Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A foglalkozási rehabilitáció szakmai és jogszabályi környezete Horváth Anikó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A foglalkozási rehabilitáció szakmai és jogszabályi környezete Horváth Anikó."— Előadás másolata:

1 A foglalkozási rehabilitáció szakmai és jogszabályi környezete Horváth Anikó

2 Társadalmi kirekesztődésük megaka- dályozásának legfőbb módja a foglalkoztatás A munka mint az anyagi lét biztosítéka A munka mint a társadalmi helyzet és az egyén identitásának kifejezője A munka mint a társas kapcsolatok forrása azzal hogy lehetőséget nyújt másokkal való beszélgetésre, találkozásra, A munka mint társadalmi orientációs keret, amely jelentősen hozzájárul az egyén önértékeléséhez A munka mint a nap és lényegében az élet időbeli struktúrájának alapegysége (Wacker 1976.)

3 70/B. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához. (2) Az egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlő bérhez van joga. 1949. évi XX. Törvény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA

4 A munkához való jogot is úgy kell értel- mezni, hogy abba mindenfajta foglalko- zás, hivatás, „munka” megválasztásának és gyakorlásának szabadsága beletar- tozik. 21/1994. (IV. 16.) AB határozat

5 Jogképesség cselekvőképesség 8. § (1) A Magyar Köztársaságban minden ember jogképes: jogai és köte- lességei lehetnek. 11. § (1) Cselekvőképes mindenki, aki- nek cselekvőképességét a törvény nem korlátozza vagy nem zárja ki. (2) Aki cselekvőképes, maga köthet szerződést vagy tehet más jognyilatko- zatot. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

6 A korlátozottan cselekvőképes személy jognyilatkozata általános jelleg- gél, illetve a bíróság ítéletében meghatározott ügycsoportok tekintetében csak akkor érvényes, ha azt a gondnoka beleegyezésével vagy utólagos jóváha- gyásával tette. A cselekvőképtelen személy jognyilat- kozata – bizonyos kivételekkel - semmis; nevében gondnoka jár el.

7 76. § (1) A munkaviszony - ha törvény másként nem rendelkezik – munka- szerződéssel jön létre. (2) A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

8 Munkaviszonyt munkavállalóként az létesíthet, aki tizenhatodik életévét betöltötte. Munkaviszonyt létesíthet – a fentiektől eltérően- a tizenötödik életévét betöl- tött, tanulmányokat folytató tanuló az iskolai szünet alatt. A tizenhat éven aluli fiatal munkavállaló munkaviszony létesítéséhez törvényes képviselőjének hozzájárulása is szük- séges.

9 A korlátozottan cselekvőképes sze- mélyek bármiféle hozzájárulás nélkül lehetnek munkavállalók.

10 Munkáltató kötelessége A munkáltató a megváltozott munkaké- pességű dolgozót köteles a) a munkakörülmények módosításával, elsősorban eredeti munkahelyén (munkakör) és szakmájában tovább foglalkoztatni, vagy b) a munkáltató működési körén belül a dolgozó egészségi állapotának, korának és képzettségének figyelembevételével megfelelő munkahelyre áthelyezni, illetőleg

11 Munkáltató kötelessége c) más munka végzésére betanítani, vagy szakképzésben részesíteni; d) szükség esetén az e célra létrehozott külön üzemrészben foglalkoztatni; e) részmunkaidőben alkalmazni; f) bedolgozóként foglalkoztatni, ha a munkáltató tevékenysége erre módot ad. 8/1983. EüM-PM együttes rendelet

12 Megváltozott munkaképességű mun- kavállalók foglalkoztatásának támo- gatási rendszere 2007. június30-ig Dotáció Bevétel, adóalap csökkentés Az Flt. alapján nyújtható foglalkozta- tást elősegítő támogatások A 177. korm rendelet szerinti költség- vetési támogatás

13 Rehabilitációs hozzájárulás A munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 20 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát (kötelező foglalkoztatási szint). 1991. évi IV. Tv 41/A. § (1)

14 a legalább húsz főt, és megváltozott munkaképességű munkavállalót több mint 5%-ban foglalkoztató gazdálkodó szervezetek és a szociális foglalkoztató részére jár. Nem igényelhetnek azok a kis- és középvállalkozások, ahol a foglalkoztatottak száma a húsz főt nem éri el, továbbá az egyéni vállalkozók, a non-profit szervezetek és a költségvetési intézmények sem. Dotáció a legalább húsz főt, és megváltozott munkaképességű munkavállalót több mint 5%-ban foglalkoztató gazdálkodó szervezetek és a szociális foglalkoztató részére jár. Nem igényelhetnek azok a kis- és középvállalkozások, ahol a foglalkoztatottak száma a húsz főt nem éri el, továbbá az egyéni vállalkozók, a non-profit szervezetek és a költségvetési intézmények sem.

15 Bevétel, adóalap csökkentés Az adózás előtti eredményt csökkenti: Az adózás előtti eredményt csökkenti: A legalább 50 %-ban megváltozott mun- kaképességű munkavállaló foglalkoztatása esetén személyenként, havonta a munka- vállalónak kifizetett munkabér, de legfeljebb az adóév első napján érvényes minimálbér, feltéve, hogy az adózó által foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma az adóévben nem haladja meg a 20 főt. 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

16 A vállalkozói bevétel csökkenthető: a legalább 50 százalékban megváltozott munkaképességű alkalmazott foglal- koztatása esetén személyenként havon- ta az alkalmazottnak fizetett bérrel, de legfeljebb a hónap első napján érvényes havi minimálbérrel 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

17 Flt. alapján nyújtható foglalkoz- tatást elősegítő támogatások Az Flt. alapján nyújtható foglalkoz- tatást elősegítő támogatások Foglalkoztatás bővítését szolgáló tá- mogatás: Hátrányos helyzetű személy munkavi- szony keretében történő foglalkoztatásá- hoz a munkabér és járuléka 50 %-ának, megváltozott munkaképességű személy esetében 60 %-ának megfelelő összegű támogatás nyújtható egyévi időtartamra

18 Megváltozott munkaképességű állás- kereső: a) akinek munkaképesség-csökkenésének mértéke - az OOSZI, MOSZI szakvéleménye szerint - legalább a 40 százalékot eléri, vagy b) aki a munkaképesség-csökkenésének mértékéről a a) pontban meghatározott szerv igazolásával nem rendelkezik, de - foglalkozás- egészségügyi szakellátó hely szakvéleménye alapján - megállapítható, hogy munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkentek

19 A Munkaerőpiaci Alap rehabilitációs alaprészéből támogatás nyújtható meg- változott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő beruházás- hoz, valamint külön rendeletben meghatározott, beruházásnak nem minősülő bővítéshez, egyéb fejlesztési célú kifizetéshez. A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támo- gatása

20 Új támogatási rendszer átlátható, kiszámítható rendszer a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásához,, azonos mértékű bértámogatásban részesülnek a védett és az integrált foglalkoztatást biztosító munkáltatók, megfelel az európai uniós versenyszabályoknak, külön válik a fejlesztő-felkészítő, és a munka-rehabilitációs foglalkoztatás.

21 Támogatási formák Bértámogatások Költségkompenzációs támogatás rehabilitációs költségtámogatás

22 Munkahelyi segítő személy Nem nyújtható támogatás, ha a segített munkavállaló munkakörébe tartozó érdemi feladatot lát el (kivéve betanítás) felügyeletét végzi, munkáját ellenőrzi vagy irányítja, részére nyújtandó segítő szolgáltatás- hoz kapcsolódó tevékenységet folytat.

23 Akkreditáció célja A munkáltatók akkreditációjának célja annak tanúsítása, hogy – az akkreditációs tanúsítványban meghatározott székhelyen, telephelyen, illetőleg fióktelepen – a munkáltató rendelkezik a foglalkoztatás tárgyi is személyi feltételeivel. Tevékenységével elősegíti a munkavállalók képességeivel elérhető legmagasabb szintű foglalkoztatás megvalósítását. [ [

24 Akkreditált munkáltatók akkreditált foglalkoztató, rehabilitációs foglalkoztató, védett foglalkoztató

25 Követelmény a munkáltató a munkavállalót saját maga foglalkoztassa, a munkavállaló a megváltozott munkaképes- ségéhez igazodó feladatokat lásson el, az egészségkárosodásból, illetőleg fogyaté- kosságból eredő munkateljesítmény-csökke- nés miatt a munkavállalót ne érje hátrány, és valós foglalkoztatásra kerüljön sor. Tilalmazott az átengedés, a kirendelés és a munkaerő-kölcsönzés.

26 www.szmm.gov.huwww.afsz.huwww.smmk.hu

27 Az akkreditációs díj összegét 2006. január 1- jei hatállyal a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter a 26/2005. (XII. 27.) FMM rendeletében az alábbi melléklet szerint szabályozta típusa19 fő alatt* 20-49 fő* 50-499 fő* 500-999 fő felett* 1000 fő felett* Alap50 E Ft 70 E Ft 80 E Ft 100 E Ft 150 E Ft Reh.150 E Ft 200 E Ft 300 E Ft 400 E Ft 500 E Ft Kiemelt - 300 E Ft 400 E Ft 600 E Ft 800 E Ft

28 Adatvédelem A megváltozott munkaképességű munka- vállalót foglalkoztató munkaadó nyilván- tartást vezet, amely tartalmazza a megváltozott munkaképességű munka- vállaló természetes személyazonosító adatait, a TB és adóazonosító jelét, a munkaképesség változásának mértékét, illetőleg a fogyatékosság tényét, továbbá az ezek igazolására szolgáló okirat másolatát. A nyilvántartást a munkáltató a foglalkoztatás megszűnését követő öt évig köteles megőrizni.

29 A kirendeltség fő funkciói Szolgáltatási tevékenység információ-öninformáció, információ-öninformáció, közvetítés, közvetítés, aktív eszköz alkalmazás, aktív eszköz alkalmazás, kapcsolattartás (álláskeresőkkel és munkaadókkal) kapcsolattartás (álláskeresőkkel és munkaadókkal) Tanácsadás Tanácsadás Hatósági tevékenység ellátások, aktív eszköz támogatások adminisztrációja

30 Tanácsadás pályaválasztási- és pályaorientációs tanácsadás munkavállalási tanácsadás rehabilitációs tanácsadás álláskeresési tanácsadás térségi (foglalkoztatási) tanácsadás pszichológiai tanácsadás

31 Integrált szolgáltatás kialakítása Integrált foglalkoztatási és szociális ellátó- és szolgáltató-rendszer létre- hozása a cél, amely összehangoltan képes kezelni az inaktivitást és a szociális hátrányokat, a munkaerő-piaci aktivitás ösztönzésére helyezve a hangsúlyt Integrált foglalkoztatási és szociális ellátó- és szolgáltató-rendszer létre- hozása a cél, amely összehangoltan képes kezelni az inaktivitást és a szociális hátrányokat, a munkaerő-piaci aktivitás ösztönzésére helyezve a hangsúlyt

32 Megváltozott munkaképességű személyek ellátó rendszereinek összehangolása A rokkant és a megváltozott munkaképességű emberek számára olyan új ellátó rendszert kell kialakítani, amelyben a rehabilitálható személyek számára a foglalkoztatás az elsődleges megoldás. A rokkant és a megváltozott munkaképességű emberek számára olyan új ellátó rendszert kell kialakítani, amelyben a rehabilitálható személyek számára a foglalkoztatás az elsődleges megoldás. Az egészségkárosodás és a komplex rehabilitációs szükséglet új, az orvos-szakértői minősítési rendszer helyébe lépő komplex szakértői minősítési és szükséglet-feltáró rendszerének kiépítés.

33 Szociális foglalkoztatás

34 Szocioterápiás foglakoztatás Bentlakásos intézmény a szocioterápiás foglalkozá- sok formáit az ellátást igénybe vevő életkorának és egészségi állapotának, képességeinek megfelelően választja meg. A szocioterápiás foglalkozások formái A szocioterápiás foglalkozások formái a) a munkaterápia, b) a terápiás és készségfejlesztő foglalkozás, c) a képzési célú foglalkozás. A munkaterápiában azok az ellátottak vehetnek részt, akik szakértői vélemény, ennek hiányában az intézményvezető megítélése szerint - nem alkalmasak a szociális foglalkoztatás keretében történő munkavégzésre.

35 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitációs foglalkoztásban résztvevők, akiknek foglalkoztatása in- tézeti jogviszonyban történik, amelynek időtartama nyugellátásra jogosít; a fejlesztő-felkészítő munkavégzésre alkalmas ellátottak – határozott időre létesített – munkaviszony keretében foglalkoztathatók.

36 Munka-rehabillitációs A munka-rehabilitáció célja a szociális intézményben ellátott személy munkakészségének, valamint testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése, továbbá a fejlesztő-felkészítő foglalkoz- tatásra való felkészítés. Nem haladhatja meg a napi 6 és a heti 30 órát, és el kell érnie a napi 4 vagy a heti 20 órát.

37 Fejlesztő felkészítő A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás célja a szociális intézményben ellátott személy szá- mára munkafolyamatok betanítása és fog- lalkoztatása révén az önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesz- tése, valamint az ellátott felkészítése védett munka kere-tében, illetve a nyílt munkaerő- piacon történő önálló munkavégzésre. Nem haladhatja meg a napi 8 órát és a heti 40 órát.

38 A szociális foglalkoztatási támogatás 2007. évi összege 5200 4700 4150 3650 3150 Fejlesztő- felkészítő foglalkoztatás 2300 2100 1900 Munka- rehabilitáció órás foglalkoztatásához (Ft) 8 7 6 5 4Megnevezés Támogatás 1 fő 1 munkanapi

39 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A foglalkozási rehabilitáció szakmai és jogszabályi környezete Horváth Anikó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések