Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A megvalósítás és elszámolás szabályai az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) III., IV. tengelyéből finanszírozott jogcímek vonatkozásában.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A megvalósítás és elszámolás szabályai az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) III., IV. tengelyéből finanszírozott jogcímek vonatkozásában."— Előadás másolata:

1 A megvalósítás és elszámolás szabályai az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) III., IV. tengelyéből finanszírozott jogcímek vonatkozásában Fatér Szabolcs MVH Zala Megyei Kirendeltség

2 Kifizetési kérelmek benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók
Utófinanszírozás (Közbeszerzést, majd a részleges, vagy teljes megvalósítást követően lehet a felmerült költségekkel több, vagy egy részletben elszámolni.) A támogatást kifizetési kérelem benyújtásával lehet igényelni. Kifizetés igénylése kérelem benyújtásával- Közigazgatási hatósági eljárás keretében a támogatási kérelemhez hasonlóan: - Az elbírálást követően a döntés jóváhagyó, részben jóváhagyó vagy az elutasító határozat formájában születik. (2004. évi CXL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól- Ket. és a évi XVII. Törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről)

3 Kifizetési kérelem benyújtásának általános feltételei
Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki a) az adott jogcím vonatkozásában rendelkezik az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó jogerős határozattal, és b) eleget tesz a 23/2007 (IV. 17.) FVM Rendeletben (Vhr.), valamint a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban előírt feltételeknek.

4 Kifizetési kérelem benyújtásának általános feltételei
Ugyanazon támogatási határozat alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem. Egy kifizetési kérelem benyújtási időszakban egy ügyfél egy jogcímre egy kifizetési kérelmet nyújthat be. Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül megnyíló kifizetési kérelem benyújtási időszakban de legkésőbb január 31-ig kell benyújtani. Az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt nem fizethető ki a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatás összegének 80%-át meghaladó összeg.

5 Kifizetési kérelem benyújtása
Postai úton történő benyújtás esetén: IKSZT és a október 19. és a január 10. közötti támogatási időszakban benyújtott és támogatásban részesített támogatási kérelmek vonatkozásában a III. tengely 4 leader szerű jogcímre : Az MVH regionális illetékességű megyei kirendeltségéhez, az ügyfél lakhelye, székhelye szerint az MVH által rendszeresített formanyomtatványon írott formában IV. Tengely Leader Jogcímekre és a a január 10-ét követen meghirdetésre kerülő támogatási időszakban benyújtott és támogatásban részesített támogatási kérelmek vonatkozásában a III. tengely 4 leader szerű jogcímre : a évi XVII. Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához

6 Kifizetési kérelem benyújtása
Elektronikus benyújtásra III. tengely 4 leader szerű jogcím esetén van lehetőség: űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani - a kifizetési kérelem formanyomtatványait a rendelkezésre bocsátott elektronikus felületen kell kitölteni, a csatolandó dokumentumokat pedig elektronikusan, szkennelés útján elállított formában (pl. pdf, jpg, doc) kell csatolni az elektronikus kérelemhez.

7 Kifizetési kérelem benyújtási időszakok

8 A beruházás megkezdése
A megvalósuló fejlesztések a 23/2007 (IV. 17.) FVM Rendelet 25. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően: Felújítással, korszerűsítéssel járó, valamint a nem mezőgazdasági beruházás a támogatási kérelem befogadását megelőzően nem kezdhető meg.

9 A beruházás megkezdésének időpontja
a) gép, berendezés, technológia beszerzése esetén: a megrendelés vagy az adásvételi szerződés megkötése, illetve a számlán szereplő teljesítés dátuma közül a legkorábbi; b) építési beruházás esetében: a kivitelezői szerződés megkötésének napja, ennek hiányában vagy közbeszerzés esetén az építési naplóba történő első bejegyzés dátuma; c) nem beruházási jellegű műveletek esetén: vállalkozói szerződés megkötésének dátuma, vagy a megrendelés, vagy a kapcsolódó beszerzésről, szolgáltatásról kiállított bizonylat teljesítésének dátuma közül a legkorábbi. A művelet tervezéséhez és előkészítéséhez kötődő általános (egyéb) költségek felmerülése, illetve közbeszerzési kötelezettség esetén annak megkezdése nem minősül a művelet megkezdésének.

10 A beruházás befejezése alapesetben
a kizárólag gépbeszerzést tartalmazó műveletet a támogatási határozat közlésétől számított 2 éven belül, minden egyéb beruházást a támogatási határozat közlésétől számított 3 éven belül meg kell valósítani.

11 Megvalósítás ütemezésének szabályai
A Vhr december 20. –i módosításának hatályba lépését követen benyújtott kifizetési kérelmekre vonatkozóan: a jogszabály előírja, hogy - az utolsó kifizetési kérelem kivételével - nem számolható el egyéb elszámolható kiadás a kifizetési kérelemmel tényleges beruházási kiadások elszámolása nélkül. A március 5. előtt jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén az ügyfél a megvalósítási határidőn belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50 %-át köteles teljesíteni. A március 5. vagy azt követően jogerőre emelkedett támogatási határozatok esetén az ügyfél a megvalósítási határidőn belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80 %-át köteles teljesíteni.

12 Megvalósítás ütemezésének szabályai
2010. december 23. után és március 5. előtt jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén: a támogatott beruházáshoz kapcsolódó első kifizetési kérelem benyújtását és a megvalósulás ütemezését a jogszabály már határidhöz köti: A támogatásban részesül ügyfél a támogatási határozat közlésétől számított 6 hónap elteltét követen megnyíló, első kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszakban kifizetési kérelmet köteles benyújtani. A támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül pedig köteles legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 50 %-ával elszámolni. (az ügyfél a megvalósítási határidőn belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50 %-át köteles teljesíteni.)

13 Megvalósítás ütemezésének szabályai
2011. március 5. után jogerőre emelkedett támogatási határozata esetén: A támogatásban részesül ügyfél a támogatási határozat közlésétől számított 6 hónap elteltét követen megnyíló, első kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszakban kifizetési kérelmet köteles benyújtani. Az ügyfél a megvalósítási határidőn belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80 %-át köteles teljesíteni, illetve – a gépberuházások kivételével – köteles a támogatási határozat kézhezvételétől számított 24 hónapon belül legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 50 %-ával elszámolni. Kizárólag gépberuházást tartalmazó támogatási határozat tekintetében az ügyfél annak kézhezvételétől számított legfeljebb 24 hónapon belül köteles teljesíteni a jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80 %-át.

14 A beruházás befejezése közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén
Ha a közbeszerzési eljárás megindítását az ügyfél igazolta, a művelet megvalósításának határideje és az előző dián szereplő 6 hónapos valamint a 24 hónapos határidő a december 15. napját követően benyújtott támogatási kérelmek esetén egységesen 6 hónappal, az azt megelőzően benyújtott támogatási kérelmek tekintetében a) gépbeszerzés esetén 6 hónappal, b) építési beruházás esetén 12 hónappal meghosszabbodik.

15 Gépberuházások Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható: amelyekhez kapcsolódóan az ügyfél rendelkezik a teljesítés időpontjában kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal; amelyeknek gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több nem telt el.

16 Építéssel járó beruházások
Építéssel járó tevékenységek esetén: Az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős építési engedély hiteles másolatát vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles; Építési beruházás esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell az üzemeltetéshez szükséges engedélyt, valamint az építési (létesítési) engedélyköteles beruházások esetén a művelet befejezését igazoló hatósági (használatbavételi, forgalomba-helyezési, üzemeltetési) engedélyt is. Építési beruházás esetén építési műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedélyköteles. Az építési naplóban, valamint a Vhr. 30.§ (7) szerint szükséges felmérési naplóban a beépített anyagokat és elvégzett munkarészeket az ÉNGY- ben szereplő MVH- kódokkal kell rögzíteni. Amennyiben az építési napló nem tartalmazza a támogatás felhasználásának jogszerűsége megállapításához szükséges adatokat, az MVH a felmérési napló benyújtására hívhatja fel az ügyfelet. A kifizetési kérelem esetén a támogatási kérelem benyújtási időszak első napján hatályos Építési Normagyűjteményt kell alkalmazni. Ha ezen Építési Normagyűjtemény nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor az első olyan a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakot követően hatályos Építési Normagyűjteményt kell figyelembe venni, amelyben az építési tétel szerepelt.

17 Módosítással kapcsolatos általános szabályok
A támogatási határozatban szereplő tételek nem módosíthatóak: (MVH tv. 42. § (1) ) (jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követően a támogatási kérelemben meghatározott támogatási alapra, illetve összegre nézve módosítási kérelem nem nyújtható be) A beruházás alapja : (Vhr. 28/B. § (2) ) Az intézkedés által támogatható tevékenység tárgya, mennyisége és a megvalósítás helye

18 Módosítással kapcsolatos szabályok-Kivételek
A beruházás megvalósításának helye a támogatási kérelem benyújtási időszakot követen kizárólag az alábbi feltétel fennállása esetén módosítható: − bírósági vagy közigazgatási határozattal igazoltan, az ügyfélnek fel nem róható okból a beruházás a kérelemben megjelölt helyen nem megvalósítható, vagy nem folytatható; Módosítás esetén az alábbi feltételeknek kell teljesülnie: • az ügyfél az üzemeltetési kötelezettség idejére rendelkezik a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét biztosító kizárólagos joggal; • a támogatással érintett ingatlannak a támogatási kérelem benyújtásakor per- és igénymentesnek kell lennie, ettől eltérően a támogatással érintett ingatlant elővásárlási jog, az önkormányzatokat megillet ő visszavásárlási jog, a banki jelzálogjoghoz kapcsolódó vételi jog terhelheti; • a beruházás új helyére megállapítható támogatás összege és mértéke megegyezik az eredeti támogatási kérelemben foglaltakkal; • a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály alapján adható pontszámok változatlanok.

19 Módosítással kapcsolatos szabályok-Kivételek
Gépkatalógusban szereplő gép módosítása: A támogatási kérelem módosítására a gép, technológiai berendezés tekintetében az ügyfélnek a kifizetési kérelem benyújtásakor van lehetősége. Kizárólag a támogatási határozatban szereplő gépekkel, technológiai berendezésekkel egyenértékű gépek, technológiai berendezések beszerzése támogatható a kifizetési kérelem elbírálása során. Egyenértékűnek kell tekinteni azt a gépet, technológiai berendezést, amely: − szerepel a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos gépkatalógusban és beletartozik a jogcím vonatkozásában támogathatónak minősített gépcsoportba, − a támogatási határozatban szereplő géppel azonos gépváltozathoz tartozik (a gépkód első négy számjegye megegyezik), − korszerségi mutatója azonos vagy magasabb, mint a támogatási határozatban szereplő gép korszerségi mutatója.

20 Módosítással kapcsolatos szabályok-Kivételek
Építési beruházásokkal kapcsolatos módosítások: Ha a támogatási határozat több kiadási tételt állapít meg, a kifizetési kérelem azonos kiadási tételéhez tartozó elszámolható kiadás összege a támogatási határozatban megállapított kiadási tétel összegét legfeljebb húsz százalékos mértékben meghaladhatja azzal, hogy az adott építésre jóváhagyott kiadások összege nem növekedhet. A támogatási kérelem eredeti műszaki tartalma: a hatóság kötelező előírásának teljesítése érdekében egy alkalommal, az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően, az ügyfél által legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző harmincadik napig benyújtott, műszaki ellenőri véleménnyel alátámasztott kérelmére, – a támogatási kérelemben szereplő támogatási egység műszaki tartalmának negatív irányba való módosulása nélkül – módosítható; A módosítás keretében az ügyfél új munkanemet vehet fel, jóváhagyott munkanemen belüli más építési tétel megvalósítása önmagában nem minősül a műszaki tartalom megváltoztatásának; A módosítás nem érintheti a támogatott célterületet és nem növelheti a támogatás összegét, továbbá hatósági előírás alapján kezdeményezett módosító kérelemhez jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az ügyfélnek mellékelnie kell a hatóság kötelező előírását igazoló dokumentumot;

21 Egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozó rendelkezések
A beruházáshoz kapcsolódóan az alábbi kiadások után is vehető igénybe támogatás: a) a 23/2007 (IV. 17.) FVM Rendelet 3. számú mellékletben hivatkozott szolgáltatások, az ott meghatározott mérték erejéig, b) az engedélyezési eljárás díja, c) a szabadalmi jogok és licencek ellenértéke. d) közműszolgáltatónak fizetett közműrácsatlakozási és -használatbavételi díj. Az elszámolni kívánt kiadások összegét fel kell tüntetni a támogatási kérelemben. A költségek összege nem lehet több, mint a beruházás egyéb elszámolható kiadások nélkül számított jóváhagyott kiadásainak 12%-a. Ezen kiadások felmerülésének időpontja nem lehet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapnál korábbi. Nem támogatható kiadás a támogatás elnyerése esetén fizetendő, számszerűen meghatározott összegű, az összköltség vagy a támogatás százalékában megállapított, vagy bármilyen egyéb módon meghatározott sikerdíj. (19. § (4): A (3) bekezdésben foglalt kiadások igazolására a művelet megkezdése utáni gazdasági eseményről kiállított bizonylat szolgálhat. Ez a korlátozás nem vonatkozik a támogatási kérelem összeállítása érdekében felmerült kiadásokra, melyek esetében a művelet megkezdése előtti 12 hónapon belül kiállított bizonylat kerülhet elszámolásra.)

22 Közbeszerzés Amennyiben az ügyfél az adott tevékenység vonatkozásában közbeszerzésre kötelezett - a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján -, vagy a Kbt.-t önként alkalmazza, az eljárást megindító felhívás, illetve hirdetmény „az aktába rendelt hivatkozási szám” rovatában hivatkozási számként fel kell tüntetni az ügyfél Tv. 28. §-a szerinti regisztrációs számát. Az ügyfél köteles továbbá: a) az eljárást megindító, illetve módosító felhívást, illetve hirdetményt az annak megküldését, illetve megjelenését bizonyító dokumentumokkal, b) az eredményről szóló tájékoztató(ka)t, illetve - ha a Kbt. az eljárásra nem írja elő az eredményről szóló tájékoztató közzétételét - az írásbeli összegezést az annak megküldését bizonyító dokumentumokkal, c) a szerződésmódosításról szóló hirdetményt, d) a szerződés teljesítéséről szóló hirdetményt, annak megjelenését - eljárást indító hirdetmény közvetlen megküldése esetében a megküldést - követő 5 napon belül az MVH részére benyújtani. a) MVH által rendszeresített formanyomtatványon a közbeszerzéssel érintett tételek részletezését, és b) az eljárás - fentiek alapján még be nem nyújtott - összes érdemi dokumentumát, így különösen a kiegészítő tájékoztatásokat; az ajánlatok másolati példányát; a bontási, tárgyalási, bírálati, eredményhirdetési jegyzőkönyveket, továbbá a bírálat dokumentumait, ahhoz az első kifizetési kérelemhez csatolni, amely a közbeszerzéssel érintett műveleti tevékenység elszámolására vonatkozik.

23 Arculati elemek A kedvezményezettnek a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a támogatással megvalósított beruházáson és eszközein, az 1974/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1., valamint a 4. pontja szerinti szlogent és EU-logót, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program logóját (a továbbiakban együtt: arculati elemek) fel kell tüntetnie. (4) Az arculati elemek különböző tájékoztatási eszközökön történő megjelenítésének módját az IH a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium hivatalos honlapján és az MVH hivatalos honlapján közzéteszi. Az ÚMVP Irányító Hatóságának 15/2009 (IV. 9.) közleménye szabályozza

24 Üzemeltetési kötelezettség
A 23/2007 (IV. 17.) FVM Rendelet 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart.

25 Adatszolgáltatás, monitoring
Az ügyfél az igénybe vett támogatáshoz kapcsolódóan köteles a monitoring rendszer működtetése céljából - külön jogszabályban foglaltak szerint - adatot szolgáltatni az erre rendszeresített nyomtatványon. A külön jogszabály a 18/2009 (III.6.) FVM rendelet Az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettsége a támogatási határozat meghozatalát vagy a szerződés megkötését követő évtől kezdődően áll fenn, a határozat meghozatalát vagy a szerződés megkötését követő nappal kezdődő időszakra vonatkozóan.

26 Bizonylatokra vonatkozó előírások
A kifizetés alapját csak az ügyfélnél felmerült olyan kiadások képezhetik, amelyeket a művelet megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményről az ügyfél nevére kiállított, és pénzügyileg rendezett kiadásigazoló bizonylat igazol. (A valóság kerüljön bizonylatolásra!!!-építési/felmérési napló, számlarészletező, betétlapok) A kifizetési kérelemben elszámolni kívánt, a már teljesített gazdasági eseményhez kapcsolódó előlegszámlák, csak a hozzájuk kapcsolódó pénzügyileg is rendezett végszámlával együtt számolhatóak el. Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el. ÉNGY-s építési tételek esetén az elszámolni kívánt bizonylathoz Építési Normagyűjtemény szerinti bontású számlarészletezőnek is rendelkezésre kell állnia. A bizonylaton fel kell tüntetni, legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napján: a tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy VTSZ (vámtarifa) számát vagy KN-kódját (kombinált Nomenklatúra-kódját), az ügyfél-regisztrációs számát, a támogatási határozat azonosító számát, valamint azt, hogy a bizonylat „támogatás elszámolására benyújtásra került”.

27 Bizonylatokra vonatkozó előírások
Az igénybe vett beruházási támogatás összegét kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek tőketartalékba (lekötött tartalékba) kell helyezni, nem kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek az egyéb bevételek között kell elszámolni saját könyvelésükben. Az ügyfél a döntéssel jóváhagyott művelettel összefüggő gazdasági eseményekről külön analitikát köteles vezetni. a támogatott művelet kapcsán felmerült kiadások, illetve meghatározott esetben bevételek vonatkozásában, elkülönített nyilvántartásokat kell vezetnie, és ellenőrzés esetén bemutatnia. A művelet megvalósítását szolgáló gazdasági esemény megtörténtét hitelesen igazoló eredeti bizonylatoknak (számlák, számviteli bizonylatok, pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok, szerződések, megrendelések, szállító levelek, teljesítésigazolások, kifizetés igazolások, minőségi tanúsítványok, biztosítási kötvények, egyedi tárgyi eszköz nyilvántartási kartonok, építési napló) az ügyfél nyilvántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas, rendezett formában rendelkezésre kell állniuk

28 Kifizetés ügyfél-regisztrációs rendszerben nyilvántartott bankszámlájára történő átutalással, forintban teljesül a kifizetésről szóló döntés (határozat) meghozatalától számított 30 napon belül.

29 A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása
Az MVH kizárólag a kérelem benyújtására nyitva álló határidőben benyújtott kérelmeket bírálja el érdemben, a jogszabályban rögzített benyújtási időszakon kívül - azt megelőzően vagy azt követen - benyújtott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasítási okokat A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Törvény (röviden: Ket.) 30. §-a valamint A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. Törvény (röviden: MVH tv.) 56. § (2) bekezdésének rendelkezései tartalmazzák.

30 A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása-gyakori problémák
a pénzügyi következményekkel járó intézkedésben részt vevő ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelenti be a vállalkozása a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítését vagy fizetési számlaszámát; amennyiben az intézkedésre vonatkozó jogszabály alapján a kérelmet nyomtatványon kell benyújtani, és az eljárás megindítására irányuló kérelem nem tartalmazza a főlapot vagy az intézkedésben való részvételre vonatkozó jogszabályban meghatározott betétlapokat, vagy bármelyiket az igény érvényesítésére jogosult aláírásával a nyomtatványon megjelölt helyen nem hitelesítette; k) az ügyfél az intézkedésben való részvételre vonatkozó kérelemben nem nyilatkozik arról, hogy tudomásul veszi, hogy a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni.

31 A Kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó szabályok
A benyújtási időszakot követen a kérelem módosítása nem lehetséges, például nem lehet a kifizetési kérelmet új számlára vonatkozó támogatás igényléssel kiegészíteni. A kérelmet nem lehet egészben vagy részben (például a kérelemből egy-egy számlát) visszavonni az adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzésről való szóbeli vagy írásbeli tudomásszerzést követen a helyszíni ellenőrzésről készült lezárt jegyzőkönyv kézhezvételéig és azt követen is csak abban az esetben vonható vissza, ha az MVH által folytatott helyszíni, valamint adminisztratív ellenőrzés nem tár fel szabálytalanságot.

32 A Kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó szabályok
A kifizetési kérelem összeállításához szükséges formanyomtatványok letölthetőek a honlapról, valamint beszerezhetőek az MVH megyei kirendeltségein. A kifizetésének igénylésére szolgáló kérelemcsomag formanyomtatványai: − Főlap − Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő − Számla- és bizonylatösszesítő B betétlap − Árajánlatos tétel bejelentő lap − Építési tételek (ÉNGY) betétlap − Tételrészletező betétlap − Nyilatkozat közbeszerzési eljárás lebonyolításáról (Az első közbeszerzéssel érintett tevékenység elszámolásakor kell benyújtani.) Csatolandó mellékletek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően (Jogerős építési engedély-műszaki tervdokumentáció, közbeszerzési eljárás dokumentumai, használatba vételi engedély stb.) További csatolandó mellékletek a vonatkozó MVH közlemény szerint 55/2011. (III. 25.) MVH Közlemény (Falufejlesztés) 50/2011. (III. 25.) MVH Közlemény (Mikro vállalkozások) 54/2011. (III. 25.) MVH Közlemény (Turizmus) 52/2011. (III. 25.) MVH Közlemény (Vidéki Örökség) 49/2011. (III. 25.) MVH Közlemény (LEADER) 53/2011. (III. 25.) MVH Közlemény (IKSZT)

33 A Kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó szabályok
További csatolandó mellékletek MVH közlemény szerint: − az aktuális kifizetési kérelemben elszámolni kívánt kiadásokat igazoló, a Vhr. 19. § (6) bekezdésben meghatározott rájegyzésekkel ellátott számlák, bizonylatok ügyfél által hitelesített másolati példánya, építési beruházás esetén a Vhr. 30. § (10) bekezdésben elírt ÉNGy szerinti bontású számlarészletezővel együtt, − az aktuális kifizetési kérelemben elszámolni kívánt kiadások pénzügyi teljesítését igazoló dokumentumok (bankszámlakivonat) ügyfél által hitelesített másolati példánya, − amennyiben az aktuális kifizetési kérelem nem az első, mert benyújtását megelőzően már került benyújtásra a támogatott projekthez kapcsolódóan kifizetési kérelem ), és az nem került visszavonásra, illetve az MVH jogerősen nem utasította el, akkor a korábbi kifizetési kérelmekben elszámolt kiadásokat igazoló, a Vhr. 19. § (6) bekezdésben meghatározott rájegyzésekkel ellátott számlák, bizonylatok egy, az ügyfél által hitelesített másolati példányát és a kiadások pénzügyi teljesítését igazoló dokumentumok (bankszámlakivonat) egy, az ügyfél által hitelesített másolati példányát is kérjük benyújtani, amennyiben korábban, az érintett kifizetési kérelemhez nem kerültek benyújtásra. Az ügyfél által hitelesített másolaton „Az eredetivel mindenben megegyez másolat” szövegnek és az ügyfél eredeti (cégszerű) aláírásának szerepelnie kell.

34 A Kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó szabályok
További csatolandó mellékletek MVH közlemény szerint: Építéssel járó műveletet érintő kifizetési kérelem esetén az MVH felszólítására be kell nyújtani a kifizetési kérelemhez kapcsolódó építési napló(rész) és felmérési napló(rész) másolatát. Az építési napló másolati példányában a napló bejegyzések mellett fel kell tüntetni az elszámolni kívánt tételek ÉNGy szerinti MVH kódját. Ha a másolaton a kódok feltüntetésére nincs elegendő hely, akkor a naplóbejegyzéseket naponkénti megbontásban külön összesítőn kell feltüntetni az elszámolni kívánt tételek ÉNGy szerinti MVH kódjával együtt.

35 A Kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó szabályok

36 A Kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó szabályok


Letölteni ppt "A megvalósítás és elszámolás szabályai az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) III., IV. tengelyéből finanszírozott jogcímek vonatkozásában."

Hasonló előadás


Google Hirdetések