Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Belügyminisztérium A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Belügyminisztérium A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás 1."— Előadás másolata:

1 Belügyminisztérium A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás 1

2 2013. évi költségvetés 2013-tól új feladat-ellátási rendszer forrásszabályozás átalakítása • Normatív alapú elosztás helyett feladatfinanszírozás (Mötv. 117-118. §) • Önkormányzati forrásszerkezet változása – átengedett bevételek csökkenése (gépjárműadó 40%-a marad az önkormányzatoknál, SZJA helyben maradó részének és az illetékbevételek átengedése megszűnik); – az átengedett bevételek egy része beépül az állami támogatások forrásai közé (helyben maradó SZJA 3%-a, gépjárműadó 15%-a); – az állam által átvett feladatok forrása kiszabályozásra kerül az önkormányzati fejezetből; • 2013. évi költségvetési előirányzat: 636,4 milliárd forint 2

3 Általános működési és ágazati feladatok támogatása • Kötelező települési önkormányzati feladatok támogatása (hivatali, település-üzemeltetési feladatok, egyéb kötelező feladatok), • Megyei önkormányzatok támogatása, • Köznevelési feladatok támogatása (óvoda bér, óvoda működtetés, étkeztetés), • Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok támogatása, • Időskorúak és hajléktalanok szociális szakellátása, • Kulturális feladatok támogatása 3

4 Önkormányzati hivatal működésének támogatása • Alapja az elismert hivatali létszám (településnagyság alapján meghatározott minimum/maximum létszám, mely a lakosságszámmal arányosan változik), • A támogatásból a hivatali dolgozók bér- és járulék kiadásai és dologi kiadásai finanszírozhatók, • A közös hivatalok esetén korrekciós tényezők (fenntartó önkormányzatok száma, összlakosságszám, nemzetiségi önkormányzat, hivatal székhelye járási székhely), • 1-4. hónapban a decemberi állapot szerinti hivatali struktúrának megfelelő finanszírozás, • 5-12. hónapban új hivatali struktúra szerinti finanszírozás (2013. évi XXXI. tv. - Költségvetési tv. módosítása) 4

5 Településüzemeltetési feladatok finanszírozása • zöldterület gazdálkodás, • közvilágítás, • közutak, • köztemetők fenntartása • A támogatások alapja a 2011. évi tényleges nettó működési kiadás, • minden önkormányzatnál jelentkező feladatok: minimális támogatás azon önkormányzatoknak is jár, melyek működési kiadást nem könyveltek e szakfeladatokon, • e feladatokhoz (+ a hivatali feladatokhoz ) kapcsolódó támogatást csökkenti az elvárt bevétel. 5 A hivatali, település-üzemeltetési, egyéb feladatok előirányzatai között lehetséges átcsoportosítani.

6 További támogatások Egyéb általános feladatok támogatásához lakosságszám alapú támogatás (nem érinti a „beszámítás”); Továbbra is az önkormányzatok rendelkezésére állnak:  központosított előirányzatok, pl. ◦ EU Önerő Alap támogatás, ◦ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása ◦ „Létszámcsökkentési” támogatás, stb.;  a működőképesség megőrzését segítő támogatás biztosított az önkormányzatoknak;  vis maior támogatás. 6

7 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzati fejezeti tartalék (előirányzat: 24 493 millió forint) IV. Helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás • Korábbi években működő ÖNHIKI pályázati rendszer 2013. évtől megszűnik • A támogatás felhasználásának szabályairól szóló miniszteri rendelet megalkotása szakmai egyeztetés alatt áll • A támogatás forrása az Önkormányzati fejezeti tartalék 2. Szerkezetátalakítási tartalék (előirányzat: 20 000 millió forint) Év közben jelentkező szerkezetátalakítási kiadások finanszírozására • A feladatfinanszírozási rendszerre való áttérés miatt az önkormányzatok által jelzett működési problémákra nyújthat megoldást (pl. gyermekétkeztetés) • Felhasználásának szabályait BM rendelet fogja tartalmazni 7

8 ÖNHIKI támogatás elszámolása A 2012. december hónapban megítélt ÖNHIKI támogatást az önkormányzatok kizárólag az alábbi célokra használhatják fel, amely egyben prioritási sorrendet is jelöl: 1. a közös fenntartású intézmények felé fennálló tartozások rendezése (kérelem „egyéb dokumentuma” szerint), 2. a közüzemi szállítói tartozások kiegyenlítése (kérelem 5. melléklete szerint), 3. élelmiszerbeszállítók felé fennálló hátralék rendezése (kérelem 5. melléklete szerint), 4. egyéb működési célú szállítói tartozások rendezése. 8

9 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Előirányzat: 6 800 millió forint Hatályos rendelet: 5/2013.(III.14.) BM rendelet Benyújtási határidők:  I. ütem: 2013. április 12.  II. ütem: 2013. július 12.  III. ütem: 2013. szeptember 27. Változások:  felmentés: eddigi 1 hónap felmentési idő helyett legfeljebb 6 hónap felmentési idő támogatható;  végkielégítés: eddig a végkielégítés 50%-a, max. 2 millió forint, 2013- ban a végkielégítés 75%-a, max. 4 millió forint;  nyugdíjra jogosultak esetén egy havi felmentési illetmény + szociális hozzájárulási adó támogatható;  TKT helyett a székhely település pályázik 9

10 BM EU Önerő Alap támogatás I. Előirányzat: 13.900,0 millió forint. Hatályos szabályozás:  Kvtv. 3. melléklet 8. jogcím – Kvtv. módosítás érinti!  19/2013. (V. 22.) BM rendelet A jogosultsági feltételek:  meghatározott szempontok szerint „hátrányos helyzetű” önkormányzatok  ivóvízminőség-javító beruházásban résztvevő valamennyi önkormányzat Változás: 2013. évben megyei önkormányzatok is pályázhatnak Támogatható célok: megegyeznek a 2012. évben támogatott célokkal (+ Kvtv. módosítással önkormányzati utak, kerékpárutak) 10

11 BM EU Önerő Alap támogatás II. Támogatás mértéke:  ivóvízminőség-javítás, szennyvízelvezetés: elérheti a saját forrás 100%-át (feltétel közfoglalkoztatás)  egyéb cél (pl.: óvodafejlesztés, csapadékelvezetés) tám. mértéke: 40-60% (+5% közfoglalkoztatás esetén)  adósságkonszolidációból kimaradt önkormányzatok: 75%-os támogatás Igénylés: a rendelet megjelenését követően folyamatosan, legkésőbb október 1-ig Folyósítás:  ivóvíz, szennyvíz, hulladék: a 2013. évre ütemezett összeg 25%-a előlegként kiutalásra kerülhet  más céloknál: a támogatás teljesítményarányosan kerül folyósításra „Állami EU Önerő Alap”: 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet alapján – NFÜ kezelésében lévő támogatás 11

12 Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás Előirányzat: 700 millió forint Hatályos szabályozás: Kvtv. 3. melléklet 10. pont és a 8/2013. (III.29.) BM rendelet Benyújtási határidő: 2013. május 2. Támogatható célok:  Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (Bölcsődei nevelést (10 000 fő feletti településeken), vagy óvodai nevelést, vagy óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetést végző intézmények fejlesztése, felújítása)  Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás  Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása Változások: • A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése esetében a szociális étkeztetés és családsegítés helyett az óvodai, iskolai és kollégiumi étkeztetést végző intézmények fejlesztésének támogatását tartalmazza a tervezet. • A három fejlesztési cél közül egy célra nyújtható be pályázat. • Az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának mértéke 100%. A 4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján a támogatás felhasználásának végső határideje 2013. június 30. A felhasználást követő 30 napon belül kell az ebr42 rendszerben, valamint papír alapon az elszámolást benyújtani, legkésőbb 2013. július 30-áig. 12

13 Vis maior támogatás Előirányzat: 8 000 millió forint Hatályos szabályozása: 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (Módosítás történt! 92/2013. (III. 28.) Korm. rendelet) Támogatható célok:  Önkormányzati védekezési többletkiadások  Önkormányzati tulajdonban lévő épületek/építmények helyreállítása Támogatás mértéke:  alapesetben 70%-a  legfeljebb a védekezés/helyreállítás 90%-a  kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időszakában, vagy adósságrendezés esetében 100% adható Változás: Korm. rendelet módosításban: szúnyoggyérítés, pontosító rendelkezések, pl. megyei önkormányzatok, adósságrendezés alatt álló önkormányzatok támogatása, technikai jellegű módosítások 13

14 AKÜ 2013 A stabilitási törvény 50. § alapján az önkormányzatok 2013. január 1. és március 31. között nem köthettek adósságot keletkeztető ügyletet. A moratórium nem terjed ki : • a magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra, • az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre, • a likvid hitelre, • adósságmegújító hitelre T/11208. Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról  stabilitási törvény módosítása (garancia, kezességvállalás, EU pályázatok önrésze engedélykötelessé válik)

15 Az 5000 fő alatti települések adósságkonszolidációja  Az állam összesen 1710 település 3848 db szerződésből eredő 74 milliárd forint összegű adósságát vállalta át.  1693 db folyószámlahitel és munkabérhitel szerződés, amely 23,3 milliárd forint,  110 db rövid lejáratú hitelszerződés, amely 1,4 milliárd forint,  2002 db hosszú lejáratú hitelszerződés, amely 29,0 milliárd forint,  43 db kötvénykibocsátásból eredő szerződés, amely 20,3 milliárd forint.

16 Az 5000 fő feletti települések adósságkonszolidációja  Az állam összesen 277 település 2015 db szerződésből eredő 1032 milliárd forintnyi adósságából összesen 610,3 milliárd forint összegű adósságát vállalt át.  A konszolidációba bevonható adósságelemekből  249 szerződés folyószámlahitelhez és munkabérhitelhez kapcsolódik, amely 63,8 milliárd forint,  33 szerződés rövid lejáratú hitelszerződéshez kapcsolódik, amely 12,8 milliárd forint,  1389 szerződés hosszú lejáratú hitelhez kapcsolódik, amely 476,9 milliárd forint,  252 szerződés kötvénykibocsátásból ered, amely 472,8 milliárd forint,  92 szerződés váltókibocsátásból ered, amely 6,1 milliárd forint

17 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! 17


Letölteni ppt "Belügyminisztérium A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések