Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KDOP-4.1.1/E-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KDOP-4.1.1/E-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója."— Előadás másolata:

1 KDOP-4.1.1/E-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója

2 Támogatás célja  Települések környezetbiztonságának növelése  Környezeti állapot javítása  Ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése  Felszíni vizeink minőségének biztosítása  További környezeti káresemények megelőzése

3 Pályázók köre Települési önkormányzatok Önkormányzati társulások Önállóan nem, konzorciumi tagként pályázhatnak: Magyar Közút NZrt. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok Az MK NZrt, NIF Zrt és a Kövizigek konzorciumi tagként több pályázatban is pályázhatnak, támogatást szerezhetnek.

4 Támogatható tevékenységek köre I. Önállóan támogatható tevékenységek: 1.Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója -Övárok-rendszer, szűrőmezők, egyéb belterület védelmét szolgáló műtárgyak -Elválasztott csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése 2. Árvízvédelmi töltések lokális fejlesztése, rekonstrukciója -Altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások -Magassági és keresztmetszeti hiányok megszüntetése. -Keresztező műtárgyak építése, felújítása

5 Támogatható tevékenységek köre II. 3. Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései - mederkotrás, holtágak fejlesztései, depónia vagy töltésmagasítás, hullámtérbővítés, vízkormányzó-, keresztező, be- és leeresztő műtárgyak, hordalékfogó, mederburkolatok építése és felújítása, partrendezés - bel- és külterületen belvíz és csapadékvíz elvezető vízfolyások és főművi csatornák, azok depóniái, műtárgyak, átemelő-telepek felújítása, korszerűsítése, méretezés és állapot miatti átépítése, szükség esetén építése; vízmosáskötések építése, felújítása - belterületet veszélyeztető vízfolyásokon felújítás, fejlesztési munka

6 Támogatható tevékenységek köre III. 4. Vízkár elhárítási célú tározók – árvízi tározók fejlesztése, rekonstrukciója -tározó, záportározó árvízcsúcs csökkentő tározó fejlesztése (töltések, műtárgyak, csatornák építése, partrendezés, támfalak felújítása, megkerülő csatorna), medertározáshoz szükséges műszaki beavatkozások elvégzése és szükséges létesítmények kiépítése A 1-4. pontokban felsorolt tevékenységek kombinációi.

7 Támogatható tevékenységek köre IV. Önállóan nem támogatható tevékenységek: Előkészítési tevékenységek Projektmenedzsment szervezet működése A támogatásból létrehozandó létesítmények megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások Csapadék- és belvízcsatorna-hálózat építéssel érintett,a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület helyreállítása A vizek mennyiségi- és minőségi paramétereinek vizsgálatát szolgáló monitoring rendszerek kiépítése, korszerűsítése Szennyező források kizárása Töltéskorona burkolat építése kőzúzalékos kivitelben – Árvízvédelmi töltések fejlesztése esetén

8 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása Könyvvizsgálat (50 m Ft támogatási igény felett)

9 Nem támogatható tevékenységek -Fenntartási tevékenységek és ehhez szükséges eszközök beszerzése, egyéb költségei -Rekreációs, településszépészeti vagy gazdasági hasznosítást célzó fejlesztések -Közúthálózat, járda, kapubejárók, parkoló felületek átfogó felújítása, burkolat megerősítése -Olyan kapacitások kiépítése, amelyek elő közművesítésnek minősülnek, későbbi kihasználtsága nincs alátámasztva a megvalósíthatósági tanulmányban(MT), MT-nek vagy az engedélyeknek meg nem felelő létesítmények kialakítása -Külterületi csatornaszakasz rekonstrukciója ill. építése csak abban az esetben támogatható, ha az a belterület védelme szempontjából indokolt (MT-ben, tervdokumentációban alátámasztott)

10 Projekt költségvetés belső korlátai Költségtípus%-os korlátMaximális elszámolható mérték (Ft) Előkészítési költségek Projekt előkészítés költsége összesen ezen belül:8% Megvalósíthatósági tanulmány készítésének költsége 2%Max. 1,5 millió Ft Tervezés (környezeti hatástanulmány, előzetes környezetvédelmi vizsgálati dokumentáció, engedélyes és kiviteli tervek) 5% Közbeszerzés költsége2%Max. 5 millió Ft Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése 10%, kizárólag tározó építéshez kapcsolódva, indokolt és alátámasztott esetben 20% Megvalósítási költségek Projekt menedzsment költségek2%Max. 4 millió Ft Építési műszaki ellenőr költsége2%Max. 6 millió Ft Jogi szolgáltatások igénybevételének költsége0,5% Nyilvánosság biztosításának költsége0,5%Max. 1 millió Ft Könyvvizsgálat költsége0,5 %

11 Projekt költségvetés belső korlátai Költségtípus%-os korlátElszámolható mérték (Ft) A fejlesztés megvalósítása következtében minőségi paramétereiben megromlott, a fejlesztés által közvetlenül érintett közúthálózati sávnak helyreállítása 8% A támogatásból létrehozandó létesítmények megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások költségei 5% Komplex terület-előkészítés10% Keresztező közmű kiváltások költségei10% Töltéskorona burkolat építése kőzúzalékos kivitelben 8% Eszközbeszerzés költségei5%

12 Támogatás összege: 20 millió Ft – 150 millió Ft Maximális támogatási mérték: 90% (NIF, MK, KÖVIZIG 100%) Rendelkezésre álló forrás: 2 Milliárd Ft (1,2 milliárd, ill. 800 millió) Támogatás

13 Speciális feltételek I. -Beépítésre szánt területek esetén vízkár-veszélyeztetettség bemutatása az MT-ben, mellyel többek között igazolja, hogy nagy mértékű veszélyeztetettség esetén nem épít be. -Egy pályázó csak egy pályázatban szerepelhet. (kivéve KÖVIZIG, MK Nzrt és NIF Zrt) -ÚMVP és a KEOP keretében vízrendezési céllal nem részesültek támogatásban -Igazolás arról, hogy a fejlesztés eredményeként a káresemény-mentes elvezetés megoldott (befogadó tudja fogadni az elvezetett vizeket) vagy megoldott lesz a projekt lezárásának időpontjáig -Belvízelvezetés esetén bemutatásra kerül a megvalósíthatósági tanulmány 5.1 pontjában, hogy a projekt műszakilag/rendszerszempontból illeszkedik a belvízi rendszerek és öblözetek belvízvédelmi rendszerébe

14 Speciális feltételek II. -Kizárólag a vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó projektek támogathatók, a 72/1996 (V. 22.) Kormányrendelet előírásai alapján. Az engedélyezési folyamatnak legkésőbb a pályázat benyújtásakor kell megkezdődnie. - A fejlesztéseknek illeszkedniük kell a vízgyűjtő gazdálkodási tervekhez. Az MT-ben kell bemutatni. - A projekt műszaki tartalmának engedélyezési eljárását megelőzően meg kell kérni a Területi Vízgazdálkodási Tanács Szakmai Bizottságának szakvéleményét, mely alapján az ott megfogalmazott szakmai javaslatok figyelembevétele szükséges az engedélyes tervdokumentáció véglegesítéséhez. A szakvélemény másolata a pályázat mellékletét képezi.

15 -A belterületi csapadékvíz elvezető hálózat tervezésekor ajánlatos figyelembe venni a meder megfelelő méretre történő kiépítését azzal, hogy a túlméretezés ellensúlyozása céljából törekedni kell a csapadékvíz elvezető rendszer terhelésének csökkentésére a településrendezési eszközök, helyi jogszabályalkotás útján (pl. zöldfelületek növelése stb.) -A műszaki megvalósításnál törekedni kell az építési költségek lehető legrészletesebb tervezésére. MVH ÉNGY-ben meghatározott kódszámok feltüntetésével kérjük a tervezői költségbecslést benyújtani. HA adott tételt nem tartalmazza, úgy a „K” különleges ill. az „M” módosított tételekkel van lehetőség korrigálásra. Az aktuális referencia árak a szokásos piaci árakkal való összehasonlítás alapját jelentik, ezért az eltéréseket megfelelő indoklással javasolt alátámasztani. Speciális feltételek III.

16 Speciális feltételek IV. -A projekt indokoltságának és szükségességének alátámasztása érdekében a megvalósíthatósági tanulmány 3.2 fejezetében be kell mutatni a fejlesztés által érintett területen (településen vagy településrészen) bekövetkezett, csapadék-, bel-, vagy árvízzel összefüggő káreseményeket. Az MT mellékleteként nem kötelező, de javasolt benyújtani a vis maior igényekkel kapcsolatos dokumentációinak másolatát. Tulajdonviszonyokra vonatkozó feltételek: ÁPU C7. pontja alapján. Amennyiben a tulajdonrendezés telekalakítással jár, úgy az ÁPU 1.sz. mellékletének 4. sz. mellékletében foglalt Telekalakítási engedélyre előírt követelmények figyelembe vétele fontos.

17 Csatolandó mellékletek I. A.1.sz. melléklet: jogi státusz és képviseletet igazoló dokumentum (konzorciumi megállapodás, aláírási címpéldány) A.2.sz. melléklet: pénzügyi alkalmasság igazolása a Pályázati Útmutató 1. sz. mellékletében foglaltak szerint (A2.mell.) A.3.sz. mellékelet: Tulajdonviszonyok, per- és igénymentesség igazolása a ÁPU szerint A.4.sz. melléklet: vízjogi létesítési engedély, vagy a hatóság nyilatkozata arról, hogy az engedély iránti kérelem benyújtása megtörtént. Amennyiben az érintett vízelvezető mű, árvízvédelmi műtárgy a pályázat benyújtásakor érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, úgy kérjük az engedély benyújtását. A.4. sz. melléklet előírásai szerint előzetes környezetvédelmi vizsgálat dokumentumai, szükség esetén a környezeti hatásvizsgálathoz kapcsolódó és a környezetvédelmi engedélyezési dokumentumok is. 5.sz. melléklet: Megvalósíthatósági tanulmány az Útmutató Megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez c. dokumentum alapján (elektronikus formában is)

18 Csatolandó mellékletek II. S.1.sz. melléklet: Műszaki tervdokumentáció - Engedélyköteles (és bejelentés-köteles) tevékenység(ek) esetén: a teljes tervezői tervdokumentáció benyújtása szükséges – feltüntetve/jelölve a pályázat műszaki tartalmát képző beavatkozási területeket –, függetlenül attól, hogy a benne foglalt műszaki tartalmat a pályázat csak részben vagy teljes egészében tartalmazza. Engedélyezési tervdokumentáció (hatósági bélyegzővel, hogy engedélyezésre benyújtásra került), mely az alábbi részekből kell, hogy álljon: Műszaki leírás(ok), Helyszínrajz(ok) (M1:500, vagy M1:1000 méretarányú), Alaprajz(ok) (M1:100 méretarányú), Metszetrajzok (amennyiben releváns), Homlokzati rajzok (amennyiben releváns), Méret-és mennyiségszámítások, Létesítményjegyzék Meglévő vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező tevékenységek esetén legalább az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges : Műszaki leírás(ok), Helyszínrajz(ok) (M1:500, vagy M1:1000 méretarányú), Alaprajz(ok) (M1:100 méretarányú), Felmérési terv(ek), Méret-és mennyiségszámítások, Létesítményjegyzék

19 S.2.sz. melléklet: Befogadó kezelőjének nyilatkozata: Amennyiben a fejlesztés vízelvezetést is tartalmaz és a befogadó nem a pályázó kezelésében van, úgy a közvetlen befogadó kezelőjének befogadói nyilatkozatának benyújtása szükséges, melyben kitérnek arra, hogy a végső befogadóig a vizek elvezetése megfelelően biztosított. S.3. számú melléklet: Települési önkormányzatok számára a Területileg illetékes Területi Vízgazdálkodási Tanács 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet alapján felállított Eseti Szakmai Bizottsága támogató nyilatkozata és szakmai véleménye. A területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok projektjeihez, ill. amely projektek esetén konzorciumi partnerként vesz részt, az illetékes szakminisztérium szakvéleményét kell csatolni. Csatolandó mellékletek III.

20 Csatolandó mellékletek IV. S.4.sz. melléklet: A projekt számszerű adatait tartalmazó melléklet, benne költségvetési, műszaki és projekt helyszínei segédtáblázat, valamint a projekt költségeinek alátámasztása. A Pályázati Útmutató 1. sz. melléklete A.6. számú melléklet szerint kell benyújtani, a pályázó által hitelesen aláírva és lepecsételve. Az egyes költségnemeket a Pályázati Útmutató C3.1. Elszámolható költségek típusai fejezet szerint kell besorolni. Kérjük, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy a megfelelő költségnemet a megfelelő költségoszlopban és költségsorban szerepeltessék. Amennyiben a pályázat konzorciumban kerül benyújtásra, akkor tagonként el kell készíteni a költségvetést, valamint csatolni szükséges egy összesített költségvetést is a teljes projekt költségvetésre vonatkozóan.

21 Az Általános Pályázati útmutató D1. önrész összetételéről, az ott leírtak alapján nyilatkozat szükséges a pályázat benyújtásakor. Csatolandó mellékletek V.

22 Pályázat során érintett területeket terhelhet-e különféle szolgalmi jog? A Pályázati Útmutató F1 pontja szerint nem ítélhető meg, továbbá nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának, támogatási szerződés kötésének időpontjában nem per- és igénymentes. Az igénymentességet a pályázónak az A.3. számú melléklet szerinti dokumentumokkal, pályázati mellékletként kell igazolnia, legkésőbb a Támogatási Szerződés megkötéséig. A KDOP - 411/E - 11. kitöltő program esetén nem aktívak a funkciógombok - az egyetlen adatlap kivételével. Az új pályázat előkészítése menüpontnál a pályázó szerv kiválasztása és az adószám beírása után a Hitelesítés gombot le kell lenyomni mielőtt a tovább lépne az adatlapra. GYIK

23 A meglévő jogerős engedélyhez képest kisebb mérvű változtatást kell eszközölnünk a műszaki tartalomban. A kérdés arra vonatkozik, hogy a hatósági engedélyeket erre a kicsi változást érintő tervre is be kell kérni, vagy pedig beadhatóak a már meglévő hatósági engedélyek? Amennyiben a meglévő jogerős engedéllyel bíró vízjogi létesítési tervdokumentációtól eltérő műszaki tartalmat kívánnak megvalósítani a beruházás során, az engedélyező hatóság nyilatkozata szükséges arra vonatkozóan, hogy a tervezett eltérés miatt módosítani kell az engedélyt vagy sem. Abban az esetben, ha módosítani szükséges, úgy a pályázathoz – az alap határozat mellé- be kell nyújtani az engedélyező hatósághoz benyújtott módosított terveket és a hatóság nyilatkozatát, hogy a módosítás folyamatban van, vagy ha az eljárást lefolytatják a pályázat benyújtásáig úgy a tervek és az alapmellé a módosított engedélyt. Illetve ha a hatóság nem kéri az engedély módosítását, úgy a megvalósíthatósági tanulmányban egyértelműen be kell mutatni, a tervektől/engedélytől való eltérést. GYIK

24 B. Pályázók köre: megfelelő indokoltsággal nyújthat-e be két vagy több önkormányzat konzorciumi formában pályázatot (akik egyébként nem alkotnak társulást, de a projekt megvalósítás miatt indokolható lenne együtt pályázni) vagy konzorciumi partnerek csak a Magyar Közút Nonprofit Kft./Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt./Területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok lehetnek? Igen, a pályázati felhívásra a pályázók köre alatt felsoroltak konzorciumi formában is pályázhatnak. Elszámolható költségek alátámasztására szükséges-e alátámasztó dokumentumot benyújtani? Szolgáltatásokra betervezett költségek alátámasztására elegendő a pályázó tételes árbecslése, de vannak egyéb – pl. Építés kivitelezési tevékenységek, előkészítéshez kapcsolódó szolgáltatás stb. – költség kategóriák, melyek alátámasztásához a Pályázati Útmutató C.2.2 pontja szerint különböző alátámasztó dokumentumok benyújtása szükséges. A Megvalósíthatósági Tanulmány útmutatóból a 3.3.2. Indikátorok fejezetből hiányzik a hivatkozott táblázat. A Számszerűsíthető eredményeket (Indikátorokat) a Pályázati Adatlap Indikátor funkciójában szükséges megadni. GYIK

25 A költségtáblában a Koltseg adat munkalapján számviteli kategória oszlopban a tényleges könyvelés szerinti számviteli kategóriákat kell feltüntetni? És amennyiben igen, akkor hány számjegyig? Igen, a pályázó könyvelésével összhangban kell feltüntetni a számviteli kategóriákat, a Koltseg adat munkafül vonatkozó oszlopa legördülő menüvel van ellátva, így ahol lehetséges ott 3 számjegyig, ahol nem, ott természetesen elegendő két számjegyig megadni. A C2.2. pont építési tevékenység esetében előírja alátámasztó dokumentumként (egyebek mellett) a költségbecslés/költségvetés/árajánlat alapján számított fajlagos költségek táblázatos bemutatásának benyújtását. Vízrendezés projektek esetében ez a Műszaki adatlap, vagy szükséges amellett további kimutatás készítése? Igen, a megfelelően kitöltött Műszaki adatlap benyújtása elegendő az építési tevékenységekre vonatkozó fajlagos költségek táblázatos bemutatására.

26 GYIK Amennyiben rendelkezésre állnak az engedélyes tervek, és már megvan a vízjogi létesítési engedély, szükséges-e a TVT-vel való egyeztetés? Igen, szükséges a TVT szakvélemény kikérése, mivel az kötelező melléklet, valamint pontozási szempont. E konstrukció esetében lehetséges-e, hogy egy Önkormányzat csapadékvíz elvezetésre pályázik, valamint ugyanabban az évben konzorciumban egy KÖVIZIG-gel egy másik területre vonatkozóan, más műszaki problémának a megoldására is benyújt pályázatot? Jelen konstrukció keretében egy pályázó szervezetnek, egy régióban csak egy pályázata részesülhet támogatásban az illetékes KÖVIZIG-ek a MK NZrt és a NIF Zrt konzorciumi tagként több pályázatban is részt vehet, támogatást szerezhet

27 GYIK A pénzügyi táblákat szükséges-e bemásolni az MT szöveges részei közé, vagy a táblákat elegendő mellékletként csatolni, külön kinyomtatva? Az MT pénzügyi elemzésének táblázatait az Excel típusú költségvetési táblázat vonatkozó munkafülein kell kitölteni, és azt a Pályázati Útmutató A6. számú melléklet szerint a pályázó eredeti, cégszerű aláírásával valamint elektronikusan is be kell küldeni (xls., szerkeszthető formátumban.) A település rendelkezik kisajátítási tervvel a leendő projektünket érintő földterületekre vonatkozóan. Elegendő becsatolni a kisajátítási tervet? A Pályázati Útmutató C7. fejezet 2. pontja szerint a pályázat benyújtásához a szemle típusú tulajdoni lap másolat mellé a pályázó nyilatkozatának csatolása szükséges, arra vonatkozóan, hogy a KSZ által meghatározott támogatási szerződéskötési határidőig, - kisajátítás esetén a 178/2008. (VII.3.) Korm. rendelet szerint kisajátítási terv alapján a projekt fizikai megvalósulásáig - a beruházás érintett ingatlan a pályázó, illetve állami vagyonkezelő esetében a Magyar Állam tulajdonába kerül.

28 GYIK Amennyiben a tulajdonviszony rendezése telekalakítással jár, úgy a pályázathoz- ha rendelkezésre áll – az illetékes Körzeti Földhivatal telekalakítást jóváhagyó határozatát, telekalakítást bemutató változási vázrajzot, illetve a telekalakítás előtti állapotot bemutató térképmásolatot szükséges benyújtani. A pályázati csomagban szereplő excel költségvetési táblázatba több pályázó is jelezte, hogy nem lehet sort beszúrni. Amennyiben ilyet tapasztalnak, kérem jelezzenek felénk és kiküldjük az Önök által kért módosításokkal a táblát.

29 Pályázat benyújtása: I.szakasz: 2011. október 3. II.Szakasz: 2012. január 16. Postacím: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. III. emelet KDOP-4.1.1/E-11

30 ELÉRHETŐSÉGEINK: JÓZSA LILLA, ANTOS MÓNIKA LILLA.JOZSA@KDRFU.HUMONIKA.ANTOS@KDRFU.HU WWW.KDRFU.HU TEL: 22/513-370 LILLA.JOZSA@KDRFU.HUMONIKA.ANTOS@KDRFU.HU WWW.KDRFU.HU Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "KDOP-4.1.1/E-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója."

Hasonló előadás


Google Hirdetések