Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

47/2012. (V. 11.) VM rendelet a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "47/2012. (V. 11.) VM rendelet a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások."— Előadás másolata:

1 47/2012. (V. 11.) VM rendelet a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről Benyújtási határidő: június 1. és június 30

2 A támogatás tárgya Támogatás vehető igénybe a mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatására, a mikrovállalkozások megkezdett vagy tervezett tevékenységre. Tervezett tevékenység esetén, legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kell a tevékenységnek az ügyfél bejelentett tevékenységei között! Ha működési engedélyhez kötött a tevékenység, akkor az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig az ügyfél bejelentett tevékenységei között kell lennie

3 Támogatás igénybevételére jogosult
a működő mikrovállalkozás az induló mikrovállalkozás a természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát és tevékenységét, amennyiben főállású alkalmazottat nem foglalkoztat, főállásban ekként végzi Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes LEADER HACS tervezési területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak. A beruházás csak egy LEADER HACS területén valósulhat meg.

4 Érintett települések Bátya Dunaszentbenedek Kajdacs Ordas Bikács
Madocsa Bölcske Miske Drágszél Nagydorog Dunaföldvár Németkér Dunaszentbenedek Ordas Dunaszentgyörgy Pálfa Foktő Pusztahencse Géderlak Sárszentlőrinc Gerjen Uszód Györköny

5 A támogatás felhasználása során elszámolható kiadások
A) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök, kivéve a 4. mellékletben szereplő eszközök (atomreaktor, turbina, belső égésű motor, egyéb motor) B) csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez, építményrészhez tartozó, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka, új épület, építmény kialakítása; C) a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés (3. melléklet 1. pont) Ha nem csak a támogatott gazdasági tevékenységgel érintett épületet vagy épületrészt érintik, akkor a fejlesztéssel érintett helyiség hasznos alapterülete és a fejlesztéssel nem érintett helyiség hasznos alapterületének arányában kell megállapítani a támogatással érintett épületrészre, építményrészre elszámolható kiadásokat.

6 A támogatás felhasználása során elszámolható kiadások
D) minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése E) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások F) a Vhr. 31. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően eszközként elszámolható kiadás a vállalkozás támogatható tevékenységét szolgáló szoftver licencek ellenértéke D-F tételek csak az A-C tételekkel együtt A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke és aránya nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak első napját megelőző napon hatályos Gépkatalógusban szereplő referenciaárat,illetve Építési Norma Gyűjtemény (ÉNGY) szerinti referenciaárát, ha a tételek ezekben beazonosíthatók.

7 Nem igényelhető támogatás
motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű vagy motorral hajtott sporteszköz beszerzésére, és ezen eszközök forgalmazását érintő beruházásokhoz vontató, nyerges vontató, tehergépkocsi, gépkocsi, valamint gépjármű fogalomkörébe tartozó eszköz beszerzéséhez termőföld és ingatlan vásárlásához ingatlan bérleti díjához élő állat vásárlásához

8 Nem igényelhető támogatás az alábbi tevékenységekhez (NACE REV
Nem igényelhető támogatás az alábbi tevékenységekhez (NACE REV. 2) kapcsolódó fejlesztésre szálláshely-szolgáltatás bányászat, kőfejtési tevékenység gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem Nagykereskedelem Pénzügyi tevékenység és biztosítási tevékenység Oktatás, kivéve 85.5 szerinti egyéb oktatás erdőgazdálkodási tevékenység csak és kizárólag a mezőgazdasági termékek raktározása, tárolása mezőgazdasági gépkölcsönzés

9 Nem igényelhető támogatás az alábbi tevékenységekhez (NACE REV
Nem igényelhető támogatás az alábbi tevékenységekhez (NACE REV. 2) kapcsolódó fejlesztésre Halgazdálkodás Italgyártás szárazföldi, csővezetékes szállítás vízi szállítás légi szállítás Ingatlanügyletek minden növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatások

10 A támogatás forrása, mértéke
A támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap A támogatás mértéke hátrányos helyzetű területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 65%-a egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a, de nem lehet több mint a LEADER HACS illetékességi területén az igényelhető legmagasabb támogatási összeg ( Ft) kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre legfeljebb Ft támogatás igényelhető minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetésére legfeljebb Ft támogatás igényelhető Minimálisan igényelhető támogatás: Ft

11 A műveletet a támogatási határozat közlésétől számított két éven belül meg kell valósítani.
Az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül, de legkésőbb január 31-ig be kell nyújtani. Nem támogatható a már működő mikrovállalkozás fejlesztése, amely vállalkozás árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

12 A támogatási kérelem benyújtása
Benyújtási határidő: 2012. június 1. és június 30 A benyújtás postai úton történik a beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához Duna Összeköt Egyesület 7045 Györköny, Fő utca 60

13 A támogatási kérelem tartalma
ügyfélazonosító-adatok ÁFA- visszaigénylésre vonatkozó adatok az igényelt támogatásra vonatkozó adatok az elszámolható kiadásokra vonatkozó adatok a fejlesztés előtti állapotra vonatkozó adatok a tervezett fejlesztésre vonatkozó adatok az ügyfél nyilatkozata a vonatkozó feltételek megismeréséről és tudomásulvételéről az ügyfél aláírása

14 Mellékletek eredetiben (Nem hiánypótoltatható!)
pénzügyi terv, ha a kérelmezett támogatás összege az forintot nem haladja meg üzleti terv, ha a kérelmezett támogatás összege az forintot meghaladja az ügyfél által az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben igénybe vett csekély összegű támogatásról szóló nyilatkozat eszköz, illetve gépkatalógusban nem szereplő gép esetében a műszaki leírás kettő árajánlat, ha a referenciaár nem állapítható meg Közokirat (közjegyző által jegyzett) vagy teljes bizonyító eredetű magánokirat (2 tanú, név, cím, személyi igazolvány szám) ha a beruházással érintett ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van

15 Mellékletek eredetiben (Nem hiánypótoltatható!)
a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapmásolat a kiadásokat létesítményenként elkülönítetten tartalmazó, a Vhr. 30. § (1) bekezdésében meghatározott MVH által rendszeresített formanyomtatványok gépbeszerzés esetén a gépkatalógus kód, gép darabszám és az egy gépre vetített tervezett beszerzési ár adatokat tartalmazó MVH által rendszeresített formanyomtatvány Építési Normagyűjteménybe, gépkatalógusba be nem sorolható tétel esetén árajánlatos tétel bejelentő lap az MVH által rendszeresített formanyomtatványon

16 Mellékletek eredetiben (Nem hiánypótoltatható!)
építési engedélyköteles beruházás esetén az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedély vagy ennek hiányában, eredeti példányban a hatóság igazolás az építésügyi eljárás megindításáról az ügyfél nevére szóló – a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési tervdokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást nem építési engedélyköteles beruházás esetén az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság eredeti igazolás arról, hogy az építési tevékenység nem építési engedélyköteles

17 Mellékletek Árajánlat
Ha a referenciaár az adott tétel esetében nem állapítható meg a Gépkatalógus vagy ÉNGY alapján, akkor az ügyfél köteles legalább két árajánlatot csatolni az elszámolni kívánt kiadásokról A két árajánlatnak hasonló műszaki tartalommal kell rendelkeznie és az ügyfél köteles indokolni az adott árajánlat választását .(Nem kell a kisebb értékűt választani!) Az árajánlat nem származhat az ügyfél saját tulajdonában lévő vagy kapcsolt vállalkozásától, illetve olyan vállalkozástól, amelyben az ügyfél többségi tulajdoni hányaddal rendelkezik. Az ajánlattevőnek csak az adóhatósághoz bejelentett tevékenysége tekintetében adott árajánlata fogadható el.

18 Mellékletek Árajánlat tartalma
az ajánlatkérő nevét, címét és az ajánlattevő nevét, címét és adószámát a kiadási tétel műszaki adatait a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét a kiadási tétel pénznemét az ajánlattevő cégszerű aláírását az árajánlat kiállításának dátumát Elektronikus árajánlat (webáruház, elektronikus levél) esetén az ajánlattevő cégszerű aláírása nem kell, azonban ha az árajánlattevő az ajánlatát elektronikus levélben adta, az elektronikus levél csatolmányainak is meg kell felelniük a többi követelménynek. Az elektronikus árajánlat akkor fogadható el, ha tartalmazza a webáruház honlap címét, illetve elektronikus levél esetén az árajánlattevő elektronikus levél címét is.

19 Mellékletek Együttműködési megállapodás tartalma
az együttműködő partnerek nevét, székhelyének címét és adószámát az együttműködő partnerek hivatalos képviselőjének nevét az együttműködés tárgyát, amely kapcsolódik a fejleszteni kívánt vállalkozási tevékenységhez az együttműködés időtartamát, amely legalább a fenntartási időszak végéig szól az egyes együttműködő partnerek vállalt kötelezettségeit az együttműködő partnerek cégszerű aláírását tartalma alapján nem minősül beszállítói, vagy értékesítési szerződésnek, megállapodásnak

20 Egy támogatási időszakban egy kérelem nyújtható be
Csak akkor nyújtható be kérelem, ha az előző körrel (33/2011 VM rendelet) elszámolt, a beruházást befejezte Nem nyújthat be kérelmet, ha az előző körös (33/2011 VM rendelet) kérelméhez nincs jogerős határozata, vagy egy kifizetési kérelemével kapcsolatban bírósági eljárás folyik.

21 A támogatási kérelem elbírálása
A kérelmek elbírálását a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS (a 47/2011 (V. 11.) VM rendelet 1. mellékletben, a LEADER HACS területére megállapított pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, továbbá a Törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával) végzi. A támogatási kérelmek rangsorolása után a rendelkezésre álló keret alapján az MVH hozza meg a támogatási határozatot. A kifizetési kérelmeket az MVH-hoz kell benyújtani elektronikus úton

22 Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Duna Összeköt Egyesület
7045 Györköny, Fő utca 60. 75/


Letölteni ppt "47/2012. (V. 11.) VM rendelet a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések