Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 A vidékfejlesztés lehetősége: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007 – 2013 Pályázat benyújtás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 A vidékfejlesztés lehetősége: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007 – 2013 Pályázat benyújtás."— Előadás másolata:

1 „New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 A vidékfejlesztés lehetősége: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007 – 2013 Pályázat benyújtás az Észak-Borsodi LEADER Unió célterületeire 2011- ben AaAa Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület 3600, Ózd Brassói út 2. Farkas Éva, munkaszervezet vezető

2 LEADER 2011 pályázat A pályázatra vonatkozó rendeletek: 149/2011 (IX.20) számú MVH közlemény 76/2011 (VII.29) VM rendelet (LEADER rendelet) 2014. június 25.2

3 • A pályázat benyújtása: szeptember 30 – november 2-ig • A pályázat ügyintézésének ideje maximum 3 hónap • Kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, ügyfélkapun keresztül. • Az elektronikus benyújtásból fakadóan pályázatot csak azok az ügyfelek tudnak benyújtani, akik saját ügyfélkapuval és MVH regisztrációs számmal rendelkeznek. A pályázat benyújtása 3

4 A pályázáshoz szükséges előkészületek Pályázó: Önkormányzatok, nonprofit szervezetek  MVH regisztrációs szám Meghatalmazott (természetes személy) 1.MVH regisztrációs szám 2.Ügyfélkapu 3.Meghatalmazás kitöltése elektronikus felületen 4.MVH-s jelszó igénylő elektronikus ügyintézéshez a meghatalmazó részére, mely az aláírását helyettesíti 2014. június 25.4

5 A meghatalmazottnak rendelkeznie kell Ügyfélkapus regisztráció – Helyi okmányirodán személyesen MVH regisztrációs szám  MVH – G0001-11-1 formanyomtatvány benyújtása személyesen vagy postai úton Meghatalmazás benyújtása a szervezet nevében bélyegzővel ellátva  MVH Kérelem/adatszolgáltatás elektronikus úton történő intézéséhez szükséges jelszó iránti kérelem – G946 jelszó igénylő adatlap benyújtása  MVH 2014. június 25.5

6 Meghatalmazás 1. • Az ügyfél egyedi jelszavával a meghatalmazott beléphet az ügyfélre vonatkozó elektronikus kérelemkitöltő felületre. • Az elektronikus kérelemkitöltő felületen először (a pályázat kitöltését megelőzően) az állandó meghatalmazásra és annak bejelentésére vonatkozó nyomtatványt kell kitölteni és ügyfélkapun keresztül benyújtani, majd ezt követően három példányban kinyomtatni, és azt az ügyfélnek, a meghatalmazottnak valamint két tanúnak aláírni. A meghatalmazás egy példányát a meghatalmazott, másik példányát az ügyfél köteles megőrizni, a harmadik példányt legkésőbb a meghatalmazásban szereplő eljárási cselekmény elvégzését megelőzően 8 nappal kell eljuttatni az ügyfél lakóhelye/székhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltségére. 2014. június 25.6

7 Az MVH-ba elektronikusan beküldött „Meghatalmazás” alapján az MVH nyilvántartásba veszi a meghatalmazott adatait, a meghatalmazás idejét, a meghatalmazás jogcímét. Fontos, hogy a meghatalmazás az MVH-ba papír alapon beérkezzen, mivel a Hivatal ezzel ellenőrzi az aláírások hitelességét. Amíg a nyilvántartásba vétel nem történt meg, a meghatalmazott nem tud belépni az egységes kérelem-kitöltő felületére. 2014. június 25.7 Meghatalmazás 2.

8 Jelszó A kérelem elektronikus úton történő benyújtása szempontjából a jelszó az ügyfél aláírását helyettesíti! MVH honlapján G946 formanyomtatvány 2014. június 25.8

9 9 • települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, illetve önálló jogi személyiséggel rendelkező, önkormányzati társulás ügyfél esetén az érintett önkormányzat képviselő- testületének vagy társulási tanácsának a támogatási kérelemben szereplő cél megvalósításáról szóló határozatának kivonatát; • nonprofit szervezet ügyfél esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot; • a LEADER HACS HBB-je által kiállított, a pályázat HVS-hez való illeszkedését tanúsító nyilatkozatot; • az előzetesen benyújtott projekt adatlapot; • árajánlatokat; • együttműködési nyilatkozatokat. A pályázathoz mellékelni kell

10 Árajánlat Ha a referenciaár az adott tétel esetében nem állapítható meg a (4) bekezdés szerinti Gépkatalógus vagy ÉNGY alapján, akkor az ügyfél köteles legalább két árajánlatot csatolni az elszámolni kívánt kiadásokról. A két árajánlatnak azonos műszaki tartalommal kell rendelkeznie, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy melyiket választja. Az árajánlat nem származhat az ügyfél saját tulajdonában lévő vagy kapcsolt vállalkozásától, illetve olyan vállalkozástól, amelyben az ügyfél többségi tulajdoni hányaddal rendelkezik. Rendezvények szervezés esetén elegendő egy árajánlat beszerzése az előadóktól, fellépőktől. Az árajánlat nem lehet 60 napnál régebbi! 2014. június 25.10

11 Árajánlat tartalma Az ügyfél a támogatásra csak olyan árajánlat alapján jogosult, melyben az árajánlattevő hiánytalanul feltünteti: a ) az ajánlatkérő és ajánlattevő nevét, címét, és adószámát vagy adóazonosító jelét, b) a kiadási tétel részletes műszaki adatait, c) a kiadási tételben szereplő elemek mennyiségét és mértékegységét, valamint nettó összegeiket, d) a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét, e) a kiadási tétel pénznemét, f) az ajánlat kiállításának dátumát, g) az ajánlattevő vagy képviselőjének aláírását. 2014. június 25.11

12 Elektronikus árajánlat Webáruház, elektronikus levél esetén az ajánlattevő vagy képviselőjének aláírását követelményt nem kell alkalmazni, azonban ha az árajánlattevő az ajánlatát elektronikus levélben adta, az elektronikus levél csatolmányainak is meg kell felelniük az árajánlat tartalma követelményeinek. Az elektronikus árajánlat akkor fogadható el, ha tartalmazza a webáruház honlap címét, illetve elektronikus levél esetén az árajánlattevő elektronikus levél címét is. Elektronikus árajánlat esetén az árajánlattevő nem lehet természetes személy. 2014. június 25.12

13 Kisértékű fejlesztések esetén a kemence építésére vonatkozó fontos tudnivalók • A Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelően: az MVH által rendszeresített formanyomtatványok használata kötelező – ÉNGY alapján munkanemenkénti összesítő – Építési tételek részletes felsorolása – Ha az ÉNGY-ben nem szerepel a tétel, akkor két azonos műszaki tartalmú árajánlatot kell csatolni és a formanyomtatványokon szerepeltetni • A tervezett fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató térképrészlet • Beszerzés esetén: Két olyan árajánlat szükséges, mely műszaki tartalomban megegyezik és tartalmazza a telepítési, szállítási költségeket is látványtervvel, vagy fotóval együtt, illetve rövid műszaki leírást, melyet a kemenceépítőnek, ill. forgalmazónak kell megadni. • Építés esetén: az ügyfél nevére szóló építési tervdokumentáció: helyszínrajzokat, metszeteket, alaprajzot, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, a tervdokumentációt a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével kell ellátni. 2014. június 25.13

14 Kisértékű fejlesztések 2014. június 25.14

15 Kisértékű fejlesztések elszámolható kiadásai 1. A helyi identitástudat és a közösségi élet erősítését szolgáló és a kulturális és természeti értékek ápolásával megvalósuló kisértékű fejlesztés esetén 1.Kültéri kemence építésére vagy beszerzésére 2.Hagyományos viselet beszerzésére 3. Hagyományos mesterségek eszközei és hagyományos játékok, illetve azok elkészítéséhez szükséges eszközök beszerzésére 4.Újonnan előállított korhű csillár beszerzésére 152014. június 25.  a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás;  hagyományos viselet beszerzése  a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése  hagyományos gyerekjátékok  újonnan előállított korhű csillár beszerzése

16 Kisértékű fejlesztések elszámolható kiadásai 2. Ifjúsági közösségek megerősítését szolgáló kisértékű kulturális és sporteszközök beszerzése esetén 2014. június 25.16  zongora beszerzése  a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése

17 Kisértékű fejlesztések elszámolható kiadásai 3. Kisértékű rendezvények szervezése a kulturális örökség, a helyi identitástudat és közösségi élet erősítése jegyében 2014. június 25.17  rendezvény költségei: étel -, italfogyasztás;  rendezvény költségei: anyagköltség, alapanyag költség.  eszközbeszerzés: a rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz  marketing tevékenység: kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei;  rendezvény költségei: fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak;

18 Fontos!!! Kisértékű fejlesztéseknél • hiánypótlásra nincs lehetőség, viszont a már benyújtott pályázat módosítható a benyújtási időszakon belül; • a pályázathoz nem kell pénzügyi és üzleti tervet csatolni! 2014. június 25.18

19 Komplex fejlesztések 2014. június 25.19

20 Helyi és erdei termékek mintafarmja és módszertani rendszerközpontja - oktatás, feldolgozás, kutatás, hálózatépítés 2014. június 25.20 Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek Együttműködés: • minden mikrotérségből legalább egy együttműködő partnerrel; • OKJ-s képzést biztosító szakmai szervezettel, melynek keretén belül 20 fő képzését biztosítja a támogatási határozat kézhezvételétől számított két éven belül; • Együttműködés a gödöllői Szent István Egyetemmel és a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karával. Egyéb feltételek: • A rendszerközpont vezetéséhez felsőfokú végzettség szükséges. • A pályázó olyan, a fenti cél elérése érdekében alakuló, induló non-profit szervezet lehet, melynek alapítói - magán (civil, vállalkozó, természetes személy) és közszféra szereplői - révén lefedésre kerül legalább két Észak-Borsodi LEADER mikrotérség (legalább mikrotérségenként három település). A képzés költsége nem haladhatja meg a nettó 25 000 Ft/fő/napot. Csatolandó mellékletek • együttműködési megállapodás, együttműködési szándéknyilatkozat egyetemekkel, képzési tematika, szakmai önéletrajz, alapító okirat, felsőfokú végzettséget igazoló okirat.

21 Helyi kulturális értékek megőrzését és hasznosítását szolgáló fejlesztés 2014. június 25.21 Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek • A pályázó szervezet együttműködik a Művésztanyával, turisztikai szolgáltatókkal és helyi vállalkozásokkal, továbbá a Szeleczky Zita Kultúrházzal, Sturman Galériával, Barkó Házzal. • A turisztikai szolgáltatók és a helyi vállalkozók számára szakmai rendezvényt valósít meg. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek • A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben foglalt mellékletek. A HACS által előírt együttműködési megállapodás formanyomtatványa elérhető a http://www.eblu-leader.info/ honlapon. • Együttműködési megállapodás : Művésztanyával, turisztikai szolgáltatókkal és helyi vállalkozásokkal, továbbá a Szeleczky Zita Kultúrházzal, Sturman Galériával, Barkó Házzal.

22 Közösségi célú fejlesztés 2014. június 25.22

23 Tájkarbantartó mikro-térségi központok támogatása 2014. június 25.23 Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek Tárgyi feltétel: • Kizárólag olyan pályázat támogatható, amely vállalja legalább egy másik mikroközponttal és a térségi tájkarbantartó rendszerközponttal való együttműködést. • Együttműködés oktatási intézményekkel és ifjúsági szervezetekkel a környezettudatos nevelés céljából. Legalább mikrotérség települései felének részt kell venni az együttműködésben. Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek • A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben foglalt mellékletek. • Mikrotérségen belüli önkormányzati együttműködési megállapodás. Mikroközpontok és a rendszerközpont közötti együttműködési megállapodás. Együttműködési megállapodás oktatási intézményekkel és ifjúsági szervezetekkel a környezettudatos nevelés céljából. A HACS által előírt együttműködési megállapodás formanyomtatványa elérhető a http://www.eblu-leader.info/ honlapon.

24 Térségi közösségi igényeket kielégítő digitális nyomdai eszközbeszerzés 2014. június 25.24 Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek A pályázó együttműködés keretében vállalja, hogy non-profit alapon készíti a térségi, települési marketing termékeket a megvalósítást követően. A marketing tevékenység önállóan nem támogatható. Jogosultság ot igazoló csatolandó mellékletek • A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben foglalt mellékletek. A HACS által előírt együttműködési megállapodás formanyomtatványa elérhető a http://www.eblu-leader.info/ honlapon.

25 Vállalkozás alapú fejlesztés 2014. június 25.25

26 Helyi termékek termelésének, előállításának, feldolgozásának támogatása 2014. június 25.26 Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek Együttműködési megállapodás melynek célja legalább egy térségi rendezvényen való részvétel a leendő helyi termékkel, valamint együttműködési megállapodás valamely módszertani központtal. Jogosultság ot igazoló csatolandó mellékletek • A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben foglalt mellékletek. A HACS által előírt együttműködési megállapodás formanyomtatványa elérhető a http://www.eblu-leader.info/ honlapon.

27 Vállalkozások támogatása megújuló energia területén 2014. június 25.27 Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek Együttműködés az Ifjúsági Innovációs Központtal és a tájkarbantartó rendszerközponttal. Együttműködés oktatási intézményekkel vagy ifjúsági szervezetekkel a környezettudatos nevelés céljából. Együttműködés a megvalósulás helye szerinti mikrotérség önkormányzataival. Induló vállalkozás is pályázhat. Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek • A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben foglalt mellékletek. A HACS által előírt együttműködés megállapodás formanyomtatványa elérhető a http://www.eblu-leader.info/ honlapon.

28 Rendezvény 2014. június 25.28

29 Négy Évszak kulturális fesztivál 2014. június 25.29 Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek Alanyi feltétel: • Kizárólag a mikrotérség településeinek legalább 2/3-át magába foglaló együttműködés keretében megvalósuló rendezvénysorozat támogatható. Tárgyi feltétel: • Egy mikrotérség egy évben csak egy évszakra vonatkozó rendezvénysorozatot valósíthat meg. Jogosultság ot igazoló csatolandó mellékletek • A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben foglalt mellékletek. A HACS által előírt együttműködési megállapodás és programterv formanyomtatványai elérhetőek az http://www.eblu-leader.info/ honlapon.

30 LEADER Pályázat 2011 A pályázat dokumentumai LEADER rendelethttp://umvp.eu/files/u1/LEADER_rendelet_Magyar_Kozlony_ 90__szam.pdf LEADER Pályázati felhívás http://umvp.eu/files/u1/lf1m.doc Célterületekhttp://www.eblu-leader.info/attachments/140_Észak- Borsodi%20LEADER%20Unió%20Helyi%20Közösség%20Egyes ület.zip Formanyomtatványok LEADER kritériumok LEADER Közlemény 2014. június 25.30

31 2014. június 25.31 Észak-Borsodi LEADER Unió honlapja http://www.eblu-leader.info E-mail cím eszakborsod@gmail.com Telefonszám06/48-473-172 AaAa ÉBLU munkaszervezet Iroda: 3600 Ózd, Brassói út 2. Tájékoztatás és információ


Letölteni ppt "„New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 A vidékfejlesztés lehetősége: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007 – 2013 Pályázat benyújtás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések