Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Turisztikai tevékenységek ösztönzése 52/2012 (VI.8.) VM rendelet (jogcím rendelet) 23/2007 (IV.17) FVM rendelet (végrehajtási rend.) 2007. évi XVII. törvény.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Turisztikai tevékenységek ösztönzése 52/2012 (VI.8.) VM rendelet (jogcím rendelet) 23/2007 (IV.17) FVM rendelet (végrehajtási rend.) 2007. évi XVII. törvény."— Előadás másolata:

1 Turisztikai tevékenységek ösztönzése 52/2012 (VI.8.) VM rendelet (jogcím rendelet) 23/2007 (IV.17) FVM rendelet (végrehajtási rend.) 2007. évi XVII. törvény (MVH törvény)

2 Feltételek • E rendelet alapján az ügyfél kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be támogatási időszakonként, amely azonban több támogatási célterületre is irányulhat és különböző helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló fejlesztést is tartalmazhat. • E rendelet alapján az ügyfél újabb támogatási kérelmet kizárólag akkor nyújthat,be, ha a 137/2008 (X.18), a 160/2009 (XI.19), a 150/2009 (XI.6) FVM rendelet és a 44/2011 (V.26) VM rendelet keretében benyújtott támogatási határozatához kapcsolt utolsó kifizetési kérelmével elszámolt és az ahhoz kapcsolódó határozata jogerőre emelkedett. • Nem nyújthat be támogatási kérelmet, akinek a fenti rendeletekhez kapcsolódó támogatási vagy kifizetési kérelme vonatkozásában bírósági eljárás van folyamatban.

3 A támogatás tárgya •Falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő falusi szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásai fejlesztése (a 239/2009 (X.20.) Korm. Rend. 2. § i) pontja szerint) •A támogatás kizárólag az e rendelet 5. melléklete szerinti település bel- vagy külterületén megvalósuló fejlesztéshez igényelhető! 1. célterület

4 2. célterület • A 2000. évi CXII törvény 1/2 számú melléklete szerint parti települések kivételével egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő egyéb szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásai fejlesztése (239/2009 (X.20.) Korm. Rend. h) pontja szerint)

5 Az 1. és a 2. célterület esetében a támogatás igénybevételének feltételei • Legalább 6 maximum 16 férőhellyel rendelkezzen • A szálláshely céljára használt szobák száma legfeljebb nyolc • A saját használatú helyiségektől lakrésztől elkülönüljön • Összkomfortos legyen • A területén ne működjön más típusú szálláshely, kivéve sátorozóhely • Új szálláshely esetében az ügyfélnek legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig (239/2009 (X.20.) Korm. Rend-nek megfelelő) jogerős üzemeltetési engedéllyel kell rendelkeznie A fejlesztéssel érintett szálláshely megfeleljen az e rendelet 4. számú mellékletben I. vagy II. pontjában foglaltaknak, továbbá:

6 3. célterület •A 173/2003 (X.28) Korm. Rend. 3.§ (2) bekezdése c.) 2. és 3. alpontja szerinti gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése és szolgáltatásainak fejlesztése. •A célterület esetében a minimum 30 férőhelyes - legalább „B” kategóriás gyermek és ifjúsági tábor - legalább „B” kategóriás gyermek és ifjúsági táborban telepített sátortábor - „A” kategóriás turistaház fejlesztése, kialakítása támogatható ● E célterület esetében a támogatás igénybevételére természetes személy nem jogosult! ● Új szálláshely kialakítása esetén az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig a 173/2003 (x.28.) Korm. Rend. 14/C § alapján kiállított működési engedély beszerzése szükséges

7 4. célterület Szálláshelyhez nem kötődő: Agroturisztikai szolgáltató tevékenység Lovasturisztikai szolgáltatás Vadászatturizmus Erdei turizmus Horgászturizmus Vízi turizmus Borturizmus A hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra és eszközrendszer fejlesztéséhez - Borturizmus esetén az igénybe vehető maximális támogatás 20 000 000 Ft ! - Vadászturizmusra csak a fejlesztéssel érintett területen vadászatra jogosult ügyfél nyújthat be kérelmet! - Erre a célterületre gazdaságon belüli tevékenység esetében is adható be kérelem, akkor is, ha a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel az összes árbevételének 50%-át meghaladja

8 Ki lehet ügyfél? •Természetes személy (kivéve 3. célterület) •Mikro-, kis-, és középvállalkozás (gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó) •Települési önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás •Nonprofit szervezet •Az egyház

9 Elszámolható kiadások • a) a Vhr. 30.§-ában foglaltaknak megfelelő építés, fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka • b) e rendelet rendelet 3. számú mellékletében nem szereplő, a szálláshelyek, szolgáltatások működését szolgáló berendezési tárgyak, eszközök • c) horgászati célú fejlesztés, falusi vagy egyéb szálláshely kialakítása esetén fa telepítése • d) a szolgáltatás működtetéséhez szükséges minősítési eljárás díja • e) a Vhr. 31.§-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások • f) a Vhr. 31.§ (1) bekezdés c.) pontjától eltérően eszközként számolható el a támogatható tevékenységet szolgáló szoftver licenc ellenértéke • A b)-f) pontban felsorolt támogatható tevékenységek önállóan nem szerepelhetnek a támogatási kérelemben, kizárólag az a) pont szerinti kiadások valamelyikével együtt! • A b) pont szerinti kiadások összege nem haladhatja meg az összes elszámolható kiadás 50%-át • A rendeletben szereplő célterületekre kizárólag akkor nyújtható támogatás, ha a jóváhagyható kiadások tartalmaznak az a) pontnak megfelelő kiadást.

10 Támogatás nem vehető igénybe I. • A természeti és környezeti értékeket károsító valamint ezen értékek hozzáférhetőségét korlátozó sportturisztikai tevékenység (pl.: terepmotor, quad, downhill terepkerékpározás) céljára. • Gazdaságon belüli fejlesztéséhez csak a 4. célterületben meghatározott szolgáltatások keretében igényelhető támogatás • Termőföld és ingatlan vásárlásához, ingatlan bérleti díjához • Élő állat vásárlásához • Gondnoki lakásnak ill. a más célra használt lakrészek építéséhez, felújításához vagy az ezekhez történő eszközbeszerzéshez

11 Támogatás nem vehető igénybe II • Bontott anyag beszerzéséhez, beépítéséhez • Motorral hajtott sporteszköz és közlekedési jármű beszerzéséhez • Élelmiszeripari gépek beszerzéséhez • Konferenciaturizmushoz • A 210/2009 (IX.29.) Korm. Rendelet 28.§ d) pontjában meghatározott melegkonyhás vendéglátóhelyhez • Lóversenypálya, lovas vagy fogathajtó versenyek megrendezéséhez alkalmas létesítmény létrehozásához, fejlesztéséhez • Lőfegyver beszerzéséhez

12 A támogatás mértéke Természetes személy, mikro-, kis-, és középvállalkozás esetén,települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat,önkormányzati társulás, egyházi jogi személy, nem közhasznú tevékenységet folytató nonprofit szervezet esetén • amennyiben a fejlesztés hátrányos helyzetű területen valósul meg az összes elszámolható kiadás 65%-a, • amennyiben egyéb területen valósul meg az összes elszámolható kiadás 60%-a, • Közhasznú tevékenységet folytató nonprofit szervezet esetén • az összes elszámolható kiadás 100%-a, amennyiben a beruházás az ügyfél közhasznú tevékenységének ellátásához köthető, de nem lehet több, mint a LEADER HACS illetékességi területén igényelhető legmagasabb összeg (rendelet 7. melléklet) Borturizmus esetében (4. célterület) a maximálisan igénybe vehető támogatás 20 000 000 Ft!

13 A támogatás mértéke II. • Költségvetési szervek esetében támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás. • Támogatás csak az e rendelet 5. vagy 6. melléklet szerinti település bel- vagy külterületén megvalósuló fejlesztéshez vehető igénybe ahol az ügyfél a kérelem benyújtásának időpontjában: - ha természetes személy, akkor lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel - ha mikro-, kis-, középvállalkozás vagy nonprofit szervezet, akkor székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik. (kivéve 1. célterület, itt csak a 5. melléklet szerinti települések támogathatóak)

14 A támogatás igénybevételének további feltételei • A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a fejlesztéssel érintett ingatlan alapterülete új falusi és egyéb szálláshely és telepített sátortábor esetében legalább 500 m 2, új gyermek- ifjúsági tábor, turistaház kialakítása esetén legalább 2000 m 2 • Az ügyfél- új szálláshely létrehozása esetén – legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig üzemeltetési engedéllyel kell, hogy rendelkezzen • Két különböző ügyfél egy ingatlanon nem hozhat létre azonos típusú szálláshelyet

15 Az ügyfél kötelezettségei (Üzemeltetési kötelezettség alatt) Az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított 5 év • Az 1-3 célterületek esetében az étkeztetés, szabadidős sport (rekreáció), vezetett túrázási lehetőség, természeti, gasztronómiai vagy kulturális értékek közül legalább kétféle szolgáltatást kell nyújtani (lehet megállapodás alapján is) • A nyújtott szolgáltatásokról nyilvántartást kell vezetni(szolgáltatás neve, ideje, időtartama, résztvevő neve aláírása) • A 4. célterületen az agroturisztikai szolgáltató tevékenység esetében valamelyik ide tartozó tevékenységet kell végezni • A 4. célterületen a lovas turizmus esetében legalább 3 patkós lovas szolgáltatást kell végezni (Magyar Lovas Turisztikai Szövetség minősítése alapján) • A 4. célterületen a vadász turizmus esetében vadászati jogosultsággal kell rendelkezni • Tagságot kell fenntartani turisztikai vagy olyan szakmai szervezetben, amely szorosan kapcsolódik a tervezett tevékenységekhez • A beruházás tárgya - nem idegeníthető el, nem adható bérbe, nem terhelhető meg, a 4. célterülethez tartozó horgász- és vízi turizmus esetében a fejlesztés tárgyát képező eszköz alkalomszerű bérbe adása nem minősül bérbeadásnak

16 A támogatási kérelem benyújtása • 2012. július 1. és 2012. július 31. között, Írott formában postai úton az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon Az elektronikus űrlap kitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül.

17 A támogatási kérelem mellékletei I. • Önkormányzat vagy önkormányzati társulás ügyfél esetén a képviselőtestület vagy a társulás a beruházás megvalósításáról szóló határozat kivonata (jogcím, célterület, helyrajzi szám), ha az önkormányzat nevében a képviselő testület hivatala jár el, akkor az erre felhatalmazó határozat kivonata • Nonprofit szervezet esetében a nyilvántartásba vételt igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat • Egyházi jogi személy esetében a bírósági nyilvántartásba vételt tanúsító okirat • Pénzügyi terv, ha a kért támogatás összege az 5 000 000 Ft-ot nem haladja meg, ha meghaladja, akkor a pénzügyi terven felül a magánszemélynek, mikro-, kis-, és középvállalkozásnak üzleti terv, más ügyfélnek működési és fenntarthatósági terv (Vhr. 27.§ (1) bek. h. és i. pontja alapján) • Vadászatra jogosult ügyfél esetében az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt fennálló jogosultságot igazoló határozat másolata • Az értékeléshez szükséges, e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott dokumentumok • A csekély összegű támogatásról szóló nyilatkozat • Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági nyilvántartásba vételről szóló igazolás

18 A támogatási kérelem mellékletei II. • Ha a kötelezően nyújtandó szolgáltatásokat más szolgáltatóval történő megállapodás alapján nyújtja az ügyfél, akkor az erről szóló együttműködési megállapodás • A kiadásokat célterületenként, létesítményenként elkülönítetten tartalmazó MVH által rendszeresített formanyomtatványok (akkor is, ha egy létesítményen belül található több célterület) • Ingatlan-nyilvántartási térképmásolat • Amennyiben az ingatlan más tulajdonában van, közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat, amely tanúsítja, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az ingatlanon megvalósítani, ill. az üzemeltetési idő végéig használni • Gépkatalógusban nem szereplő gép ill. eszköz esetén műszaki leírás • Amennyiben a referencia ár nem állapítható meg kettő árajánlat • Építési beruházásokhoz, ha a beruházás építési engedélyköteles • Az ügyfél nevére szóló építési engedély vagy az építésügyi hatóság igazolása, az eljárás megindításáról • Az ügyfél nevére szóló építési engedélyben vagy engedélyezésre benyújtott építési tervdokumentáció (rajzok, metszetek, műszaki leírás, a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzése) • Építési beruházásokhoz, ha a beruházás nem építési engedélyköteles • Az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság igazolása, hogy az építési tevékenység nem engedélyköteles • Az ügyfél nevére szóló építési tervdokumentáció (rajzok, metszetek, műszaki leírás, a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzése Fontos, hogy a fenti dokumentumok esetében hiánypótlásnak helye nincs

19 A jogcímre vonatkozó speciális feltételek • A beruházást a támogatási határozat közlésétől számított két éven belül be kell fejezni • Az ügyfél köteles a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétől számított 6 hónapon belül kifizetési kérelmet benyújtani, amely min. 10%-ban tartalmaz nem egyéb költséget is • Az utolsó kifizetési kérelmet a beruházás megvalósulást követő 6 hónapon belül be kell nyújtani • Jelen rendelet alapján benyújtott kérelmek esetében nem kell vizsgálni az 1992. évi XXXVIII. Tv 15. §-ában szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatoknak való megfelelést • Természetes személy, egyéni vállalkozó ügyfél és induló vállalkozás esetében a nehéz helyzetre vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

20 A támogatási kérelem elbírálása • A támogatási kérelem bírálatát - az MVH és a LEADER HACS közötti delegálási szerződés szerint – a beruházás helye szerinti LEADER HACS az e rendelet 1. számú mellékletében, a LEADER HACs területére meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel és az MVH törvény 32.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával végzi • El kell utasítani a kérelmet, ha a megítélhető támogatási összeg nem éri el az 1 000 000 Ft-ot • El kell utasítani a kérelmet, ha a megítélt pontszám az elérhető maximum pontszám 50 %-át nem éri el • Részben helyt adó határozat meghozatalának, akkor van helye, ha az elutasítandó rész nem befolyásolja érdemben a fejleszteni kívánt tevékenységet és az intézkedés célját. Amennyiben a megítélhető összes kiadás nem éri el a támogatási kérelemben tervezett összes elszámolni kívánt kiadás 50%-át, a kérelmet el kell utasítani

21 Jogkövetkezmény 1.) Ha az ügyfél támogatási kérelemben vállalt foglalkoztatotti létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor köteles a támogatási összegből – a hiányzó foglalkoztatottanként egyszer – a támogatási összeg támogatás 2%-ának megfelelő összeg, de legalább 300 000 visszafizetésére. 2.)A pontozási szempontoknál vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben ez pontveszteséget eredményez, az ügyfél szempontonként a jóváhagyott támogatási összeg 2 %-ának visszafizetésére köteles.

22 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Turisztikai tevékenységek ösztönzése 52/2012 (VI.8.) VM rendelet (jogcím rendelet) 23/2007 (IV.17) FVM rendelet (végrehajtási rend.) 2007. évi XVII. törvény."

Hasonló előadás


Google Hirdetések