Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A munkavédelemmel kapcsolatos aktuális jogalkotási és jogszabály módosítási kérdések dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A munkavédelemmel kapcsolatos aktuális jogalkotási és jogszabály módosítási kérdések dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi."— Előadás másolata:

1 A munkavédelemmel kapcsolatos aktuális jogalkotási és jogszabály módosítási kérdések dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály

2 2014. 06. 22.2 A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés szabályairól szóló 342/2007. (XII. 28.) Kormányrendelet módosítása • A Kormány 2012. december 19-i ülésén döntött a korkedvezményes rendszer átalakításáról. • A Kormány célja, hogy a korkedvezmény azon munkakörök esetén maradjon meg a továbbiakban, ahol az indokolt és alátámasztott. Ennek törvényi feltételeit a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény módosításával biztosítottak.

3 2014. 06. 22.3 A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés szabályairól szóló 342/2007. (XII. 28.) Kormányrendelet módosítása •Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 355. § (1)–(3) bekezdése a jelenlegi korkedvezményes munkaköri jegyzékben szereplő munkakörök munkáltatói szintű felülvizsgálatát rendeli el. •Megoldási forma: Az érintett munkáltatónál az állapotfelmérést a rendeletben kijelölt intézet vagy hatóság végzi el legkésőbb 2014. december 31-ig és gondoskodik a szakértői vélemény kiadásáról. (Érintettek köre: 600 munkáltató, 42 000 munkavállalója) •A kedvezményezett munkakörök felülvizsgálatáról a szakértői vélemény alapján az NMH Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága dönt. •Hatályba lépés: mulasztásos jogsértés van, mert július 1-től kellett volna.

4 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosítása •A munkabaleseti jegyzőkönyv módosul, egyszerűsödik az ESAW módszertannak megfelelően. •A kitöltési útmutató példákkal, magyarázatokkal együtt kikerül a rendeletből. •A kitöltési útmutató, illetve a munkabaleset kivizsgálásának szempontjai a hatóság honlapján lesznek elérhető. •A jogszabály utalást tesz az útmutatóra, alkalmazását kötelezővé teszi. •A munkavédelmi felügyelők az útmutató alapján követelik meg továbbra is a kitöltést. •Hatálybalépés: 2014. január 1. 2014. 06. 22.4

5 Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonságtechnikai szabályzatáról szóló 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet módosítása  Hatálya kiterjed: Az alpintechnikát alkalmazó valamennyi -jogi személyre, -jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, -egyéni vállalkozóra és -magánszemélyre.  Fogalmak pontosítása: előmászás helyett előlmászás, esési tényező, megtartási rántás, szerkezeti rögzítő pontosítása,  Új fogalom: félstatikus kötél, karabiner meghatározása. 2014. 06. 22.5

6 Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonságtechnikai szabályzatáról szóló 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet módosítása 2014. 06. 22.6  Személyi feltételek változása: Ipari alpinista szakképesítés kell 2013. december 31-ét követően. Eddig a napig alpintechnikát a rendelet szerinti ipari alpinista szakképesítéssel nem rendelkező személy is végezheti.  Hatálybalépés: a kihirdetést követő 30. napon.  Kötelező egyéni védőeszközök körének változása: o kétszer annyi karabiner (4 helyett 8 db), o bővülés: 1 db mászógép, 1 db energiaelnyelő, 3 db varrott heveder o nem kötelező: védőkesztyű

7 Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonságtechnikai szabályzatáról szóló 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet módosítása 2014. 06. 22.7 Néhány szakmai változás:  Ereszkedő és biztosító állásban legalább félstatikus kötél használható – legalább 10 mm átmérőjű.  Ferde kötélpálya rögzítési pontjának, és előlmászás során a köztes-biztosítási pontok terhelhetőségének meghatározása.  Kötélzsák használatnak elrendelése a kötél felakadásának veszélye esetén.  Kötélvédők alkalmazásának elrendelése.

8 Új rendelet készül a munkahelyi elsősegélynyújtás minimális követelményeiről 2014. 06. 22.8 • A munkahelyeken történő elsősegélynyújtásról a 15/1972. (VIII. 5.) EüM rendelet tartalmazott részletes szabályozást. • A rendeletet azonban a 383/2007. (XII. 23. ) Kormányrendelet 2. §. (1) bekezdése 2009. január 1. hatállyal hatályon kívül helyezte. • Az Mvt. értelmében felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, hogy az egészségügyért felelős miniszter egyetértésével ebben a tárgykörben rendeletet alkosson. • A tervezet célja: -meghatározni azokat a szabályokat, amelyek alapján a munkáltató teljesíti az Mvt-ben meghatározott, a munkahelyi elsősegélynyújtás megszervezésére vonatkozó kötelezettségei, -előkészíteni az informatikai alapú képzési rendszert, amely jelentősen megkönnyítené a munkahelyi elsősegélynyújtásra való felkészülést.

9 Új rendelet készül a munkahelyi elsősegélynyújtás minimális követelményeiről 2014. 06. 22.9 • A tervezet tartalmi elemei: -az elsősegélynyújtói alapképzés elméleti ismereteit -E-learning felkészítés keretében, -minden munkáltató számára ingyenesen -online módon hozzáférhető oktatási felületen lehet elsajátítani. -Az elméleti részt elektronikus számonkérés zárja, -majd ezt követően kerül sor a képző intézmény által szervezett gyakorlati oktatásra. • A Tervezet előnyei: -csökkennének a munkáltatók adminisztratív és pénzügyi terhei, -megvalósulhatna az a szakmai követelmény, hogy az országban szervezett valamennyi képzés azonos elméleti ismeretanyagon alapuljon.

10 Új rendelet készül a munkahelyi elsősegélynyújtás minimális követelményeiről 2014. 06. 22.10 • Későbbi fejlesztés: az alapképzés után a kockázatalapú speciális képzés elemeiről is készülhet elektronikus tananyag. A megvalósítás fontos szereplője: az Országos Mentőszolgálat (OMSZ), mint az elsősegélynyújtó képzés szakmai felügyeletéért felelős szervezet. Feladatai lennének: -részvétel az elektronikus tananyag kidolgozásában, akkreditáltatásában, tartalmi fejlesztésében -a vizsga szervezésében és lebonyolításában, -az online oktatási felület kialakításában és üzemeltetésében, -a képzésben résztvevőkről, valamint a képzettséget megszerzőkről olyan nyilvántartás vezetésében, amely a vizsgáztatást, illetve az időszaki ismeretfelújító képzések megszervezését támogatja. A rendeletet 2015. január 1-jén tervezik hatályba léptetni.

11 A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet módosítása 2014. 06. 22.11 • Foglalkozási megbetegedés • A munkavédelmi felügyelőség kivizsgálja, de nem dönt a foglalkozási megbetegedés nyilvántartásba vételéről. • Az NMH MMI Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály vizsgálja a foglalkozási megbetegedésre vonatkozó vizsgálat teljes körűségét, továbbá a foglalkozási megbetegedést elfogadás esetén nyilvántartásba veszi (és erről tájékoztatja a munkavédelmi felügyelőséget). • Jogorvoslati lehetőség itt nem biztosított. • A foglalkozási megbetegedés tényét a 217/1997. (XII. 1.) Korm. r. alapján a táppénz folyósítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnek kell elbírálnia. • Jogorvoslati lehetőség itt biztosított.

12 A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet módosítása 2014. 06. 22.12 Fokozott expozíció: Fokozott expozíciónál lényeges, hogy prevenciós eljárásról van szó! • Módosítás: A fokozott expozíciót a munkáltatónak kellene kivizsgálnia. • A fokozott expozíciót a foglalkozás-egészségügy szolgálat orvosa jelentené a munkáltató felé, aki - a munkabalesetekhez hasonló eljárásban - kivizsgálná az eseményt és erről vizsgálati lapot állítana ki, amit a foglalkozás-egészségügyi szolgálat aláírásával küldene be a felügyelőséghez. • A felügyelőség ellenőrizné a kivizsgálás eredményét és az intézkedéseket. • Amennyiben nem tartja megfelelőnek a kivizsgálást, megteszi a szükséges intézkedéseket és új eljárásra kötelezheti a munkáltatót.

13 Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet módosítása 2014. 06. 22.13 •Új NGM rendelet, jelenleg a minisztériumok közötti közigazgatási egyeztetése folyik. •A KIM javaslata: Magyar Mérnöki Kamarát és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségét is be kell vonni a társadalmi egyeztetésbe. •A 92/57/EGK irányelvnek történő megfeleltetést szolgálja a módosítás. A tagállamok belátására bízza a koordinátorok képzettségi követelményeinek és az építkezéseken megvalósítandó munkavédelmi követelmények minimális szintjének meghatározása. •Hatálya: -kiterjed azon ideiglenes vagy változó építési munkahelyekre, -ahol szervezett munkavégzés keretében -építmény létesül, vagy építőipari kivitelezési tevékenység valósul meg, valamint -az önálló vállalkozók és a szakmai tevékenységet személyesen folytató munkáltatók e rendeletben meghatározott tevékenységeire.

14 Fogalom-meghatározások: 2014. 06. 22. 14 biztonsági és egészségvédelmi terv (BET): •az építőipari kivitelezési tevékenységre, továbbá •a megvalósított létesítmény működtetésére vonatkozó •munkavédelmi követelmények, valamint megoldások terve; munkavédelmi építési útmutató: •azon dokumentáció, •amely tartalmazza az építési projekt és a későbbi használat során figyelembe veendő, •munkavédelemmel kapcsolatos, fontos információkat.

15 Fogalom-meghatározások: 2014. 06. 22.15 tervezői koordinátor: • a koordinátorral szembeni szakmai követelményeknek megfelelő • természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, • akit a tervezői koordinátori feladatok ellátásával • írásban megbíztak; kivitelezői koordinátor: • a koordinátorral szembeni szakmai követelményeknek megfelelő • természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, • akit a kivitelezői koordinátori feladatok ellátásával • írásban megbíztak;

16 A koordinátor 2014. 06. 22.16 • Munkabiztonsági szaktevékenység. • Ugyanaz a személy is lehet a tervezői és kivitelezői koordinátor. • Ha a tervező vagy fővállalkozó kivitelező megfelel a szakmai követelményeknek → maga is elláthatja! • Ha nem bíz meg és megfelel a szakmai követelményeknek → automatikusan fennáll a felelőssége a koordináció ellátásáért • Gazdasági társaság akkor vállalhatja, ha rendelkezik olyan taggal, munkavállalóval, aki megfelel a szakmai követelményeknek és részt is vesz a koordinációs tevékenység ellátásában. • Javaslatai alapján hozott intézkedéseket, illetve az intézkedés elmaradásának okát az építési naplóba be kell jegyezni. • Az építési munkahelyért fennálló egyes felelősségi köröket a koordináció nem érinti, mint ahogy a munkáltató Mvt. Szerinti felelősségét sem!

17 A koordinátor 2014. 06. 22.17 •Ha a kivitelezés során egyidejűleg vagy egymást követően több munkáltató munkavállalói tevékenykednek: •A tervező → a kivitelezési dokumentáció készítésénél → egy → tervezői koordinátort, •A fővállalkozó kivitelező → a kivitelezés során → szükséges számú, de legalább egy → kivitelezői koordinátort •köteles megbízni és folyamatosan igénybe venni. •Az építtető felel a koordinátor igénybevételéért → ha a tervező, ill. a fővállalkozó kivitelező nem tesz eleget és nem felel meg a koordinátorral szembeni szakmai követelményeknek, •Továbbá, ha az építési projektben fővállalkozó kivitelező nem vesz rész t.

18 A koordinátor 2014. 06. 22.18 Képesítési követelmények: Tervezői koordinátor: -legalább középfokú (OKJ szerinti) munkavédelmi szakképesítéssel és -három év munkavédelmi gyakorlattal, továbbá -szakirányú felsőfokú műszaki szakképzettséggel. Kivitelezői koordinátor: - legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel és a) legalább középfokú általános műszaki vagy építőipari, építészeti tanulmányi területen szerzett szakképesítéssel, továbbá három év építőipari gyakorlattal, vagy b) öt év építőipari kivitelezői gyakorlattal.

19 A koordinátor 2014. 06. 22.19 A kivitelezői koordinátornak -rendelkeznie kell legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel és -felsőfokú műszaki szakképzettséggel, valamint -három év építőipari gyakorlattal Az alábbi esetekben -Talajszint felett legalább három beépített szinttel vagy -6,6 m feletti tartószerkezeti távolsággal rendelkező építményeknél, -több műtárgyas autópálya építésnél, -teherhordó szerkezetek megváltoztatására irányuló építési-szerelési munkáknál, valamint -dúcolással biztosítandó munkagödörben vagy munkaárokban végzett építési-szerelési munkáknál. 2015. december 31. napjáig tervezői koordinátori vagy kivitelezői koordinátori feladatokat valamennyi, munkabiztonsági szaktevékenység ellátására jogosult személy elláthat.

20 A koordinátor feladatai: 2014. 06. 22.20 A tervezői koordinátor: • a tervezővel együttműködve elkészíti a BET-et; • összeállítja a munkavédelmi építési útmutatót; • összehangolja a munkavédelmet szolgáló, megelőző intézkedések végrehajtását. A kivitelezői koordinátor: • aktualizálja a BET-et; • aktualizálja a munkavédelmi építési útmutatót; • összehangolja a munkavédelmet szolgáló, megelőző intézkedések végrehajtását; • megszervezi a munkáltatók közötti együttműködést; • intézkedéseket hoz annak ellenőrzésére, hogy a munkáltatók a munkafolyamatokat helyesen alkalmazzák; • a fővállalkozó kivitelező felelősségét nem érintve megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az építési munkahelyre kizárólag csak az arra jogosultak léphessenek be. • legalább heti egy alkalommal köteles személyesen meggyőződni a munkavédelmi követelmények megvalósulásáról.

21 A BET tartalma: 2014. 06. 22.21 -az építési munkahely megnevezését, területi határait; -a lehetséges veszélyeket; -az építési munkahelyen egyidejűleg vagy egymást követően felmerülő tevékenységek felsorolását, azok időbeli lefolyását; -a vonatkozó munkavédelmi szabályokat; -az időbeli lefolyásnak és a kivitelezés előrehaladásának megfelelően megállapított munkavédelmi intézkedéseket; -a munkát végző személyek egymás kölcsönös veszélyeztetésének elkerülését szolgáló koordinációs és biztonsági intézkedéseket; -munkaeszközöket, biztonsági berendezéseket, amelyeket közösen használnak, vagy egymás rendelkezésére bocsátanak; -a munkavégzésből és a munkakörnyezetből származó hatásokra és egészségkárosító kóroki tényezőkre tekintettel a megelőző intézkedéseket és egyéb munkaegészségügyi követelményeket; -az adatok helyességéért, intézkedések végrehajtásáért felelős személyeket és munkáltatójuk megnevezését.

22 A BET tartalma: 2014. 06. 22.22 Külön intézkedéseket kell tartalmaznia a munkavállalók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentő munkák, vagy munkakörülmények veszélyeinek kiküszöbölésére. Például: -a betemetődés, elsüllyedés vagy magasból leesés kockázata merül fel; -veszélyes anyagokkal/keverékekkel vagy biológiai tényezők expozíciójával járó munkavégzés, meghatározott gyakoriságban időszakos alkalmassági vizsgálatokhoz, biológiai monitorozáshoz kötött munkavégzés; -foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó munkaterületen; -nagyfeszültségű vezetékek közelében végzett munka; -vízbefúlás veszélyével járó munka; -kutakban, felszín alatt, alagútban végzett munka, földalatti munka; -búvárfelszereléssel végzett munka; -keszonban, túlnyomásban végzett munka; -robbanóanyagok használatával kapcsolatos munka; -nehéz (5 tonna vagy azt meghaladó tömegű), előre gyártott elemek összeszerelésével vagy szétbontásával kapcsolatos munka.

23 Előzetes bejelentés 2014. 06. 22.23 A kivitelezési tevékenységet az építtető a kivitelezési tevékenység tervezett megkezdése előtt legalább tizenöt nappal jelenti be és nyújtja be a 1. melléklet szerinti bejelentő lapon az építési munkahely szerint illetékes munkavédelmi hatósághoz, amennyiben -a kivitelezés időtartama előreláthatóan meghaladja a 30 munkanapot és ott egyidejűleg több, mint 20 fő végez munkát, vagy -a kivitelezés időtartama előreláthatóan meghaladja az 500 embernapot. Az építési projekt alatt bekövetkező változást az építtető köteles bejelenteni.

24 2014. 06. 22.24 Néhány lényeges szakmai változás: A minimális egészségvédelmi és biztonsági követelmények (jelenlegi 4. számú melléklet) szerkezeti átalakítása (nagyobb összhang az irányelvvel és az átfedések megszüntetése). Például: –földmunkagépekre vonatkozó szabályok beépítése, –a hőmérséklettel és időjárással kapcsolatos előírások átdolgozása, –szűk munkatérben (beszállási engedély részletei), –a létrák használatával és az állványok tervezésével kapcsolatos előírások körének kiegészítése, –a PB palack használatával végzett szigetelési munkák előírásainak bekerülése.

25 További előkészítés alatt álló jogszabály módosítások •A munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról szóló 273/2011. (XII. 20.) Kormányrendelet •A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet •A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM- SzCsM együttes rendelet. 2014. 06. 22.25

26 2014. 06. 22.26 Köszönöm a figyelmet! dr. H. Nagy Judit munkavedelmi-foo@lab.hu


Letölteni ppt "A munkavédelemmel kapcsolatos aktuális jogalkotási és jogszabály módosítási kérdések dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések