Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A szakmai program elkészítése. 2 Szakmai követelménymodul: része A szakképesítés szakmai követelményeinek meghatározott része, egyedi szakképesítések.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A szakmai program elkészítése. 2 Szakmai követelménymodul: része A szakképesítés szakmai követelményeinek meghatározott része, egyedi szakképesítések."— Előadás másolata:

1 1 A szakmai program elkészítése

2 2 Szakmai követelménymodul: része A szakképesítés szakmai követelményeinek meghatározott része, egyedi szakképesítések esetén lehet annak egésze. A szakképesítés követelménymoduljainak összessége tartalmazza a szakképesítés valamennyi, a szakmai és vizsgakövetelményben rögzített szakmai kompetenciáját.

3 3 Szakmai kompetencia: a szakképesítésnek megfelelő munkafeladatok elvégzésére való képesség, alkalmasság Kompetenciaprofil: a feladatprofil és a tulajdonságprofil együttesen

4 4 Feladatprofil: a szakképesítés birtokában betölthető munkakörökben elvégzendő feladatok listája Tulajdonságprofil: azoknak a tulajdonságoknak (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, módszer-, társas és személyes kompetenciák) a listája, amelyek birtoklása révén a személy képes a szakképesítés birtokában a munkafeladatok elvégzésére.

5 5 Program-modul: a követelménymodulokhoz hozzárendelt egy vagy több tananyagegység. A tananyagegység, a programmodul és a folyamatmodul jelentése azonos.

6 Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek Tananyagegység Tananyag- elem teljes jele Tananyag elem neve osztálykeret csop.bontás gyak.csop más keret elmélet elm.ig. gyak gyakrlat óra szám Üzleti adminisztráció AAa313/1.1/ A levélírás tartalmi, formai és nyelvhelyességi követelményei ABa313/1.2/ Ügyintézői feladatok, ügyviteli rend 18 AC1313/1.3/ Általánosan használt ügyiratok AC2313/1.4/ Az üzleti tevékenységgel kapcsolatos feladatok ADa313/1.5/ A pénzforgalommal kapcsolatos ügyintézés AEa313/1.6/ A munkaviszonnyal kapcsolatos ügyintézői feladatok Alkalmazott számítástechnika BAa313/2.1/ Számítástechnika alapismeretek, fáljkezelés 18 BB1313/2.2/ Szövegszerkesztés alapismeretek 60 BB2313/2.3/ Táblázat- és adatbáziskezelési alapismeretek 20 BB3313/2.4/ Hálózati kommunikáció 10

7 7 Viselkedéskultúra és üzleti kommunikáció CAa 313/3.1/ Magatartás, viselkedés, illem, modor8 8 8 CAb 313/3.2/ A kommunikáció szerepe, csatornái, a tömegkommunikáció eszközei CAc 313/3.3/ "Hétköznapi" kommunikáció, köznapi viselkedésformák9 9 9 CAd 313/3.4/ Üzleti kommunikáció. A kereskedelmi tárgyalás12 CAe 313/3.5/ Konfliktuskezelés9 9 9 CAf 313/3.6/ PR kommunikáció, protokoll12 Szakmai kommunikáció idegen nyelven DAa 313/4.1/ Bemutatkozás, foglalkozás, család 10 DAb 313/4.2/ Szabadidős tevékenységek 10 DAc 313/4.3/ Közlekedés, utazás, turizmus 10 DAd 313/4.4/ Országismereti alapvető tudnivalók 12 DAe 313/4.5/ Étkezés, élelmiszerek, vendéglátási formák 10 DAf 313/4.6/ Egészség, orvosi ellátás 10 DAg 313/4.7/ Munkahelyi környezet, munkavállalás, önéletrajz 20 DAh 313/4.8/ Leggyakoribb hivatali feladatok 32

8 8 314Kereskedő Marketing tevékenység Tananyag- elem teljes jele Tananyag elem neve osztálykeret csop.bontás gyak.csop más keret elmélet elm.ig.gyak gyakorlatóraszám 314/1.1/ A marketing alapfogalmai - a kereskedelmi marketing sajátosságai /1.2/ A vásárlói magatartás /1.3/ A vásárlói magatartás /1.4/ A vásárlói típusok /1.5/ A vásárlói típusok /1.6/ A piackutatás - a piac megismerésének módszere /1.7/ A piackutatás - a piac megismerésének módszere /1.8/ A piackutatás - a piac megismerésének módszere /1.9./ Piackutatás a gyakorlatban /1.10/ Piackutatás a gyakorlatban /1.11/ Marketingstratégia /1.12/ Piacverseny - Verseny a piacon /1.13/ Marketingstratégia a gyakorlatban /1.14/ Marketingstratégia a gyakorlatban /1.15/ Marketingkommunikáció /1.16/ A reklám és a PR

9 9 314Kereskedő Marketing tevékenység Tananyag- elem teljes jele Tananyag elem neve osztálykeret csop.bontás gyak.csop más keret elmélet elm.ig.gyak gyakorlatóraszám 314/1.17/ A reklám és a PR /1.18/ A reklám és a PR /1.19/ Az egységes /vállalati/ arculat /1.20/ Az egységes /vállalati/ arculat /1.21/ Marketingkommunikáció a gyakorlatban /1.22/ Marketingkommunikáció a gyakorlatban

10 10 Szakmai tananyag: a képzési folyamat teljes tartalma, melynek része egyrészt a tanuló felé irányuló minden olyan, a képzőtől (iskolától) származó és tervezett hatás, amely célzottan a kompetenciaprofilban rögzített eredmények elérését (kompetenciatöbblet megszerzését) szolgálja, másrészt a kompetenciák elsajátításához, megszerzéséhez szükséges tanulói tevékenységek, cselekvések, illetve az ezeket leíró tanulói munkaformák. A tananyagnak meg kell határoznia, hogy mit csinál a tanuló a képzés során. A tulajdonságprofilban megfogalmazott kompetenciák megszerzéséhez ajánlott tanulói munkaformákat kell megadni.

11 11 Tananyagegység: a szakképesítés központi programjában megadott tananyagrész, amely azonos illetve közvetlenül kapcsolódó képzési célt szolgáló tananyagelemekből képződik. Tananyagelem: a képzési folyamat tervezési-szervezési – a központi programban tovább nem bontott – része. A tananyagelemek összessége lefedi a szakképesítés megszerzéséhez szükséges teljes szakképzési tananyagot.

12 12

13 13 Szakmai tantárgy: a szakmai és vizsgakövetelmény teljesítéséhez a szakképesítés központi programjában megadott tananyagelemeknek az ott megadott-tól eltérő csoportosításával az oktatási intézmény által, a helyi szakmai programban meghatározott tananyagrész. Ez lehet elméleti, gyakorlati, vagy elméletigényes gyakorlati tananyagrész.

14 A Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése és megszüntetése Tananyag- elem teljes jele Tananyag elem neve osztály-keret csop. bontás gyak. csop más keret elmélet elm.ig. gyak gyakor-lat óra szám 314/1.1/ Vállalkozási formák közös és sajátos jellemzői, a köztük való választás szempontjai /1.2/ A vállalkozási formák alapításának és megszűntetésének gyakorlati teendői /1.3/ A vállalkozás működtetéséhez szükséges tárgyi feltételek /1.4/ A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek biztosításával kapcsolatos gyakorlati teendők /1.5/ A vállalkozás működtetésének személyi feltételei /1.6/ A vállalkozás személyi feltételeinek biztosításával kapcsolatos gyakorlati teendők /2.1/ A kereskedelmi vállalkozások erőforrásai és vagyona /2.2/ A vállalkozások nyereségérdekeltsége, az eredmény keletkezése /2.3/ A vállalkozások tevékenységének elemzése, a mutatószámok alkalmazása, a likvidítás figyelése /2.4/ A vállalkozások finanszírozási formái /2.5/ Üzleti terv jelentősége, fejezetei /2.6/ Üzleti terv készítésének folyamata, az üzleti terv összeállítása

15 15 Központi program (tanterv): a miniszter által kiadott dokumentum a szakmai és vizsgakövetelmény teljesítésére szolgáló iskolai rendszerű szakképzés megszervezéséhez, valamint további nevelési-oktatási dokumentumok (helyi szakmai program, tankönyv, egyéb tanulmányi segédlet) elkészítéséhez.

16 16 Időkeret: a szakmai tantárgyak, illetve tananyagegységek (modulok), tananyagelemek elsajátításához a képzés során rendelkezésre álló, tanítási órákban megadott idő. A központi program időtervében kell megadni, hogy az OKJ-ban meghatározott képzési időn belül mennyi lesz a flexibilis felhasználásra megengedett idő

17 nyári gyakorlatok óraszáma:90 elmgyak ,5 % 40,5 1926

18 18

19 19 Szakmai program: A szakmai és vizsgakövetelmény alapján a szakképző iskolában a pedagógiai program részeként - a szakmai tantárgyak, illetve tananyagegységek (modulok) központi programja (tanterve) előírásai figyelembevételével szakmai programot, az iskolarendszeren kívüli szakképzést folytató intézményben a felnőttképzési törvény 16. § (2) bekezdése szerinti képzési programot kell kidolgozni.

20 20 Lehetőségek a helyi szakmai program készítésénél Az iskola a szakmai programjában: -a központi program tananyagelemeiből a központi program tananyagegységeitől eltérő tananyagegységeket (programmodulokat), ill. tantárgyakat képezhet, -a központi program tananyagelemeiből és a szabad sáv terhére önállóan kialakított tananyagelemekből a központi program tananyagegységeitől eltérő tananyagegységeket (programmodulokat), ill. tantárgyakat képezhet, -a szabad sáv terhére önállóan alakít ki tananyagegységeket, ill. tantárgyakat. -a szabad sáv terhére megnövelheti a központi program tananyagelemeinek, ill. tananyagegységeinek az óraszámát, -a helyi adottságoknak megfelelően kiválasztja vagy változtatja a kp- ban javasolt tanulói tevékenységformát, képzési helyszínt, képzési jelleget

21 21 Irányelvek a helyi szakmai program készítésénél - a központi programhoz hasonlóan célszerű meghatározni a tananyagelemek célját, az azokkal megcélzott kompetenciákat, a tananyagelemekhez rendelt tanulói tevékenységformákat, a képzési helyszínt, a képzés jellegét (elmélet, elméletigényes gyakorlat, gyakorlat) és az egyes tananyagelemekre fordítandó óraszámot, - ügyelni kell arra, hogy az szvk-ban meghatározott elmélet-gyakorlat arány teljesüljön a képzés teljes időtartamára.

22 22 Figyelembe vehető szempontok a helyi szakmai program tartalmának meghatározásánál - a központi programban a tananyagelemek meghatározásánál célzott hozzárendelés történt a kompetenciákhoz, ezért az nem tartalmaz külön alapozó órakeretet, - a szakmai program elkészítésénél a központi program adaptációja, a helyi viszonyokhoz való illesztése indokolt lehet (pl. kigyűjteni az alapozó szakmai ismereteket tartalmazó tananyagelemeket önálló egységgé vagy tantárggyá, a több modulban megjelenő készségek fejlesztésére újabb egységeket vagy tantárgyakat alkotni, a speciális kompetenciák elsajátítására külön tantárgyakat képezni),

23 23 - a tananyag-elemek követelménymodulokhoz vannak hozzárendelve, a modulok helye és aránya azonban eltérő az egyes szakképesítésekben, a képzés összehangolása az elemek adatainak (óraszám, tanulói tevékenységforma, helyszín, stb.) módosítását, másfajta csoportosítását indokolhatja - a gyakorlati képzési lehetőségek, a gyakorlati képzési helyszínek (tanműhely, tanbolt, taniroda kihasználtsága, együttműködések, tanulószerződések, stb.) hatnak a szabad sáv célszerű felhasználására, a tanulói tevékenységformákra, a képzés helyszínére, az elemhez rendelt elméleti-gyakorlati jellegre

24 24 - a tanulók tanulási képességei, neveltségi, szocializációs szintje, előzetes tudása, általános ismeretei hatnak a szabad sáv tartalmára, a központi program tananyagelemeinek óraszám-változtatására, a tanulói tevékenységformára, - az oktatott szakképesítések sajátosságai, az iskola erősségei, hagyományai, az iskolai humánerőforrás összetétele egyaránt hatnak a szabad sáv tartalmára, - a munkaerőpiac speciális elvárásai az adott régióban hatással vannak a szabad sáv felhasználására.

25 25 314Kereskedő 0004-Az áruforgalom lebonyolítása Tananyag- elem teljes jele Tananyag elem neve osztálykeret csop.bontás gyak.csop más keret elmélet elm.ig.gyak gyakorlatóraszám HA314/1.1/ Árurendszerek, szabvány, minőség HB314/1.2/ Minőségbiztosítás, minőségtanúsítás IA314/2.1/ Áruátvétel IB314/2.2/ Az áruátvételhez kapcsolódó adminisztratív munkák IC314/2.3/ Raktározási munkák ID314/2.4/ Leltározási munkák IE314/2.5/ Az értékesítés előkészítése IF314/2.6/ A vásárlási indítékok megismerése IG314/2.7/ Az értékesítési módok alkalmazása IH314/2.8/ Az értékesítés folyamata II314/2.9/ Fogyasztói reklamációk intézése I1314/2.10/ A pénztárgép kezelése J1314/3.1/ Az áruátvétel gyakorlati lebonyolítása J2314/3.2/ A raktározás, leltározás lebonyolítása J3314/3.3/ Értékesítést előkészítő munkák J4314/3.4/ Értékesítési munkák KA314/4.1/ Vevő fogadása, tájékoztatása idegen nyelven

26 26 314Kereskedő Az áruforgalomi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Tananyag- elem teljes jele Tananyag elem neve osztálykeret csop.bontás gyak.csop más keret elmélet elm.ig.gyak gyakorlatóraszám 314/1.1/ A beszerzéssel kapcsolatos döntések és szervezési feladatok /1.2/ A készletezéshez kapcsolódó döntések és szervezési feladatok /1.3/ Az eladási árak kialakítása /1.4/ A pénzforgalom lebonyolítása /2.1/ Az áruforgalmi döntések hatása az eredménye /2.2/ Adózás, járulékfizetés /2.3/ A vagyonnal való gazdálkodás a kereskedelmi vállalkozásoknál

27 27 314Kereskedő Az áruforgalomi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Tananyag- elem teljes jele Tananyag elem neve osztálykeret csop.bontás gyak.csop más keret elmélet elm.ig.gyak gyakorlatóraszám 314/3.1/ A forgalom elemzése, tervezése /3.2/ A készletek elemzése /3.3/ A költségek elemzése /3.4/ Az eredmény elemzése /4.1/ Vezetési alapismeretek /4.2/ A kereskedelmi egységek irányítása

28 28 Figyelembe vehető szempontok a helyi szakmai program időtervének elkészítésénél -az iskolában oktatott szakmák köre a különféle szakmák képzési részeinek egyesítését, összehangolását indokolhatja, -a pedagógusok képesítése, a tantárgyfelosztás szempontjai alapján egyes tananyagegységek, ill. tantárgyak szervesen kapcsolódhatnak időben egymáshoz, - a gyakorlati képzési lehetőségek (pl. tanműhely, tanbolt, taniroda, külső gyakorlóhely megállapodással, tanulószerződéssel) mikor és milyen kapacitással állnak rendelkezésre.

29 29. A központi program időtervének felhasználása: A központi program időterve a képzés jellegéből következően feltételezhető átlagos képzési feltételekre és átlagos tanulói célcsoportra készült. A központi program időterve a képzési folyamat egy lehetséges szervezését mutatja.


Letölteni ppt "1 A szakmai program elkészítése. 2 Szakmai követelménymodul: része A szakképesítés szakmai követelményeinek meghatározott része, egyedi szakképesítések."

Hasonló előadás


Google Hirdetések