Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Belügyminisztérium A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Belügyminisztérium A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás 1."— Előadás másolata:

1 Belügyminisztérium A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás 1

2 2013. évi költségvetés 2013-tól új feladat-ellátási rendszer forrásszabályozás átalakítása • Normatív alapú elosztás helyett feladatfinanszírozás (Mötv. 117-118. §) • Önkormányzati forrásszerkezet változása – átengedett bevételek csökkenése (gépjárműadó 40%-a marad az önkormányzatoknál, SZJA helyben maradó részének és az illetékbevételek átengedése megszűnik); – az átengedett bevételek egy része beépül az állami támogatások forrásai közé (helyben maradó SZJA 3%-a, gépjárműadó 15%-a); – az állam által átvett feladatok forrása kiszabályozásra kerül az önkormányzati fejezetből (járás -30 Mrd Ft; köznevelés -370 Mrd Ft; szociális -35 Mrd Ft) • 2013. évi költségvetési előirányzat: 636,4 milliárd forint 2

3 Általános működési és ágazati feladatok támogatása • Kötelező települési önkormányzati feladatok támogatása (hivatali, település-üzemeltetési feladatok, egyéb kötelező feladatok), • Megyei önkormányzatok támogatása, • Köznevelési feladatok támogatása (óvoda bér, óvoda működtetés, étkeztetés), • Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok támogatása, • Időskorúak és hajléktalanok szociális szakellátása, • Kulturális feladatok támogatása 3

4 Önkormányzati hivatal működésének támogatása • Alapja az elismert hivatali létszám (településnagyság alapján meghatározott minimum/maximum létszám, mely a lakosságszámmal arányosan változik), • A támogatásból a hivatali dolgozók bér- és járulék kiadásai és dologi kiadásai finanszírozhatók, • A közös hivatalok esetén korrekciós tényezők (fenntartó önkormányzatok száma, összlakosságszám, nemzetiségi önkormányzat, hivatal székhelye járási székhely), • 1-4. hónapban a jelenlegi hivatali struktúra szerinti finanszírozás, • 5-12. hónapban új hivatali struktúra szerinti finanszírozás (2013. évi XXXI. tv. - Költségvetési tv. módosítása) 4

5 Településüzemeltetési feladatok finanszírozása • zöldterület gazdálkodás, • közvilágítás, • közutak, • köztemetők fenntartása • A támogatások alapja a 2011. évi tényleges nettó működési kiadás, + OSAP adatok) • minden önkormányzatnál jelentkező feladatok: minimális támogatás azon önkormányzatoknak is jár, melyek működési kiadást nem könyveltek e szakfeladatokon, • e feladatokhoz (+ a hivatali feladatokhoz ) kapcsolódó támogatást csökkenti az elvárt bevétel. 5 A hivatali, település-üzemeltetési, egyéb feladatok előirányzatai között lehetséges átcsoportosítani.

6 További támogatások Egyéb általános feladatok támogatásához lakosságszám alapú támogatás (nem érinti a „beszámítás”); Továbbra is az önkormányzatok rendelkezésére állnak:  központosított előirányzatok, pl. ◦ EU Önerő Alap támogatás, ◦ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása ◦ „Létszámcsökkentési” támogatás, stb.;  a működőképesség megőrzését segítő támogatás biztosított az önkormányzatoknak;  vis maior támogatás. 6

7 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzati fejezeti tartalék (előirányzat: 24 493 millió forint) IV. Helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás • Korábbi években működő ÖNHIKI pályázati rendszer 2013. évtől megszűnik • A támogatás felhasználásának szabályairól szóló miniszteri rendelet megalkotása szakmai egyeztetés alatt áll • A támogatás forrása az Önkormányzati fejezeti tartalék 2. Szerkezetátalakítási tartalék (előirányzat: 20 000 millió forint) Év közben jelentkező szerkezetátalakítási kiadások finanszírozására • A feladatfinanszírozási rendszerre való áttérés miatt az önkormányzatok által jelzett működési problémákra nyújthat megoldást (pl. gyermekétkeztetés) • Felhasználásának szabályait BM rendelet fogja tartalmazni 7

8 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Modellszámítások NGM+BM Az önkormányzatok jelzései alapján rendszerjellegű kiegészítést igénylő feladatok:  beszámítás (differenciált „visszapótlása” kiegészítő támogatás formájában az egy főre jutó adóerő-képesség alapján képzett kategóriák szerint 25-100% )  gyermekétkeztetés (ellátottakról és a kapcsolódó bevételekről, kiadásokról részletes felmérés várható, saját bevételeinek nagysága alapján meghatározott kategóriánként eltérő mértékű támogatást biztosítani) ◦ intézmény elhelyezkedése szerint illetékes önkormányzat biztosítja; ◦ térítési díjak csak a nyersanyag költséget tartalmazhatják; ◦ bejáró gyermekek aránya; ◦ kedvezményes és ingyenes étkezést igénybe vevő gyermekek aránya  oktatási intézmények épületeinek üzemeltetése (volt MIK-es köznevelési intézményeket érintené, felmérés, forrásátcsoportosítás)  szociális és gyermekjóléti feladatok (komplex kiegészítő támogatási struktúra/felmér.)  hivatali létszám (tervezéskor a feladatcsökkenés tényleges nagyságrendje nem volt ismert, a 40%-os önkormányzati feladatcsökkentés felültervezett, sem az államigazgatási feladatok, sem az önkormányzati feladatok nem a tervezett mértékben csökkentek) település-üzemeltetés (egyedi elbírálás alapján, egyszeri támogatás), 8

9 ÖNHIKI támogatás elszámolása A 2012. december hónapban megítélt ÖNHIKI támogatást az önkormányzatok kizárólag az alábbi célokra használhatják fel, amely egyben prioritási sorrendet is jelöl: 1. a közös fenntartású intézmények felé fennálló tartozások rendezése (kérelem „egyéb dokumentuma” szerint), 2. a közüzemi szállítói tartozások kiegyenlítése (kérelem 5. melléklete szerint), 3. élelmiszerbeszállítók felé fennálló hátralék rendezése (kérelem 5. melléklete szerint), 4. egyéb működési célú szállítói tartozások rendezése. Felhasználási időszak kezdete:  5.000 fő alatti, adósságkonszolidációban érintett : 2012.12.12.  Nem érintett: kérelem benyújtásának időpontja Elszámolás határideje: 2013. június 30. 9

10 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Előirányzat: 6 800 millió forint Hatályos rendelet: 5/2013.(III.14.) BM rendelet Benyújtási határidők:  I. ütem: 2013. április 12. (171db.; június közepe)  II. ütem: 2013. július 12.  III. ütem: 2013. szeptember 27. Változások:  felmentés: eddigi 1 hónap felmentési idő helyett legfeljebb 6 hónap felmentési idő támogatható;  végkielégítés: eddig a végkielégítés 50%-a, max. 2 millió forint, 2013- ban a végkielégítés 75%-a, max. 4 millió forint;  nyugdíjra jogosultak esetén egy havi felmentési illetmény + szociális hozzájárulási adó támogatható;  TKT helyett a székhely település pályázik 10

11 BM EU Önerő Alap támogatás I. Előirányzat: 13.900,0 millió forint. Hatályos szabályozás:  Kvtv. 3. melléklet 8. jogcím – célok: a 2012. évben támogatott célok + Kvtv. módosítás: belterületi közutak, kerékpárutak  Miniszteri rendelet előkészítése folyamatban, kihirdetés előtt áll  Igénylés: a rendelet megjelenését követően folyamatosan, legkésőbb 2013. október 1-ig. A jogosultsági feltételek:  meghatározott szempontok szerint „hátrányos helyzetű” önkormányzatok  ivóvízminőség-javító beruházásban résztvevő valamennyi önkormányzat Változás:  2013. évben megyei önkormányzatok is pályázhatnak, 2012. évi vagy azt megelőző uniós döntés 11

12 BM EU Önerő Alap támogatás II. Támogatás mértéke:  ivóvízminőség-javítás, szennyvízelvezetés: elérheti a saját forrás 100%-át (feltétel közfoglalkoztatás)  egyéb cél (pl.: óvodafejlesztés, csapadékelvezetés) tám. mértéke: 40-60% (+5% közfoglalkoztatás esetén)  adósságkonszolidációból kimaradt önkormányzatok: 75%-os támogatás Folyósítás:  ivóvíz, szennyvíz, hulladék: a 2013. évre ütemezett összeg 25%-a előlegként kiutalásra kerülhet  Derogációs ivóvíz: kivitelezést 2013. október 1-ig megkezdi, a 2013. évre ütemezett összeg 75%-a  más céloknál: a támogatás teljesítményarányosan kerül folyósításra „Állami EU Önerő Alap”: 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet alapján – NFÜ kezelésében lévő támogatás / EMIR 12

13 Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás Előirányzat: 700 millió forint (1 735 db; 23,5 milliárd Ft) Hatályos szabályozás: Kvtv. 3. melléklet 10. pont és a 8/2013. (III.29.) BM rendelet Benyújtási határidő: 2013. május 2. Támogatható célok:  Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (Bölcsődei nevelést (10 000 fő feletti településeken), vagy óvodai nevelést, vagy óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetést végző intézmények fejlesztése, felújítása) 629 db/13,6 milliárd Ft  Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 256 db/4,2 milliárd Ft  Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása 256 db/5,6 milliárd Ft Változások: • A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése esetében a szociális étkeztetés és családsegítés helyett az óvodai, iskolai és kollégiumi étkeztetést végző intézmények fejlesztésének támogatását tartalmazza a tervezet. • A három fejlesztési cél közül egy célra nyújtható be pályázat. • Az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának mértéke 100%. A 4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján a támogatás felhasználásának végső határideje 2013. június 30. A felhasználást követő 30 napon belül kell az ebr42 rendszerben, valamint papír alapon az elszámolást benyújtani, legkésőbb 2013. július 30-áig. 13

14 Vis maior támogatás Előirányzat: 8 000 millió forint Hatályos szabályozása: 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (Módosítás történt! 92/2013. (III. 28.) Korm. rendelet) Támogatható célok:  Önkormányzati védekezési többletkiadások  Önkormányzati tulajdonban lévő épületek/építmények helyreállítása Támogatás mértéke:  alapesetben 70%-a  legfeljebb a védekezés/helyreállítás 90%-a  kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időszakában, vagy adósságrendezés esetében 100% adható Változás: Korm. rendelet módosításban: szúnyoggyérítés (kihirdetett veszélyhelyzet), megyei önkormányzatok, adósságrendezés alatt álló önkormányzatok támogatása (önkormányzati tulajdonú, kötelező feladatot ellátó 100%), technikai jellegű módosítások 14

15 AKÜ 2013 A stabilitási törvény 50. § alapján az önkormányzatok 2013. január 1. és március 31. között nem köthettek adósságot keletkeztető ügyletet. A moratórium nem terjed ki : • a magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra, • az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre, • a likvid hitelre, • adósságmegújító hitelre

16 Az 5000 fő alatti települések adósságkonszolidációja  Az állam összesen 1710 település 3848 db szerződésből eredő 74 milliárd forint összegű adósságát vállalta át.  1693 db folyószámlahitel és munkabérhitel szerződés, amely 23,3 milliárd forint,  110 db rövid lejáratú hitelszerződés, amely 1,4 milliárd forint,  2002 db hosszú lejáratú hitelszerződés, amely 29,0 milliárd forint,  43 db kötvénykibocsátásból eredő szerződés, amely 20,3 milliárd forint.

17 5000 fő alatti települések adósságkonszolidációja (HUF) Megye Érintett önkormányzat Érintett szerződés (db) Tényleges utalás (HUF) Óvadék összege (HUF) Zala Összesen1122232 263 366 0004 309 669 17 5000 fő alatti települések adósság konszolidációja (HUF) külön Korm. hat. alapján. Megye Érintett önkormányzat Érintett szerződés (db) Tényleges utalás (HUF) Óvadék összege (HUF) Zala Összesen11 20 011 7660 5000 fő alatti települések adósságkonszolidációja ÖSSZESEN (HUF) Megye Érintett önkormányzat Érintett szerződés (db) Tényleges utalás (HUF) Óvadék összege (HUF) Zala Összesen1132262 283 377 7664 309 669

18 Az 5000 fő feletti települések adósságkonszolidációja  Az állam összesen 277 település 2015 db szerződésből eredő 1032 milliárd forintnyi adósságából összesen 610,3 milliárd forint összegű adósságát vállalt át.  A konszolidációba bevonható adósságelemekből  249 szerződés folyószámlahitelhez és munkabérhitelhez kapcsolódik, amely 63,8 milliárd forint,  33 szerződés rövid lejáratú hitelszerződéshez kapcsolódik, amely 12,8 milliárd forint,  1389 szerződés hosszú lejáratú hitelhez kapcsolódik, amely 476,9 milliárd forint,  252 szerződés kötvénykibocsátásból ered, amely 472,8 milliárd forint,  92 szerződés váltókibocsátásból ered, amely 6,1 milliárd forint

19 MegyeÖnkormányzat 2012. december 31-ei adósságállomány (HUF) Fekvőbeteg (HUF) 100 % Szociális (HUF) 100 % Miniszterek döntése Átvállalt adósság összege (HUF) Zala Összesen411 290 668 053244 728 048 06 924 401 868 5000 fő feletti települések adósságkonszolidációja

20 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! 20


Letölteni ppt "Belügyminisztérium A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések