Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szakmai vizsga felépítése és lebonyolítása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szakmai vizsga felépítése és lebonyolítása"— Előadás másolata:

1 A szakmai vizsga felépítése és lebonyolítása
2009. február

2 Szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei
Új tartalmú szakmai vizsgakövetelmények Kompetencia alap Moduláris szerkezetű Szakmacsoportos rendszerbe illesztett Gyakorlat/tevékenység, munkaforma centrikus

3 A SZVK szerkezete II. Egyéb adatok III. Munkaterület
I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok II. Egyéb adatok III. Munkaterület IV. Szakmai követelmények V. Vizsgáztatási követelmények VI. Eszköz- és felszerelési jegyzék VII. Egyebek

4 SZVK-t kiadó rendeletek (1.)
Tárcák SZVK (416 db) SZVK-t kiadó rendelet Hatályba lépés SZMM 13 195 197 2/2006. (VIII. 8.) SZMM 21/2007. (V. 21.) SZMM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM 2006. aug. 16. 2007. szept. 1. 2008. aug. 28. FVM 44 8/2008. (I. 23.) FVM 2008. ápr. 22. GKM 1 16 43 63/2006. (VIII. 30.) GKM 78/2007. (VIII. 31.) GKM 15/2008. (IV. 3.) GKM 2006. szept.1. 2008. aug. 31. ÖTM 11 25/2008. (IV. 29.) ÖTM 2008. szept. 1.

5 SZVK-t kiadó rendeletek (2.)
Tárcák SZVK (416 db) SZVK-t kiadó rendelet Hatályba lépés KvVM 12 12/2008. (IV. 30) KvVM 2008. szept. 1. HM 3 17/2008. (VII. 18.) HM 19/2008. (VIII. 14.) HM 2008. aug. 1. IRM 10 15/2008. (VII. 28.) IRM OKM 61 20/2008. (VII. 29.) OKM 21/2008. (VII. 30.) OKM 2008. szept. 10. PM 19 23/2008. (VIII. 8.) PM 2009. jan. 1. EÜM 16 32/2008. (VIII. 14.) EÜM 2008. aug. 15.

6 Eddig megjelent: 416 db SZVK
Az SZVK-kat kiadó rendeletek melléklete tartalmazza a korábban megszerzett szakképesítések hatályos OKJ szerinti megfeleltetését

7 A szakmai vizsga tervezésének szempontjai
létszám: fő (kivételek) vizsgázó 1 napra eső vizsgaideje max. 8 óra (vizsgafeladat végrehajtására megjelölt maximális idő alapján) szóbeli, írásbeli, interaktív – 8-18 óra között gyakorlati – 7-19 óra között egy napra több vizsgarész, vizsgafeladat szervezhető Valamennyi vizsgatevékenység csak a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vizsgabizottsági tag és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő jelenlétében kezdhető meg, illetőleg folytatható = vizsgabizottság megosztható a kijavított írásbeli és interaktív dolgozatokat az utolsó vizsgatevékenység előtt legalább 3 nappal el kell juttatni a vizsgabizottság elnökének vizsgarend megalkotása váltás a segédprogram képeire

8 A szakmai vizsga lejelentése 1.
Vizsgára jelentkezési lapok (6. sz. melléklet) összegyűjtése, záradék szöveg kitöltése Szükség esetén a modulzáró vizsga igazolása (7. sz. melléklet) Vizsgacsoportok kialakítása (létszám, vizsga időtartama), vizsgarend megalkotása Jelentés küldése - Szakképesítésért felelős miniszter vagy területileg illetékes kamara - Székhelye szerinti illetékes (megyei, budapesti) főjegyző - Kamara vagy országos érdekképviseleti szervezet

9 A szakmai vizsga lejelentése 2.
írásbeli és interaktív vizsgafeladatok megrendelése (1 szakmai vizsgán) Szóbeli vizsgafeladatok megrendelése (több szakmai vizsgán) írásbeli megbízások (tag, jegyző, gazdálkodó szervezet, szakértők) kiadása Törzslap, bizonyítvány (szigorú számadású nyomtatványok) megrendelése Gyakorlati vizsgafeladatok elkészítése, őrzése (1 szakmai vizsgán - vizsgaszervező álltja össze) Kérelmek elbírálása, törzslapmásolatok Osztályozóív elkészítése

10 A szakmai vizsgára a) februári-márciusi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszakot megelőző év december hónap 15. napjáig, b) májusi-júniusi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszak évének február hónap 15. napjáig, c) októberi-novemberi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszak évének augusztus hónap 31. napjáig lehet írásban jelentkezni a vizsgaszervezőnél az e rendelet 6. számú melléklete szerinti jelentkezési lap benyújtásával. A vizsgaszervező legkésőbb az első vizsgatevékenység megkezdéséig - a 6. számú melléklet szerinti jelentkezési lap záradékának kitöltésével - köteles dokumentálni, hogy a vizsgára bocsátáshoz előírt dokumentumokat a vizsgázó bemutatta. írásbeli és interaktív vizsgatevékenységek országos vizsgaidőpontjait a szakképesítésért felelős miniszter évente, a vizsgát megelőző év november 30-áig határozza meg, és honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi. A szakmai vizsgára történő jelentkezéskor kell benyújtani a vizsgával kapcsolatos kérelmeket és egyúttal csatolni a kérelem alapjául szolgáló iratokat.

11 A vizsgaszervező a 6. § (2) bekezdésében meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül, illetve ha a szakmai vizsga megszervezésére iskolarendszeren kívüli szakképzésben a 6. § (4) vagy (6) bekezdése alapján kerül sor, a szakmai vizsga első vizsgatevékenységének időpontja előtt legalább harminc nappal jelentést küld a szakmai vizsga előkészítéséről a szakképesítésért felelős miniszternek. Ezzel egyidejűleg a jelentés másolatát tájékoztatásul megküldi a vizsgaszervező székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) önkormányzat főjegyzőjének (a továbbiakban: székhelye szerint illetékes főjegyző). A szakmai vizsga helyéről, időpontjáról, a vizsgarendről és a szakmai vizsgával kapcsolatos tudnivalókról a vizsgaszervező - a vizsga megkezdése előtt legalább tíz nappal - tájékoztatja a vizsgabizottság elnökét és tagjait, a vizsgázókat, a vizsga szervezésében érdekelt gazdálkodó szervezetet, valamint a szakmai vizsga lebonyolításában közreműködő személyeket. A vizsgatevékenységek helyét a vizsgaszervező jelöli ki. A vizsgaszervező a tájékoztatással egyidejűleg megküldi a jóváhagyásra javasolt gyakorlati feladatokat a vizsgabizottság elnökének és a 9. § (3) bekezdése szerint felkért vizsgabizottsági tagnak.

12 A vizsgaszervező a szakképesítésért felelős miniszternek küldött jelentéssel egyidejűleg írásban kéri fel a vizsgabizottsági tag kijelölésére a szakképesítés szerint illetékes területi gazdasági kamarát, vagy amennyiben a szakképesítés nem tartozik egyik gazdasági kamara hatáskörébe sem, a szakképesítésért felelős miniszter által a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezetet, illetve az ágazat egészében érdekelt szakmai kamarát. A felkéréshez csatolni kell az (1) bekezdésben szabályozott jelentés másolatát. A vizsgabizottság elnökének és tagjainak megbízásáról a megbízó iskolai rendszerű szakképzésben a vizsgaidőszak első napja, iskolarendszeren kívüli szakképzésben a szakmai vizsga első vizsgatevékenységének időpontja előtt legalább tizenöt nappal írásban értesíti a vizsgaszervezőt.

13 Az írásbeli és interaktív vizsgatevékenységhez központilag kiadott feladatlapokat a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 3 nappal nyomtatott formában vagy elektronikus úton juttatja el a szakképesítésért felelős miniszter - a több ágazat illetékességi körébe tartozó azonos vizsgarészek vonatkozásában az érintett miniszterrel egyetértésben - a vizsgaszervezőnek. A vizsgabizottság a vizsgafelmentésről hozott döntéséről a kérelmet benyújtó vizsgára jelentkezőt a jelentkező számára legkedvezőbb időpontban, de legkésőbb a szakmai vizsga első vizsgatevékenysége megkezdése előtt 3 munkanappal korábban, írásban tájékoztatja

14 A vizsgabizottság elnöke és tagjai a vizsgatevékenységek ellenőrzésekor maximum 30 percig helyettesíthetik egymást. A kijavított és értékelt írásbeli és interaktív dolgozatot, az eredeti írásbeli vagy interaktív vizsgafeladat egy példányát, a javítási-értékelési útmutatókat - ha a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendelet másképp nem rendelkezik az utolsó vizsgatevékenység megkezdése előtt legalább három nappal meg kell küldeni a vizsgabizottság elnökének. A vizsgaszervező köteles gondoskodni arról, hogy a kialakított vizsgacsoport tagjai - eredménytelen szakmai vizsga esetén - legkésőbb a szakmai vizsgát követő vizsgaidőszak végéig javító-, pótlóvizsgát tehessenek. A sikertelen szakmai vizsga, a pótlóvizsga és a javítóvizsga a szakmai és vizsgakövetelmény megváltozásáig, de legalább a szakmai vizsgát követő egy évig a képzés megkezdésekor érvényes vizsgakövetelmény szerint megismételhető.

15 Új fogalmak Modulzáró vizsga Vizsgarend
Vizsgarész (modul) - vizsgafeladat (vizsgatevékenység - írásbeli, interaktív, gyakorlati, szóbeli) Modulzáró vizsga Vizsgarend Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat Vizsgaprogram

16 Modulzáró vizsga A szakmai és vizsgakövetelményben a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt, a szakképzést folytató intézmény által megszervezett vizsga, olyan kompetenciamérés, amellyel az intézmény meggyőződik arrói, hogy a képzésben részt vevő rendelkezik a szakmai vizsga teljesítéséhez szükséges kompetenciákkal. Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén modulzáró vizsgára jelentkezhet az is, aki képzésben nem vett részt. Iskolai rendszerű szakképzés esetében az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése egyenértékű a modulzáró vizsga letételével" - Szt. 54/B. §31. értelmező rendelkezése

17 Vizsgarend a vizsgaszervező által készített azon dokumentum, mely alkalmas a szakmai vizsga, a szakmai vizsgarészek egyértelmű azonosítására, és bemutatja a vizsgatevékenységeket, azok sorrendjét és időpontját

18 Vizsgarend összeállítása
A szakmai vizsga időtartama legfeljebb 5 nap ( vizsgázóra értve) meghosszabbítható 1 nappal Egy napra több vizsgarész, vizsgatevékenység szervezhető a vizsgázó egy napra eső összes vizsgatevékenységének ideje nem haladhatja meg a 8 órát szóbeli, Írásbeli, interaktív: 8-18 óra között, gyakorlati 7-19 óra között írásbeli vizsgatevékenység és az utolsó vizsgatevékenység között legalább3 nap A vizsgabizottság kétfelé osztható (elnök, kamarai tag) 17. §(1) „Valamennyi vizsgatevékenység csak a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vizsgabizottsági tag és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő jelenlétében kezdhető meg, illetőleg folytatható

19 Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat
Az a vizsgabizottság által elfogadott dokumentum, amely tartalmazza azokat az adott szakmai vizsgára vonatkozó szabályokat, amelyek a jogszabályi kereteken belül meghatározzák az adott szakmai vizsga lebonyolítása során a bizottsági tagok között kialakított munkamegosztást, ellenőrzési felelősséget. Tartalmazza továbbá a vizsga lebonyolítása során a helyi sajátosságokat figyelembe véve kialakított minden olyan rendelkezést, amely a vizsgázó és a vizsgaszervező számára egyértelművé teszi az adott vizsga lebonyolításának körülményeit.

20 Vizsgaprogram Az a vizsgabizottság által elfogadott dokumentum, amely tartalmazza a vizsgázó adott szakmai vizsga letétele érdekében elengedhetetlen megjelenési kötelezettségeit, annak időpontjával és helyszínével együtt

21 A vizsga tervezéséhez szükséges szempontok 20/2007. (V. 21
A vizsga tervezéséhez szükséges szempontok 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet alapján 1. A vizsga időpontja 2. A vizsgacsoport létszáma (IRK - minimum 10 fő,) maximum 35 fő 3. Vizsgarend elkészítése - JELENTÉS továbbítása

22 A szakmai vizsga résztvevői
A vizsgabizottság elnöke A területileg illetékes kamarát, érdekképviseleti szervet képviselő vizsgabizottsági tag A vizsgaszervezőt képviselő tag A vizsga jegyzője A vizsgabizottság munkáját segítő szakértők (kérdező tanár, felügyelő tanár, javító tanár) Vizsgázók Képző intézmény képviselője

23 A VIZSGABIZOTTSÁG A Vizsgabizottság elnöke: megbízója a szakképesítésért felelős minisztérium vagy a területileg illetékes kamara Kamarát vagy kamarai érdekképviseletet, egyéb szakmai szervezetet képviselő vizsgabizottsági tag! megbízója a jelölő szervezet A vizsgaszervezőt képviselő tag: megbízója a vizsgaszervező vezetője

24 A vizsgabizottság működéséhez szükséges általános szabályok
A bizottság akkor határozatképes, ha a teljes bizottság jelen van. A határozatokat nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza (különvélemény feltüntetésével) Titoktartási kötelezettség terheli, a határozat kihirdetéséig. Valamennyi vizsgatevékenység csak a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vizsgabizottsági tag és vizsgabizottság munkáját segifő szakértő jelenlétében kezdhető meg és folytatható. (A gyakorlati és szóbeli vizsgarész csak a teljes vizsgabizottság, valamint a kérdező tanár jelenlétében kezdhető és folytatható.)

25 A vizsgabizottság működéséhez szükséges általános szabályok
A vizsgabizottság elnöke és tagjai a vizsgafeladatok ellenőrzésekor maximum percig (rövid ideig) helyettesíthetik egymást. A vizsgázó munkáját a vizsgabizottság jelen lévő tagjai és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértők egymástól függetlenül értékelik. A szakmai vizsga iratainak aláírása

26 Az elnök irányítja a vizsgabizottság munkáját, feladata a szakmai vizsga jogszerű és szakszerű megtartásának, zavartalan lebonyolításának a biztosítása Ellenőrzi: A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatot, vizsgaprogramot + jóváhagyás Nyilvántartásba vétel érvényességét Vizsgafeladatok tárolását, a vizsga előkészítését, a szakmai feltételek és az egészséges és biztonságos vizsgakörülmények meglétét A vizsga letételére való jogosultság feltételeinek meglétét ( a jelentkezési iratok alapján), a vizsga iratait, a vizsgázó személyazonosságát

27 Az elnök Feladata: Vezeti a vizsgát, az értekezleteket, jóváhagyja a jegyzőkönyveket A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat alapján gondoskodik az Írásbeli, interaktív dolgozatok és gyakorlati munkák értékeléséről Tájékoztatja a vizsgázókat az őket érintő döntésekről, a vizsgarészekkel kapcsolatos tudnivalókról Elkészíti részletes írásos jelentését, melyet megbízójának a vizsgát követően 1héten belül megküld Jóváhagyja a gyakorlati vizsgafeladatokat - a kamarai, ill. érdekképviseleti szervet képviselő taggal egyetértésben Kihirdeti a szakmai vizsga eredményét, értékeli a szakmai vizsgát

28 Kamarai, érdekképviseleti vizsgabizottsági tag
Megbízása határozott időre szól, amennyiben nem tudja vállalni, helyettesről a megbízónak kell gondoskodnia. Gyakorlati vizsgatevékenység előkészítése,szakmai feltételek, biztonságos körülmények ellenőrzése Gyakorlati vizsgafeladatok jóváhagyása a vizsgabizottság elnökével egyetértésben Elkészült vizsgafeladatok átvizsgálása, értékelése

29 Vizsgaszervezőt képviselő tag
A szakmai vizsga előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos szervezési feladatok Eredményhirdetés előkészítése Gondoskodik az iratok szabályszerű kiállításáról és továbbításáról Minden vizsgatevékenység előtt (ha egy napon több vizsgatevékenység van, akkor az 1. előtt) ellenőrzi a vizsgázók személyazonosságát Különösen felel a vizsgázókra vonatkozó információkról történő tájékoztatásért Gyakorlati vizsgatevékenység előkészítése

30 A vizsgabizottság munkáját segítő szakértők
A vizsgabizottság munkáját segitik a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban elfogadottak alapján: Gyakorlati vizsgafeladatok összeállítása, munkavédelmi oktatás megtartása, feltételek biztosítása Írásbeli és interaktív dolgozatok javítása a javítási-értékelési útmutató alapján, javaslatot tesz a %-os eredményre Szabálytalanság esetén a vizsgaszervezőt képviselő tag értesítése, írásos jelentés készítése A szóbeli vizsgatevékenység esetén javaslattétel a %-os teljesítményre

31 A szakmai vizsga jegyzője
„A vizsga jegyzője a szakmai vizsga előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos írásbeli feladatokat látja el, vezeti a vizsgabizottsági értekezletek jegyzőkönyvét, elkészíti annak mellékletét, kiállítja és vezeti a törzslapot, megírja a bizonyítványt és elvégzi a szakmai vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket."

32 Előkészítés - közvetlenül a vizsgát megelőző feladatok
Tűz-, munka- és egészségvédelmi feltételek ellenőrzése, oktatás megtartása Vizsgafeladatok előkészítése írásbeli és interaktív vizsgafeladatokhoz szükséges speciális feltételek biztosítása, a feladatok titokként való őrzése Vizsgabizottság első értekezletének megtartása a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat, valamint a vizsgaprogram elfogadása, a kérelmek elbírálása Vizsgaszervező pecsétjével ellátott lapok előkészítése - írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységhez Szakmai vizsga iratainak előkészítése, a vizsgázók szakképesítés megszerzését igazoló iratainak előkészítése

33 A vizsga lebonyolítása
írásbeli és interaktív vizsgatevékenység alatt állandó felügyelet a folyosókon, termekben Kijavított írásbeli és interaktív vizsgafeladatok eljuttatása a vizsgabizottság elnökének legalább az utolsó vizsgatevékenység előtt 3 nappal • Vizsgázók tájékoztatása a vizsgatevékenységek rendjéről, a vizsgaprogram kifüggesztése Szakmai vizsga feltételeinek biztosítása Dokumentáció

34 A vizsgaszervezés menete egy szakképesítés tükrében

35 Gépi forgácsoló 31 521 09 1000 00 00 Rész-szakképesítés
• Esztergályos • Fogazó • Fürészipari szerszámélező • Köszörűs • Marós

36 8. évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú végzettség vagy
Gépi forgácsoló Bemeneti feltétel: 8. évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú végzettség vagy kompetencia-mérés (gépészet szakmacsoport kompetenciái - mérés vagy szakképzést előkészítő évfolyam keretében) Egészségügyi alkalmassági vizsga

37 Gépi forgácsoló szakmai vizsga moduljai
Vizsgarész megnevezése Vizsgatevékenység Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok gyakorlati 30 perc szóbeli 45 perc Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések gyakorlati 60 perc Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló) gyakorlati 120 perc Gépi forgácsoló feladatok gyakorlati 360 perc írásbeli 60 perc

38 Gépi forgácsoló 4 modul - 9 vizsgafeladat 1 írásbeli vizsgatevékenység
6 gyakorlati vizsgatevékenység 2 szóbeli vizsgatevékenység Egy vizsgázó vizsgaideje: 810 perc = 13,5 óra => 3 nap

39 Gépi forgácsoló vizsgarendje
1. nap 2. nap 3. nap 800-9:00 9: :00 12:00- 7:00- 7:00-8:00 8:00-10:00 10:00- 14:45- 2 sz 45 10:30-11:00 1gy30 1 gy 60 2 gy 60 1.gy 30 2.gy 120 2 ib60 1gy 360 2 szb 45

40 A szakmai vizsga értékelése
A vizsgafeladatnál jelenlévő vizsgabizottsági tagok és a vb. munkáját segítő szakértők egymástól függetlenül értékelnek %-osan szavazással Pótló- vagy javító vizsga esetén a vizsgarész (modul) megismétlése szükséges - (50% vagy az alatti teljesítmény esetén) Előző esetben csak a szakmai vizsgát követő 1 éven belül tehető vizsga, illetve az SZVK megváltozásáig A szakmai vizsga eredménye: szakképesítésenként egy osztályzat - a vizsgarészeken elért összesített teljesítmény %-ok alapján

41 Szakmai vizsga értékelése (Gépi forgácsoló)
1. 2. 3. 4. 1. feladat 50% 2. feladat 50% 1. feladat 30% 2. feladat 70% 1. feladat 20% 1. feladat 60% 2. feladat 20% 3. feladat 20% 10% 25 % 25% 40 %

42 1. vizsgarész 2. vizsgarész 3- vizsgarész 10% 25% 40% 56% 86% 92% 61%
Váltás a PDF-ekre 1. feladat 60% 60% x 72% = 43,2 % (0,6 x 0,72=0,432) 2. feladat 20% 20% x 35% = 7 % 3. feladat 20% x 52%= 10,4% 43,2 % + 7% + 10,4% = 60,6 % ~ 61% így a 4. modul sikeres 1. vizsgarész 2. vizsgarész 3- vizsgarész 4. vizsgarész 10% 25% 40% 56% 86% 92% 61% 0,10x0,56+0,25x0,86+0,25x0,92+0,40x0,61=0,781 azaz 78 %

43 Vizsgarészenként elért százalékos teljesítmények átlaga alapján az osztályzat
81%-tól jeles (5) 71%-tól jó (4) %, jó (4) 61%-tól közepes (3) 51%-tól elégséges (2)

44 Szakmai vizsga zárását követő feladatok
Szakmai vizsga iratainak (jegyzőkönyvek, osztályozóivek, törzslap, bizonyítvány) kitöltése, aláíratása, bélyegzővel való ellátása Vizsgabizottság tagjai, jegyző, segítők díjazása Törzslapkivonat kiállítása Vizsgaösszesítö adatlapok kitöltése, továbbítása, irattározása Bizonyítvány kiegészítőlap kiállítása a vizsgázó kérelmére Törzslapok sorszámozása, irattározása, egy példány továbbítása a főjegyzőnek Szakmai vizsga iratainak tárolása Bizonyítványmásodlat, pótbizonyítvány kiadása Bizonyítványmásolatok hitelesítése OSAP .

45 A szakmai vizsga dokumentumai a vizsga folyamatában
1. Tanúsítvány, képzési program, napló, felnőttképzési szerződések(képző) 2. vizsgára jelentkezési lap (vizsgázó), modulzáró vizsga igazolása (képző), képzés befejezését igazoló lap (képző), szakképzés vagy a vizsga megkezdéséhez szükséges bemeneti feltétel igazolása 3. Vizsgarend (vizsgaszervező) 4. Megbízó levelek (elnök, tagok, jegyző, szakértők) 5. írásbeli, interaktív, gyakorlati és szóbeli vizsgafeladatok, értékelőlapok, felkészülési lapok

46 A szakmai vizsga dokumentumai a vizsga folyamatában
6. Felmentési kérelmek, törzslapmásolatok 7. Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat (vizsgaszervező, vizsgabizottság) 8. Vizsgaprogram (vizsgaszervező, vizsgabizottság) 9. Jegyzőkönyvek 10. Osztályozóív 11. Törzslapok 12. Bizonyítványok 13. Europass bizonyítvány-kiegészítőlap, eXam vizsgaösszesítő adatlap, OSAP

47 Jegyzőkönyvek Minden vizsgabizottsági értekezletről
- Első vizsgatevékenység előtt - írásbeli, interaktív vizsgatevékenység jegyzőkönyve - Utolsó vizsgatevékenységet követően, teljesítmény értékelése - Szabálytalanság, zavaró vagy gátló körülmény esetén Tartalma: - értekezlet helye, - ideje, - jelenlévők neve, - vizsgázók (szabálytalanság, pótló- vagy javító vizsga, felmentett) - határozatok, - óvás, - elnök értékelése a szakmai vizsga tapasztalataival kapcsolatban Aláírók: vizsgabizottság elnöke, tagjai, jegyző, szakértők

48 Osztályozóív Vizsgarészenkénti - és azon belül vizsgatevékenységenkénti - teljesítmény %-ait tartalmazza Aláírók: - vizsgabizottság elnöke - Vizsgabizottság tagjai - Jegyző - Vizsgabizottság munkáját segitö szakértők - Vizsgaszervező vezetője Csatolandó a jegyzőkönyvhöz

49 Törzslap kitöltése - A.Tü. 571. r.sz. ésA.Tü. 571/a r.sz. - régi
- A.Tü r.sz. és A.Tü. 576/a r.sz. - új - 2 példányban, A/4-es formátumban, eredeti okiratok alapján - Tanulói azonosító szám feltüntetése (Közoktatási Információs Iroda) - Vizsgarészek teljesítmény %-ának feltüntetése - Egyetlen osztályzat - Záradékok (3. sz melléklet) - vizsgaszervező vezetője írja atá + körbélyegzö - Külív aláírói: - vizsgabizottság elnöke, - tagjai - jegyző - vizsgabizottság munkáját segitő szakértők - vizsgaszervező vezetője - A törzslap 1 példánya a vizsgaszervezőnél marad, 1 példányt a székhely szerinti illetékes főjegyzőnek kell elküldeni a szakmai vizsga befejezését követő 30 napon belül - A törzslap nem selejtezhető

50 Szakmai bizonyítvány kitöltése
- A.Tü. 570 r.sz. - régi - A.Tü r.sz. - új - Törzslappal megegyezően, vizsgarészek teljesítmény %-aival, egyetlen osztályzattal - Kitöltés: nem fakuló tintával, nyomtatott betűkkel - Aláírók: - Vizsgabizottság elnöke - Vizsgaszervező vezetője - A szakmai vizsgabizottság körbélyegzöjének lenyomatával kell ellátni

51 A bizonyítvány kiegészítőlap kiadásáért a kérelmező térítési díjat fizet a vizsgaszervező részére. A térítési díj a bizonyítvány kiegészítőlap kiadásával kapcsolatos igazolt költség fedezetéül szolgál, amelynek összege a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított, az adott naptári év január 1-jén érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) havi összegének öt százaléka kiegészítőlaponként.

52 Dokumentumok az interneten www.nive.hu
Adatbázisok - Szakmai és vizsgakövetelmények - Szóbeli tételek Modultérkép Vizsgák - Vizsgatétel igénylés - Vizsgaidőpontok - Vizsgaszervezés - Europass - Módszertani segédanyag Jogszabályok

53 Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

54

55


Letölteni ppt "A szakmai vizsga felépítése és lebonyolítása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések