Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Beszámoló benyújtása A civil szervezet az elkészített beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét köteles minden év május 31. napjáig letétbe helyezni.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Beszámoló benyújtása A civil szervezet az elkészített beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét köteles minden év május 31. napjáig letétbe helyezni."— Előadás másolata:

1

2 Beszámoló benyújtása A civil szervezet az elkészített beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét köteles minden év május 31. napjáig letétbe helyezni akként, hogy a beszámolót, illetve a közhasznúsági mellékletet elektronikusan papír alapon megküldi az Országos Bírósági részére.

3 Formanyomtatvány Egyszeres könyvvitel PK-141 nyomtatvány Kettős könyvvitel PK-142 nyomtatvány

4 Könyvvitel Egyszeres könyvvitel nem közhasznú nem végez vállalkozási tevékenységet, bármekkora is az éves bevétele végez vállalkozási tevékenységet is, de a vállalkozási és az alaptevékenységének bevételének együttes összege két egymást követő évben az 50 millió forintot nem haladja meg Kettős könyvvitel végez vállalkozási tevékenységet, és ebből, valamint alaptevékenységéből származó bevétele két egymást követő évben az 50 millió forintos bevételi határt meghaladta kötelező számára a kettős könyvvitel (szervezeti forma vagy a közhasznú minősítés miatt) saját elhatározásból így döntött

5 Letöltés – www.civilhazveszprem.hu

6 Elektronikus benyújtás 6 Elektronikus eljárásra kötelezettek 2015. január 1. napját követően: az országos sportági szakszövetség és a szövetség. a kérelmező jogi képviselővel jár el, a már közhasznú szervezet (a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.)

7 Elektronikus benyújtás 7 2015. január 1. napját követően a beadványokat egy példányban az elektronikus útra kötelezett kérelmező esetében elektronikus úton, ÁNYK űrlapon kell benyújtani az Ügyfélkapun keresztül az Országos Bírósági Hivatalnak. Ügyfélkapu: https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/

8 Elektronikus benyújtás 8 A beszámoló elektronikus úton való megküldése esetén - mivel azt elektronikus aláírással nem kell ellátni - amennyiben beküldőként nem a szervezet képviseletére jogosult személy jár el, csatolni kell a képviselő részéről a beküldő személy részére adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is. Mindkét esetben az OBH kizárólag a megfelelő (egyszeres könyvvitel esetében: PK-141, illetve kettős könyvvitel esetében: PK-142) formátumú nyomtatványokat tudja befogadni!

9 Papíralapú benyújtás 9 Amennyiben a kérelmező nem elektronikus útra kötelezett, beszámolóját az ÁNYK nyomtatványkitöltő program használatával(jar), vagy annak mellőzésével(pdf) terjesztheti elő postai úton (1363 Budapest, Pf.24.) személyesen ügyfélfogadási időben. az Országos Bírósági Hivatal részére. Az elektronikus útra nem kötelezett kérelmező beszámolóját választása szerint elektronikus úton is benyújthatja.

10 Papíralapú benyújtás 10 Az OBH csak az eredeti, a képviselő által szabályszerűen aláírt és keltezéssel ellátott nyomtatványt tudja kezelni. Célszerű ajánlva, tértivevénnyel postázni a beszámolókat (közhasznúsági mellékletet) ezzel igazolható a megküldés időpontja is. Az ajánlott szelvényt és a tértivevényt szíveskedjenek megőrizni.

11 Papíralapú benyújtás 11 Az iratok ne legyenek összetűzve, ragasztva, vagy fóliázva, mert ez a beadvány szkennelését akadályozza, kibontásukkor az irat sérülhet. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a szkennelés és így a közzététel is fekete-fehérben történik. Ennek megfelelően előnyösebb, ha nem színes formában kerül sor a beszámoló és mellékletei megküldésére. A vékony, vagy átlátszó papíron történő beküldés is problémás lehet a szkennelésénél, hasznosabb tehát megfelelő vastagságú, nem átlátszó papírt választani.

12 Papíralapú benyújtás 12 Amennyiben a beszámoló mellékleteként, szakmai anyagként esetleg könyv, újság, újságcikk…stb. is készül, ennek közzétételére csak abban az esetben van mód, ha ezek a beszámoló részét képezik. Formailag ez úgy oldható meg, ha a kiadvány A/4-es lapméretre kinyomtatásra, vagy lefénymásolásra kerül.

13 Fontos információk 13 Az ÁNYK űrlap formailag nem, annak csak adattartalma szerkeszthető, amennyiben az ÁNYK űrlapot megváltoztatja, a beszámoló nem tekinthető szabályszerűen benyújtottnak. Tárgyév A kitöltéskor különösen célszerű ellenőrizni, hogy a nyomtatványon a tárgyév rovatban a megfelelő év (tehát az az üzleti év, melyre a beszámoló vonatkozik) szerepeljen és a beadvány minden szükséges oldalt tartalmazzon.

14 Fontos információk 14 Szervezeti adatok pontossága Az OBH kizárólag azon beszámolókat, illetve közhasznúsági mellékleteket tudja befogadni, melyek esetében a beküldő szervezet pontosan beazonosítható, ezáltal az érintett szervezet beszámoló, illetve közhasznúsági melléklet letétbe helyezési kötelezettsége is megállapítható. Ügyelni kell arra, hogy a feltüntetett név teljes mértékben egyezzen a civil szervezet nyilvántartásba vett nevével. A pontatlan, elírást tartalmazó, hiányos vagy rövidített név esetén a szervezet beazonosítását az OBH nem tudja elvégezni. Ide tartozik az az eset is, ha a névben például „..” karakter szerepel.

15 Fontos információk 15 Amennyiben a szervezet valamely azonosító adata tekintetében eltérés tapasztalható, a nyilvántartásba vételről rendelkező törvényszéken a civil szervezetnek változásbejegyzési eljárást kell kezdeményeznie, vagy az adatok pontosítását, javítását kell kérnie.

16 Fontos információk 16 A gyors és hatékony ügyintézés érdekében, postai úton történő beszámoló beküldése esetén szíveskedjenek olyan értesítési, levelezési címet, e-mail címet, vagy telefonszámot is megjelölni, melyeken a szervezet képviselője valóban elérhető. Elektronikus úton érkező beszámoló esetében az Ügyfélkapu tulajdonosának kerülnek megküldésre a beküldött űrlappal kapcsolatos igazolások.

17 Fontos információk 17 Hogyan kaphat a beszámoló beadásáról igazolást a szervezet? Amennyiben a szervezetnek igazolásra van szüksége arról, hogy a már megküldött, de még közzé nem tett beszámoló az OBH részére beadásra került, célszerű benyújtani a megküldést igazoló tértivevény dátumát, vagy fénymásolatát, mert ez alapján a küldemény gyorsabban azonosítható. Az igazolás megküldését kérheti személyesen, telefonon, illetve e-mail címünkön.

18 Fontos információk 18 Melyek a beszámoló kötelező tartalmi elemei? Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Ectv.) 29.§ határozza meg a beszámoló tartalmát, amely a mérleget, eredménykimutatást, kettős könyvvitelnél a kiegészítő mellékletet, illetőleg a közhasznúsági mellékeltet sorolja fel, továbbá az Ectv. 30.§-a rendelkezik a független könyvvizsgálói jelentés megküldésének esetéről. Egyéb mellékletek nem képezik a beszámoló részét, így sem a jegyzőkönyv, sem egyéb dokumentumok nem kötelezőek.

19 Fontos információk 19 Ha a civil szervezet a beszámolóval, illetve a közhasznúsági melléklettel kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság törvényességi ellenőrzési eljárást kezdeményez az illetékes ügyészségen. Ha a civil szervezet saját honlappal is rendelkezik, a beszámolóját és a közhasznúsági mellékletét saját honlapján is köteles elhelyezni és annak megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítani.

20 Fontos információk 20 Az OBH a civil szervezetek beszámolóinak és esetleges közhasznúsági mellékletének a közzétételéről díjmentesen intézkedik.  www.birosag.huwww.birosag.hu  civil szervezetek  civil szervezetek névjegyzéke (keresés)

21 21 Közhasznúság feltételrendszere Éves bevétele kettő év átlagában meghaladja az 1 millió forintot, vagy Két év egybeszámított adózott eredménye nem negatív, vagy A személyi jellegű kiadások értéke eléri az összes ráfordítás egynegyedét. SZJA 1 % bevétel eléri az államháztartási alrendszerekből származó támogatások nélkül számított összes bevétel 2 %-át, vagy A közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét, vagy Legalább 10 fő közérdekű önkéntes segíti tevékenységét.

22 22 Közhasznúság feltételrendszere Éves bevétele kettő év átlagában meghaladja az 1 millió forintot, vagy Két év egybeszámított adózott eredménye nem negatív, vagy A személyi jellegű kiadások értéke eléri az összes ráfordítás egynegyedét. SZJA 1 % bevétel eléri az államháztartási alrendszerekből származó támogatások nélkül számított összes bevétel 2 %-át, vagy A közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét, vagy Legalább 10 fő közérdekű önkéntes segíti tevékenységét.

23 23 Vonatkozó Jogszabályok Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet.

24 24 Köszönöm a figyelmet! Bővebb információ: www.civilhazveszprem.hu civilhaz@vpmegye.hu 88/401-110 Veszprém Kossuth u. 10. II/203. www.civilhazveszprem.hu


Letölteni ppt "Beszámoló benyújtása A civil szervezet az elkészített beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét köteles minden év május 31. napjáig letétbe helyezni."

Hasonló előadás


Google Hirdetések