Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

9/2011. (II.15.) Korm. rendelet a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól 2014.04.17.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "9/2011. (II.15.) Korm. rendelet a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól 2014.04.17."— Előadás másolata:

1 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól 2014.04.17.

2 A "vis maior" meghatározása A vis maior olyan, alapvetően a természeti erők által okozott esemény, amelynek bekövetkezése előre nem kiszámítható, és jellemzően az emberi beavatkozás kevés ahhoz, hogy elhárítsa. VIS MAIOR

3 E rendelet határozza meg a helyi önkormányzatok vis maior támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, a felhasználásáról szóló beszámolónak és a vis maior támogatás ellenőrzésének részletes szabályait. Célja: az egyes természeti károkból adódó, indokolt és szükséges védekezéssel és helyreállítással összefüggő kiadások részbeni vagy teljes megtérítése a helyi önkormányzatok részére. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás!

4 VIS MAIOR A helyi önkormányzat támogatást igényelhet: a) az előre nem látható természeti vagy más eredetű erők által fenyegető veszély bekövetkezésének lehetősége miatt szükségessé váló, indokolt védekezés kiadásainak részbeni vagy teljes támogatására, b) - a biztosításból vagy egyéb módon megtérülő károk figyelembevételével - a helyi önkormányzat tulajdonában lévő építményt (kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló vagy önkormányzat által törvény alapján kötelezően működtetett épületet, utat, hidat, kompot, ár- és belvízvédelmi vízi létesítményt, közművet és annak műtárgyait, pincét, partfalat) vagy vagyonkezelésében lévő kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló épületet sújtó, előre nem látható természeti vagy más eredetű erők által okozott károk helyreállításának részbeni támogatására,

5 VIS MAIOR c) - ha a szúnyogok által okozott ártalom óránkénti mértéke a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének nyilatkozata szerint csípésszámban kifejezve személyenként meghaladja az 50 csípést - katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés többletkiadásainak részbeni támogatására

6 VIS MAIOR A támogatás igényelhető: a) a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés esetében a helyi önkormányzat a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időszakában és területén ár- és belvízi védekezéssel kapcsolatban a költségvetési évben bejelentett és 2. melléklettel igazolt vis maior pályázattal rendelkezik b) belvízi védekezés esetében akkor ha legalább másodfokú védekezési fokozat elrendelése megtörtént,

7 VIS MAIOR c) utak, hidak, kompok esetében akkor ha a károsodása helyi közlekedés biztonságát veszélyezteti, d) rendkívüli téli időjárás esetén a védekezési költségekhez kizárólag akkor vehető igénybe, ha az Országos Meteorológiai Szolgálat hófúvás miatt az adott térségre a legmagasabb veszélyességi szintű figyelmeztetést adott ki. A támogatás - pince-, partfalomlás és földcsuszamlás kivételével - csak a káresemény bekövetkezését megelőző állapot visszaállítására igényelhető.

8 VIS MAIOR Nem igényelhető a támogatás: az elmaradt felújításból, karbantartásból eredő, korábban megelőzhető károk helyreállítására, új beruházásra, fejlesztésre, felújítási előirányzatok pótlására.

9 VIS MAIOR A települést ért olyan különösen súlyos természeti kár esetében, amelynek következtében a lakóépületek jelentős része életveszélyessé vagy helyre nem állíthatóvá vált, a támogatás kivételesen a lakosság egyszeri, rendkívüli szociális támogatására is kiterjedhet (lakossági támogatás). A lakossági támogatás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott eljárási szabályok szerint a helyi önkormányzat által nyújtott támogatások (így különösen átmeneti segély nyújtása a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére az életveszély megszüntetéséhez) részbeni vagy teljes megtérítéséhez használható fel. A pályázatban a lakossági támogatásra vonatkozó igényt védekezési költségként kell feltüntetni.

10 A támogatás igénylése: A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat, az esemény (vis maior) bekövetkezésétől, - védekezési kiadások esetén - a védekezés megkezdésétől számított 7 munkanapon belül az 1, (9) melléklet szerinti adatlapon elektronikusan - az ebr42 rendszerben -, továbbá faxon bejelentést tegyen az BM részére. A bejelentésre nyitva álló határidő elmulasztása jogvesztő! VIS MAIOR

11

12

13 A támogatás igénylése: Védekezési költségek esetén a BM a bejelentést követően haladéktalanul megkeresi az illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, amely 7 munkanapon belül a 2. melléklet szerinti adatlapon - elektronikusan az ebr42 rendszerben - köteles tájékoztatást nyújtani a bejelentés valódiságáról, a vis maior esemény jellegéről, a védekezési munkálatok szükségességéről. Ennek igazolására a MKI helyszíni ellenőrzést is folytat. VIS MAIOR

14

15 A támogatás igénylése: A bejelentést követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül - a területileg illetékes megyei kormány hivatal által kinevezett és koordinált bizottság előzetes helyszíni vizsgálatot végez. A vizsgálatban részt vesz a területileg illetékes megyei kormány hivatal, a MKI, továbbá a kormány hivatal felkérése alapján:  illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság  egyéb területileg illetékes közigazgatási szervezetek VIS MAIOR

16 A támogatás igénylése: Az előzetes helyszíni vizsgálaton készült 3. melléklet szerinti jegyzőkönyvet elektronikusan - az ebr42 rendszerben - kell kiállítani. VIS MAIOR

17

18

19

20 A támogatás alapelvei: Települési önk. Vis maior esemény BM 7 nap 1. melléklet ebr42 + fax MKI Védekezés esetén 7 nap 2. Melléklet ebr42 VIS MAIOR

21 A támogatás alapelvei: VIS MAIOR Települési önk. Vis maior esemény BM 7 nap 1. melléklet ebr42 + fax MKI + 30 nap 3. Melléklet ebr42 Korm.hiv. Közig.sz.

22 VIS MAIOR Az önkormányzat igénye alapján a települést ért különösen súlyos természeti károk mérséklésére - a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés kivételével - az 1. melléklet B) része szerinti adatlapon feltüntetett előzetesen becsült helyreállítási, védekezési költségek legfeljebb 15% - 50%- ának mértékéig előlegként is nyújtható támogatás. Az igény érvényesítés után a Katasztrófavédelmi Igazgatóság az ebr42 rendszerben az 1. melléklet C) része szerinti adatlap kitöltésével haladéktalanul, de legkésőbb a megkereséstől számított 3 napon belül javaslatot tesz a támogatási előleg összegére.

23 VIS MAIOR

24 A támogatás igénylése: VIS MAIOR Települési önk. Vis maior esemény 40 nap 5., (9). melléklet eredeti + 2 másolat MÁK Korm.hiv. 40 nap 5., (9) melléklet másolata + kötelező mellékletek: 5. melléklet (pályázati adatlap) a vis maior eseményhez kapcsolódó költségeket alátámasztó bizonylatok, számlák, vállalkozói/megbízási szerződések, megrendelések hiteles másolata szakértő által készített nyilatkozat

25 Szakértői nyilatkozat tartalmazza: a keletkezett károk tételes felsorolását (a kár helye, mértéke), a károk kialakulásának okait, a károsodott építmény általános jellemzését (építés éve, legutóbbi felújítás dátuma, karbantartás gyakorisága - tételesen felsorolva a felújítás, karbantartás munkálatait és időpontját -, építés technológiája stb.), VIS MAIOR

26 Szakértői nyilatkozat tartalmazza: az utakban, hidakban, kompokban keletkezett károk esetén a közlekedés biztonságára vonatkozó nyilatkozatot indokolással (az adott kár mennyire és miben veszélyezteti a közlekedés biztonságát, illetve milyen helyreállítási munkálatok szükségesek a biztonságos közlekedés megteremtéséhez), az építmény károsodás előtti állapotnak megfelelő helyreállítására vonatkozó javaslatot, a helyreállítás költségeinek tételes bemutatását; VIS MAIOR

27 Kötelező melléklet még: a képviselő testület határozata arról, hogy: a káreseményhez kapcsolódóan milyen biztosítással rendelkezik, más - a tulajdonában lévő - épületben ezt a feladatát nem tudja ellátni, saját erejéből - részben vagy egészében - a vis maior helyzetet nem tudja megoldani, vállalja a károsodott ingatlanra a rendeletben meghatározott értékkövető biztosítás megkötését VIS MAIOR

28 Egyéb kötelező mellékletek: biztosítással kapcsolatos iratok: a rendkívüli időjárás által közvetlenül okozott károk esetében az Országos Meteorológiai Szolgálat igazolása az időjárási körülményekről; a bejelentett védekezési eseményekről, károkról készített fotódokumentáció; MKI tájékoztatója, illetve helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvét tartalmazó 2. melléklet; VIS MAIOR

29 Egyéb kötelező mellékletek: az előzetes helyszíni vizsgálat jegyzőkönyvét tartalmazó 3. melléklet; az önkormányzati, társulási tulajdon igazolása (elektronikus tulajdoni lap); amennyiben az önkormányzat adósságrendezési eljárás alatt áll, úgy a bíróság által az adósságrendezés megindításáról szóló jogerős végzés hiteles másolati példánya; VIS MAIOR

30 A támogatott önkormányzat, a támogatás felhasználásáról - a befejezési határidőt követő 40 napon belül, de legkésőbb a támogatásnak a számlára való megérkezés napjától számított egy éven belül - a 6. melléklet szerinti adatlapok, hiteles bizonylatok csatolásával köteles elszámolni a Kormány hivatal és a MÁK felé. Az elszámolás elfogadását megelőzően (benyújtást követő 30 nap) - a területileg illetékes Kormány hivatal által koordinált - előzetes helyszíni vizsgálatban részt vevő szervek képviselőiből álló legalább kétfős bizottság a helyszínen ellenőrzést folytat, melyről 7 napon belül értesíti az MÁK-ot. VIS MAIOR

31 A költségek között nem számolhatók el eszközbeszerzések, megelőző munkálatok, fejlesztések, rovar- és kártevőirtás költségei, folyó jellegű működési kiadások. VIS MAIOR

32 A hatékony feladat végrehajtást nehezíti, hogy az önkormányzatok által hibásan kitöltött és az ebr42 informatikai rendszeren továbbított mellékletek javítására, módosításra nincs mód, továbbá az előírt mellékletek kitöltésének nehézkessége miatt előfordult adatvesztés, amely csak újbóli kitöltéssel volt pótolható. VIS MAIOR

33

34


Letölteni ppt "9/2011. (II.15.) Korm. rendelet a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól 2014.04.17."

Hasonló előadás


Google Hirdetések