Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hajdu István Munkaszervezet vezető Bükk-Térségi LEADER Egyesület Bőcs, 2012. október 25.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hajdu István Munkaszervezet vezető Bükk-Térségi LEADER Egyesület Bőcs, 2012. október 25."— Előadás másolata:

1 Hajdu István Munkaszervezet vezető Bükk-Térségi LEADER Egyesület Bőcs, 2012. október 25.

2  Jogcímrendelet: 102/2012. (X. 01.) VM rendelet.  Formanyomtatványok: 156/2012. (X. 05.) MVH közlemény.  Végrehajtási rendelet (Vhr.): 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (Vhr.).  További előírások az eljárási kérdésekről: 2007. évi XVII. törvény.

3  A pályázat a LEADER HACS-hoz nyújtható be.  A jogcímben rendelkezésre álló forrás összesen: 134 millió Ft.  Igényelhető támogatás: 1 – 10 millió Ft.  Támogatási intenzitás: 100 % (költségvetési szervek nettó 100 %!)  Pályázhatnak:  Önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, önkormányzati társulások.  Nonprofit szervezetek.  Egyházak.

4  A Bükk-Térségi LEADER Egyesület területéről kizárólag az 1. és 2. célterületre nyújtható be pályázat.  Egy ügyfél egy támogatási kérelmet nyújthat be, de együttesen mindkét támogatott célterület szerepelhet egy pályázatban.  A 3-4-5. célterületre benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

5 Támogatás vehető igénybe az 1. célterületen:  Helyi vagy országos védelem alatt nem álló,  a település megjelenésében szereppel bíró alábbi épületek, épületrészek külső, belső felújítására (épület rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén), korszerűsítésére, új épületrész kialakítására:

6  Települési szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvő épületek.  Település központját alkotó vagy közvetlenül övező épületek.  Helyi turisztikai látványossághoz vagy a település megjelenésében szereppel bíró épülethez közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő épületek.  Ezen épületekhez kapcsolódóan (önállóan is):  Zöldfelület rendezése, parkoló kialakítása, létrehozása, fejlesztése.  Kerítés kialakítása, felújítása.

7 Nem támogatható az 1. célterületen:  Önálló települési alapinfrastruktúra-fejlesztés.  A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott, kötelezően ellátandó feladatok – kivéve a köztemető fenntartása – ellátását szolgáló épületrészek.  Kastély, vár, várrom fejlesztése.  Önkormányzati bérlakás fejlesztése.  Kizárólag gazdasági funkciót ellátó épületek, épületrészek belső részének felújítása.  Támogatott IKSZT épület, vagy az azzal egy helyrajzi számon megvalósuló fejlesztés.

8  Külső, belső felújításhoz, bővítéshez kapcsolódó munkák, illetve akadálymentesítő rámpa építése (kivéve mobilrámpa).  Külső, belső nyílászárók cseréje, beépítése.  Épület, építmény szigetelése (önállóan nem!).  Társadalomtudományi humán kutatás, fejlesztés (az összes elszámolható kiadás 6%-a - legfeljebb 6 mFt- ig).  Növények beszerzése, telepítése, parkosítás, öntözőrendszer kiépítése.

9  Parkoló, térburkolat kialakítása.  Tereprendezéshez és kisléptékű infrastruktúra- fejlesztéshez kapcsolódó építési munkák.  Használati térelemek beszerzése, felújítása, fejlesztése.  Látvány térelemek beszerzése, felújítása, fejlesztése.  Megújuló energiaforrások felhasználását segítő eszközök beszerzése, telepítése.  Vhr. mellékletében meghatározott egyéb kiadások.

10 Támogatás vehető igénybe a 2. célterületen:  A település környezetét és megjelenését javító fejlesztésekre:  Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés (4. melléklet).  Az utak mentén elhelyezkedő járdák kivételével a védelem alatt nem álló közparkok, pihenőhelyek, sétányok kialakítása, fejlesztése.  Az 1. célterületben meghatározott útvonalak mentén zöldfelületek, látvány- és használati térelemek kialakítása, meglévők fejlesztése.  Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, fejlesztése.

11 Nem támogatható a 2. célterületen:  Kastély, vár kertjének, parkjának fejlesztése.  Gyűjteményes növénykert és történeti kert fejlesztése.  Hordalék takarítása (pl. mederkotrás).  Csatorna tisztítása.  Önálló települési alapinfrastruktúra-fejlesztés.  Támogatott IKSZT épület, vagy az azzal egy helyrajzi számon megvalósuló fejlesztés.

12  Használati térelemek beszerzése, felújítása, fejlesztése.  Látvány térelemek beszerzése, felújítása, fejlesztése.  Információs és üdvözlő táblák beszerzése, kivéve KRESZ táblák.  Társadalomtudományi humán kutatás, fejlesztés (az összes elszámolható kiadás 6%-a - legfeljebb 6 mFt- ig).  Növények beszerzése, telepítése, parkosítás, öntözőrendszer kiépítése.

13  Tereprendezéshez és kisléptékű infrastruktúra- fejlesztéshez kapcsolódó építési munkák.  Építmények felújítása, kialakítása, illetve akadálymentesítő rámpa építése.  Megújuló energiaforrások felhasználását segítő eszközök beszerzése, telepítése.  Szelektív hulladékgyűjtést biztosító eszközök beszerzése, telepítése.  Vhr. mellékletében meghatározott egyéb kiadások.

14  Amennyiben az ügyfél a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján (korábban kiírt falumegújítás és –fejlesztés) vett igénybe támogatást, úgy az igénybe vett támogatások együttes összege ügyfelenként, egymást követő 3 pénzügyi évben nem haladhatja meg az 50 millió Ft- ot.  Azon ügyfél nyújthat be támogatási kérelmet, aki a 135/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján beadott utolsó kifizetési kérelmével már elszámolt és pályázatával vagy kifizetés kérelmével kapcsolatban nincs folyamatban bírósági eljárás.

15  Nem nyújthat be pályázatot, aki ÉMOP keretében pályázott az adott tevékenységre és támogatói döntéssel rendelkezik vagy a pályázata elbírálás alatt áll.  A fejlesztéssel érintett ingatlannak vagy olyan szervezet tulajdonában kell lennie, amely pályázhat, vagy az állam, a megyei önkormányzat vagy természetes személy tulajdonában.  Természetes személy tulajdonában álló ingatlan belső felújítása csak akkor támogatható, ha a tulajdonos életvitelszerűen nem lakik ott.

16  Az 1. célterületen:  Ha természetes személy a felújítandó ingatlan tulajdonosa, akkor támogatási arány az ingatlant érintő fejlesztésre vonatkozóan: 70 %.  Belső felújítás esetén kötelező az építmény rendszeres látogathatóságát biztosítani, legalább heti két napon.  Épület, építmény felújítása, bővítése, átalakítása során legfeljebb bruttó 15%-os alapterület növekedés támogatható.

17  Az ügyfél a határozat közlésétől 6 hónapon belül köteles az első kifizetési kérelmét benyújtani és az egyéb költségek nélkül számított támogatási összeg legalább 10 %-ával elszámolni.  A fejlesztést a támogatási határozat közlésétől 2 éven belül, legkésőbb 2014. december 31-ig meg kell valósítani.  Az utolsó kifizetési kérelmet a megvalósulást követő 6 hónapon belül, legkésőbb 2015. január 31-ig kell benyújtani.

18  Főlap és betétlapok.  Árajánlatos tétel bejelentő lap.  Pénzügyi terv.  Működtetési és fenntarthatósági terv (5 mFt felett).  Egyéb nyilatkozatok (MVH közleményben).  Jogi státusz igazolása:  Nonprofit szervezet esetén: 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat.  Önkormányzat vagy önkormányzati társulás esetén: képviselő testületi határozat (fejlesztés neve, hrsz.).  Egyház esetén: adatait igazoló hatósági bizonyítvány vagy jogi személyiségét igazoló egyházi igazolás.

19  30 napnál nem régebbi térképmásolat, amely tartalmazza:  a megvalósulás helyének feltüntetését,  a helyi vagy országos védelem alatt álló építmények megjelölését (pontozáshoz),  oktatási, kulturális, szociális létesítményeket megnevezéssel (pontozáshoz).  Közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt megállapodás az ingatlan tulajdonosával, ha az nem az ügyfél tulajdonában van.

20  Eszköz, ill. gépkatalógusban nem szereplő gép beszerzése esetén műszaki leírás.  Két független ajánlattevőtől származó, hasonló (egyező) műszaki tartalommal rendelkező árajánlat, amennyiben a referenciaár nem állapítható meg (ÉNGy, gépkatalógus).  Építési tervdokumentáció - tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével.

21  Az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedély vagy közokirat formában kiállított igazolás az eljárás megindításáról, vagy  hatósági igazolás arról, hogy az építési tevékenység nem engedélyköteles. Ha a kötelezően csatolandó mellékleteket nem nyújtják be vagy hiányosan nyújtják be, a pályázat hiánypótlás nélkül elutasításra kerül.

22  Névjegyzékben szereplő építész igazolása, amennyiben a felújítandó épület, építmény népi építészeti értékkel bír, a felújítás annak megőrzésére vagy létrehozására irányul.  Névjegyzékben szereplő tervező számításokat tartalmazó műszaki leírással alátámasztott nyilatkozata arról, hogy hány százalékos a zöldterület növekmény a fejlesztés eredményeként – amennyiben van növekmény.  Ha zöldterület fejlesztés során őshonos növények telepítése valósul meg – az ügyfél nyilatkozata erről.

23  Ha díjakkal rendelkezik a település, az ezeket igazoló oklevelek, dokumentumok.  Amennyiben a projekt helyszínén hajt végre legalább 2 közösségformáló, kulturális vagy társadalmi befogadást erősítő programot roma fiatalok számára, akkor együttműködési megállapodás (formanyomtatvány) olyan nonprofit szervezettel, melynek célja a roma fiatalok bevonása a közösségi életbe, vagy a roma önkormányzattal.  Amennyiben a fejlesztésre helyi vállalkozók bevonásával kerül sor: vállalkozói vagy megbízási előszerződés, amelyen feltüntetésre kerül a vállalkozás székhelye, telephelye, fióktelepe.

24 Amennyiben az ügyfél nem teljesíti:  a vállalt foglalkoztatotti létszámot,  a vállalt nyilvántartási kötelezettséget,  olyan kötelezettséget, aminek nem teljesítése pontszámvesztést eredményezne levonás a támogatásból.

25


Letölteni ppt "Hajdu István Munkaszervezet vezető Bükk-Térségi LEADER Egyesület Bőcs, 2012. október 25."

Hasonló előadás


Google Hirdetések