Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KEOP , KEOP konstrukciók Megvalósíthatósági tanulmány útmutatók

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KEOP , KEOP konstrukciók Megvalósíthatósági tanulmány útmutatók"— Előadás másolata:

1 KEOP-2009-4, KEOP-2009-5 konstrukciók Megvalósíthatósági tanulmány útmutatók

2 Megvalósíthatósági tanulmány
(az első lépés) Megvalósíthatósági tanulmány = PÁLYÁZAT KOMPLEX konstrukció = SZÉLESKÖRŰ ismeretek SZAKEMBERIGÉNY műszaki gazdasági pénzügyi jogi Meg kell győzni az értékelőket és a döntéshozókat, hogy a projekt jó, megvalósítható és fenntartható.

3 Megvalósíthatósági tanulmány
MT típusai Egyszerűsített 100 millió Ft alatti elszámolható költségű projektek esetén Normál 100 millió forint és afölötti elszámolható költségű, nem jövedelemtermelő projektek; millió Ft közötti jövedelemtermelő projektek; millió forint közötti elszámolható költségű állami támogatásnak minősülő projektek Jövedelemtermelő: 260 millió Ft fölötti beruházási költségű jövedelemtermelő projektek 260 millió forint fölötti elszámolható költségű állami támogatásnak minősülő projektek Jövedelemtermelő a projekt, ha együttesen teljesülnek: Költségvetési jellegű a pályázó (vagyis nem minősül a közösségi jog szerinti vállalkozásnak az alaptevékenysége keretében díjbevételt realizál a projekt e tevékenységhez kapcsolódik A fejlesztés megvalósításából származó nettó bevétel (összes bevétel és működési költségek különbsége) pozitív A háromtípusú MT-útmutató közötti eltérések az előadás során kerülnek részletezésre az egyes fejezeteknél.

4 Megvalósíthatósági tanulmány
MT formai előírásai Címoldalon feltüntetve: a projekt javaslat címe, készítésének dátuma, készítőjének neve és aláírása Címoldal után: tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló MT törzsdokumentuma: a projekt megvalósíthatóságának értékeléséhez szükséges lényegi információkat és az azokat közvetlenül alátámasztó indoklásokat tartalmazza Kiegészítő információk: felhasznált dokumentumok jegyzeke, helyszínrajzok, fényképek, ábrák, egyéb műszaki dokumentumok, egyéb adminisztratív dokumentumok

5 Megvalósíthatósági tanulmány
MT – főbb tartalmi elemei 1. A projektgazda és a projektmenedzsment 2. A projekt céljainak, indokoltságának a bemutatása 3. A projekt tervezésének kiinduló adatai 4. A jelenlegi helyzet ismertetése 5. Változatelemzés és a kiválasztott változat bemutatása 6. Környezetvédelmi szempontok 6. Épületenergetikai korszerűsítés/felújítás esetén a /2006. (V.24.) TNM rendeletnek történő megfelelést igazoló részletes energetikai elemzés és számítás (csak KEOP /A és B) A fejezetcímeket érdemes és tanácsos összevetni a PU E. fejezetében lévő Értékelési szempontrendszerrel, itt megtalálhatók a hivatkozások az MT fejezeteire és egyéb pályázati mellékletekre, továbbá hogy az adott szempont nem teljesítése „K”=kizáró kritériumnak minősül, vagy sem

6 Megvalósíthatósági tanulmány
MT – főbb tartalmi elemei 7. A megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb engedélyek , projektet érintő szabályozási környezet 8. A megvalósítás pénzügyi és műszaki ütemterve 9. A projekt finanszírozása, üzleti terv Költségbecslések beruházás, fenntartás és üzemeltetés során 14. Indikátorok elérésének bemutatása 15. A projekt környezeti hatása 16. Kockázatelemzés

7 Megvalósíthatósági tanulmány
A projektgazda és a projektmenedzsment bemutatása A pályázó szervezet pénzügyi stabilitása A projektmenedzsment szervezet és személyek - működése, irányítási struktúrája - projektmenedzselési szaktudása, tapasztalata, referenciái, önéletrajzai - energiagazdálkodási szaktudása és tapasztalata - együttműködési referenciái Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalások a pályázó szervezetre vonatkozóan Alátámasztó dokumentumok: Mérlegbeszámoló, PM önéletrajzok referenciák, közbeszerzési műszaki leírása, mely tartalmazza a kritériumrendszert.

8 Megvalósíthatósági tanulmány
A projekt célja, indokoltsága, eredménye Projekt ötlet Projekt vég A projekt tervezésének kiinduló adatai - Honnan származnak az adatok (mérés, statisztika, mintaprojekt, stb.) - Adatok ismertetése KEOP-5.3.0/A-B konstrukcióknál táblázatos formában megadni a kiindulási helyzet és a tervezett állapot műszaki és energetikai adatait A táblázatos adatokat épületenként kell szolgáltatni, és mindig a projekt szempontjából releváns táblázatot kell kitölteni, a többi törölhető: Az épület jellegére, kihasználtságára, mértani adatainak, korának és szerkezetének ismertetésére vonatkozó táblázatok töltése mindig kötelező. (kivétel világítási rendszer korszerűsítése) A többi táblázat a támogatható tevékenységek alapján került kialakításra és egymás után tartalmazza a felújítás előtti és utáni állapotra vonatkozó rovatokat.

9 Megvalósíthatósági tanulmány
Jelenlegi állapot ismertetése: Energetikai – Műszaki – Pénzügyi jellemzők Adatok, jellemzők alátámasztása egyéb dokumentumokkal: számítások, szerződések, nyilatkozatok, árajánlatok, műszaki leírások, közüzemi számlák, stb. KEOP-5-ös konstrukcióknál a táblázatos adatok összegzése „Barna mezős” beruházásnál a meglévő állapot anyag-energiamérlegének és működési költségeinek ismertetése „Zöld mezős” beruházásnál a helyszín bemutatása Mivel minden pontszámot érő adat a változásra vonatkozik, talán az MT-k legfontosabb fejezetének lehet tekinteni. Ott ahol van meglévő állapot annak tényszerű és jól alátámasztott energetikai felmérése képezi alapját a végeredményeknek. Ha nincs megalapozottan bemutatva a kiindulási helyzet a pályázat nem támogatható, mivel valamennyi ebből számított adatot az értékelők nem fognak elfogadni.

10 Megvalósíthatósági tanulmány
Változatelemzés: Egyszerűsített MT esetén a tervezett projekt kiválasztását kell csak indokolni Normál és „Jövedelemtermelős” MT esetén: Változatelemzés módszertanának és az összehasonlítási szempontok bemutatása Projekt nélküli állapot ismertetés (vagy hivatkozás a jelenlegi helyzet ismertetésénél leírtakra) Legalább két változat ismertetése A változatok összevetése A kiválasztott változat indoklása Ennél a fejezetnél azt kell igazolni, hogy megvizsgálták a lehetséges változatokat, és elgondolkodtak otthon arról, hogy miért is az adott projekt megvalósítása a leginkább indokolt. Pl.: Arra járt egy ablak árus, vagy napkollektor árus ez nem tükrözi a gondolkodást.

11 Megvalósíthatósági tanulmány
Tervezett állapot (kiválasztott változat) ismertetése (1): KEOP-5.3.0/A-B konstrukcióknál (specialitás): a táblázatos adatok összegzése (hangsúlyozva a tervezett állapot energetikai és műszaki jellemzőinek bemutatását, a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítások beruházás utáni helyzetet ismertető adatai alapján.) A Pályázati útmutató szerinti vonatkozó rendeleteknek és szabványoknak való megfelelés bemutatása Felmerülhet kérdésként: Miért kell szövegesen is leírni amit már táblázatos formában bemutattak? Ha több épületet érint a projekt akkor itt kell összegezni a tervezett állapotot, illetve a még nem közölt adatokat információkat itt kell leírni.

12 Megvalósíthatósági tanulmány
Tervezett állapot (kiválasztott változat) ismertetése (2): Technológia folyamatábrája, fő műszaki paraméterek Fő berendezések és jellemzőik Kapacitás- energia és anyag mérlegek!!!!! A telepítés bemutatása, építmények, berendezések elrendezése Kapcsolódások a közművekhez Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalások a projektre vonatkozóan, területfejlesztési szempontok

13 Megvalósíthatósági tanulmány
Épületenergetikai korszerűsítés/felújítás esetén a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletnek történő megfelelést igazoló részletes energetikai elemzés és számítás (KEOP A/B) A kiindulási helyzetre és a tervezett állapotra is el kell készíteni minden esetben Az MT mellékleteként be kell nyújtani a teljes számítást Az MT-ben a főbb eredményeket fel kell tüntetni Indokolni, hogy vonatkozik e az adott projektre a rendelet, vagy sem. A hatékonyság javítására vonatkozó konstrukcióknál az Épületek energetikai jellemzõinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az alapja a számításoknak. E rendelet előírásainak kell megfelelni, pl. az épületszerkezetek hőtechnikai javítása, vagy a fűtéskorszerűsítés esetén. Függetlenül attól, hogy a projektre vonatkoznak a rendelt előírásai vagy sem kötelező a számításokat elvégezni és amennyiben a rendelet releváns az adott projekt esetében a tervezett állapotnak meg kell felelnie a rendelet előírásainak. Jelentõs mértékû felújítás: ahol a felújítás összköltsége meghaladja az épület külön jogszabály szerinti értékének 25%-át. A rendelet 6. §- a vonatkozik a meglévő épületekre (1) Az 1000 m2 feletti hasznos alapterületű meglévő épület korszerűsítése, illetve rendeltetésének módosítása során biztosítani kell az e rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelést, ha az műszaki és gazdasági szempontból megvalósítható. A műszaki, illetve gazdasági megvalósíthatóságot a 4. mellékletben foglaltak szerint kell vizsgálni. (2) Ha az 1000 m2 feletti hasznos alapterületű meglévő épület átalakítása, bővítése és felújítása a) a külső határoló szerkezetei felületének 25%-át, illetve b) a fûtõ-, melegvíz-elõállító-, légkondicionáló, szellõztetõ vagy világítási rendszereit jelentõs mértékben érinti, biztosítani kell az átalakítással, bõvítéssel és felújítással érintett rész vonatkozásában az e rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelést.

14 Megvalósíthatósági tanulmány
Környezetvédelmi szempontok megvalósítás az üzemeltetés alatt és az életciklus végén keletkező hulladék anyagok fajtái, mennyisége, ártalmatlanításuk módja Környezetvédelmi vizsgálat/hatástanulmány engedélyes határozata és a hatásvizsgálat rövidített ismertetése áttekintő összefoglaló a várható környezeti hatásokról (Lég- Talaj- és vízszennyezés, zajkibocsátás) {Csak megújuló tech. esetén} pozitív környezet hatások számbavétele és ha van, számszerűsítése (ÜHG csökkentésen kívül) {csak megújuló tech. esetén} Pozitív környezeti hatásokat viszonylag nehéz találni bizonyos projekttípusok esetében, de ha a pályázó levezeti, hogy miért nincsenek ilyenek a projekt vonatkozásában akkor az is maximális pontot ér.

15 Megvalósíthatósági tanulmány
Szabályozási környezet ismertetése és a szükséges engedélyek számbavétele KEOP és 4.4.0 Pályázat benyújtás: Legalább elvi szintű engedélyek tevékenységtől függően: Környezetvédelmi; építési; vízjogi létesítési/bányakapitánysági engedély; MEH összevont kiserőművi engedély. Előleg igény esetén: Támogatási szerződés megkötéséig valamennyi létesítéshez szükséges jogerős engedély Első kifizetési kérelemhez: Valamennyi létesítéshez szükséges jogerős engedély KEOP A és B; KEOP-5.4.0 Támogatási szerződés megkötéséig benyújtani: valamennyi létesítéshez szükséges jogerős engedélyt Le kell vezetni azt is ha a projekt nem engedélyköteles, ezért kell a szabályozási környezettel is foglalkozni. Ha később derül ki, hogy mégis engedélyköteles a projekt és a pályázó emiatt nem tud szerződést kötni, vagy támogatást lehívni komoly visszafizetési kötelezettség áll fönn. Engedélyek megszerzésének időigényét mindenki ismeri.

16 Megvalósíthatósági tanulmány
A megvalósítás pénzügyi és műszaki ütemterve Grafikonos formában (pl.: Gantt diagram) Elválasztva az előkészítési és megvalósítási időszak költségeit (összhangban a Költségvetési tábla és Pályázati adatlap 9. pont (”Projekttevékenységek költségeivel) Közbeszerzési terv ismertetése Közbeszerzés: nem egyértelmű esetekben azt is lekell vezetni, hogy az adott projektnek miért nincs közbeszereztetési kötelezettsége. Közbeszerzés a pályáz felelőssége.

17 Megvalósíthatósági tanulmány
A projekt finanszírozása, üzleti terv Egyszerűsített MT-nél nem kell elkészíteni (az adott fejezetnél „Nem releváns” jelölést kell alkalmazni) bevételek és a ráfordítások bemutatása, tervezése, cash-flow kimutatás a magyar számviteli szabályoknak megfelelően Projektcég esetében kiemelkedő jelentőséggel bír

18 Megvalósíthatósági tanulmány
A projekt beruházási költségbecslése A kivitelezés anyag és munkaköltsége Valamennyi SOFT (pl.: MT készítés, tervezés, közbeszerzés, projektmenedzsment, műszaki ellenőr, stb.) költség is A költségbecslés módjának szöveges alátámasztása Ajánlatok, szerződések, számlák, stb. csatolása a pályázati dokumentációhoz A tervezett állapot megvalósításának költségtervét itt kell ismerteni, fontos értékelési és még inkább fontosabb támogatói szempont ennek jól alátámasztott és reális bemutatása.

19 Megvalósíthatósági tanulmány
Fenntartási időszak alatt jelentkező költségek becslése Energiahordozók költsége; Munkabér és közterhek Karbantartás; Egyéb költségek (NEVESÍTVE is) Ahol változás van a jelenlegi helyzethez képest ott igazolva a meglévő költségeket (számlák, jegyzőkönyvek, szerződések, stb.) és indokolva (számításokkal alátámasztva) a változásokat Biomassza, biogáz projektek esetében az alapanyagra (minőség, mennyiség, ár, szállítás) vonatkozó legalább a fenntartási időszak végéig szóló szerződések, előszerződések

20 Megvalósíthatósági tanulmány
Az üzemeltetés során keletkező bevételek becslése (jell.: KEOP-4) Energia- és/vagy energiahordozó (pl. hő, villamos energia) és a keletkező másodnyersanyagok értékesítésének árbevételei Egyéb bevételek, elmaradt költségek pénzértéke Az értékesítés alátámasztása, (minőség, mennyiség, ár, szállítás) legalább a fenntartási időszak végéig szóló szerződésekkel, előszerződésekkel, MEH engedéllyel BMR/TISZ számítás egyik legfontosabb eleme

21 Megvalósíthatósági tanulmány
Támogatás mértékének és összegének meghatározása (1) Alap helyzet: Táblázat kitöltése KEOP-5.3.0/A konstrukciónál eltérő támogatási arányú projektrészek és költségvetési komplex projektek (30% és 80%-os projektelemek) esetén a számítási mód levezetése, indoklása Megnevezés % Ft Teljes pénzügyi beruházási költség (ICT) Elszámolható pénzügyi beruházási költség (ICE) A támogatási konstrukcióra vonatkozó maximális támogatási arány (R) A támogatás összege (ICE*R)

22 Megvalósíthatósági tanulmány
Támogatás mértékének és összegének meghatározása (2) 260 M Ft fölötti jövedelemtermelős projekt és Stait aid támogatás esetén TISZ számítás alapján a táblázat töltése:

23 Megvalósíthatósági tanulmány
Belső Megtérülési Ráta számítás BMR vagy TISZ melléklet kitöltése Számítások alapadatainak indoklása Különösen: Maradványérték (amennyiben eltér a melléklet által generálttól) Beruházás élettartama Pótló beruházások összege és jellege

24 Megvalósíthatósági tanulmány
Indikátorok és fajlagos mutatók kiszámítása Csak számított és indokolt értékek esetén fogadhatók el a végeredmények

25 Megvalósíthatósági tanulmány
Kockázatelemzés (A kockázatok felsorolása, minősítése és kezelésük módjának kifejtése Normál és „jövedelemtermelős” MT-k esetében szükséges Megvalósítás és üzemeltetés során lehetséges/releváns kockázatok és azok kezelése Technológiai kockázatok Pénzügyi/gazdasági kockázatok Intézményi/szabályozói kockázatok Alapanyag input és energia(késztermék) output bizonytalansága Jól mutat még egy kockázatos projektnél is, ha a pályázó tisztában van a kockázatokkal és esetleges létrejöttük esetén képes azokat kezelni is.

26 Megvalósíthatósági tanulmány
Összegzés MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY=PÁLYÁZAT Energetikai melléklet BMR/TISZ melléklet Pályázati adatlap Kötelező és speciális mellékletek

27 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "KEOP , KEOP konstrukciók Megvalósíthatósági tanulmány útmutatók"

Hasonló előadás


Google Hirdetések