Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közbeszerzési tájékoztató

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közbeszerzési tájékoztató"— Előadás másolata:

1 Közbeszerzési tájékoztató 2011. 01. 24.
Porkoláb Judit Zala Termálvölgye Egyesület Zalaszentgrót

2 Fontosabb jogszabályok I.
2003. évi CXXIX. tv. A közbeszerzésekről (Kbt.) 215/2010. (VII. 09.) Korm.rendelet Az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendő dokumentációjának tartalmáról 34/2004. (III. 12.) Korm.rendelet A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról

3 Fontosabb jogszabályok II.
14/2010. (X. 29.) NFM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról 23/2007. (IV. 17.) FVM. rendelet (Vhr.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól Az elmúlt hónapokban a jogszabályok gyakran módosultak, fontos a módosítások nyomonkövetése

4 Közbeszerzés fogalma A Kbt. szerint kell eljárnia a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében.

5 A Közbeszerzés célja A közpénzek ésszerű felhasználása – nem mindig a leggazdaságosabb megoldás Átláthatóság, ellenőrizhetőség A verseny tisztaságának biztosítása Összhang megteremtése az Európai Közösség jogszabályaival

6 Közbeszerzés tárgya Árubeszerzés Építési beruházás Építési koncesszió
Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási koncesszió

7 Ajánlatkérők Klasszikus ajánlatkérők: önkormányzatok, önkormányzati társulások közalapítványok, központi költségvetési szervek, minisztériumok olyan jogképes szervezetek, amelyek létrehozásáról jogszabály rendelkezik ,stb. 22.§ (1) bekezdés Támogatott szervezetek: gazdálkodó szervezetek, egyházak, stb., amelyek a beruházásaikat 50%-ot, illetve 75%-ot meghaladó mértékű támogatási intenzitással valósítják meg. 22.§ (2) bekezdés Közszolgáltatók: Kbt. 162.§ (tevékenységként: ivóvíz, villamos energia, kőolaj, gáz, szén kitermelése…) Kivételek: az egyéni vállalkozó, természetes személy nem minősül ajánlatkérőnek!

8 Közbeszerzési eljárások tervezése, előkészítése I.
A Kbt. 22. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. Közbeszerzési terv nyilvános. Megjelentetési kötelezettség ajánlatkérő saját honlapján vagy a Közbeszerzések Tanácsa honlapján.

9 Közbeszerzési eljárások tervezése, előkészítése II.
Az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal (közbeszerzési szabályzat).

10 A közbeszerzés értéke I.
A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált - általános forgalmi adó nélkül számított legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (becsült érték). Az egybeszámítási kötelezettség részletes szabályait a Kbt § tartalmazza.

11 A közbeszerzés értéke II.
Egybeszámítási kötelezettség: A becsült érték számítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor – a több év alatt megvalósuló építési beruházás kivételével, és Amelyek beszerzési tárgya és rendeltetése azonos, vagy felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg (e feltételeknek együttesen kell fennállniuk az egybeszámítási kötelezettség szempontjából)

12 A közbeszerzés értéke III.
SZIGORÚAN TILOS A TÖRVÉNY MEGKERÜLÉSE CÉLJÁBÓL AZ ÖSSZETARTOZÓ KÖZBESZERZÉSEKET RÉSZEKRE BONTANI, ÉS EZZEL A BECSÜLT ÉRTÉKET CSÖKKENTENI!

13 Közbeszerzési értékhatárok I.
Közösségi eljárást megalapozó értékhatárok: Építési beruházás esetében nettó Ft. Árubeszerzés esetében nettó Ft. Szolgáltatás megrendelés esetében nettó Ft. Nemzeti eljárást megalapozó értékhatárok Építési beruházás esetében nettó 15 millió Ft. Építési koncesszió esetében nettó 100 millió Ft Árubeszerzés esetében nettó 8 millió Ft. Szolgáltatás megrendelés esetében nettó 8 millió Ft. Szolgáltatási koncesszió esetében nettó 25 millió Ft

14 Közbeszerzési értékhatárok II.
Ajánlatkérő legalább három ajánlattevőnek köteles egyidejűleg, közvetlenül írásbeli ajánlattételi felhívást küldeni, ha a beszerzés becsült értéke nem éri el: Árubeszerzés esetében: 25 millió forintot Szolgáltatás megrendelése esetében: 25 millió forintot Építési beruházás esetében: 80 millió forintot

15 Klasszikus ajánlatkérők közbeszerzési kötelezettsége
Klasszikus ajánlatkérők: önkormányzatok, önkormányzati társulások közalapítványok, központi költségvetési szervek, minisztériumok olyan jogképes szervezetek, amelyek létrehozásáról jogszabály rendelkezik, stb. Kbt. 22.§ (1) bekezdés klasszikus ajánlatkérőknél a közbeszerzési kötelezettség megállapításához egyetlen szempont vizsgálata szükséges: - a közbeszerzés értéke (az egybeszámítási szabály alkalmazásával) Klasszikus ajánlatkérők amennyiben beruházásaik értéke eléri a vonatkozó közbeszerzési értékhatárt a támogatási intenzitástól függetlenül kötelesek közbeszerzési eljárást lefolytatni

16 Támogatott szervezetek közbeszerzési kötelezettsége
Támogatott szervezetek: a Kbt. 22. § (1) bekezdése alá nem tartozó szervezet (kivéve az egyéni vállalkozót és természetes személyt) A közbeszerzési kötelezettség megállapításához két szempont együttes fennállása vizsgálandó: - a közbeszerzés értéke (az egybeszámítási szabály alkalmazásával) - támogatási intenzitás: a beruházást költségvetési vagy EU-s forrásból A támogatási intenzitás vizsgálata: - amennyiben a beruházás becsült értéke eléri a közösségi értékhatárt a támogatott szervezetek közbeszerzésre kötelezettek, amennyiben a beruházás többségi részben (50%-ot meghaladó) költségvetési, illetve EU-s forrásból kerül megvalósításra - amennyiben a beruházás becsült értéke eléri a nemzeti értékhatárt a támogatott szervezetek közbeszerzésre kötelezettek, amennyiben a beruházás 75%-ot meghaladó költségvetési, illetve EU-s forrásból kerül megvalósításra

17 Közbeszerzés folyamata I.
Közbeszerzési eljárás megindítása ajánlattételi felhívással Az ajánlattételi felhívás lényeges elemei: Mit és mennyit akar beszerezni – beszerzés tárgya és mennyisége Szállítás határideje, fizetés módja Kizáró okok meghatározása Pénzügyi és szakmai alkalmassági követelmények rendszere Nyertes kiválasztási szempontrendszere Mikorra és milyen formában kell beadni az ajánlatot Melyek a közbeszerzési eljárás további lényeges időpontjai és szabályai

18 Közbeszerzés folyamata II.
Ajánlati dokumentáció átvételének helye és feltételei Milyen igazolások és nyilatkozatokat kell csatolni az ajánlattevőnek az ajánlata mellékleteként Kiegészítő tájékoztatás kérése és adás – abban az esetben ha ellentmondások vannak a felhívás és a dokumentáció között, illetve nem egyértelmű előírást tartalmaznak Az 5. pontra feltett kérdésekre az ajánlatkérőnek az határidő lejárta előtt válaszolnia kell Az ajánlattevő elkészíti formai és tartalmi szempontból is megfelelő ajánlatot. Ajánlat bontása – ismertetik a felolvasólap tartalmát (az ajánlattevő képviselője jelen lehet)

19 Közbeszerzés folyamata III.
Ajánlatok értékelése – ha szükséges hiánypótlás Eredményhirdetés – Ajánlattevő jelen lehet, összegzés kiosztása Szerződéskötés a nyertes ajánlattevővel Ha az eljárás tárgyalásos, akkor az ajánlatok bontását követően az ajánlatkérő és az ajánlattevők között tárgyalás zajlik az ajánlat egyes feltételeiről, és az ajánlatkérő az így kialakult végleges ajánlatokat bírálja el.

20 Feltételes közbeszerzés
A Kbt. 48.§ alapján a pályázat elnyerése előtt megindítható. Ajánlati felhívás közzétehető Fel kell tűntetni a közbeszerzés feltételes jellegét „…a támogatásra irányuló igény el nem fogadása…” (48.§) okán az ajánlatok elbírálásától az ajánlatkérő elállhat (82.§), illetve általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt ( nem nyert) a szerződés megkötésére, vagy teljesítésére nem képes. (99/A.§)

21 Közbeszerzés dokumentumai
MVH-hoz benyújtandó dokumentumok: Pártatlansági nyilatkozatok Ajánlattételi felhívás, és annak módosításai a megjelenésre történő hivatkozással (közvetlen megküldés esetén a megküldés igazolása) Kiegészítő tájékoztatás Ajánlatbontási jegyzőkönyv Beérkezett ajánlatok 1–1 példánya Jelenléti ívek, jegyzőkönyvek Hiánypótlási levelezés Bírálati lapok, bírálati jegyzőkönyv Eredményről szóló tájékoztató a megjelenésre történő hivatkozással Szerződés Szerződés módosításáról szóló hirdetmény a megjelenésre történő hivatkozással Szerződés teljesítéséről szóló hirdetmény a megjelenésre történő hivatkozással A dokumentumokat másolatban, hivatalos pecséttel és aláírással kell benyújtani.

22 Közbeszerzési dokumentumok benyújtása MVH-hoz I.
Ügyfél közbeszerzéssel kapcsolatos feladatait a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 33. §-a részletezi. Az eljárást megindító felhívás, illetve hirdetmény „az aktába rendelt hivatkozási szám” rovatban fel kell tüntetni az ügyfél MVH regisztrációs számát.

23 Közbeszerzési dokumentumok benyújtása MVH-hoz II.
Az ügyfél köteles Az eljárást megindító, ill. módosító felhívást, ill. hirdetményt az annak megküldését, ill. megjelenését bizonyító dokumentumokkal; Az eredményről szóló tájékoztatókat, ill. írásbeli összegzést az annak megküldését bizonyító dokumentumokkal A szerződésmódosításról szóló hirdetményt A szerződés teljesítéséről szóló hirdetményt annak megjelenését – közvetlen megküldés esetén a megküldést – követő 5 napon belül az MVH részére benyújtani.

24 Közbeszerzési dokumentumok benyújtása MVH-hoz III.
Az ügyfél köteles továbbá Az MVH által rendszeresített formanyomtatványon a közbeszerzéssel érintett tételek részletezését; Az eljárás – fentiek alapján még be nem nyújtott – összes érdemi dokumentumát ahhoz a kifizetési kérelemhez csatolni, amely a közbeszerzéssel érintett műveleti tevékenység elszámolására vonatkozik.

25 Közbeszerzés sikere I. hogy az ajánlatkérő biztosítsa az esélyegyenlőséget. Ajánlati felhívás és dokumentáció egyértelmű megfogalmazása Ajánlattevő ezen elvek mentén kérjen kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőtől. A Kbt. előírja, hogy a beszerzés tárgyának műszaki követelményeit úgy kell meghatározni, hogy minden ajánlattevő eséllyel tehessen ajánlatot, így ezeket célszerűen szabványokra hivatkozással kell megadni.

26 Közbeszerzés sikere II.
Ellenőrző lista készítése A felhívásnak és a dokumentációnak a Kbt.-ben is szabályozott kérdéseiről szóló részei összhangban vannak-e a Kbt.-vel. A felhívás és a dokumentáció összhangban vannak-e egymással. A Kbt.-ben nem meghatározott feltételek megfogalmazása alapján nyilvánvaló-e, hogy az ajánlattevőnek miként kell teljesítenie a feltételt. Egyértelműek-e az időpont meghatározások?

27 Közbeszerzési értékhatár alatt
Nem minősül közbeszerzésnek, DE Dokumentálhatóság elszámoltathatóság Írásos ajánlatkérés, ajánlat és megrendelő Ajánlatkérés minimális információi Ajánlatkérő neve, címe, pecsét Ajánlattételi határidő Szállítási határidő Árubeszerzés: eszköz megnevezése, paraméterei Szolgáltatás: szolgáltatás rövid leírása, részfeladatok, jelentések Legalább 3 írásos ajánlat, ajánlatok értékeléséről rövid írásos értékelés

28 Fontos tudnivalók A 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet (Vhr.) 33. § (4) alapján: Ha a közbeszerzési eljárás megindítását az ügyfél igazolta, a művelet megvalósításának határideje december 15. napját követően benyújtott támogatási kérelmeknél egységesen 6 hónappal; az azt megelőzően benyújtott támogatási kérelmek esetében Gépbeszerzés (2 év) esetén 6 hónappal, Építési beruházás (3 év) esetén 12 hónappal meghosszabbodik (a művelet megkezdésének időpontjától számítva)

29 A művelet megkezdésének időpontja:
a gép, berendezés, technológia beszerzése esetén a megrendelés (vételi szándék) írásban történő bejelentése, vagy az adásvételi szerződés megkötése, illetve a számlán szereplő teljesítés dátuma közül a legkorábbi; építési beruházás esetében a kivitelezői szerződés megkötésének napja,ennek hiányában vagy közbeszerzés esetén az építési naplóba történő első bejegyzés dátuma

30 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Közbeszerzési tájékoztató"

Hasonló előadás


Google Hirdetések