Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A munkáltatók munkavédelmi kötelezettségei Készítette: Juhász Zoltán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A munkáltatók munkavédelmi kötelezettségei Készítette: Juhász Zoltán."— Előadás másolata:

1 A munkáltatók munkavédelmi kötelezettségei Készítette: Juhász Zoltán

2

3 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról Munkavédelmi bírság Kiszabás alapjabírság összege 4. § A munkavédelmi bírság alapösszege a súlyosan veszélyeztetett munkavállalónként ötvenezer forint. A munkavédelmi bírság mértéke a 4. §-ban meghatározott alapösszeg és a 6. §-ban alkalmazandó szorzók alapján, a 7. § szerinti emelési és csökkentési lehetőség figyelembevételével kerül kiszámításra, azzal, hogy a bírság mértéke nem lehet kevesebb a munkavédelmi bírság az Mvt.-ben meghatározott legkisebb vagy több az Mvt.-ben meghatározott legnagyobb összegénél. 2–4 munkavédelmi normasértés esetén1,5-szörösére; 5–7 munkavédelmi normasértés esetén2-szeresére; 8 vagy annál több munkavédelmi normasértés esetén3-szorosára Ha a munkavédelmi hatóság a hatósági eljárás során azt állapítja meg, hogy a munkavállaló súlyos veszélyeztetésének időtartama bizonyítottan egy óránál tovább fennállt,1,3-szorosára nyolc óránál tovább fennállt,1,5-szörösére egy hétnél tovább fennállt,3-szorosára egy hónapnál tovább fennállt,5-szeresére

4 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról Ha munkáltató mulasztása miatt fokozott expozíció következett be,1,2-szeresére; munkabaleset vagy egészségkárosodás következett be,1,5-szörösére súlyos munkabaleset – kivéve halálos munkabaleset – következett be,3-szorosára; halálos munkabaleset következett be,10-szeresére Ha a munkavédelmi hatóság korábbi hatósági eljárása során feltárt súlyos veszélyeztetés miatt a munkáltatóval szemben jogerősen munkavédelmi bírságot szabott ki a hatósági ellenőrzést megelőző két éven belül, akkor a munkavédelmi bírság mértékét 1,5-szörösére emeli meg. (A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás vagy természetes személy munkáltató munkavédelmi normasértése esetén a munkavédelmi bírság mértéke 0,8-szorosára csökken

5 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról Az 5. § alapján megállapított munkavédelmi bírság mértékét a munkavédelmi hatóság mérlegelési jogkörében legfeljebb 20%-kal megemelheti ha (5. § A munkavédelmi bírság mértéke a 4. §-ban meghatározott alapösszeg és a 6. §-ban alkalmazandó szorzók alapján, a 7. § szerinti emelési és csökkentési lehetőség figyelembevételével kerül kiszámításra, azzal, hogy a bírság mértéke nem lehet kevesebb a munkavédelmi bírság az Mvt.- ben meghatározott legkisebb vagy több az Mvt.-ben meghatározott legnagyobb összegénél.) a) megállapítja, hogy a határértékkel jellemzett kóroki tényezőkre megadott határérték túllépése a 10%-ot meghaladja, b) megállapítja, hogy a munkavédelmi normában meghatározott mérték túllépése a 10%-ot meghaladja, c) a munkáltató nem bízott meg munkavédelmi szakembert a munkavédelmi feladatok ellátására, d) nincs a munkáltatónál biztosítva a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, e) a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet szerinti II. vagy III. veszélyességi osztályba sorolt munkáltatónál az előírt kockázatértékelés hiányzik, f) a munkavédelmi oktatás nem került megtartásra; g) a munkáltató nem szervezte meg a munkavédelmi képviselő választását olyan esetben, amikor ez kötelező lett volna, vagy nem biztosította a megválasztott munkavédelmi képviselő működési feltételeit, h) jogszabályban meghatározott esetekben a munkáltató nem alkalmazott biztonsági és egészségvédelmi koordinátort, vagy i) megállapítja, hogy a munkáltató a munkavégzés hatókörében tartózkodó személy életét, testi épségét és egészségét is veszélyezteti.

6 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról Az 5. § alapján megállapított munkavédelmi bírság mértékét a munkavédelmi hatóság mérlegelési jogkörében legfeljebb 20%-kal csökkentheti ha a) a munkáltató tényfeltárást segítő magatartást tanúsított; b) a veszélyeztetés megvalósulásában a munkavállaló szabályszegő magatartása is közrejátszott vagy c) a munkáltató a hatályos munkavédelmi előírásoknál szigorúbb megelőző intézkedéseket valósít meg

7 Munkahelyi kockázatértékelés

8

9

10 Soron kívüli felülvizsgálat: ha az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés fordult elő, vagy a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem terjedt ki. Indokolt esetben (rendkívüli felülvizsgálat): az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának megváltozását, illetve minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatást, amelynek eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak - ideértve a munkaklíma-, zaj-, rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú, por, rost légszennyezők minőségi, illetve mennyiségi változását).

11 Munkavédelmi tanácsadás

12 JÓ MUNKÁT KÍVÁNOK! KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

13 Készítette: Tóth Imre A munkáltatók tűzvédelmi kötelezettségei

14 A katasztr ó f á k elleni v é dekez é s ir á ny í t á s á r ó l, szervezet é ről é s a vesz é lyes anyagokkal kapcsolatos s ú lyos balesetek elleni v é dekez é sről sz ó l ó 1999. é vi LXXIV. t ö rv é nyA katasztr ó f á k elleni v é dekez é s ir á ny í t á s á r ó l, szervezet é ről é s a vesz é lyes anyagokkal kapcsolatos s ú lyos balesetek elleni v é dekez é sről sz ó l ó 1999. é vi LXXIV. t ö rv é ny 4. § (2)-(3) bekezd é se é s a vesz é lyes anyagokkal kapcsolatos s ú lyos balesetek elleni v é dekez é sről sz ó l ó 18/2006. (I. 26.) korm á nyrendelet (R.) 2. §-a alapj á n a legelső é s legfontosabb l é p é s annak vizsg á lata, hogy a sz ó ban forg ó tev é kenys é gre ( ü zemre, l é tes í tm é nyre) kiterjed-e a szab á lyoz á s hat á lya. Amennyiben kiterjed, az al á bbiak szerint el kell v é gezni a gazd á lkod ó szervezet adott telephely é nek (tov á bbiakban: ü zem) azonos í t á s á t.a vesz é lyes anyagokkal kapcsolatos s ú lyos balesetek elleni v é dekez é sről sz ó l ó 18/2006. (I. 26.) korm á nyrendelethat á lya

15

16 Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/ 1.Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő100 0001 000 000 2.Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges 200 0003 000 000 3.Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz vagy robbanásveszélyt idéztek elő 100 0001 000 000 4.Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított 30 000/kijárat45 000/kijárat 5.Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított 60 000/kijárat90 000/kijárat 6.Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal 200 000/kijárat300 000/kijárat 7.Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal 300 000/kijárat400 000/kijárat 8.Kiürítésre figyelembe vett közlekedőn, folyosón éghető anyagok, tárgyak elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül 60 000/közlekedő100 000/közlekedő 1. mell é klet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez

17 9.Az I. fokú tűzvédelmi hatósággal történt egyeztetés nélkül a kiürítésre figyelembe vett közlekedőn, folyosón éghető installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagoknak az elhelyezéssel érintett fal- vagy a padló felületének 30%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése (a beépített építési termékek és biztonsági jelek kivételével) 100 0001 000 000 10.A kiürítési számítással igazolt/igazolható létszám túllépése100 0003 000 000 11.Jogszabály vagy hatóság által előírt, a tűz- vagy füstszakasz határon beépített tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása 60 000200 000 12.Ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított 50 0001 000 000 13.Szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel, felhasználás akadályozása 50 0001 000 000 14.Tűzoltóság beavatkozásának akadályozása30 0002 000 000 15.A létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, illetve képzésre vonatkozó előírások megszegése 100 000/a kötelező legkisebb létszámból hiányzó vagy kiképzetlen személy 16.Tűzoltókészülék készenlétben tartásának, karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével): - készenlétben tartás hiánya50 000/készülék - karbantartás hiánya30 000/készülék 17.Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér a) legfeljebb 100 m2 alapterületű:100 000/rendszer400 000/rendszer b) 101-500 m2 alapterületű:200 000/rendszer1 000 000/rendszer c) 500 m2 feletti alapterületű:400 000/rendszer2 000 000/rendszer

18 1. mell é klet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez 18.Tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által előírt állandó felügyelet, közvetlen tűzátjelzés hiánya 150 000/rendszer1 500 000/rendszer 19.Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibáinak igazolt megszüntetésének, vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, amennyiben annak észlelése óta több mint 8 nap eltelt. 60 0001 000 000 20.Jogszabály vagy hatóság által előírt tűzoltó technikai eszköz, felszerelés, készenlétben tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, a feltárt hibák igazolt javításának, nyomáspróbájának hiánya 40 0001 000 000 21.Jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása30 0001 000 000 22.Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása 100 000/fő 23.Hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői tevékenységért, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködésért 100 000/eltiltott fő 24.Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzéséért (természetes személy vagy gazdasági társaság) 100 0001 000 000 25.Tűzvédelmi tervfejezet tűzvédelmi szakértő vagy tűzvédelmi tervező nélküli készítése, a tervezői-, szakértői név hiánya, jogosultság számának, saját kezű aláírásának hiánya 100 0001 000 000 26.Ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő, a kivitelező, a felelős műszaki vezető vagy a tűzvédelmi tervező valótlan nyilatkozatot adott 60 0001 000 000 27.Ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve - amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett - a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor - igazolt módon - nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt 100 000/munkavállaló

19 1. mell é klet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez 28.Ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre - igazolt módon - nem gondoskodott és a határidő óta több mint 15 nap eltelt 100 000/munkavállaló 29.Ha az üzemeltető a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes („A”), a tűz- és robbanásveszélyes („B”), valamint a tűzveszélyes („C”) tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítmény esetén nem gondoskodik - aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva - megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével a létesítmény tűzvédelméről 100 000500 000 30.Ha a külön jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készíttetik el 60 000250 000 31.Ha a külön jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza 60 000200 000 32.Ha az építményben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja a vonatkozó jogszabályban megengedett tűzterhelési értékeket 60 0002 000 000 33.A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya100 000/rendszer1 000 000/rendszer 34.A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban feltárt - tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott - hibák igazolt megszüntetésének hiánya 50 000/rendszer300 000/rendszer 35.Ha az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készítteti el 60 000130 000

20 1. mell é klet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez 36.A településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé 30 0001 000 000 37.Ha a bejelentés köteles szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte 100 0001 000 000 38.A tűzoltó technikai termékforgalmazásának, javításának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának a jogszabályban, tűzvédelmi műszaki követelményben és a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése vagy ezen tevékenység során a termékek működőképességének veszélyeztetése 100 0001 000 000 39.Ha jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltó-technikai termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét 300 0003 000 000 40.Egyéb tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt előírások, továbbá a tűzvédelmi szabványok előírásainak megszegése esetén 20 00060 000

21 Az új Munka Törvénykönyvének legfontosabb változásai Készítette: Tóth Enikő

22 Jogpolitikai célkitűzés: az 1992. évi Mt. peres és peren kívüli gyakorlatában felmerült ellentmondások, pontatlanságok kiküszöbölése valamint több jogintézmény tekintetében az egyszerűsítés és a rugalmasság növelése a munka világára vonatkozó szabályozásban. I. Előzmény

23 II. A munkaviszonyokra vonatkozó legfontosabb rendelkezések Tágabb mozgástér: egyoldalú kötelezettségvállalás a munkaviszony létesítésére vonatkozó elállás intézményének új szabályozása

24 II. A munkaviszonyokra vonatkozó legfontosabb rendelkezések Új, atipikus munkaviszonyok: munkavégzés behívás alapján munkakör megosztása több munkáltató által létesített munkaviszony

25 II. A munkaviszonyokra vonatkozó legfontosabb rendelkezések A munkaszerződés tartalmi elemeinek változása: nem kötelező meghatározni a munkavégzés helyét személyi alapbér = alapbér

26 II. A munkaviszonyokra vonatkozó legfontosabb rendelkezések Szabadságra vonatkozó eltérő szabályok: mindkét szülő jogosult lesz a gyermekek után járó pótszabadságok igénybevételére az esedékesség évében felhalmozott szabadságok egyharmada akár az esedékességet követő év végéig is felhasználható

27 II. A munkaviszonyokra vonatkozó legfontosabb rendelkezések A munkaidővel kapcsolatos változások: a több műszakos tevékenység fogalma megváltozik hetenként legalább 48 órát kitevő, megszakítás nélküli pihenőidőt biztosítása

28 II. A munkaviszonyokra vonatkozó legfontosabb rendelkezések A munka díjazásával kapcsolatos legfontosabb új rendelkezések: változás a bérpótlékok rendszerében bérpótlékokat is magában foglaló alapbérben való megállapodás megszűnik az átlagkereset és a távolléti díj kettőssége a munkavállalók egyes csoportjaira eltérő összegű kötelező legkisebb munkabér megállapítása elvárt munkabéremelés

29 II. A munkaviszonyokra vonatkozó legfontosabb rendelkezések Változások a munkavállaló kártérítési felelőssége körében: előreláthatóság A munkavállaló azt a kárt köteles a munkáltató részére megtéríteni, amelynek bekövetkezésével a károkozás idején számolhatott, a magatartásával igen távoli okozati összefüggésben bekövetkezett károkat azonban nem köteles megtéríteni munkavállalói biztosíték kauciót kötheti ki a munkaszerződés bizonyos munkakörök esetén.

30 II. A munkaviszonyokra vonatkozó legfontosabb rendelkezések Szabadságra vonatkozó eltérő szabályok: mindkét szülő jogosult lesz a gyermekek után járó pótszabadságok igénybevételére az esedékesség évében felhalmozott szabadságok egyharmada akár az esedékességet követő év végéig is felhasználható

31 II. A munkaviszonyokra vonatkozó legfontosabb rendelkezések A munkaviszony megszüntetésére vonatkozó új szabályok: rendes felmondás = felmondás azonnali hatályú felmondás egy gyűjtőkategóriává válik, amelybe három jogcím is beletartozik-> rendkívüli felmondás próba idő alatti azonnali hatályú felmondás határozott idejű munkaviszony megszüntetése

32 II. A munkaviszonyokra vonatkozó legfontosabb rendelkezések A felmondási idő változásai: munkavállalói felmondás esetén 30 nap munkáltatói felmondás esetén ennél hosszabb lehet a munkaviszonyban eltöltött idő alapján, de legfeljebb 6 hónap

33 II. A munkaviszonyokra vonatkozó legfontosabb rendelkezések Végkielégítés: változás a jogszerző időben -> a munkáltatónál munkaviszonyban töltött idő a felmondás közlésének az időpontjától számítandó

34 II. A munkaviszonyokra vonatkozó legfontosabb rendelkezések foglalkoztatásra irányuló jogviszonyokat jognyilatkozatokat a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételeket jogviszony létesítésével, megszűnésével illetőleg megszüntetésével összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítését A cég a munkavállalóinak legalább kétharmada esetében teljesített-e a bérkompenzációt

35

36 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A munkáltatók munkavédelmi kötelezettségei Készítette: Juhász Zoltán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések