Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Észak-Borsodi LEADER Unio Egyesület 47/2012 (V.11.) VM rendelet (71/2012. (V.21.) Közlemény) Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 2012.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Észak-Borsodi LEADER Unio Egyesület 47/2012 (V.11.) VM rendelet (71/2012. (V.21.) Közlemény) Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 2012."— Előadás másolata:

1 Észak-Borsodi LEADER Unio Egyesület 47/2012 (V.11.) VM rendelet (71/2012. (V.21.) Közlemény) Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 2012.

2 A támogatás tárgya Támogatás vehető igénybe: • mikrovállalkozások fejlesztésére, • a mikrovállalkozások megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó gazdaságon kívül végzett tevékenységre. • Megjegyzés: Tervezett tevékenység esetén, • Mikrovállalkozás esetén: legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kell a tevékenységnek bejelentett tevékenységei között, szerepelnie • Természetes személy esetén az első kifiz. kérelem benyújtásáig az egyéni vállalkozó felvett tevékenységei között kell lennie.* • Kivétel: Ha a tevékenység működési engedélyhez kötött új tevékenység

3 Elszámolható kiadások • A fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök* • Csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez, építményrészhez tartozó, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka, új épület, építmény kialakítása • Csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztése +Önállóan nem támogatható: • Minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése • Egyéb elszámolható kiadások (Vhr 31§) • A vállalkozás támogatható tevékenységét szolgáló szoftver licencek ellenértéke

4 Támogatás mértéke • Hátrányos helyzetű területen az összes elszámolható kiadás 65%-a • Egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a - Legalacsonyabb igényelhető támogatási összeg 1 mFt - Legmagasabb igényelhető támogatási összeg 35 mFt - Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre legfeljebb 10 mFt támogatás igényelhető. - Minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetésére legfeljebb 2,5 mFt támogatás igényelhető.

5 A támogatás igénybevételének feltételei I. Támogatás igénybevételére jogosult: •működő mikrovállalkozás •induló mikrovállalkozás •természetes személy – egyéni vállalkozóvá válás az I. kifizetési kérelemig LEADER HACS tervezési területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak. Természetes személy lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. Mikrovállalkozás székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik.

6 A támogatás igénybevételének feltételei II. • A műveletet a támogatási határozat közlésétől számított két éven belül kell megvalósítani. • Az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követően hat hónapon belül, de legkésőbb 2015 január 31-ig kell benyújtani. • Nem támogatható a már működő mikrovállalkozás fejlesztése, amely vállalkozás árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

7 A támogatás igénybevételének feltételei III. • Árajánlat! - tartalmi elemei – ELUTASÍTÁSI OK!!! – Ajánlatkérő neve, címe, az ajánlattevő neve, címe és adószáma – Kiadási tétel műszaki adatai – A kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét – A kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét – A kiadási tétel pénznemét – Az ajánlattevő cégszerű aláírását – Az árajánlat kiállításának dátumát Az árajánlatban szereplő árnak a piaci árakhoz viszonyítva reálisnak kell lennie, amellyel kapcsolatban az MVH indokoltsági vizsgálatot végezhet. Kiadás csak olyan árajánlat alapján jogosult támogatásra, amelyet a rendelet hatálybalépését követően állítottak ki.

8 A támogatás igénybevételének feltételei IV. • Együttműködési megállapodás! – tartalmi elemei: – Az együttműködő partnerek neve, székhelyének címe és adószáma – Az együttműködő partnerek hivatalos képviselőjének nevét – Az együttműködés tárgya, amely kapcsolódik a fejleszteni kívánt vállalkozási tevékenységhez – Az együttműködés időtartama, amely legalább a fenntartási időszak végéig szól – Az egyes együttműködő partnerek vállalt kötelezettségeit – Az együttműködő partnerek cégszerű aláírását – Tartalma alapján nem minősül beszállítói vagy értékesítési szerződésnek, megállapodásnak • Gépkatalógus! (támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak első napját megelőző napon hatályos Gépkatalógusban szereplő referenciaár!) • ÉNGY (támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak első napját megelőző napon hatályos ÉNGY szerinti referenciaár! 2012 május 31-én hatályos, 2012_1 verzió)

9 A támogatási kérelem benyújtása I. • Az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg regisztráltassa magát az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében a G0001-12-1 formanyomtatványon. • Ha a regisztrált adatokban változás történik: G002 formanyomtatványon kell bejelenteni (15 napon belül) • Benyújtás: Postai úton 2012 június 1. és június 30. között a beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához. (legkorábban 2012. június 1-én, legkésőbb július 2-án adható postára. A benyújtás napja a postai bélyegző dátuma. tértivevényesen! • Támogatási kérelem tartalmi elemei 47/2012.(V.11.) VM rendelet 8§ (2) bekezdés – Az ügyfélazonosító-adatokat – Az ÁFA-visszaigénylésre vonatkozó adatokat – Az elszámolható kiadásokra vonatkozó adatokat – A fejlesztés előtti állapotra vonatkozó adatokat – A tervezett fejlesztésre vonatkozó adatokat – Az ügyfél nyilatkozatát a vonatkozó feltételek megismeréséről, tudomásulvételéről, valamint – Az ügyfél aláírását • Természetes személy: lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata

10 • Eredeti példányban: – Pénzügyi tervet, ha a kérelmezett támogatás összege nem haladja meg az 5 m Ft-ot. – Pénzügyi és üzleti tervet ha a kérelmezett támogatás összege meghaladja az 5mFt-ot – Értékelés alapját képező dokumentumok (1.melléklet alapján) – De minimis nyilatkozat – Eszköz, illetve gépkatalógusban nem szereplő gépek esetében a műszaki leírást – Kettő árajánlatot, ha a referenciaár nem állapítható meg – A polgári perrendtartásról szóló tv. Szerinti közokiratot vagy teljes bizonyító erejű magánokiratot, ha az ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van. – Térképmásolatot – 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolatot – A kiadásokat elkülönítetten tartalmazó MVH által rendszeresített formanyomtatványokat – Gépbeszerzés esetén MVH formanyomtatványt – ÉNGYbe,gépkatalógusba nem sorolható tételek esetén árajánlatos tételbejelentő lapot. (MVH formanyomtatvány) A támogatási kérelem benyújtása II.

11 A támogatási kérelem benyújtása III. • Építési engedélyköteles beruházás esetén: – Ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedélyt vagy a hatóság igazolását a építésügyi eljárás megindításáról – Építési tervdokumentáció (helyszínrajz, alaprajz, homlokzat, metszet és részletrajz, azok méretarányos adatai, műszaki leírás.) • Nem építési engedélyköteles beruházás esetén: – Építésügyi hatóság eredeti igazolását, hogy az építési tevékenység nem engedélyköteles – Építési tervdokumentáció (helyszínrajz, alaprajz, homlokzat, metszet és részletrajz, azok méretarányos adatai, műszaki leírás.) Hiánypótlás nincs!!!

12 A támogatási kérelem elbírálása • El kell utasítani a kérelmet, ha – A jóváhagyott támogatási összeg nem éri el az 1 mFt-ot – Az értékelési rendszerben nem éri el a max. pontszám 50%-át – A részben helyt adó támogatási határozattal megítélhető összes elszámolható kiadás összege nem éri el a támogatási kérelemben megadott, tervezett összes elszámolni kívánt kiadás 30%-át – Bármely, a rendeletben meghatározott csatolandó dokumentum nem kerül benyújtásra. A támogatás nem jogszerű felhasználása esetén jogkövetkezmények kerülnek alkalmazásra!

13 Észak-Borsodi LEADER Unio Helyi Közösség Egyesület • Cím: 3600 Ózd, Brassói út 2. • Tel: 06-48-473-172, 06-30-326-14-67 • eszakborsod@gmail.com eszakborsod@gmail.com • www.eblu-leader.info www.eblu-leader.info

14 Észak-Borsodi LEADER Unio Egyesület Köszönjük a figyelmet! Farkas Éva, Csizmadia Katalin


Letölteni ppt "Észak-Borsodi LEADER Unio Egyesület 47/2012 (V.11.) VM rendelet (71/2012. (V.21.) Közlemény) Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 2012."

Hasonló előadás


Google Hirdetések