Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A munkáltatók munkavédelmi kötelezettségei Készítette: Juhász Zoltán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A munkáltatók munkavédelmi kötelezettségei Készítette: Juhász Zoltán."— Előadás másolata:

1 A munkáltatók munkavédelmi kötelezettségei Készítette: Juhász Zoltán

2

3 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról Munkavédelmi bírság Kiszabás alapjabírság összege 4. § A munkavédelmi bírság alapösszege a súlyosan veszélyeztetett munkavállalónként ötvenezer forint. A munkavédelmi bírság mértéke a 4. §-ban meghatározott alapösszeg és a 6. §-ban alkalmazandó szorzók alapján, a 7. § szerinti emelési és csökkentési lehetőség figyelembevételével kerül kiszámításra, azzal, hogy a bírság mértéke nem lehet kevesebb a munkavédelmi bírság az Mvt.-ben meghatározott legkisebb vagy több az Mvt.-ben meghatározott legnagyobb összegénél. 2–4 munkavédelmi normasértés esetén1,5-szörösére; 5–7 munkavédelmi normasértés esetén2-szeresére; 8 vagy annál több munkavédelmi normasértés esetén3-szorosára Ha a munkavédelmi hatóság a hatósági eljárás során azt állapítja meg, hogy a munkavállaló súlyos veszélyeztetésének időtartama bizonyítottan egy óránál tovább fennállt,1,3-szorosára nyolc óránál tovább fennállt,1,5-szörösére egy hétnél tovább fennállt,3-szorosára egy hónapnál tovább fennállt,5-szeresére

4 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról Ha munkáltató mulasztása miatt fokozott expozíció következett be,1,2-szeresére; munkabaleset vagy egészségkárosodás következett be,1,5-szörösére súlyos munkabaleset – kivéve halálos munkabaleset – következett be,3-szorosára; halálos munkabaleset következett be,10-szeresére Ha a munkavédelmi hatóság korábbi hatósági eljárása során feltárt súlyos veszélyeztetés miatt a munkáltatóval szemben jogerősen munkavédelmi bírságot szabott ki a hatósági ellenőrzést megelőző két éven belül, akkor a munkavédelmi bírság mértékét 1,5-szörösére emeli meg. (A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás vagy természetes személy munkáltató munkavédelmi normasértése esetén a munkavédelmi bírság mértéke 0,8-szorosára csökken

5 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról Az 5. § alapján megállapított munkavédelmi bírság mértékét a munkavédelmi hatóság mérlegelési jogkörében legfeljebb 20%-kal megemelheti ha (5. § A munkavédelmi bírság mértéke a 4. §-ban meghatározott alapösszeg és a 6. §-ban alkalmazandó szorzók alapján, a 7. § szerinti emelési és csökkentési lehetőség figyelembevételével kerül kiszámításra, azzal, hogy a bírság mértéke nem lehet kevesebb a munkavédelmi bírság az Mvt.- ben meghatározott legkisebb vagy több az Mvt.-ben meghatározott legnagyobb összegénél.) a) megállapítja, hogy a határértékkel jellemzett kóroki tényezőkre megadott határérték túllépése a 10%-ot meghaladja, b) megállapítja, hogy a munkavédelmi normában meghatározott mérték túllépése a 10%-ot meghaladja, c) a munkáltató nem bízott meg munkavédelmi szakembert a munkavédelmi feladatok ellátására, d) nincs a munkáltatónál biztosítva a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, e) a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet szerinti II. vagy III. veszélyességi osztályba sorolt munkáltatónál az előírt kockázatértékelés hiányzik, f) a munkavédelmi oktatás nem került megtartásra; g) a munkáltató nem szervezte meg a munkavédelmi képviselő választását olyan esetben, amikor ez kötelező lett volna, vagy nem biztosította a megválasztott munkavédelmi képviselő működési feltételeit, h) jogszabályban meghatározott esetekben a munkáltató nem alkalmazott biztonsági és egészségvédelmi koordinátort, vagy i) megállapítja, hogy a munkáltató a munkavégzés hatókörében tartózkodó személy életét, testi épségét és egészségét is veszélyezteti.

6 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról Az 5. § alapján megállapított munkavédelmi bírság mértékét a munkavédelmi hatóság mérlegelési jogkörében legfeljebb 20%-kal csökkentheti ha a) a munkáltató tényfeltárást segítő magatartást tanúsított; b) a veszélyeztetés megvalósulásában a munkavállaló szabályszegő magatartása is közrejátszott vagy c) a munkáltató a hatályos munkavédelmi előírásoknál szigorúbb megelőző intézkedéseket valósít meg

7 Munkahelyi kockázatértékelés

8

9

10 Soron kívüli felülvizsgálat: ha az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés fordult elő, vagy a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem terjedt ki. Indokolt esetben (rendkívüli felülvizsgálat): az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának megváltozását, illetve minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatást, amelynek eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak - ideértve a munkaklíma-, zaj-, rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú, por, rost légszennyezők minőségi, illetve mennyiségi változását).

11 Munkavédelmi tanácsadás

12 JÓ MUNKÁT KÍVÁNOK! KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

13 Készítette: Tóth Imre A munkáltatók tűzvédelmi kötelezettségei

14 A katasztr ó f á k elleni v é dekez é s ir á ny í t á s á r ó l, szervezet é ről é s a vesz é lyes anyagokkal kapcsolatos s ú lyos balesetek elleni v é dekez é sről sz ó l ó é vi LXXIV. t ö rv é nyA katasztr ó f á k elleni v é dekez é s ir á ny í t á s á r ó l, szervezet é ről é s a vesz é lyes anyagokkal kapcsolatos s ú lyos balesetek elleni v é dekez é sről sz ó l ó é vi LXXIV. t ö rv é ny 4. § (2)-(3) bekezd é se é s a vesz é lyes anyagokkal kapcsolatos s ú lyos balesetek elleni v é dekez é sről sz ó l ó 18/2006. (I. 26.) korm á nyrendelet (R.) 2. §-a alapj á n a legelső é s legfontosabb l é p é s annak vizsg á lata, hogy a sz ó ban forg ó tev é kenys é gre ( ü zemre, l é tes í tm é nyre) kiterjed-e a szab á lyoz á s hat á lya. Amennyiben kiterjed, az al á bbiak szerint el kell v é gezni a gazd á lkod ó szervezet adott telephely é nek (tov á bbiakban: ü zem) azonos í t á s á t.a vesz é lyes anyagokkal kapcsolatos s ú lyos balesetek elleni v é dekez é sről sz ó l ó 18/2006. (I. 26.) korm á nyrendelethat á lya

15

16 Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/ 1.Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz vagy robbanásveszélyt idéztek elő Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított /kijárat45 000/kijárat 5.Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított /kijárat90 000/kijárat 6.Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal /kijárat /kijárat 7.Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal /kijárat /kijárat 8.Kiürítésre figyelembe vett közlekedőn, folyosón éghető anyagok, tárgyak elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül /közlekedő /közlekedő 1. mell é klet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez

17 9.Az I. fokú tűzvédelmi hatósággal történt egyeztetés nélkül a kiürítésre figyelembe vett közlekedőn, folyosón éghető installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagoknak az elhelyezéssel érintett fal- vagy a padló felületének 30%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése (a beépített építési termékek és biztonsági jelek kivételével) A kiürítési számítással igazolt/igazolható létszám túllépése Jogszabály vagy hatóság által előírt, a tűz- vagy füstszakasz határon beépített tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása Ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított Szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel, felhasználás akadályozása Tűzoltóság beavatkozásának akadályozása A létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, illetve képzésre vonatkozó előírások megszegése /a kötelező legkisebb létszámból hiányzó vagy kiképzetlen személy 16.Tűzoltókészülék készenlétben tartásának, karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével): - készenlétben tartás hiánya50 000/készülék - karbantartás hiánya30 000/készülék 17.Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér a) legfeljebb 100 m2 alapterületű: /rendszer /rendszer b) m2 alapterületű: /rendszer /rendszer c) 500 m2 feletti alapterületű: /rendszer /rendszer

18 1. mell é klet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez 18.Tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által előírt állandó felügyelet, közvetlen tűzátjelzés hiánya /rendszer /rendszer 19.Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibáinak igazolt megszüntetésének, vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, amennyiben annak észlelése óta több mint 8 nap eltelt Jogszabály vagy hatóság által előírt tűzoltó technikai eszköz, felszerelés, készenlétben tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, a feltárt hibák igazolt javításának, nyomáspróbájának hiánya Jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása /fő 23.Hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői tevékenységért, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködésért /eltiltott fő 24.Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzéséért (természetes személy vagy gazdasági társaság) Tűzvédelmi tervfejezet tűzvédelmi szakértő vagy tűzvédelmi tervező nélküli készítése, a tervezői-, szakértői név hiánya, jogosultság számának, saját kezű aláírásának hiánya Ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő, a kivitelező, a felelős műszaki vezető vagy a tűzvédelmi tervező valótlan nyilatkozatot adott Ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve - amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett - a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor - igazolt módon - nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt /munkavállaló

19 1. mell é klet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez 28.Ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre - igazolt módon - nem gondoskodott és a határidő óta több mint 15 nap eltelt /munkavállaló 29.Ha az üzemeltető a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes („A”), a tűz- és robbanásveszélyes („B”), valamint a tűzveszélyes („C”) tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítmény esetén nem gondoskodik - aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva - megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével a létesítmény tűzvédelméről Ha a külön jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készíttetik el Ha a külön jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza Ha az építményben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja a vonatkozó jogszabályban megengedett tűzterhelési értékeket A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya /rendszer /rendszer 34.A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban feltárt - tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott - hibák igazolt megszüntetésének hiánya /rendszer /rendszer 35.Ha az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készítteti el

20 1. mell é klet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez 36.A településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé Ha a bejelentés köteles szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte A tűzoltó technikai termékforgalmazásának, javításának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának a jogszabályban, tűzvédelmi műszaki követelményben és a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése vagy ezen tevékenység során a termékek működőképességének veszélyeztetése Ha jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltó-technikai termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét Egyéb tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt előírások, továbbá a tűzvédelmi szabványok előírásainak megszegése esetén

21 Az új Munka Törvénykönyvének legfontosabb változásai Készítette: Tóth Enikő

22 Jogpolitikai célkitűzés: az évi Mt. peres és peren kívüli gyakorlatában felmerült ellentmondások, pontatlanságok kiküszöbölése valamint több jogintézmény tekintetében az egyszerűsítés és a rugalmasság növelése a munka világára vonatkozó szabályozásban. I. Előzmény

23 II. A munkaviszonyokra vonatkozó legfontosabb rendelkezések Tágabb mozgástér: egyoldalú kötelezettségvállalás a munkaviszony létesítésére vonatkozó elállás intézményének új szabályozása

24 II. A munkaviszonyokra vonatkozó legfontosabb rendelkezések Új, atipikus munkaviszonyok: munkavégzés behívás alapján munkakör megosztása több munkáltató által létesített munkaviszony

25 II. A munkaviszonyokra vonatkozó legfontosabb rendelkezések A munkaszerződés tartalmi elemeinek változása: nem kötelező meghatározni a munkavégzés helyét személyi alapbér = alapbér

26 II. A munkaviszonyokra vonatkozó legfontosabb rendelkezések Szabadságra vonatkozó eltérő szabályok: mindkét szülő jogosult lesz a gyermekek után járó pótszabadságok igénybevételére az esedékesség évében felhalmozott szabadságok egyharmada akár az esedékességet követő év végéig is felhasználható

27 II. A munkaviszonyokra vonatkozó legfontosabb rendelkezések A munkaidővel kapcsolatos változások: a több műszakos tevékenység fogalma megváltozik hetenként legalább 48 órát kitevő, megszakítás nélküli pihenőidőt biztosítása

28 II. A munkaviszonyokra vonatkozó legfontosabb rendelkezések A munka díjazásával kapcsolatos legfontosabb új rendelkezések: változás a bérpótlékok rendszerében bérpótlékokat is magában foglaló alapbérben való megállapodás megszűnik az átlagkereset és a távolléti díj kettőssége a munkavállalók egyes csoportjaira eltérő összegű kötelező legkisebb munkabér megállapítása elvárt munkabéremelés

29 II. A munkaviszonyokra vonatkozó legfontosabb rendelkezések Változások a munkavállaló kártérítési felelőssége körében: előreláthatóság A munkavállaló azt a kárt köteles a munkáltató részére megtéríteni, amelynek bekövetkezésével a károkozás idején számolhatott, a magatartásával igen távoli okozati összefüggésben bekövetkezett károkat azonban nem köteles megtéríteni munkavállalói biztosíték kauciót kötheti ki a munkaszerződés bizonyos munkakörök esetén.

30 II. A munkaviszonyokra vonatkozó legfontosabb rendelkezések Szabadságra vonatkozó eltérő szabályok: mindkét szülő jogosult lesz a gyermekek után járó pótszabadságok igénybevételére az esedékesség évében felhalmozott szabadságok egyharmada akár az esedékességet követő év végéig is felhasználható

31 II. A munkaviszonyokra vonatkozó legfontosabb rendelkezések A munkaviszony megszüntetésére vonatkozó új szabályok: rendes felmondás = felmondás azonnali hatályú felmondás egy gyűjtőkategóriává válik, amelybe három jogcím is beletartozik-> rendkívüli felmondás próba idő alatti azonnali hatályú felmondás határozott idejű munkaviszony megszüntetése

32 II. A munkaviszonyokra vonatkozó legfontosabb rendelkezések A felmondási idő változásai: munkavállalói felmondás esetén 30 nap munkáltatói felmondás esetén ennél hosszabb lehet a munkaviszonyban eltöltött idő alapján, de legfeljebb 6 hónap

33 II. A munkaviszonyokra vonatkozó legfontosabb rendelkezések Végkielégítés: változás a jogszerző időben -> a munkáltatónál munkaviszonyban töltött idő a felmondás közlésének az időpontjától számítandó

34 II. A munkaviszonyokra vonatkozó legfontosabb rendelkezések foglalkoztatásra irányuló jogviszonyokat jognyilatkozatokat a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételeket jogviszony létesítésével, megszűnésével illetőleg megszüntetésével összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítését A cég a munkavállalóinak legalább kétharmada esetében teljesített-e a bérkompenzációt

35

36 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A munkáltatók munkavédelmi kötelezettségei Készítette: Juhász Zoltán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések