Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyakorlati oktató FSZ 55 140 01 1000 00 00.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyakorlati oktató FSZ 55 140 01 1000 00 00."— Előadás másolata:

1 Gyakorlati oktató FSZ

2 Vizsga jelentkezési lap
6. számú melléklet a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez Jelentkezési lap szakmai vizsgára Név: Születési név: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Lakcím: Tanulói azonosító szám: A szakképesítés . Gyakorlati oktató OKJ azonosító száma: OKJ szerinti megnevezése: Gyakorlati oktató (felsőfokú szakképzés fodrászok, kozmetikusok és masszőrök részére) A szakképesítés köre: felsőfokú szakképzés szakképesítés/szakképesítés-elágazás/rész-szakképesítés/szakképesítés-ráépülés A szakmai vizsgára felkészítő intézmény megnevezése: Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar A szakmai vizsgaszervező intézmény megnevezése: Nyugat-magyarországi Egyetem Szakképzési és Felnőttoktatási Módszertani Központ A képzés formája: iskolai rendszerű iskolarendszeren kívüli képzésben nem vett részt A szakmai vizsga/javító vizsga/pótlóvizsga várható időpontja: Javító vizsga/pótlóvizsga esetén a teljesítendő vizsgarész(ek) megjelölése:  Dátum: ____ év __ hó __ nap vizsgázó vizsgaszervező (olvasható név, aláírás) (olvasható név, aláírás) P. H. Záradék: A vizsgázó a fent megjelölt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott vizsgára bocsátáshoz szükséges feltételekkel rendelkezik, az azokat igazoló dokumentumokat (év) (hó) (nap) bemutatta. vizsgaszervező (olvasható név, aláírás)

3 Jelentkezési lap szakmai vizsgára
Vizsgázó adatai név Neme: férfi (1); nő (2) Állampolgárság Születési hely Születési idő Anyja neve Tanulói azonosítója Állandó lakhelye Legmagasabb befejezett iskolai végzettsége, szakképzettsége *1 Munkajogi státusza a képzésbe kerüléskor: *2 A képzésének a finanszírozása A támogatottság mértéke % A képzés költsége (Ft) Képzőintézmény adatai Teljes név Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Nyilvántartásba vételi szám OM azonosító FI 21120 Szakképzés adatai száma szakképesítés-elágazás részszakképesítés szakképesítés-ráépülés Jelentkezési lap szakmai vizsgára *1. Legmagasabb befejezett iskolai végzettsége, szakképzettsége: az általános iskola 8. osztályánál kevesebb (1), nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség (2), tizedik évfolyam elvégzése (3), szakmunkás (OSZJ, ÁSZJ, VSZJ) (4), középiskola befejező évfolyamát igazoló végzettség (5), érettségi bizonyítvány (6), felsőfokú végzettség (7), érettségi + szakképzettség (8), OKJ szerinti szakképzettség (21 szintű) (9), OKJ szerinti szakképzettség (31 szintű) (10), OKJ szerinti szakképzettség (32 szintű) (11), OKJ szerinti szakképzettség (33 szintű) (12), OKJ szerinti szakképzettség (34 szintű) (13), OKJ szerinti szakképzettség (51 szintű) (14), OKJ szerinti szakképzettség (52 szintű) (15), OKJ szerinti szakképzettség (53 szintű) (16), OKJ szerinti szakképzettség (54 szintű) (17), OKJ szerinti szakképzettség (55 szintű) (18), OKJ szerinti szakképzettség (61, 71 szintű) (19), egyéb (20), éspedig *2. Munkajogi státusza a képzésbe kerüléskor: foglalkoztatott (1); regisztrált munkanélküli (2); nem regisztrált munkanélküli (3); tanulói jogviszony (4); hallgatói jogviszony (5); vállalkozó, munkaadó (6); egyéb (7), éspedig:

4 A szakmai vizsga lebonyolítása
Az OKJ-ben meghatározott szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsgát a szakmai és vizsgakövetelmény alapján és a szakmai vizsgaszabályzat rendelkezései szerint kell megtartani. A szakmai vizsgát vizsgabizottság előtt kell letenni. A szakmai vizsga helyét és időpontját – iskolai rendszerű szakképzésben, a tanév rendjében meghatározott keretek között – a szakmai vizsgát szervező intézmény jelöli ki, egyúttal gondoskodik a szükséges feltételek biztosításáról, és vezeti a szakmai vizsgákkal kapcsolatos nyilvántartásokat. A szakmai és vizsgakövetelmény a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként modulzáró vizsgát írhat elő. A modulzáró vizsga a szakképzést folytató intézmény által megszervezett vizsga, olyan kompetenciamérés, amellyel az intézmény meggyőződik arról, hogy a képzésben részt vevő megszerezte a modulban meghatározott kompetenciákat. Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén modulzáró vizsgára jelentkezhet az is, aki képzésben nem vett részt. Iskolai rendszerű szakképzés esetében az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével. A modulzáró vizsgát a szakképzést folytató intézmény a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározottak szerint szervezi.

5 A szakmai vizsga alóli felmentés szabályai
A szakképzést folytató intézményben, illetőleg a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok során azonos tárgykörben tett eredményes vizsga alapján a szakmai vizsga részei, tantárgyai követelményeinek ismételt teljesítése alól felmentést kell adni. E rendelkezés nem alkalmazható, ha megváltozott a szakmai és vizsgakövetelmény. A szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott vizsga, munkahelyi gyakorlat, illetve külföldi szakmai gyakorlat teljesítése esetén a szakmai vizsga részei teljesítése alól felmentést kell adni. A felmentés iránti kérelmet, valamint a vizsga letételét igazoló bizonyítványt a szakmai vizsgát szervező intézmény vezetőjéhez a vizsgára történő jelentkezéssel együtt kell benyújtani. A felmentésről – a szakmai vizsgát szervező intézmény vezetőjének javaslatára – a szakmai vizsga megkezdése előtt a vizsgabizottság dönt. A vizsgabizottság a kérelmet csak abban az esetben utasíthatja el, ha a felmentés jogszabályban előírt feltételei nem állnak fenn. A vizsgarész vagy tantárgy osztályzatát, illetőleg érdemjegyét a másik vizsgán elért eredmény alapján a vizsgabizottság állapítja meg. A szakközépiskolai szakmai elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás tantárgyakból tett eredményes érettségi vizsga beszámításáról – kérelemre – szintén a vizsgabizottság dönt.

6 A szakképzés ágazati irányításáért felelős miniszter szakmai vizsgához szorosan kapcsolódó jogalkotási, jogszabály gondozási feladatai Kiadott jogszabályok 1. A szakmai vizsgáztatás általános szabályai és eljárási rendje (szakmai vizsgaszabályzat), valamint a szakmai vizsgák adatait tartalmazó központi nyilvántartás vezetése szabályainak meghatározása 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet [a március 31-én hatályos 37/2003.(XII. 27.) OM-rendelet szerinti szakképesítések esetén még a 26/2001. (VII. 27.) OM-rendelet] 2. A szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeinek meghatározása 34/2003. (XII. 21.) OM-rendelet 3. A szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteinek meghatározása 1/2001. (I. 16.) OM-rendelet 4. Az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék elkészítésének és kiadásának szabályozása 31/2004. (XI. 13.) OM-rendelet A szakképesítésért felelős miniszter szakmai vizsgához szorosan kapcsolódó jogalkotási, jogszabály gondozási feladatai Kiadott jogszabályok 1. A szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek meghatározása Ágazati miniszteri rendeletek 2. A szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény meghatározása Ágazati miniszteri rendeletek

7 A %-os teljesítmények és az osztályzat kapcsolata
81–100% jeles (5) 71–80% jó (4) 61–70% közepes (3) 51–60% elégséges (2) 0–50% elégtelen (1)

8 Sikertelen a szakmai vizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen 50% vagy az alatti teljesítményt nyújtott. Szakképesítés, részszakképesítés megszerzését célzó sikertelen szakmai vizsga esetén, ha az egyes vizsgarészekből elért teljesítmény lehetővé teszi, részszakképesítést, illetve másik részszakképesítést igazoló bizonyítványt kell kiadni. Ha a vizsgázó a szakmai vizsgát neki fel nem róható okból meg sem kezdte, pótlóvizsgát tehet. Ha vizsgarész teljesítése alóli mentesítésre kerül sor, akkor a vizsgázó teljesítményének értékelésekor a vizsgarészt a felmentés alapjául szolgáló tanulmányokban szerzett érdemjegynek a 2. táblázat szerinti maximális százalékértékével kell figyelembe venni. Tanulmányi versenykiírásban meghatározott felmentés esetén az adott vizsgarész teljesítményét 100%-osnak kell tekinteni. Javítóvizsgát kell tenni abból a vizsgarészből, amelyből a vizsgázó 50% vagy az alatti teljesítményt nyújtott. A sikertelen szakmai vizsga, a pótlóvizsga és a javítóvizsga a képzés megkezdésekor érvényes vizsgakövetelmény szerint a szakmai vizsgát követő 1 éven belül, illetve a szakmai és vizsgakövetelmény megváltozásáig ismételhető meg.

9 Vizsgarend Az egyes vizsgarészek, vizsgafeladatok lebonyolítási rendjét (továbbiakban: vizsgarend), valamint a vizsgaprogramot – a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározottakat és a központi vizsgaprogramot figyelembe véve – úgy kell meghatározni, hogy a vizsgázó a szóbeli feladatokat 8 és 18 óra között, a gyakorlati feladatokat 7 és 19 óra között végezhesse el. Egy napra több vizsgarész, vizsgatevékenység szervezhető. A vizsgázó egy napra eső vizsgatevékenységeinek összes ideje nem haladhatja meg a 6 órát. Az egyes vizsgatevékenységek idejeként a vizsgatevékenység végrehajtására meghatározott maximális időt kell figyelembe venni. Az egyes vizsgázók tevékenységére vonatkozóan a szakmai vizsga feladatait legfeljebb 3 napra kell megszervezni. A vizsgabizottság, ha a vizsgaszervezés helyi sajátosságai ezt indokolják, és a szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésért felelős miniszter ezt nem zárja ki, a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban 4. vizsganapot vehet igénybe. A vizsgaprogramot legalább a vizsga helyszínén, a vizsga teljes ideje alatt a vizsgázók részére hozzáférhetővé kell tenni.

10 A szakmai vizsga részeinek időpontja
Az írásbeli vizsgarész (az írásbeli és interaktív vizsgatevékenység) országosan egységes vizsgaidőpontjait a szakképesítésért felelős miniszter, míg a gyakorlati és szóbeli vizsgarész (a gyakorlati és szóbeli vizsgatevékenység) időpontját a vizsgaszervező intézmény határozza meg. A26/2001. (VII. 27.) OM rendelet alapján szervezett szakmai vizsga esetén az írásbeli és a szóbeli vizsgarész között legalább 7 napnak, míg a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet alapján szervezett szakmai vizsga esetén az írásbeli, interaktív vizsgatevékenység és az utolsó vizsgatevékenység között legalább 3 napnak kell eltelnie. Így van módja a vizsgabizottság elnökének megtekinteni a kijavított és értékelt írásbeli dolgozatokat, az írásbeli tételek megoldását, valamint a szóbeli tételek jegyzékét is.

11 A gyakorlati vizsgatevékenységek helyszíne és feltételei
A gyakorlati vizsga helyszínét a vizsgaszervezőnek A vizsga helyszínének és feltételeinek általános jellemzői című bekezdésnek megfelelően kell kialakítania. Ha a gyakorlati vizsga helyével kapcsolatban valamely gazdálkodó szervezet is érintett, akkor a vizsgát az erről szóló megállapodásban foglaltak szerint kell lebonyolítani. A gyakorlati vizsgatevékenységet akkor lehet megkezdeni, ha a vizsga elnöke, vagy a szervezési és lebonyolítási szabályzatban ezzel megbízott tagja meggyőződött a feltételek meglétéről. A vizsgabizottság elnöke a szakképesítés szerint illetékes területi gazdasági kamara által megbízott tagjának javaslatára a vizsgahelyszínt alkalmatlannak minősítheti, ilyen helyszínen vizsga nem folyhat. A fizikai munkával járó vizsgafeladatok esetében a szakmai szokásoknak megfelelően biztosítani kell a tisztálkodási, átöltözési, étkezési feltételeket és a feladatok között az ehhez szükséges időtartamot.

12

13

14

15 Az azonosító számú, Gyakorlati oktató megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Számítástechnikai eszközök alkalmazása az oktató tevékenységben Gyakorlati oktatói feladatok ellátása az oktatásszervezés területén Szakmai gyakorlati oktatás tervezése és előkészítése Gyakorlati foglalkozás szervezése és vezetése Szakmai gyakorlat ellenőrzési, értékelési és vizsgáztatási feladatainak ellátása Kommunikációs ismeretek alkalmazása VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével. Az 5. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott témában, minimum 30, maximum 60 oldal terjedelemben elkészített záródolgozat beadása a vizsgát megelőzően 30 nappal.

16 2. A szakmai vizsga részei:
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Számítástechnikai eszközök alkalmazása az oktató tevékenységben A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Hivatalos képzési dokumentum számítógépen történő elkészítése. Adatbázis-kezelő program és internet oktatási célú használata A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: Gyakorlati Időtartama: 90 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Innovatív vállalati/cégfolyamat (technológia) oktatási célú prezentációjának elkészítése, képszerkesztés. Gyakorlati Időtartama: 120 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 50% 2. feladat 50%

17 2. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Gyakorlati oktatói feladatok ellátása az oktatásszervezés területén A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az oktatás előkészítése, szervezése, minőségfejlesztése területén egy megadott oktatói feladat elvégzése. A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: Gyakorlati Időtartama: 60 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Egy képzési tevékenység jogszabály szerinti előkészítésével, tanúsításával kapcsolatos ismeretek alkalmazása. Szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc válaszadási idő 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 60% 2. feladat 40%

18 3. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Szakmai gyakorlati oktatás tervezése és előkészítése A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Képzési szükségletek meghatározása és a gyakorlati oktatás előkészítése adatforrások felhasználásával A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: Írásbeli Időtartama: 60 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Képzési ütemterv, foglalkozási terv és értékelési kritériumok kidolgozása képzési dokumentumok felhasználásával Írásbeli Időtartama: 120 perc A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Kapcsolat felvételre és kapcsolattartásra vonatkozó ismeretek alkalmazása a gyakorlati képző helyekkel, szakmai és társadalmi szervezetekkel való kapcsolatban Szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 30% 2. feladat 40% 3. feladat 30%

19 4. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Gyakorlati foglalkozás szervezése és vezetése A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Tanulók felkészítése a gyakorlati színtereken történő feladatvégzésre A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: Szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Oktatási és tanácsadási szolgáltatás megszervezése, a feladatok ellátásához szükséges ismeretek alkalmazása. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Differenciált gyakorlati foglalkozás előkészítése, megvalósítása egy konkrét gyakorlati oktatási téma feldolgozásához kapcsolódóan Gyakorlati Időtartama: 120 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 25% 2. feladat 25% 3. feladat 50%

20 5. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Szakmai gyakorlat ellenőrzési, értékelési és vizsgáztatási feladatainak ellátása A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A tudásszint mérése és eredményeinek felhasználása a gyakorlati oktatás differenciált megszervezésében. A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: Szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Gyakorlati oktatói feladat (foglalkozás tervezés és előkészítés, szakmai kompetencia fejlesztés, gyakorlati tudás mérés) és az ahhoz kapcsolt szakmapedagógiai, taneszköz-használati, gyakorlati oktatásszervezési ismeretekre alapozott szakmai feladat – záródolgozat védése A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 40% 2. feladat 60%

21 6. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Kommunikációs ismeretek alkalmazása A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Oktatási intranet oldal tervezése tartalmi és formai követelmények szerint. A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: Gyakorlati Időtartama: 120 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Szakmai megbeszélés előkészítése, SKYPE és IP alapú video-kommunikációs rendszer használatával történő vezetése. A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 60% 2. feladat 40%

22 3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az számú, Gyakorlati oktató megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 1. vizsgarész: 10 2. vizsgarész: 10 3. vizsgarész: 20 4. vizsgarész: 20 5. vizsgarész: 25 6. vizsgarész: 15

23 Sok sikert kívánok! kassaine.schmuck.vivien @bpk.nyme.hu
06/99/


Letölteni ppt "Gyakorlati oktató FSZ 55 140 01 1000 00 00."

Hasonló előadás


Google Hirdetések