Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu Esélyegyenlőség integrált helyi tantervvel.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu Esélyegyenlőség integrált helyi tantervvel."— Előadás másolata:

1 Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu Esélyegyenlőség integrált helyi tantervvel

2 Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu „Ha a többiekkel együtt maradhat a lányom, akkor beleegyezem az áthelyezésbe…”

3 Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu Integráció, de hogyan?  A lokális integrációt átmenet nélkül váltsa fel a teljes integráció vagy fokozatosan jussunk el a teljes integrációig? /szociális és átmenet funkcionális integráció után/  Kik integrálhatók?  Hányadik évfolyamra integráljuk be a sajátos nevelési igényű tanulót, tanulókat?

4 Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu  Egy-egy évfolyamon egy-egy osztályba hány sajátos nevelési igényű tanuló integrálható?  Milyen taneszközöket használjunk, milyen tankönyvekből tanítsunk?  Hogyan hidaljuk át az eltérő tantervi követelményeket?  Hogyan készítsük el a tantárgyi tanmeneteinket?  Milyen értékelési elveket kövessünk?

5 Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu Olyan programokat kerestünk 1997/98-as tanévben, melyek segítségével:  lehetőség nyílik az SNI /enyhe értelmi fogyatékos /tanulók integrált oktatására és  a hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódásának megakadályozására is.

6 Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu Olyan tantervet kerestünk évekkel ezelőtt, amely lehetővé teszi tanulóink:  kézügyességének kibontakoztatását,  a nyitottságra nevelést,  kreativitást,  hagyományos foglalkozások megismerését.

7 Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu KOMP-CSOPORT 1996. augusztus 1-jén alakult. Célja:  olyan iskolák létrehozása, melyek minden gyereket befogadnak  -egységes 12 évfolyamos iskola  Közös fedél alatt biztosítják, hogy mindenki megkapja fejlettségükhöz igazodó és fejlesztésüket biztosító magas szintű oktatást és nevelést

8 Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu Egységes iskola:  Szelekciónélküli  Heterogén csoportszervezés, differenciálás  Befogadja a fogyatékkal élőket és az eltérő fejlődésű gyereket is  Választható képzési tartalom/egyéni tanrend biztosítása  Automatikus továbbhaladás 1-4.évfolyamon  Szöveges értékelés  Nyitott iskola  A 10. évfolyam után tanulási, képzési lehetőséget biztosít > minél többen érettségizzenek!

9 Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu Az első helyi tantervünk „Kalendárium”- komplex tantárgy  1997/98-as tanévtől kezdődően a KOMP–csoport tantervei közül a Dr. Trencsényi László nevéhez kapcsolódó „Kalendárium”-ot választottuk.  Az 1-3. évfolyamon az ének-zene, rajz, technika készségtárgyak tananyagát a „Kalendárium” című komplex tantárgy keretén belül sajátítják el tanulóink.

10 Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu

11 Komplexitás  Szöveg /irodalmi anyag/  Dallam /zenei anyag/  Mozgás  Dramatikus játék /szokásjáték/  Eszköz, tárgy, technika / vizuális és kézműves anyag /

12 Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu Kalendárium Az esztendő rendjét követő népszokások Minden ünnep alkalmat nyújt  Képességfejlesztésre,  Képességalkalmazásra  Tevékenykedésre.

13 Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu  Énekben, játékban, zenében élő szokásanyagot dolgoz fel.  A manuális tevékenységekhez szükséges anyagok nagy részét a gyerekek természetes környezetükből gyűjtik.  Tehát munkáikat főként természetes anyagokból készítik: csuhé, vessző, gyapjú,  Így önmaguk alkotnak használati- és ajándéktárgyakat, s nem a kész tárgy megvásárlására sóvárognak.

14 Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu Minden témának van egy  előkészítő, jobbára gyakorló,  ismeretszerző,  fejlesztő szakasza és  egy a szokást – valóságos ünnephelyzetben – eljátszó inkább képességet alkalmazó záró szakasza. Bizonyos foglalkozások helyszínéül szabad teret, a tanulók családtagjainak lakhelyét is felhasználjuk, ahogyan ezt egyfelől a népszokások hagyománya is megkívánja, másfelől a kézműves vagy mozgásos tevékenységek anyag- és térszükséglete.

15 Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu  A Kalendáriumi témák megnevezése tanévenként ismétlődik, azonos a parasztkalendárium hagyományos elnevezésével.  A tananyagot naptári ünnepekre, valamint a naptárban nem jelölt, de a néphagyományban ma is élő családi ünnepekre, szokásokra építjük fel.  Ősszel, télen, illetve tavasszal minden hónap jeles napjait, szokásait dolgozzuk fel évfolyamonként koncentrikusan bővülő ismeretanyaggal , a nyári hónapok szokásait pedig sűrítve a tanév első és utolsó hónapjában.  Így a 12 hónap jeles napjai köré építjük fel a „Kalendárium” tananyagát 10 hónapra elosztva.  Az évek során bizonyos építkezés mutatkozik meg.

16 Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu  Nemezelés, fazekasság, szövés, fonás, hímzés, csuhézás, kosárfonás, bőrözés, szalmafonás és még számtalan sokrétegű tevékenység, mely  a gyermekek kézügyességét,  vizuális látását,  logikai képességét,  s magát a figyelmet, fegyelmet, s önfegyelmet, a pontosságot és kitartást fejleszti.

17 Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu Néprajzi ismeretek Népismere t Népi mestersé gek Képzőművé szeti alkotások Képességfejlesztés Szeptemb eri jeles napok A piac a vásár és a búcsú szokásai Hagyomán yos gyermekját ékok: az ajándékozá si szokások; ajándékkés zítés természete s anyagokból Mézesbá bos Képek könyve: 32. oldal Piactér (fotó) Képek könyve: Alfred Sislley képe Képek könyve: Paul Cezanne - Csendélet IrodalmiÉnekes – zeneiDramatikusMozgás kulturális Vizuális – kézműves - gyakorlati Egyéb Csudatariszn ya c. mese – mondókák a vásárról Hej a sályi piacon Hívogat az iskola Egyenletes lüktetés érzékeltetése mondókákkal. tá és jele tudatosítása A dal játéka SétalépésVásárfia készítése: Mézesbáb, gyöngyfűzés, vásár színező CSOM Szabó Lőrinc: Falusi hangverseny A három vásárfia c. mese Kityrákotty mese Tüzet viszek Kityrákotty mese eljátszása Bábok készítése a Kityrákotty meséhez Weöres Sándor: A vásár Bolond asszony a vásáron c. mese Zenehallgatás: Székelyfonó – Kityrákotty mese Esik eső Őszi gyümölcsök a piaci asztalon: festéssel, hajtogatással, gyurmázással CSOM Zelk Zoltán: Piac, A négy vándor Horgas Béla: Hívogató Hogy a csibe hogy… Kék selyemkendő A dal játékIllatozó őszi fa készítése FELADAT LAP 1/1. Szeptember – Szent Mihály hava – Aratástól kenyérig, Mihály napi búcsú

18 Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu

19

20 A multikulturális tartalmak /népismeret és beás nyelv tanítása/ beépítésével helyi tantervvé dolgoztuk ki..

21 Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu

22 „Művészetek építőkockái”- komplex tantárgy 4-6. osztály  Az adott problémához minden lehetséges művészetből keresünk példát a szemléltetésre  Az esztétikai problémák rendszerezése

23 Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu A tanulók hozott kulturális tapasztalataira támaszkodik. A folklorisztikus élmények mellett egy új típusú művészettel való kapcsolatteremtés kerül előtérbe. A témák feldolgozásának menete:  Definíció  Néphagyományok felkutatása  Népismeret  Ének-zene  Vizuális kultúra  Tánc  Dráma/bábjáték  Olykor irodalom

24 Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu

25 A témák feldolgozása rajz és ének órákat felváltó komplex foglalkozásokon történik heti 3 órában. Néhány példa a témákból:  Nagy jelképek: életfa;  Motívumok  Szimmetria-aszimmetria  Harmónia - diszharmónia  Szín, hangszín  Arány, viszony  Jel,stb.

26 Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu

27

28 A személyi feltételek biztosítása az integrációban  A személyi feltételek adottak voltak.  Team-munka  Nagyobb odafigyelést és állandó konzultációt kíván ez a folyamat a sajátos bánásmódot igénylő tanulók tanítói és az integrációban résztvevő nevelők,nevelők, pszichológus,pszichológus, fejlesztőpedagógus,fejlesztőpedagógus, logopédus,logopédus, gyógypedagógus részéről.gyógypedagógus részéről.

29 Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu  Egy időben van jelen a tanító néni a gyógypedagógus és/vagy a fejlesztőpedagógus a tantárgyi blokkok ideje alatt.  A normál ütemben haladókkal a tanító néni, a részképesség-zavaros gyerekekkel és az SNI tanulókkal pedig a gyógypedagógus vagy a fejlesztőpedagógus foglalkozik.

30 Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu

31 Integrált helyi tantervünk

32 Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu Első lépésként:  tantárgyi tanmeneteket készítettünk.  A tantárgyi tanmenetekben először jelöltük az SNI tanulók adott órai anyagát.  A tartalmak között azonban nagyon kevés volt a közös tematika, a lefedettség.

33 Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu Második lépés: Budapest – Gyermekek Háza  Az itt látottak megerősítettek bennünket abban, hogy:  bátran nyúljunk az évfolyamok tantervi követelményeihez, melyek egy-egy szakasz végéig átcsoportosíthatók.  a többkönyvűség megengedett, sőt ajánlott.  változatos munkaforma, óravezetési stílus elengedhetetlenül szükséges  a több éve alkalmazott differenciálás és a kooperatív tanulási technikák eredményesek.  az osztályokba integrált sajátos nevelési igényű tanulók létszáma behatárolt, maximum két- három fő.

34 Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu Harmadik lépés: Kőpatakiné Mészáros Mária (OKI)  A tanmenetek helyett elkezdtük a helyi tantervünket írni.  A jó hangulatú együttlétek alatt elsajátítottuk a tantervkészítés alapvető elméleti tudnivalóit.  Első ütemben elkészítettük a matematika integrált helyi tantervünket 1-8. osztály számára  Majd a többi tantárgy integrált tantervét i s összeállítottuk.

35 Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu

36 Tanterv – szillabus-típusú tantervek elrendezését követi  Előlap  Tartalomjegyzék  Az intézmény általános alapelvei, céljai, feladatai  Az intézmény bemutatása  A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei  Az intézmény tantárgyi rendszere  Tantárgyi tantervek  Osztályozás, értékelés

37 Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu  A tantárgy neve:  Célok, feladatok  Órakeret  Értékelés  Tankönyvek, segédletek  A továbbhaladás feltételei

38 Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu Osztályonként TémakörTananyag Általános isk. tagozat Integráltan oktatott (SNI) enyhe értelmi fogyatékos tanulók Követelmények Általános isk. tagozat Integráltan oktatott (SNI) enyhe értelmi fogyatékos tanulók

39 Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu Követelmények  Affektív követelmények rendszerét  Pszichomotoros követelmények rendszerét  Kognitív követelmények rendszerét

40 Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu Affektív követelmények  Az affektív követelmények a beállítódással, meggyőződéssel, emocionális viselkedéssel kapcsolatos célokat rendszerezik.

41 Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu Pszichomotoros követelmények  A pszichomotoros követelmények a mozgásos készségekkel, képességekkel kapcsolatos tanulási célokat rendszerezik.

42 Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu Kognitív követelmények  A kognitív követelmények az értelmi folyamatokkal kapcsolatos tanulás céljait, az értelmi folyamatokkal kapcsolatos tudás rendszerét írják le.  A kognitív követelmények arra válaszolnak, hogy mit, és milyen szinten kell megtanulni, megtanítani.

43 Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu Követelményekként is megfogalmazható feladatok

44 Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu A gondolkodás szintjei Kérdések, amiket felteszünk Feladat- meghatározások (követelmény) Alapműveletek Ismeret: képes tényeket, fogalmakat, módszereket, szabályokat felismerni vagy felidézni Ki, mi, mikor, hol, hogyan, mennyi, milyen, melyik…? Nevezze meg Sorolja fel Határozza meg Válassza ki Jelölje meg Megértés: megérti, amit közöltek vele, fel tudja használni a közlés tartalmát anélkül, hogy másfajta tartalommal hozná kapcsolatba. Mi az alapötlete? Milyennek képzeli..? Mit gondol..? Hogyan foglalná össze..? Miért..? Képzelje el Mondjon példát Különböztesse meg Magyarázza el Egészítse ki Rajzolja le Alkalmazás (ismeret): képes az elméleti ismereteket, szabályokat, elveket, módszereket konkrét és sajátos esetekben használni. Hogyan példázza..? Hogyan áll kapcsolatban..? Használja fel Változtassa meg Számítsa ki DemonstráljaMódosítsa Találja meg

45 Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu Magasabb szintű műveletek Elemzés (analízis): képes az adott tartalmat összetevői elemire, részeire bontani. Mik a részei vagy tulajdonságai..? Hogyan csoportosítaná??? Miben hasonlít, miben különbözik…? Mik az okai, indítékai..?? Mivel tudná bizonyítani…? Ossza fel.. Vázolja fel… Illusztrálja… Bontsa elemeire… Vizsgálja meg.. Hasonlítsa össze.. Következtesse ki… Egybefoglalás (szintézis): amikor képes az elemekkel, részekkel dolgozni és összerakni ezeket egy egésszé, képes egy új modellt vagy struktúrát létrehozni. Mire következtet…? Milyen gondolatokat fűzne..? Hogyan tervezne, készítene egy új..? Mi történne, ha ……-vel kombinálnánk? Mi lenne, ha…? Milyen megoldást javasolna..? Csoportosítsa … Kapcsolja össze… Tervezze meg.. Alkossa meg… Javasoljon megoldást… Értékelés: képes mennyiségi és minőségi ítéleteket alkotni arról, hogy anyagok és módszerek mennyiben tesznek eleget a kritériumoknak – kritikai gondolkodás. Egyetért-e..? Mit gondol..? Mi a legfontosabb… Hogyan rangsorolná… Hogyan döntene…? Milyen feltételeket szabna..? Döntse el… Ítélje meg… Értékelje… Becsülje fel… Bizonyítsa be… Rangsorolja…

46 Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu

47

48 „ A döntés nem jó vagy a rossz megoldás közötti választás! Csak arra van módunk, hogy a járható, de messze nem tökéletes utak közül kiválasszuk,amelyik a legjobbnak ígérkezik.” /P. H. Marvin/


Letölteni ppt "Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Kétújfalu Esélyegyenlőség integrált helyi tantervvel."

Hasonló előadás


Google Hirdetések