJA 4,1 százalékpontja kiszabályozásra kerül (a maradék 3,9 állami támogatássá alakul). • A gépjárműadó 45%-a kiszabályozásra kerül, 15%-a az általános támogatás forrása lesz. • A teljes illetékbevétel – mely 2012-ben már csak a megyei jogú városoknál és a fővárosnál volt – kiszabályozásra kerül. • Jövedelemkülönbség mérséklés rendszere is megszűnik (a korábban e célt szolgáló támogatás forrása beépül az általános működési támogatásba). • Helyi adók – így az iparűzési adó – rendszere nem változik.

23 23 Az önkormányzati átengedett bevételek alakulása Átengedés mértéke 2012-ben (zárójelben a 2012. évi átengedés mértéke) Az ágazati feladatokhoz átrendezett mérték (zárójelben az összeg) Az általános támogatásba átcsoportosított mérték (zárójelben az összeg) Átengedés mértéke 2013-ban (zárójelben az összeg) SZJA (8%)4,1% (49,1 Mrd Ft)3,9% (45,6 Mrd Ft)0 Illeték (100%)100% (12,3 Mrd Ft)00 Gépjárműadó (100%)45% (32,4 Mrd Ft)15% (11,7 Mrd Ft)40 % (29,4 Mrd Ft)

24 24 A helyi önkormányzatok 2013. évi állami támogatásai millió forint MegnevezésÁllami támogatások SZJA bevételek 2012. évi előirányzat928 813,4113 117,4 Állami támogatások és SZJA bevétel együtt1 041 930,8 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék zárolása-12 000,0 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímből zárolás-4 000,0 A szekszárdi Német Színház támogatásának átcsoportosítása az EMMI fejezetbe -32,4 2013. évi bázis irányszám1 025 898,4 Pedagógus életpálya-modell többletigénye12 512,0 A BKV-nak nyújtott támogatás csökkentése-10 000,0 Önkormányzati szervezetfejlesztés miatti megtakarítás-15 000,0 Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 3 750,0 Megyei jogú városok által átvett könyvtárak, múzeumok (KIM-től) 5 500,0 2013. évi irányszám (fejezeti átadások nélkül) 1 022 660,4 Illetékbevételek 12 328,6 Gépjárműadó 44 100,0 2013. évi irányszám a fejezeti átcsoportosításhoz figyelembe vett gépjárműadó és illetékbevételekkel 1 079 089,0

25 25 Fejezeti átcsoportosítások EMMI fejezetbe átkerülő források iskolapedagógusbérre -334 600,0 ebből: támogatás -251 300,0 SZJA -42 171,4 illetékbevétel -12 328,6 gépjárműadó (40%) -28 800,0 EMMI fejezetbe átkerülő források szociális szakellátásra -16 322,8 ebből: támogatás -5 835,9 SZJA (0,5%) -6 886,9 gépjárműadó (5%) -3 600,0 EMMI fejezetbe átkerülő támogatás az iskolai szakmai munka feltételeinek biztosításához -11 335,8 KIM fejezetbe átkerülő források (járási kormányhivataloknak működési célra) -29 605,0 KIM fejezetbe átkerülő források (ellátottak juttatásaira) -18 325,9 Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása 1 000,0 Ferihegyi út meghosszabbításának támogatása 670,0 A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása 500,0 2012. évi irányszám (állami támogatások)671 069,50,0

26 26 Általános működési feladatok támogatása Önkormányzati feladatellátás finanszírozása: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (112,6 milliárd forint) Három elemű támogatás • Az önkormányzati hivatal működéshez az elismert hivatali létszám bér- és dologi kiadásaihoz járul hozzá. (Egy fő 3,6 millió forint/ fő bér és szocho + 0,98 millió forint dologi kiadás, mintegy 25 000 fő közszolgálati tisztviselőre számolva.) • Településüzemeltetés egyes kiemelt feladataihoz kapcsolódó támogatás: zöldterület-gazdálkodáshoz; közvilágításhoz; temető-, közút fenntartáshoz. E kettő együttes összegét csökkenti (esetenként lenullázhatja) a helyi önkormányzat elvárt bevétele, ami a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5 %-a. • Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Megillet minden települést 2700 Ft/lakos összeggel, de min. 3 millió forint.

27 27 Köznevelés Köznevelési feladatok finanszírozása Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása (109,9 milliárd forint) Elve: Jogszabály szerinti oktatásszervezési paraméterek és kötelező keresetelemek alapján a havi tényleges bérszámfejtésre épül Lépései: • gyerekszámból, csoportátlagból -> elismert csoportszám • pedagógus kötelező óraszámból, elismert csoportszámból -> elismert pedagógus létszám • tényleges keresetekből, elismert pedagógus létszámból -> elismert keresetelemek Óvodaműködtetés (17,0 milliárd forint) • statisztikai gyermeklétszám és 54 000 forint/fő/év szorzataként • elszámolás zárszámadás keretében Gyermekétkeztetés (29,5 milliárd forint) a 2012.-ben is ismert jogosultsági, igénylési, elszámolási feltételek szerint 68 000 forint/fő/év fajlagos

28 28 Szociális és gyermekvédelmi ellátás Segélyezés Változás: Normatív ápolási díj és időskorúak járadéka államhoz kerül Finanszírozás • Alapelve változatlan, a konkrét összegek változnak • Hozzájárulás pénzbeli ellátásokhoz (39,1 milliárd forint) • 80% a 2012. évi arányok alapján, • 20% lakosságszám alapján kerül elosztásra • de min. 1000 forint/fő, max. 25 000 forint/fő • Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (117,7 milliárd forint) Alapellátás Alapelve változatlan, de a konkrét összegek változnak 10-30% közötti többlet társulásos megoldásnál: étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátások esetén Fajlagos változások: • házi segítségnyújtás 125 000 forint/főcsökkent • időskorúak nappali ellátása115 000 forint/főnövekedett • fogyatékosak nappali ellátása570 000 forint/főnövekedett • pszichiátriai betegek nappali ellátása330 000 forint/főnövekedett

29 29 Szociális és gyermekvédelmi ellátás Idősek és hajléktalanok szakosított bentlakásos ellátása Feladatváltozás • Önkormányzatnál marad: idősek és hajléktalanok szakosított bentlakásos ellátása • Állam átveszi: a további szakosított bentlakásos ellátásokat Önkormányzatnál maradó feladatok finanszírozása két elemű • Szakmai dolgozók bértámogatása • Intézményi működtetési támogatás Szakmai dolgozók bértámogatása (16,8 milliárd forint): • Elve: a törvény által elismert szakmai létszámhoz kapcsolódó kötelező bérelemek finanszírozása illetményszámfejtés tényadatai alapján • Lépései: • ellátotti létszámból -> elismert alkalmazotti létszám • illetményszámfejtésből -> kötelező bérelemek • elismert alkalmazott létszámból, kötelező bérelemekből -> bértámogatás

30 30 Szociális és gyermekvédelmi ellátás Idősek és hajléktalanok szakosított bentlakásos ellátása Intézményi működtetés támogatása (4,1 milliárd forint): • Célja: hozzájárulás • a nem szakmai dolgozók béréhez • szakmai dologi kiadáshoz • épületműködtetéshez • Módszere: • maximum a szolgáltatási önköltség, valamint a térítési díjak és a bértámogatás összegének különbözete Bölcsődés, és fogyatékos intézményekben elhelyezetett gyermekek étkeztetése: a 2012.-ben is ismert jogosultsági, igénylési, elszámolási feltételek szerint 68 000 forint/fő/év fajlagos

31 31 Közművelődési feladatok támogatása Kulturális feladatok támogatása (17,6 milliárd forint) Feladatszerkezet változása: • A megyei múzeumi igazgatóságok törzsintézményei a megyeszékhely megyei jogú városokhoz (Pest Megyében Szentendréhez), tagintézményei az illetékes települési önkormányzatok • A megyei könyvtárak a megye székhely megyei jogú városokhoz (Pest Megyében Szentendréhez) kerülnek fenntartásra. Támogatás: két szempont szerint differenciált, kötött • Szakmai szempontok - múzeumi ellátás - könyvtári szolgáltatás - közművelődés • Településtípusok szerint

32 32 Előadó-művészeti támogatás, egyéb kulturális célú támogatások Előadó-művészeti támogatása (11,8 milliárd forint) Két szempont szerint differenciált, kötött támogatás • Szakmai szempontok színház – zenekar – énekkar • Támogatás típus szerint művészeti ösztönző létesítménygazdálkodási célú működtetési támogatás Központosított előirányzatok • Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő, múzeumi szakmai támogatás (780,0 millió forint) • „ART” mozi hálózat digitális fejlesztésének támogatására (100,0 millió forint)

33 33 Egyéb, az önkormányzatokat megillető támogatások • Megyei önkormányzatok működésének támogatása 4,9 milliárd forint. • Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került önkormányzatok támogatása 100 millió forint. • A központosított előirányzatok rendszere nagyrészt változatlan marad 2012-höz képest. Tartalékok: • Kiegészítő támogatási tartalékok (önkormányzati fejezeti tartalék 49 milliárd forint, szerkezetátalakítási tartalék 35 milliárd forint). • Megyei önkormányzati tartalék 1,5 milliárd forint.

34 34 Várható további intézkedések • Pedagógus életpálya bevezetésének elhalasztása 2013. szeptember 1-ről 2014. január 1-re (megtakarítás kb. 73 milliárd forint). • Helyi önkormányzati hatáskörű szociális segélyek együttes összegének maximálása (megtakarítás kb. 8 milliárd forint). Egyes önkormányzati (jegyzői és saját hatáskörű), továbbá a járási kormányhivatalokba 2013. január 1-jétől átkerülő segélyek együttfolyósítási összeghatára a közfoglalkoztatási minimálbér.

35 35 Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény – adósságkeletkezés engedélyezése • Az Alaptörvényben rögzítetteknek megfelelően a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet kizárólag a Kormány hozzájárulásával köthet. • Az adósságból eredő fizetési kötelezettség mértéke éves szinten a saját bevételeinek 50%-át nem haladhatja meg. •Nem kell a Kormány hozzájárulása =az európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől elnyert fejlesztési támogatások megelőlegezésére vagy önrészére szolgáló hitelek, =a költségvetési éven belüli működési célú hitel (likvid hitel), =a reorganizációs hitelek, valamint =a törvényben írt értékhatár alatti ügyletek esetében. •Az adósságmegújító hitelt is engedélyeztetni kell.

36 36 Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény – adósságkeletkezés engedélyezése Az új szabályozás célja • az önkormányzatok fizetésképtelenné válásának megelőzése, • a nagymértékben eladósodott önkormányzatok további eladósodásának megakadályozása, • az önkormányzati alrendszer hiányának kordában tartása, • továbbá annak biztosítása, hogy az önkormányzatok csak a törvény által számukra előírt (kötelező és önként vállalt) feladatok ellátásának érdekében kössenek adósságot keletkeztető ügyleteket.

37 37 Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény – adósságkeletkezés engedélyezése A Kormány az ügylethez abban az esetben járul hozzá, ha • az adósságot keletkeztető ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi azzal, hogy a működési kiadások folyamatos teljesítése biztosított, • az adósságból eredő fizetési kötelezettség mértéke éves szinten a saját bevételeinek 50%-át nem haladhatja meg, • az adósságot keletkeztető ügylet az államháztartás önkormányzati alrendszere adósságának a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértéke teljesítését nem veszélyezteti (2013-tól), • az adósságot keletkeztető ügylet nem eredményezi a 2012. év végi államadósság-mutató növekedését a 2011. év végi mutatóhoz képest (2012-ben).

38 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A helyi önkormányzatok 2013. évi feladatai és finanszírozási rendszere."

Hasonló előadás


Google Hirdetések