Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kifizetési kérelem EMVA - IV tengely LEADER TK2 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kifizetési kérelem EMVA - IV tengely LEADER TK2 1."— Előadás másolata:

1 Kifizetési kérelem EMVA - IV tengely LEADER TK2 1

2 KÉRELMEK • Támogatási kérelem > támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására szolgál • Kifizetési kérelem > támogatási kérelemben elfogadottak elszámolása /utólagos finanszírozás/ Vállalt projekt teljesítését követ ő en az ügyfél által történt kifizetések utólagos elszámolása 2

3 Kifizetési kérelmek Jogszabályi háttér: • 2007 évi XVII tv. (MVH tv.) 23/2007 FVM rendelet (Vhr.), 76/2011. (VII.29.) VM rendeletek, MVH közlemények ezeket foglalják össze, érthet ő formában. • egyéb jogszabályok: ÁFA tv, számviteli tv, GT, PTK, 191/2009. (IX.15.) Korm. r. az épít ő ipari kivitelezési tevékenységr ő l 3

4 Kérelmek benyújtása • postai úton az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, az MVH regionális kirendeltségéhez, vagy ügyfélkapun keresztül elektronikusan Feltétele: • az adott jogcím vonatkozásában rendelkezik az MVH által kibocsátott joger ő s jóváhagyó/részben jóváhagyó támogatási döntéssel, és • eleget tesz a 23/2007 (IV.17.) FVM rendeletben, valamint a támogatás részletes feltételeit megállapító (jogcím rendelet) jogszabályban el ő írt feltételeknek. • Nem áll felszámolás, végelszámolási adósságrendezési eljárás alatt term. személy gazdálkodásával összefügg ő végrehajtási eljárás alatt. • célok megvalósítását szolgáló támogatások igénybevételére irányul • ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem. 4

5 Kérelmek benyújtás lehetséges id ő szaka LEADER TK 2 (Vhr. 16/B § (1)) • 2012-tól :  Február 1- május 31-ig  Augusztus 1-december 31-ig Egy évben kett ő KK nyújtható be ugyanazon projekt vonatkozásában, kivéve a m ű ködési kiadás igénybevétele esetén, amikor 4 kérelem benyújtására van lehet ő ség. (Közösségi célú, ahol a célterület ezt lehet ő vé tette, és az ügyfél támogatási határozata tartalmazza) 5

6 Kérelmek benyújtása • Egy kifizetési id ő szakban több kérelem is benyújtható, ha  A két KK benyújtás között legalább 3 hónap telt el, vagy  Az el ő z ő kérelemre hozott döntést az MVH közölte az ügyféllel  vagy az el ő z ő kérelmet az ügyfél az új kérelem benyújtásával egyidej ű leg visszavonta. (Vhr. 16/B § (2)) 6

7 Kérelmek benyújtása - Els ő kifizetési kérelmet a támogatási döntés közlését ő l számított 9 hónapon belül be kell nyújtani, kivéve a képzés, rendezvény, tanulmányok, térségen belüli együttm ű ködés jogcímek, ahol a támogatási döntés közlését követ ő 9 hónap elteltét követ ő kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló id ő szak utolsó napjáig kell KK-t benyújtani. (Közbeszerzésre kötelezett ügyfél esetén a közbeszerzés igazolása esetén 6 hónappal meghosszabbodik) – az utolsó kifizetési kérelmet legkés ő bb a m ű velet megvalósulását követ ő egy éven belül, de legkés ő bb 2015. január 31-ig kell benyújtani. 7

8 Alapjogosultság Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kifizetési kérelmet, ha azt  nem formanyomtatványon vagy,  nem megfelel ő módon, úton,  nem a megadott határid ő ben nyújtották be, vagy  a f ő lap az arra jogosult által nincs, vagy nem megfelel ő módon van aláírva  Kérelem nem tartalmaz olyan dokumentumot melynek benyújtására a nyitva álló id ő szakon túl nincs lehet ő ség Fontos! Az aktuális közlemények alapos áttanulmányozása, betétlapok kitöltési útmutatónak megfelelő kitöltése. 8

9 Benyújtandó mellékletek Kifizetési kérelemhez:  az els ő, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a joger ő s építési engedély hiteles másolatát vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles;  engedélyköteles tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a joger ő s- hatáskörrel rendelkez ő építési hatóság- használatbavételi-engedélyének hiteles másolatát a létesítmény használatához.  Üzemeltetéshez szükséges joger ő s engedély  Számlák, számlarészletez ő k, kifizetést igazoló bizonylatok ügyfél által hitelesített másolatai („az eredetivel mindenben megegyez ő másolat”, cégszer ű aláírás)  Közbeszerzés dokumentumai (Vhr. 33.§) 9

10 • Vállalkozás alapú fejlesztés: induló e.v. adóbejelentkezési lap másolata, hatósági igazolás a regisztrációról, tevékenységi körér ő l (els ő kk) • Rendezvény, képzés: • Meghívó, meghirdetés dokumentáció 30nappal el ő tte • Eseményt követ ő en: emlékeztet ő 10 napon belül HACS, KK-val együtt MVH (rendezvény helyszín, id ő pont, célcsoport megjelölés, céljának eredményének bemutatása, 10 fotó, a HACS-nak megküldött értesítést bizonyító dokumentumot) •A kérelmek elbírálásához a rendeletben, közleményben foglaltakon túl egyéb dokumentumokat is bekérhet az MVH. 10 Benyújtandó mellékletek

11 Projekt megkezdhet ő : • a Vhr. 25§ (1) alapján a támogatási kérelem befogadását megel ő z ő en nem kezdhet ő meg. • Kezdés id ő pontok: - szerz ő dés kötés, - megrendelés, - építési naplóba történ ő els ő bejegyzés Tervezéshez, el ő készítéshez köt ő d ő általános költségek felmerülése, közbeszerzési kötelezettség esetén annak megkezdése nem min ő sül a m ű velet megkezdésének 11

12 Művelet megvalósítási ideje •Támogatási döntés közlésétől számított 24 hónap •Építési beruházás esetén 3 év •Közbeszerzéssel érintett projekt esetén 6 hónappal meghosszabbodik •Ettől eltérő: - képzés:18 hónap - tanulmány:12 hónap 12

13 Módosítási lehet ő ségek Építési beruházás esetén • a támogatási kérelem eredeti m ű szaki tartalma – a hatóság kötelez ő el ő írásainak teljesítése érdekében (a kérelemhez mellékelni kell a hatóság kötelez ő el ő írását igazoló dokumentumot) – az els ő kifizetési kérelem benyújtását megel ő z ő en egy alkalommal a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló id ő szak els ő napját megel ő z ő 30. napig, melyhez m ű szaki ellen ő ri véleményt kell csatolni. (negatív irányba nem) Új munkanem is bekerülhet • Amennyiben az építési beruházásra vonatkozó támogatási döntés több kiadási tételt állapít meg, a kifizetési kérelem azonos kiadási tételhez tartozó elszámolható kiadási tételhez tartozó elszámolható kiadás összege legfeljebb 20 százalékos mértékben meghaladhatja Eszközök esetében : • intézkedéseink speciálisak, szállító nyilatkozata (azonos funkció, azonos, vagy magasabb m ű szaki tartalom) • Gépkatalógus alapján tervezett eszközt csak gépkatalógusosra cserélhet 13

14 Megvalósítás helyének módosítása Vhr. 25/A § alapján: • Bírósági vagy közigazgatási határozattal igazoltan, az ügyfélnek fel nem róható okból a beruházás a kérelem benyújtásának a helyén nem megvalósítható, nem folytatható ÉS • Megfelel az új helyszín a támogatási kérelemben eredetileg megjelölt helyszínre vonatkozó feltételeknek ÉS • Támogatási összeg nem változhat • Saját tulajdonú ingatlanra történ ő átvitel esetén a hatósági kötelezés benyújtása alól mentesül az ügyfél. 14

15 Építéssel járó tevékenységek 23/2007. (IV.17. ) FVM rendelet 30. § • Építési beruházás esetén építési m ű szaki ellen ő r alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelez ő, ha a beruházás nem építési engedélyköteles. Kivéve rendezvény kislépték ű infrastruktúra fejlesztés, ha annak elszámolása ÉNGY alapon történik. • Felmérési napló • Elszámolni kívánt bizonylathoz ÉNGY szerinti bontású számlarészletez ő nek is rendelkezésre kell állnia. 15

16 Kifizetési kérelem összeállítása • Építés: ÉNGY alapján, a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló id ő szak els ő napján érvényes katalógust kell figyelembe venni • Ha nincs bent a tétel az ÉNGY-ben két árajánlat csatolása (ha az azonos a támogatási kérelemben lév ő vel, akkor nyilatkozat err ő l). 16

17 Szakért ő i díjak • A beruházáshoz kapcsolódóan az egyéb kiadások után is vehet ő igénybe támogatás: – Megel ő z ő szakért ő i díjak: az engedélyezési eljárás díja, szakért ő i, tervezési díj, mely kérelem benyújtását megel ő z ő 12 hónapban felmerült, a Vhr. 3. melléklete szerinti mértékig, – a megvalósítás során igénybe vett szakért ő k díja is bele tartozik, pl: m ű szaki ellen ő r, közbeszerzési eljárás során igénybevett szakért ő k díjazása • Ezek mértéke : maximum az ezen tételek nélkül számított bekerülési költség 12%-át nem haladhatja meg. 17

18 Egyéb elszámolható kiadások • A 23/2007.(IV.17.) FVM rendelet 3 sz. mellékletében hivatkozott szolgáltatások, az ott meghatározott mérték erejéig • Az engedélyezési eljárás díja • A szabadalmi jogok és licencek ellenértéke • Közm ű szolgáltatónak fizetett közm ű - rácsatlakozási és –használatbavételi díj • Sikerdíj nem támogatható! Vhr.31. § (6)

19 Kérelmek feldolgozása Kifizetési kérelem feldolgozása: támogatási döntésben foglaltak, valamint a kifizetési kérelemben feltüntetett illetve ténylegesen megvalósított tételek dokument um alapú, valamint a helyszínen történ ő összehasonlítása, figyelemmel a jogszabályokban el ő írtakra – Teljes kör ű adminisztratív ellen ő rzés – Egyszeri hiánypótlási lehet ő ség (azonos tárgyra vonatkozóan) – Helyszíni ellen ő rzés/szemle 19

20 Kifizetés alapja Elszámolható: • Max. a támogatási döntéssel jóváhagyott összeg, a támogatási cél, m ű velet végrehajtása érdekében az ügyfélnél felmerült kiadások, melyet teljesített gazdasági eseményr ő l az ügyfél nevére kiállított, pénzügyileg rendezett kiadásigazoló bizonylat igazol. • Projekt megkezdése ( befogadó végzés) utáni gazdasági eseményr ő l kiállított bizonylat kivéve a támogatási kérelem összeállítása érdekében felmerült kiadásokra, melyek esetében a támogatási kérelem benyújtása el ő tti 12 hónapon belül kiállított bizonylat kerülhet elszámolásra. (31§ (5)) • Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el. 20

21 Számviteli bizonylat • az elszámolás alapja számla • meg kell felelni a számvitelr ő l szóló 2000. évi C. törvénynek illetve az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény által el ő írt formai és tartalmi el ő írásainak. 21

22 Számla • igazoltan kiegyenlített, fontos a kifizetés igazolható voltának ellen ő rzése (banki kivonat, banki igazolás, szállítói igazolás, készpénz, 2 M felett kp. APEH bejelent ő ) csak készpénz és banki átutalás (kompenzáció nem lehet) • jóváhagyott projekthez kapcsolódó, kedvezményezett nevére, címére kiállított (székhely, telephely) • fizikai teljesítés igazoltan megtörtént (el ő legszámla önmagában nem, csak a kapcsolódó vég/részszámlával együtt) • más programhoz nem került benyújtásra, eredeti bizonylat • kötelez ő rájegyzések: bizonylaton fel kell tüntetni a tétel SZJ vagy VTSZ számát, az ügyfél-regisztrációs számot, „támogatás elszámolására benyújtása került”, támogatási határozat vonalkódját, kiadási tételazonosítót. 22

23 Kötelezettségek • Üzemeltetési kötelezettség: – Utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart – Üzemeltetési kötelezettség végéig fent kell tartani a pénzügyi tervben vállalt mutatók értékét, egyébként a jogcím rendeletben foglalt jogkövetkezmények érvényesítésére kerül sor. 23

24 Támogatás kifizetése- könyvelés • A kifizetés az ügyfél-regisztrációs rendszerben nyilvántartott bankszámlájára történ ő átutalással, forintban teljesíti a kifizetésr ő l szóló döntés meghozatalától számított 30 napon belül. • Döntéssel összefügg ő gazdasági eseményekr ő l elkülönített nyilvántartást köteles vezetni • Kett ő s könyvvitelt vezet ő -lekötött tartalékként, a többieknek egyéb bevételként kell elszámolnia, költségvetési szerveknek a 8413545 területpolitikai támogatások és tevékenységek szakfeladatra 24

25 Fontos tudni • A támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegét, legalább 80%-ban teljesíteni kell. (80-50% közötti teljesítés esetén 20% szankció) • Közbüls ő elszámolások során nem fizethet ő ki több támogatás, mint a határozatban jóváhagyott támogatási összeg 80%-a. • Forinttól eltér ő pénznemben kiállított számla esetén az átváltás a számlán feltüntetett teljesítési id ő pontját megel ő z ő hónap utolsó napján érvényes MNB középárfolyamán történik 25

26 Fontos tudni Hiánypótlás • naptári napra vonatkozik a határid ő • benyújtás postai úton • a határid ő n túl beérkezett hiánypótlás nem vehet ő figyelembe • az ügyfél nem kérheti a hiánypótlási határid ő meghosszabbítását • az ügyfél nem kezdeményezheti a kérelem felfüggesztését • nem hiánypótolható dokumentumok • nincs önkéntes hiánypótlás • egy tárgyban egyszer van mód hiánypótlásra 26

27 Fontos tudni Ügyintézési határid ő • A kifizetési kérelmet annak beérkezést ő l számított 3 hónapon belül bírálja el az MVH és a döntésr ő l határozatban értesíti az ügyfelet – HP 2 hónapon belül • Az ügyintézési határid ő indokolt esetben maximum 3 hónappal meghosszabbítható • Kifizetés a döntést ő l számított 30 napon belül 27

28 Köszönöm figyelmüket


Letölteni ppt "Kifizetési kérelem EMVA - IV tengely LEADER TK2 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések