Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A évi önkormányzati költségvetési finanszírozás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A évi önkormányzati költségvetési finanszírozás"— Előadás másolata:

1 A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás
Belügyminisztérium A évi önkormányzati költségvetési finanszírozás

2 2013. évi költségvetés 2013-tól új feladat-ellátási rendszer
forrásszabályozás átalakítása Normatív alapú elosztás helyett feladatfinanszírozás (Mötv §) Önkormányzati forrásszerkezet változása átengedett bevételek csökkenése (gépjárműadó 40%-a marad az önkormányzatoknál, SZJA helyben maradó részének és az illetékbevételek átengedése megszűnik); az átengedett bevételek egy része beépül az állami támogatások forrásai közé (helyben maradó SZJA 3%-a, gépjárműadó 15%-a); az állam által átvett feladatok forrása kiszabályozásra kerül az önkormányzati fejezetből; 2013. évi költségvetési előirányzat: 636,4 milliárd forint

3 Általános működési és ágazati feladatok támogatása
Kötelező települési önkormányzati feladatok támogatása (hivatali, település-üzemeltetési feladatok, egyéb kötelező feladatok), Megyei önkormányzatok támogatása, Köznevelési feladatok támogatása (óvoda bér, óvoda működtetés, étkeztetés), Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok támogatása, Időskorúak és hajléktalanok szociális szakellátása, Kulturális feladatok támogatása

4 Önkormányzati hivatal működésének támogatása
Alapja az elismert hivatali létszám (településnagyság alapján meghatározott minimum/maximum létszám, mely a lakosságszámmal arányosan változik), A támogatásból a hivatali dolgozók bér- és járulék kiadásai és dologi kiadásai finanszírozhatók, A közös hivatalok esetén korrekciós tényezők (fenntartó önkormányzatok száma, összlakosságszám, nemzetiségi önkormányzat, hivatal székhelye járási székhely), 1-4. hónapban a decemberi állapot szerinti hivatali struktúrának megfelelő finanszírozás, 5-12. hónapban új hivatali struktúra szerinti finanszírozás (2013. évi XXXI. tv. - Költségvetési tv. módosítása)

5 Településüzemeltetési feladatok finanszírozása
A támogatások alapja a évi tényleges nettó működési kiadás, minden önkormányzatnál jelentkező feladatok: minimális támogatás azon önkormányzatoknak is jár, melyek működési kiadást nem könyveltek e szakfeladatokon, e feladatokhoz (+ a hivatali feladatokhoz ) kapcsolódó támogatást csökkenti az elvárt bevétel. zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, közutak, köztemetők fenntartása A hivatali, település-üzemeltetési, egyéb feladatok előirányzatai között lehetséges átcsoportosítani.

6 További támogatások Egyéb általános feladatok támogatásához lakosságszám alapú támogatás (nem érinti a „beszámítás”); Továbbra is az önkormányzatok rendelkezésére állnak: központosított előirányzatok, pl. EU Önerő Alap támogatás, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása „Létszámcsökkentési” támogatás, stb.; a működőképesség megőrzését segítő támogatás biztosított az önkormányzatoknak; vis maior támogatás.

7 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Önkormányzati fejezeti tartalék (előirányzat: millió forint) IV. Helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Korábbi években működő ÖNHIKI pályázati rendszer évtől megszűnik A támogatás felhasználásának szabályairól szóló miniszteri rendelet megalkotása szakmai egyeztetés alatt áll A támogatás forrása az Önkormányzati fejezeti tartalék Szerkezetátalakítási tartalék (előirányzat: millió forint) Év közben jelentkező szerkezetátalakítási kiadások finanszírozására A feladatfinanszírozási rendszerre való áttérés miatt az önkormányzatok által jelzett működési problémákra nyújthat megoldást (pl. gyermekétkeztetés) Felhasználásának szabályait BM rendelet fogja tartalmazni

8 ÖNHIKI támogatás elszámolása
A december hónapban megítélt ÖNHIKI támogatást az önkormányzatok kizárólag az alábbi célokra használhatják fel, amely egyben prioritási sorrendet is jelöl: a közös fenntartású intézmények felé fennálló tartozások rendezése (kérelem „egyéb dokumentuma” szerint), a közüzemi szállítói tartozások kiegyenlítése (kérelem 5. melléklete szerint), élelmiszerbeszállítók felé fennálló hátralék rendezése (kérelem 5. melléklete szerint), egyéb működési célú szállítói tartozások rendezése.

9 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
Előirányzat: 6 800 millió forint Hatályos rendelet: 5/2013.(III.14.) BM rendelet Benyújtási határidők: I. ütem: április 12. II. ütem: július 12. III. ütem: szeptember 27. Változások: felmentés: eddigi 1 hónap felmentési idő helyett legfeljebb 6 hónap felmentési idő támogatható; végkielégítés: eddig a végkielégítés 50%-a, max. 2 millió forint, ban a végkielégítés 75%-a, max. 4 millió forint; nyugdíjra jogosultak esetén egy havi felmentési illetmény + szociális hozzájárulási adó támogatható; TKT helyett a székhely település pályázik

10 BM EU Önerő Alap támogatás I.
Előirányzat: ,0 millió forint. Hatályos szabályozás: Kvtv. 3. melléklet 8. jogcím – Kvtv. módosítás érinti! 19/2013. (V. 22.) BM rendelet A jogosultsági feltételek: meghatározott szempontok szerint „hátrányos helyzetű” önkormányzatok ivóvízminőség-javító beruházásban résztvevő valamennyi önkormányzat Változás: évben megyei önkormányzatok is pályázhatnak Támogatható célok: megegyeznek a évben támogatott célokkal (+ Kvtv. módosítással önkormányzati utak, kerékpárutak)

11 BM EU Önerő Alap támogatás II.
Támogatás mértéke: ivóvízminőség-javítás, szennyvízelvezetés: elérheti a saját forrás 100%-át (feltétel közfoglalkoztatás) egyéb cél (pl.: óvodafejlesztés, csapadékelvezetés) tám. mértéke: 40-60% (+5% közfoglalkoztatás esetén) adósságkonszolidációból kimaradt önkormányzatok: 75%-os támogatás Igénylés: a rendelet megjelenését követően folyamatosan, legkésőbb október 1-ig Folyósítás: ivóvíz, szennyvíz, hulladék: a évre ütemezett összeg 25%-a előlegként kiutalásra kerülhet más céloknál: a támogatás teljesítményarányosan kerül folyósításra „Állami EU Önerő Alap”: 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet alapján – NFÜ kezelésében lévő támogatás

12 Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás
Előirányzat: 700 millió forint Hatályos szabályozás: Kvtv. 3. melléklet 10. pont és a 8/2013. (III.29.) BM rendelet Benyújtási határidő: május 2. Támogatható célok: Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (Bölcsődei nevelést ( fő feletti településeken), vagy óvodai nevelést, vagy óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetést végző intézmények fejlesztése, felújítása) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása Változások: A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése esetében a szociális étkeztetés és családsegítés helyett az óvodai, iskolai és kollégiumi étkeztetést végző intézmények fejlesztésének támogatását tartalmazza a tervezet. A három fejlesztési cél közül egy célra nyújtható be pályázat. Az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának mértéke 100%. A 4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján a támogatás felhasználásának végső határideje június 30. A felhasználást követő 30 napon belül kell az ebr42 rendszerben, valamint papír alapon az elszámolást benyújtani, legkésőbb július 30-áig.

13 Vis maior támogatás Előirányzat: 8 000 millió forint
Hatályos szabályozása: 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (Módosítás történt! 92/2013. (III. 28.) Korm. rendelet) Támogatható célok: Önkormányzati védekezési többletkiadások Önkormányzati tulajdonban lévő épületek/építmények helyreállítása Támogatás mértéke: alapesetben 70%-a legfeljebb a védekezés/helyreállítás 90%-a kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időszakában, vagy adósságrendezés esetében 100% adható Változás: Korm. rendelet módosításban: szúnyoggyérítés, pontosító rendelkezések, pl. megyei önkormányzatok, adósságrendezés alatt álló önkormányzatok támogatása, technikai jellegű módosítások

14 AKÜ 2013 A stabilitási törvény 50. § alapján az önkormányzatok január 1. és március 31. között nem köthettek adósságot keletkeztető ügyletet. A moratórium nem terjed ki : a magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra, az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre, a likvid hitelre, adósságmegújító hitelre T/ Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról  stabilitási törvény módosítása (garancia, kezességvállalás, EU pályázatok önrésze engedélykötelessé válik)

15 Az 5000 fő alatti települések adósságkonszolidációja
Az állam összesen 1710 település 3848 db szerződésből eredő 74 milliárd forint összegű adósságát vállalta át. 1693 db folyószámlahitel és munkabérhitel szerződés, amely 23,3 milliárd forint, 110 db rövid lejáratú hitelszerződés, amely 1,4 milliárd forint, 2002 db hosszú lejáratú hitelszerződés, amely 29,0 milliárd forint, 43 db kötvénykibocsátásból eredő szerződés, amely 20,3 milliárd forint.

16 Az 5000 fő feletti települések adósságkonszolidációja
Az állam összesen 277 település db szerződésből eredő 1032 milliárd forintnyi adósságából összesen 610,3 milliárd forint összegű adósságát vállalt át. A konszolidációba bevonható adósságelemekből 249 szerződés folyószámlahitelhez és munkabérhitelhez kapcsolódik, amely 63,8 milliárd forint, 33 szerződés rövid lejáratú hitelszerződéshez kapcsolódik, amely 12,8 milliárd forint, 1389 szerződés hosszú lejáratú hitelhez kapcsolódik, amely 476,9 milliárd forint, 252 szerződés kötvénykibocsátásból ered, amely 472,8 milliárd forint, 92 szerződés váltókibocsátásból ered, amely 6,1 milliárd forint

17 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "A évi önkormányzati költségvetési finanszírozás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések