Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EMVA Helyszíni Ellenőrzés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EMVA Helyszíni Ellenőrzés"— Előadás másolata:

1 EMVA Helyszíni Ellenőrzés
2017. április 4.

2 A regionális hatáskörű kirendeltségek elhelyezkedése
Kaposvár Zalaegerszeg Veszprém BUDAPEST Miskolc Szeged Nyíregyháza A regionális hatáskörű kirendeltségek elhelyezkedése Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-Magyarország Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld 2017. április 4. 2017. április 4. 2

3 Helyszíni ellenőrzési osztály felépítése és feladatai
Osztályvezető Garancia részleg Orientációs részleg Vezető helyszíni ellenőr Vezető helyszíni ellenőr helyszíni ellenőrök (6 fő) helyszíni ellenőrök (7+3 fő) 1 fő Referens Több mint 30 jogcím ellenőrzése (SAPS, AKG, állatlétszám alapú, stb.) AVOP, SAPARD, EMVA helyszíni ellenőrzések 2017. április 4. 2017. április 4. 3

4 Helyszíni ellenőrzés célja meggyőződni:
2017. április 4. 2017. április 4. 4

5 Helyszíni ellenőrzés fajtái
Előzetes helyszíni szemle Helyszíni ellenőrzés Szemle (gép, berendezés 100%, építési tételek 15%) Helyszíni ellenőrzés, kifizetések 4 %-a (minden elszámolt tételre 100%) Ismételt helyszíni ellenőrzés Együttes felügyeleti ellenőrzés Szabálytalansághoz kötődő célirányos helyszíni ellenőrzés Ex-post helyszíni ellenőrzés (működtetés monitoringja)??? 2017. április 4. 2017. április 4. 5

6 Mikor tartunk helyszíni ellenőrzést?
Helyszíni ellenőrzést / szemlét kell végrehajtani: Utolsó elszámolás esetében mindig (szemle v. ellenőrzés) Közbenső kifizetési kérelem esetében a központi kiválasztás (kockázat v. random) alapján (szemle v. ellenőrzés) Egyéb esetekben ha egy támogatási igény dokumentumainak elbírálásakor nem biztosított az egyértelmű döntési lehetőség (kérelemkezelés, jogászok kérésére) a tervtől való eltérés esetén az eltérés okainak feltárására (kérelemkezelés kérésére) szabálytalanság / csalás gyanújának kivizsgálására (minden szervezeti egység kérésére) 2017. április 4.

7 Helyszíni ellenőrzés folyamata
Központi kijelölés Felkészülés a helyszíni ellenőrzésre Megbízólevelek Értesítő levél, telefonos kiértesítés Jegyzőkönyv kitöltése Vezetői ellenőrzés Adott esetben a jegyzőkönyv visszaküldése a kérelmezőnek 2017. április 4. 2017. április 4. 7

8 Mivel kell az ellenőrnek rendelkeznie?
2017. április 4. 2017. április 4. 8

9 A kedvezményezett és a helyszíni ellenőrök jogai és kötelezettségei
2007. évi XVII. Törvény alapján: 53. § (1) Az ellenőr a helyszíni ellenőrzés során: a) az ellenőrzés lefolytatásához szükséges helyiségekbe beléphet, b) az ügyfél ellenőrzés alá vont tevékenységével összefüggő járműveket, járművek rakományát, helyiségeket, helyszínt átvizsgálhatja, c) iratokat, tárgyakat, munkafolyamatokat vizsgálhat meg, d) az ügyféltől, képviselőjétől felvilágosítást, más személyektől nyilatkozatot kérhet, e) tisztázhatja a támogatásra való jogosultság megállapításához kapcsolódó tevékenységben résztvevők személyazonosságát, részvételük jogalapját, f) más, a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítást folytathat le, g) az ügyféllel szerződéses kapcsolatban álló harmadik személynél kapcsolódó ellenőrzést végezhet. (2) Ha az ügyfél tevékenységéhez más személy ingatlanát veszi igénybe, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles tűrni a helyszíni ellenőrzést. (3) Az ellenőrzést úgy kell lefolytatni, hogy az az ügyfél gazdasági tevékenységét a lehető legkisebb mértékben korlátozza. 54. § (1) A helyszíni ellenőrzés során az ügyfél jogosult: a) az ellenőr személyazonosságáról és megbízásáról meggyőződni, b) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni, c) megfelelő képviseletéről gondoskodni, d) a helyszíni ellenőrzés során keletkezett iratokba betekinteni, a megállapításokkal kapcsolatban felvilágosítást kérni, azokra észrevételt tenni, bizonyítási indítványokat előterjeszteni, a jegyzőkönyvet megismerni. 2017. április 4. 2017. április 4. 9

10 A jegyzőkönyv 2017. április 4. 2017. április 4. 10

11 A jegyzőkönyv 2017. április 4. 2017. április 4. 11

12 Ellenőrzendő dokumentumok
2017. április 4.

13 Ellenőrzés gépbeszerzés esetén
25. § (2) A 33. § (4) és (5) bekezdését kivéve, a kizárólag gépbeszerzést tartalmazó műveletet a támogatási döntés kézhezvételétől számított 2 éven belül, minden egyéb beruházást a támogatási döntés kézhezvételétől számított 3 éven belül meg kell valósítani. (3) A kedvezményezettnek a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a támogatással megvalósított beruházáson és eszközein, az 1974/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1., valamint a 4. pontja szerinti szlogent és EU-logót, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program logóját (a továbbiakban együtt: arculati elemek) fel kell tüntetnie. 18. § (1) A művelet megkezdésének időpontja: a) a gép, berendezés, technológia beszerzése esetén a megrendelés (vételi szándék) írásban történő bejelentése vagy az adásvételi szerződés megkötése, illetve a számlán szereplő teljesítés dátuma közül a legkorábbi; b) építési beruházás esetében a kivitelezői szerződés megkötésének napja, ennek hiányában vagy közbeszerzés esetén az építési naplóba történő első bejegyzés dátuma; c) nem beruházási jellegű műveletek esetén a művelethez kapcsolódó tevékenységek megvalósításához kötődő vállalkozói szerződése megkötésének dátuma, vagy a megrendelés, felhívás írásban történő bejelentésének dátuma, vagy a tevékenység megvalósításához kapcsolódó beszerzésről, szolgáltatásról kiállított bizonylat teljesítésének dátuma közül a legkorábbi. 2017. április 4.

14 Ellenőrzés gépbeszerzés esetén
29. § (1) Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható, a) amelyek szerepelnek az IH által e rendeletben foglaltak szerint közzétett gépkatalógusban; b) amelyek beletartoznak az adott jogcím vonatkozásában támogathatónak minősített gépcsoportba; c) amelyekhez kapcsolódóan az ügyfél rendelkezik a teljesítés időpontjában kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal; d) amelyeknek gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több nem telt el. (11) A támogatási kérelem módosítására a gép, technológiai berendezés tekintetében az ügyfélnek a kifizetési kérelem benyújtásakor van lehetősége. Kizárólag a támogatási határozatban szereplő gépekkel, technológiai berendezésekkel egyenértékű gépek, technológiai berendezések beszerzése támogatható a kifizetési kérelem elbírálása során. Egyenértékűnek kell tekinteni azt a gépet, technológiai berendezést, amely: a) szerepel a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos gépkatalógusban, és beletartozik az adott jogcím vonatkozásában támogathatónak minősített gépcsoportba, b) a támogatási határozatban szereplő géppel azonos gépváltozathoz tartozik, c) korszerűségi mutatója azonos vagy magasabb, mint a támogatási határozatban szereplő gép korszerűségi mutatója. 2017. április 4.

15 Kapcsolódó fogalmak az építéshez
Az építőipari tevékenység főbb résztvevői: Építtető (Ügyfél) Beruházáslebonyolító Tervező (Tervezői művezető) Kivitelező (Építési vállalkozó) Felelős Műszaki Vezető (FMV) Építési Műszaki Ellenőr (MűE) 2017. április 4.

16 Kapcsolódó fogalmak az építéshez
Az ügyfél: Az engedélyek jogosultja Feladata: hatósági engedélyek beszerzése (bontási, építési, szakhatósági stb.) tervező, lebonyolító, kivitelező kiválasztása és a szerződések megkötése Kivitelezési tervdokumentáció meglétéről való gondoskodás (R.1. mell.) Építési napló-, felmérési napló ellenőrzés Műszaki átadás-átvételi eljárásonkötelező részvétel Igazolt teljesítések pénzügyi elszámolásának ellenőrzése 2017. április 4.

17 Kapcsolódó fogalmak az építéshez
A tervező: Hatósági engedélyhez kötött építés esetén írásos tervezési szerződés kötelező ! Tervezői nyilatkozat Tervezői művezetés (helyszíni tervezés) 2017. április 4.

18 Kapcsolódó fogalmak az építéshez
A kivitelező: Építőipari kivitelezési tevékenység Tevékenységi kör (TEÁOR) Tervdokumentáció kivitelezése Szakhatósági előírások betartása Építési napló vezetése (FMV) Alvállalkozó kivitelezők koordinálása 2017. április 4.

19 Kapcsolódó fogalmak az építéshez
A felelős műszaki vezető: Építési munkaterület irányítója (személy) Jogszabályok, szakhatósági előírások, műszaki és minőségi követelmények, szerződések betartatása Építési napló vezetése, ellenőrzése Alvállalkozók irányítása, koordináció Felel a kivitelezett létesítményért Átadás-átvétel (dokumentáció) FMV nyilatkozat (Kivitelezői) 2017. április 4.

20 Kapcsolódó fogalmak az építéshez
A felelős műszaki ellenőr: Az Építtető (Ügyfél) helyszíni képviselője, műszaki megbízottja Jogszabályok, hatósági előírások, engedélyek, szabványok, szerződések, kivitelezési dokumentáció betartása Beépítendő anyagok, technológiák ellenőrzése A munkák eltakarás előtti ellenőrzése Építési napló ellenőrzése, hibák hiányosságok rögzítése 2017. április 4.

21 Kapcsolódó fogalmak az építéshez
Az építési napló: Az építés kezdetétől – befejezéséig, a munkaterület átadás-átvételtől a műszaki átadás-átvételig vezetendő Hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentum Résztvevők az építési napló bejegyzéseken keresztül értesítik egymást - a veszélyhelyzetekről, a szerződéses teljesítést befolyásoló tényekről és körülményekről - MűE. a FMV.-nek utasítást adhat Bejegyzésre jogosult: építtető (ügyfél), beruházás lebonyolító, építési műszaki ellenőr (MűE), tervezői művezető, vállalkozó-, alvállalkozó kivitelező felelős műszaki vezető (FMV) építésfelügyeleti hatóság, vagy más államig. szerv (külön jogszab.) Kivitelező az építési naplót min. 10 évig köteles megőrizni 2017. április 4.

22 Kapcsolódó fogalmak A felmérési napló: Az építési napló melléklete
Az építési- szerelési munka mennyiségének folyamatos ellenőrzése céljából a kivitelező felmérési naplót vezet NEM kötelező, de … !!! Részletes számításokkal támasztja alá az építési naplóban írt mennyiségeket Tartalmazhatja az MVH-s kódokat 2017. április 4.

23 Ellenőrzés építés esetén
25. § (1) Felújítással, korszerűsítéssel járó, valamint a nem mezőgazdasági beruházás a támogatási kérelem befogadását megelőzően nem kezdhető meg. 28. § a) az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős építési engedély hiteles másolatát vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles; 30. § (1) Építési beruházások esetében a támogatási kérelemhez az MVH által rendszeresített formanyomtatványon mellékelni kell a) az építési normagyűjtemény alapján munkanemenkénti költségvetés-összesítőt, b) az építési tételek részletes felsorolását, c) az építési normagyűjteményben nem szereplő tétel esetén az MVH által rendszeresített formanyomtatányon árajánlatos tétel bejelentő lapot, d) legalább kettő részletes árajánlatot, kivéve ha az ügyfél a támogatott műveletre vonatkozóan közbeszerzési eljárást folytat le. (6) Amennyiben az építési beruházásra vonatkozó támogatási döntés több építési kiadási tételt állapít meg, a kifizetési kérelem azonos kiadási tételéhez tartozó elszámolható kiadás összege azt legfeljebb tíz százalékos mértékben meghaladhatja, azonban a kifizetési kérelemnek minden megállapított kiadási tételre ki kell terjednie. (7) Építési beruházás esetén építési műszaki ellenőr alkalmazása, valamint építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedély köteles. Amennyiben az építési napló nem tartalmazza a támogatás felhasználásának jogszerűsége megállapításához szükséges adatokat, az MVH a felmérési napló benyújtására hívhatja fel az ügyfelet. 2017. április 4.

24 Ellenőrzés építés esetén
(8) Építési beruházás esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell az üzemeltetéshez szükséges engedélyt, valamint az építési (létesítési) engedélyköteles beruházások esetén a művelet befejezését igazoló hatósági (használatbavételi, forgalomba-helyezési, üzemeltetési) engedélyt is. (10) Építési beruházás esetén az elszámolni kívánt bizonylathoz Építési Normagyűjtemény szerinti bontású számlarészletezőnek is rendelkezésre kell állnia. (11) A kifizetési kérelem esetén a kifizetési kérelem benyújtási időszak első napján hatályos Építési Normagyűjteményt kell figyelembe venni. Ha ezen építési normagyűjtemény nem tartalmazza az építési tételt, akkor az utolsó olyan kifizetési kérelem benyújtási időszak első napján hatályos Építési Normagyűjteményt kell figyelembe venni, amelyben az építési tétel szerepelt. (12) Amennyiben a (11) bekezdés alapján nem állapítható meg a referenciaár, úgy a vonatkozó támogatási kérelem benyújtási időszakának első napján hatályos Építési Normagyűjtemény az irányadó. 2017. április 4.

25 Előforduló jellemző hibák
Építés Szakhatósági engedélyek megléte, illetve annak tartalma (pl.: hrsz. eltérések, kikötések, egyéb feltételek); Hiányos az építési napló vezetése Nem megfelelő bontású, valamint hiányos számlarészletezők csatolása; Tulajdoni lap, helyszínrajz, felmérési napló hiánya; Dokumentumösszhang Műszaki vezetők, műszaki ellenőrök jogosultságának tisztázása; Építési napló bejegyzéseinek eltérő adattartalma egyéb dokumentumokétól; Gépbeszerzés Fiktív számlák Betétlapon a számlák nem teljes körűen kerülnek felsorolásra (előlegszámlák) Gép azonosítószámokban való eltérés Idegen nyelvű dokumentumok Tárolási / működési hely önkényes megváltoztatása 2017. április 4. 2017. április 4. 25


Letölteni ppt "EMVA Helyszíni Ellenőrzés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések