Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Számviteli törvény módosítása. Jogszabályhelyek 2009. évi LVI. törvény a Ket. (2004. évi CXL. tv.) módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Számviteli törvény módosítása. Jogszabályhelyek 2009. évi LVI. törvény a Ket. (2004. évi CXL. tv.) módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével."— Előadás másolata:

1 Számviteli törvény módosítása

2 Jogszabályhelyek 2009. évi LVI. törvény a Ket. (2004. évi CXL. tv.) módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról (234-235. §) 2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének átalakításáról XVIII. fejezet (146-153., 183. §) 2009. évi CXVI. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról XIII. fejezet (74-80. §) A bűnügyi nyilvántartásról szóló tv-hez kapcsolódó módosításokról szóló törvényjavaslat Ptké-törvényjavaslat

3 2009. évi LVI. törvény A Ket. módosítása és a szolgáltatási irányelv átültetése kapcsán szükséges módosításokat rendezte a számviteli törvénynek a könyvviteli szolgáltatást végzőkre vonatkozó előírásai tekintetében A könyvviteli szolgáltatást végzők tevékenységének engedélyezése és a nyilvántartásba vétel egyidejűleg történik, de az engedélyezésen van a hangsúly Határon átnyúló könyvviteli szolgáltatás nyújtásának szabályait tisztázza, ehhez bejelentési eljárás kapcsolódik, engedélyezési eljárás nem

4 2009. évi LXXVII. törvény (1) Kapcsolt fél fogalma: hivatkozás 1725/2003/EK rendelet helyett 1126/2008/EK rendelet Emlékeztetőképpen A következő 3 fólián!!!

5 „Kapcsolt fél” fogalma Az 1606/2002/EK rendelet (illetve az 1126/2008/EK rendelet) szerint, amely e tekintetben az IAS/IFRS szabályaira hivatkozik Ennek megfelelően kapcsolt fél, aki  közvetlenül vagy közvetetten vagy közvetítőkön keresztül ellenőrzi a gazdálkodó egységet, annak ellenőrzése alatt áll, vagy azzal közös ellenőrzés alatt áll, olyan érdekeltséggel rendelkezik a gazdálkodóban, amely jelentős befolyást biztosít számára a gazdálkodó egység felett, vagy közös ellenőrzést gyakorol a gazdálkodó egység felett  a gazdálkodó egység társult vállalkozása

6 „Kapcsolt fél” fogalma (2)  olyan közös vállalkozás, amelyben a gazdálkodó egység tulajdonos  olyan fél, aki kulcspozícióban lévő vezető a gazdálkodó egységnél vagy anyavállalatánál  az ellenőrzést gyakorló vagy kulcspozícióban lévő közeli hozzátartozója  olyan fél, aki előbbi közeli hozzátartozó vagy a kulcspozícióban lévő személy közvetlen vagy közvetett ellenőrzése, közös ellenőrzése, vagy annak jelentős befolyása alatt áll, vagy ilyen személy felette jelentős szavazati joggal rendelkezik  Olyan fél, aki nyugdíjazási juttatási programot biztosít a gazdálkodó egység, vagy kapcsolt felének minősülő más gazdálkodó egység dolgozói számára

7 Kapcsolt felekkel bonyolított ügylet A kapcsolt felek közötti -erőforrás átadások (anyagi és szellemi, munkaerőforrások), -szolgáltatás nyújtások, -kötelemátadások, tekintet nélkül arra, hogy felszámítanak-e árat érte vagy sem.

8 2009. évi LXXVII. törvény (2) Devizában való könyvvezetés = 2010-től bárki könyvelhet euróban, ha előtte a számviteli politikájában ezt rögzítette az üzleti év első napját megelőzően és a létesítő okiratot e szerint módosította = 2010-től eurótól eltérő devizában könyvelhet az akinek két egymást követő évben a devizára szóló pénzügyi eszközei és kötelezettségei, illetve bevételei, ráfordításai és költségei több, mint 25 %-ot tettek ki

9 2009. évi LXXVII. törvény (3) Egyéb követelésként és egyéb bevételként kell kimutatni a konkrét termékhez, áruhoz, szolgáltatáshoz közvetetten kapcsolódó, szerződés szerint utólag kapott (járó), nem számlázott engedmény miatti követelést. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségként és egyéb ráfordításként kell kimutatni a konkrét termékhez, áruhoz, szolgáltatáshoz közvetetten kapcsolódó, szerződés szerint utólag fizetett (fizetendő), nem számlázott engedmény miatti tartozást.

10 2009. évi LXXVII. törvény (4) Az eredménytartalék veszteségére a lekötött tartalék felhasználható és azt az eredménytartalék növekedéseként kell elszámolni. A beruházásokhoz, immateriális javak és készletek beszerzéséhez adott előleg tekintetében az „átutalt (megfizetett, kiegyenlített)” szövegfordulat alkalmazott. A lekötött tartalékba a visszavásárolt saját részvény, üzletrész „könyv szerinti értéke” kerül az eddigi visszavásárlási (szerzési) értékkel szemben.

11 2009. évi CXVI. tv. (1) EGT (Európai Gazdasági Térség) fogalma: az EU tagállama és az EGT-ről szóló megállapodásban részes más állam A deviza-ellenértékért beszerzett beruházás, immateriális eszköz miatti devizatartozás átértékeléséből adódó felhalmozott, nem realizált árfolyamveszteség aktív időbeli elhatárolásának megszüntetése vonatkozásában a tartozás devizanemének szerződésmódosítással való megváltoztatása nem minősül a tartozás törlesztésének. (Az időbeli elhatárolást nem kell feloldani.)

12 2009. évi CXVI. tv.(2) Bérjárulék fogalmából törölve a „munkaadói járulék”, helyette „munkaerő- piaci járulék” Sajátos egyszerűsített éves beszámolóról való visszatérés esetén nem kell a tételeket nyitó rendező tételben korrigálni (előző évi záró = következő évi nyitó)

13 2009. évi CXVI. tv.(3) Könyvvezetés devizanemének váltása tekintetében az áttéréssel kapcsolatos pontosítás Határon átnyúló szolgáltatás tekintetében az átmeneti alkalmi jelleg a szolgáltatás gyakorisága, időtartama, rendszeressége, folytonossága alapján kerül megítélésre Lényeges hibánál nem kell ismételt közzététel, ha az arra nyitva álló határidő előtt az üzleti évi beszámoló elkészült és közzétételre került, oly módon, hogy abban a lezárt korábbi üzleti évi adatokra vonatkozó módosítások külön bemutatásra kerültek.

14 Bűnügyi nyilvántartási tv-hez kapcsolódó módosítások A büntetlen előélet igazolására szolgáló hatósági erkölcsi bizonyítványról csak törvény rendelkezhet, a tekintetben, hogy = azt milyen célból, = ki kérheti ki, = az adat kezelésére milyen szabályt kell alkalmazni A számviteli törvénynek a könyvviteli szolgáltatást végzőkre vonatkozó részeit ennek megfelelően kell módosítani.

15 Ptké. miatti szt. módosítás A polgári törvénykönyv végrehajtási szabályait tartalmazó Ptké. foglalkozik a cselekvőképességet meghatározó szabályokkal. Az idevonatkozó szabályok változnak 2010-től így a számviteli törvénynek a könyvviteli szolgáltatást végzőkre vonatkozó szabályait a cselekvőképesség tekintetében módosítani kell.

16 Hatályba lépés Alapvetően 2010. január 1-jétől kötelező a 2009. évi LVI. törvény 2009. évi LXXVII. törvény 2009. évi CXVI. törvény általi módosításokat alkalmazni, azzal, hogy legtöbbje már a 2009. évi beszámoló elkészítésénél is figyelembe vehető, kivéve a devizában való könyvvezetésre vonatkozó áttérési szabályokat, amelyek csak 2010-től érvényesek, de a feltételek teljesülése esetén a 2009. dec. 31-i állományra már vonatkoztatható az áttérés, ha 2010. január 1-jétől a vállalkozó devizában szándékozik könyvelni. A Ptké. és a Bűnügyi nyilvántartási tv-hez kapcsolódó módosítások 2010-ben lépnek majd hatályba.


Letölteni ppt "Számviteli törvény módosítása. Jogszabályhelyek 2009. évi LVI. törvény a Ket. (2004. évi CXL. tv.) módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével."

Hasonló előadás


Google Hirdetések