Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Segédkönyvtáros képzés 2. Vázlat. 2010.Biczák Péter 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Segédkönyvtáros képzés 2. Vázlat. 2010.Biczák Péter 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről."— Előadás másolata:

1 Segédkönyvtáros képzés 2. Vázlat

2 2010.Biczák Péter 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai, a szellemi birtokbavételük minden ember alapvető joga. Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetők. A könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás állami fenntartása stratégiai jelentőségű. A könyvtári rendszernek az állampolgárok érdekeit kell szolgálnia.

3 2010.Biczák Péter 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. § E törvény célja: a) rendelkezni a nemzeti és az egyetemes történelem során felhalmozott és megőrzött kulturális javak védelméről, tudományos feldolgozásáról és közkinccsé tételéről, b) a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség megőrzése érdekében szabályozni az e javakkal kapcsolatos intézmények tevékenységét, c) mindenki számára biztosítani a könyvtárhasználat jogát, szabályozni a nyilvános könyvtári ellátás működését és fejlesztését, d) szabályozni a közművelődési tevékenységek feltételrendszerét, e) meghatározni az állam, az önkormányzatok és egyéb fenntartók feladatait, a szakmai és finanszírozási alapelveket.

4 2010.Biczák Péter 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről Alapelvek 2. § Az e törvényben meghatározott jogok érvényesítése során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. 3. § Az állami és a helyi önkormányzati fenntartású muzeális intézmény, könyvtár és közművelődési intézmény nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. 4. § Mindenkinek joga, hogy a) megismerhesse a kulturális örökség javait a könyvtári szolgáltatások, útján, b) igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét c) műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa,

5 2010.Biczák Péter 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről A törvény hatálya 5. § (1) E törvény hatálya kiterjed: a) a kulturális örökségünkkel foglalkozó szervezetek tevékenységére, személyre és szervezetre, b) a könyvtári dokumentumokra, a könyvtárhasználókra, a nyilvános könyvtárakra, azok fenntartóira, alkalmazottaira és a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatóira, (2) A könyvtári dokumentumok védelmével és nyilvántartásával kapcsolatosan e törvény hatálya kiterjed azokra a nem nyilvános könyvtárakra is, amelyeknek állománya a nemzeti és egyetemes kulturális örökség része. (3) A könyvtári tevékenységről és a könyvtári alkalmazottakról szóló szabályok vonatkoznak a nem nyilvános könyvtárakra is. 6/A. § A nyilvános könyvtárak és a könyvtári tevékenység ágazati irányítását és felügyeletét a kultúráért felelős miniszter látja el. E feladatának ellátásában - közreműködőként - szakfelügyelői és szakmai testületeket működtethet.

6 2010.Biczák Péter 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről II. RÉSZ A MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK III. RÉSZ A NYILVÁNOS KÖNYVTÁRI ELLÁTÁS I. Fejezet A nyilvános könyvtári ellátással kapcsolatos általános szabályok

7 2010.Biczák Péter 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 54. § (1) A nyilvános könyvtár alapkövetelményei: a) mindenki által használható és megközelíthető, b) könyvtári szakembert alkalmaz, c) rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel, d) rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva, e) helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek, f) statisztikai adatokat szolgáltat, g) ellátja az 55. § (1) bekezdésében felsorolt alapfeladatokat.

8 2010.Biczák Péter 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 55. § (1) A nyilvános könyvtár alapfeladatai: a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi, b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. (2) A fenntartó kiegészítő feladatokat is meghatározhat.

9 2010.Biczák Péter 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről II. Fejezet A könyvtárhasználók jogai és a könyvtárhasználat feltételei 56. § (1) A könyvtárhasználó jogosult bármely nyilvános könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére. (2) A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások: a) a könyvtárlátogatás, b) a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helybenhasználata, c) az állományfeltáró eszközök használata, d) információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

10 2010.Biczák Péter 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről III. Fejezet A nyilvános könyvtári ellátás működésének feltételei IV. Fejezet A nemzeti könyvtár V. Fejezet Tudományos és szakkönyvtári ellátás

11 2010.Biczák Péter 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről VI. Fejezet Közkönyvtári ellátás: a települési és a megyei könyvtári ellátás 65. § (1) A települési könyvtár a községi, városi, fővárosi könyvtár. (2) A települési könyvtár az 55. § (1) bekezdésében foglaltakon túl a) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, b) közhasznú információs szolgáltatást nyújt, c) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, d) szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.

12 2010.Biczák Péter 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 66. § A megyei könyvtár a megye egész területére vonatkozóan az 55. § (1) bekezdésében és a 65. § (2) bekezdésében foglaltakon túl a) ellátja a kötelespéldányokkal és a könyvtárközi dokumentumellátással kapcsolatos feladatokat, b) szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését, c) végzi, illetőleg szervezi a megye nemzeti és etnikai kisebbségéhez tartozó lakosainak könyvtári ellátását, d) a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt, e) szervezi a megyében működő nyilvános könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását, f) végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést.

13 2010.Biczák Péter 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről VII. Fejezet A könyvtárak fenntartása, irányítása 68. § A fenntartó az e törvényben foglaltak alapján a) meghatározza a könyvtár feladatait és használati szabályzatát, b) kiadja alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, c) biztosítja a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, ennek során figyelembe veszi a miniszter által meghatározott szakmai követelményeket és normatívákat,

14 2010.Biczák Péter 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről d) jóváhagyja a könyvtár fejlesztésére vonatkozó terv(ek)et, e) az országos könyvtári szakértői névjegyzékben szereplő szakértők közreműködésével értékeli a könyvtár szakmai tevékenységét, f) biztosítja a könyvtár szakmai önállóságát, g) ellátja a könyvtár fenntartásával, irányításával kapcsolatos más jogszabályokban meghatározott feladatokat

15 2010.Biczák Péter 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről VIII. Fejezet A könyvtárak finanszírozásának és központi támogatásának alapelvei IV. RÉSZ A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL V. RÉSZ A muzeális intézményekkel és a levéltárakkal, a nyilvános könyvtári ellátással, a közművelődéssel kapcsolatos központi költségvetési források

16 2010.Biczák Péter 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről VI. RÉSZ A muzeális intézményekben, a nyilvános könyvtárakban, a közművelődési intézményekben és a levéltárakban alkalmazottak foglalkoztatásának egyes kérdései VII. RÉSZ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Hatálybalépés

17 2010.Biczák Péter 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről Vegyes rendelkezések Felhatalmazások 1. számú melléklet az 1997. évi CXL. törvényhez Fogalmak 2. számú melléklet az 1997. évi CXL. törvényhez Az országos múzeumok és felügyeleti szerveik felsorolása 3. számú melléklet az 1997. évi CXL. törvényhez

18 2010.Biczák Péter Követő jogszabályok 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről 6/2001. Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről 157/2000. Korm. rendelet a dokumentumvásárlási hozzájárulásról 165/1999. Korm. rendelet az Országos Könyvtári Kuratóriumról 64/1999. Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról

19 2010.Biczák Péter Követő jogszabályok 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról 14/2002. (IV. 26.) NKÖM rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyeket megillető kulturális kedvezményekről 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről

20 2010.Biczák Péter Követő jogszabályok 6/2000. (III. 24.) NKÖM rendelet a Könyvtári Intézet jogállásáról 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről és a képzés finanszírozásról (módosította: 25/2007. (IV. 24.) OKM rendelet, és a 12/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet) 7/1985. (IV. 26.) MM rendelet a könyvtári anyagok bejelentéséről 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról

21 2010.Biczák Péter Követő jogszabályok 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető egyes kedvezményekről. 132/2000. (VII. 14.) Korm. rendelet a középületek fellobogózásának kérdéseiről 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről

22 2010.Biczák Péter Követő jogszabályok 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről (módosította: 3/2002. (VIII. 30.) ESZCSM rendelet) 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

23 2010.Biczák Péter Követő jogszabályok NKÖM = Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma MKM = Művelődési és Közoktatási Minisztérium MM = Művelődési Minisztérium KM = Kulturális Minisztérium OKM = Oktatási és Kulturális Minisztérium PM = Pénzügyminisztérium EüM = Egészségügyi Minisztérium ESZCSM= Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium


Letölteni ppt "Segédkönyvtáros képzés 2. Vázlat. 2010.Biczák Péter 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről."

Hasonló előadás


Google Hirdetések