Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vizsgaszervező feladatai a vizsgabizottság működése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vizsgaszervező feladatai a vizsgabizottság működése"— Előadás másolata:

1 A vizsgaszervező feladatai a vizsgabizottság működése
2010. április 29.

2 A vizsgaszervező feladatai

3 Jogszabályi háttér Szakmai vizsgák szervezésére való jogosultság
Jogszabályban feljogosított intézmények Alanyi jog: szakközépiskolák, szakiskolák, felsőfokú szakképzést szervező felsőoktatási intézmények iskolai rendszerben - vele tanulói ill. hallgatói jogviszonyban állók tekintetében iskolarendszeren kívüli képzésben – a felnőttképzési törvényben szabályozott képzési szerződéssel (Szakképzési törvény 13.§.(1))

4 A SZAKKÉPZÉSI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA
2010. január 29. 4/A. § (1) Iskolarendszeren kívüli szakmai képzést követő szakmai vizsgát szervezhet: a) a szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal által lefolytatott engedélyezési eljárás alapján arra engedélyt kapott intézmény, b) a szakképesítésért felelős miniszter által kijelölt, irányítása alá tartozó intézmény, vagy

5 A SZAKKÉPZÉSI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA
c) az a) pontban meghatározott eljárás alapján kiadott Engedély hiányában a 2. § (1) bekezdés a)-d) pontjában felsorolt szakképzést folytató intézmény a vele a felnőttképzési törvényben szabályozott felnőttképzési szerződést kötöttek számára az általa oktatott szakképesítések vonatkozásában 2. § (1) A szakképzés intézményei: a) a szakközépiskola; b) a szakiskola, beleértve a speciális szakiskolát és a készségfejlesztő speciális szakiskolát is [a továbbiakban az a) és b) pont alattiak együtt: szakképző iskola]; c) a felsőoktatási intézmény; d) az állami felnőttképzési intézmény;

6 A SZAKKÉPZÉSI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA
(2) Az Engedély - az abban meghatározott, állam által elismert szakképesítések tekintetében - visszavonásig jogosít a Magyar Köztársaság területére kiterjedően szakmai vizsgák szervezésére.

7 A SZAKKÉPZÉSI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA
(3) Az engedélyezési eljárásért a szakmai vizsgát szervező intézmény külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.

8 A SZAKKÉPZÉSI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA
(7) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg - a) az Engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás részletes szabályait és kijelölje a szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatalt,

9 A SZAKKÉPZÉSI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA
b) az Engedély megszerzésének és a szakmai vizsgaszervezési tevékenység folytatásának általános szakmai, tárgyi és személyi feltételeit, c) a szakmai vizsgát szervező intézmény vizsgaszervező tevékenysége ellenőrzésének részletes szabályait,

10 A SZAKKÉPZÉSI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA
d) a szakmai vizsgát szervező intézményre a szakmai ellenőrzés során, valamint a vizsgaszervezéssel összefüggő tevékenység ellenőrzése során kiszabható bírság mértékét.

11 A SZAKKÉPZÉSI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA
13. § (1) Az iskolai rendszerű szakképzésben - a (6) és (7) bekezdésekben foglaltakat is figyelembe véve - a 2. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban felsorolt szakképzést folytató intézmény és a felsőfokú szakképzést szervező felsőoktatási intézmény 2. § (1) A szakképzés intézményei: a) a szakközépiskola; b) a szakiskola, beleértve a speciális szakiskolát és a készségfejlesztő speciális szakiskolát is [a továbbiakban az a) és b) pont alattiak együtt: szakképző iskola];

12 A SZAKKÉPZÉSI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA
a) a vele tanulói, vagy hallgatói jogviszonyban állók tekintetében az általa oktatott szakképesítések vonatkozásában, b) a vele ugyanazon - a 2. § (5) bekezdésében meghatározott - térségi integrált szakképző központ részét képező másik szakképzést folytató intézménnyel, vagy felsőfokú szakképzést szervező felsőoktatási intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban állók tekintetében az általuk oktatott szakképesítések vonatkozásában külön engedély nélkül szervezhet szakmai vizsgát

13 Szakmai és vizsgakövetelményeket kiadó rendeletek
A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001.(VII.27.) OM rendelet – régi típusú 20/2007.(V.21.) SZMM rendelet – modulos rendszerű Szakmai és vizsgakövetelményeket kiadó rendeletek A szakmai vizsgadíj és vizsgáztatási díjak kereteiről szóló rendelet 1/2001.(I.16.)OM rendelet (módosítás:2/2004.(I.30)OM rendelet)– régi típusú 20/2008.(XII.17.)SZMM rendelet – modulos rendszerű

14 A szakmai vizsga tervezése
Vizsgacsoportok kialakítása (10-35 fő) – 10 fő alatti felmentés (Közoktatási törvény 3.sz. melléklet I.d. alapján) - Egy vizsgázóra lebontott maximális vizsgaidő 8 óra - Egy napra több vizsgarész,vizsgatevékenység szervezhető - Lebonyolítási idő: szóbeli,írásbeli,interaktív vizsgatevékenység: 8-18 óra között gyakorlati vizsgatevékenység: 7-19 óra között - Vizsga időtartama legfeljebb öt nap (egy nap hosszabbítás lehet) - Szakmai vizsga befejezése: Első vizsgatevékenység napjától számított 45 napon belül - Kijavított írásbeli feladatok biztosítása elnök részére (min. 3 nap)

15 A szakmai vizsga lejelentése
Iskolai rendszerű szakmai vizsgák a tanév rendjében meghatározott vizsgaidőszakokban: februári-márciusi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszakot megelőző év december hónap 15. napjáig, májusi-júniusi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszak évének február hónap 15. napjáig, októberi-novemberi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszak évének augusztus hónap 31. napjáig lehet írásban jelentkezni a vizsgaszervezőnél az e rendelet 6. számú melléklete szerinti jelentkezési lap benyújtásával.

16 A szakmai vizsga lejelentése
Iskolarendszeren kívüli szakmai vizsgák esetén: - írásbeli, interaktív vizsgatevékenységek időpontja országosan egységes, havonta (szakképesítésért felelős miniszter évente, a vizsgát megelőző év november 30-ig határozza meg) - gyakorlati, szóbeli vizsgatevékenységek vizsgaidőpontjának meghatározása vizsgaszervező feladata vizsgarend megalkotása - befogadott képző intézmény nyilvántartásba vételének ellenőrzése

17

18

19

20 A vizsgaszervező további feladatai
Első vizsgatevékenység időpontja előtt 30 nappal jelentést küld a szakképesítésért felelős miniszternek Írásban felkéri a területileg illetékes kamarát (vizsgabizottsági tag/elnök – országos gazdasági érdekképviselet)

21

22

23 A vizsgára jelentkezők dokumentumainak ellenőrzése, biztosítása
Személyazonosító igazolvány Szakmai és vizsgakövetelményben előírt iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány v. bemeneti kompetencia lehetősége esetén (20/2007.(V.21.) SZMM r. 8. sz. melléklet), szakmai előképzettség, egyéb előírt feltételek biztosítás; Modulzáró vizsga igazolása (20/2007.(V.21.)SZMM r. 7.sz. melléklet) Képzés eredményes befejezéséről igazolás

24 Jogszabály mellékletei
modulzáró vizsgáról igazolás (20/2007.( V.21.) SZMM r. 7.sz. melléklete) tanfolyam elvégzéséről szóló igazolás vizsgára való jelentkezési lapok (20/2007.( V.21.) SZMM r. 6.sz. melléklete) bizonyítványok hitelesített másolata bemeneti kompetencia felmérésről igazolás (20/2007.( V.21.) SZMM r. 8.sz. melléklete)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 A vizsgaszervező további feladatai
Írásbeli, interaktív vizsgafeladatok megrendelése Szóbeli vizsgafeladatok megrendelése

37

38

39 A vizsga megkezdése előtt 10 nappal tájékoztatja a vizsgabizottság elnökét, tagjait, szakértőket
Tájékoztatással azonos időben megküldi a javasolt gyakorlati feladatokat (elnök, 9.§.(3) bekezdés szerinti tag)

40

41

42 Írásban megbízza a vizsgaszervező által delegált tagot, jegyzőt, szakértőket
Gyakorlati vizsgafeladatok biztosítása Vizsgadokumentáció megrendelése Kérelmek előkészítése ( elbírálása vizsgabizottság feladata ) - Törzslapmásolatok előkészítése

43 A vizsgaszervező gondoskodik
A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat A vizsgaprogram Felmentési javaslatok (vizsga megkezdése előtt 3 nap – vb - írásban)

44 Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat
A vizsgabizottság által elfogadott dokumentum, Tartalmazza: azokat az adott szakmai vizsgára vonatkozó szabályokat, amelyek a jogszabályi kereteken belül meghatározzák az adott szakmai vizsga lebonyolítása során a bizottsági tagok között kialakított munkamegosztást, ellenőrzési felelősséget. Tartalmazza továbbá a vizsga lebonyolítása során a helyi sajátosságokat figyelembe véve kialakított minden olyan rendelkezést, amely a vizsgázó és a vizsgaszervező számára egyértelművé teszi az adott vizsga lebonyolításának körülményeit.

45 Vizsgaprogram 20/2007. SZMM rendelet 37.§.7.
„az, a vizsgabizottság által elfogadott dokumentum, amely tartalmazza a vizsgázó adott szakmai vizsga letételére érdekében elengedhetetlen megjelenési kötelezettségeit, annak időpontjával és helyszínével együtt.”

46

47 A vizsgaszervező feladatai a vizsga lezajlását követően
- A vizsgán esetlegesen fellépő problémákat megoldja - Szabálytalanság esetén kivizsgálja az esetet - Köteles gondoskodni eredménytelen vizsga esetén javító-, pótlóvizsga lehetőségéről (legkésőbb a következő vizsgaidőszak végéig) - A szakmai vizsga befejezését követően vizsgaösszesítő adatlapot állít ki, irattárba elhelyez - - A szakmai vizsgával kapcsolatos levelek, iratok iratkezelése - Törzslapon, bizonyítványon az esetleges hibás bejegyzések javítása - Névváltozás, bizonyítvány másodlat - EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő kiállítása

48 Törzslapok A vizsgaszervező intézmény a szakmai vizsgáról kiállított törzslapok egy eredeti példányát az utolsó vizsganapot követő 30 napon belül az állami szakképzési és felnőttképzési intézetnek megküldi. Ha hibás vagy hiányos javításra visszaküldi Az állami szakképzési és felnőttképzési intézet háromhavonta tájékoztatást küld az érintett szakképesítésért felelős miniszternek Szakképzési tv. 4.§.

49 Törzslapok - Bizonyítványmásodlat
6. § (1) Az állami szakképzési és felnőttképzési intézet - A törzslapokról nyilvántartást vezet Törzslapokat 50 évig őrzi 50 év után átadja az illetékes levéltárnak Az elveszett, ellopott, megrongálódott, vagy megsemmisült bizonyítványokról bizonyítványmásodlatot állít ki kérelemre Információk:

50 A VIZSGABIZOTTSÁG A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 14. §
értelmében A szakmai vizsgát vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság független szakmai testület. Tagjai: elnök a gazdasági kamara képviselője a vizsgaszervező képviselője

51 Az elnök A szakképesítésért felelős miniszter vagy a területileg illetékes kamara bízza meg
Irányítja a vizsgabizottság munkáját, feladata a szakmai vizsga jogszerű és szakszerű megtartásának, zavartalan lebonyolításának a biztosítása Ellenőrzi: A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatot, vizsgaprogramot + jóváhagyás Nyilvántartásba vétel érvényességét A vizsga előkészítését, a szakmai feltételek és az egészséges és biztonságos vizsgakörülmények meglétét, az írásbeli, illetve az interaktív vizsgatevékenységről készített jegyzőkönyvet A vizsga letételére való jogosultság feltételeinek meglétét ( a jelentkezési iratok alapján), a vizsgával kapcsolatos iratokat, a vizsgázó személyazonosságát

52 Az elnök További feladatai:
Vezeti a vizsgát, az értekezleteket, jóváhagyja a jegyzőkönyveket A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat alapján gondoskodik az írásbeli, interaktív dolgozatok és gyakorlati munkák értékeléséről Tájékoztatja a vizsgázókat az őket érintő döntésekről (felmentés, SNI vizsgázó eltérő vizsgatevékenysége) , a vizsgarészekkel kapcsolatos tudnivalókról Jóváhagyja a gyakorlati vizsgafeladatokat - a kamarai, ill. érdekképviseleti szervet képviselő taggal egyetértésben Kihirdeti a szakmai vizsga eredményét, értékeli a szakmai vizsgát Elkészíti részletes írásos jelentését, melyet megbízójának a vizsgát követően 1 héten belül megküld (mellékelve a gyakorlati vizsgafeladatokat, értékelési útmutatót)

53 Az elnök Jogosult: Óvást benyújtani, ha vizsgabizottság eljárásával vagy határozatával nem ért egyet. (Az óvást haladéktalanul meg kell küldenie a szakképesítésért felelős miniszternek). A szakmai vizsga helyéről, időpontjáról, a vizsgarendről és a szakmai vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról a vizsgaszervezőtől – a vizsga megkezdése előtt legalább 10 nappal tájékoztatást kapni. A vizsgadolgozatokat - ha az szvk másképp nem rendelkezik- az utolsó vizsgatevékenység előtt 3 nappal kézhez kapni. Az írásbeli és interaktív vizsgadolgozatok javasolt értékelésének megváltoztatását kezdeményezni, ha a dolgozat javítása nem az útmutató szerint történt.

54 Kamara képviselője Megbízója: az illetékes területi kamara elnöke
Feladatai: A Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített részvétel és feladatok Gyakorlati vizsgatevékenység előkészítésének,szakmai feltételek, a biztonságos körülmények meglétének ellenőrzése Közreműködés a gyakorlati vizsgafeladatok jóváhagyásában Elkészült vizsgafeladatok átvizsgálása, értékelése

55 Vizsgaszervező képviselője
Megbízó: a vizsgaszervező intézmény vezetője Feladatai: A szakmai vizsga előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos szervezési feladatok Eredményhirdetés előkészítése Gondoskodik az iratok szabályszerű kiállításáról és továbbításáról Különösen felel a vizsgázókra vonatkozó információkról történő tájékoztatásért Gyakorlati vizsgatevékenység előkészítése

56 A vizsgabizottság működésének általános szabályai
Döntéseit bizottsági értekezleten, határozat formájában hozza meg. A határozatokat jegyzőkönyvbe rögzíti. A bizottság akkor határozatképes, ha a teljes bizottság jelen van. A határozatokat nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza (különvélemény feltüntetésével) Titoktartási kötelezettség terheli, a határozat kihirdetéséig. Valamennyi vizsgatevékenység csak a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vizsgabizottsági tag és vizsgabizottság munkáját segítő szakértő jelenlétében kezdhető meg és folytatható.

57 A vizsgabizottság működésének általános szabályai
A vizsgabizottság elnöke és tagjai a vizsgafeladatok ellenőrzésekor maximum 30 percig (rövid ideig) helyettesíthetik egymást. A szóbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó munkáját a vizsgabizottság jelen lévő tagjai és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértők egymástól függetlenül értékelik. A szakmai vizsga iratainak aláírása

58 A szakmai vizsga jegyzője
A 20/2007.(V.21.) SZMM r. 14.§.(6) bekezdés: „ A vizsga jegyzője a szakmai vizsga előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos írásbeli feladatokat látja el, vezeti a vizsgabizottsági értekezletek jegyzőkönyvét , elkészíti annak mellékletét, kiállítja és vezeti a törzslapot, megírja a bizonyítványt és elvégzi a szakmai vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket.”

59 A szakmai vizsga értékelése
Az írásbeli és interaktív %-os eredményét ismertetni a vizsgázóval A vizsgafeladatnál jelenlévő vizsgabizottsági tagok és a vb. munkáját segítő szakértők egymástól függetlenül értékelnek %-osan, szakértői javaslat, eltérésnél szavazással A szakmai vizsga eredménye: szakképesítésenként egy osztályzat - a vizsgarészeken elért összesített teljesítmény %-ok alapján, kerekítve, egész %-ban kifejezve 20/2007.(V.21.)SZMM r. 9.§.(1) és 25.§.(6):rész-szakképesítés elérése esetén bizonyítvány kiadása Felmentés esetén: korábbi %-os eredménye, vagy érdemjegyének maximális %-os értékével

60 A szakmai vizsga értékelése
Pótló- vagy javító vizsga esetén a vizsgarész (modul) megismétlése szükséges - (50% vagy az alatti teljesítmény esetén) (kivéve, ha az SZVK másképp nem rendelkezik)

61 Vizsgarészenként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat
A 20/2007.(V.21.) SZMM rendelet szerint: 81%-tól jeles (5) 71%-tól jó (4) 61%-tól közepes (3) 51%-tól elégséges (2)

62 I. Kategória: több, mint 12 vizsgatevékenység vagy több, mint 12 óra
20/2008.(XII.17.)SZMM rendelet A szakmai vizsgadíj és vizsgáztatási díjak kereteiről I. Kategória: több, mint 12 vizsgatevékenység vagy több, mint 12 óra II. Kategória: 6-11 vizsgatevékenység vagy 6-12 óra III. Kategória: 1-5 vizsgatevékenység vagy több, mint 6 óra

63 Vizsgabizottsági tagok díjazása
Elnök: I. kategória: 3300 Ft/vizsgázó II. kategória:2900 Ft/vizsgázó III. kategória:2600 Ft/vizsgázó Tag: I. kategória: 2600 Ft/vizsgázó II. kategória:2300 Ft/vizsgázó III. kategória:2000 Ft/vizsgázó Jegyző: I. kategória:1500 Ft/vizsgázó II. kategória:1100 Ft/vizsgázó III. kategória:800 Ft/vizsgázó

64 Jegyzőkönyvek Vizsgabizottsági értekezletekről
- A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat és a vizsgaprogram elfogadása, a benyújtott kérelmekről való döntés, illetve - Az első vizsgatevékenység előtt - Utolsó vizsgatevékenységet követően, teljesítmény értékelése, a vizsga lebonyolítása szabályszerűségének megállapítása céljából - Szabálytalanság, zavaró vagy gátló körülmény esetén - Írásbeli, interaktív és gyakorlati vizsgatevékenységek jegyzőkönyvei

65 K ö s z ö n ö m m e g t i s z t e l ő f i g y e l m ü k e t !


Letölteni ppt "A vizsgaszervező feladatai a vizsgabizottság működése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések