Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kifizetési kérelem EMVA III. tengely 1. KÉRELMEK • Támogatási kérelem > támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására szolgál • Kifizetési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kifizetési kérelem EMVA III. tengely 1. KÉRELMEK • Támogatási kérelem > támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására szolgál • Kifizetési."— Előadás másolata:

1 Kifizetési kérelem EMVA III. tengely 1

2 KÉRELMEK • Támogatási kérelem > támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására szolgál • Kifizetési kérelem > támogatási kérelemben elfogadottak igénylése (elszámolás) ‏ /utólagos finanszírozás/ Vállalt projekt teljesítését követ ő en az ügyfél által történt kifizetések utólagos elszámolása 2

3 Kifizetési kérelmek Jogszabályi háttér: • 2007 évi XVII tv. 23/2007 FVM rendelet, jogcímekre vonatkozó FVM rendeletek, MVH közlemények ezeket foglalják össze, érthet ő formában. • egyéb jogszabályok: ÁFA tv, számviteli tv, GT, PTK, 3

4 Kett ő s finanszírozás elkerülése Már ellenőrzésre került a támogatási kérelmek feldolgozása során is. 1975/2006/EK rendelet alapján  Program szinten  Műveleti szinten  Bizonylati szinten MÁK által működtetett Országos Támogatási Monitoring Rendszer adatai alapján Köztartozás Nem kizáró > Adótartozás levonás 4

5 Kérelmek benyújtása • postai úton, MVH által rendszeresített formanyomtatványon Feltétele: • az adott jogcím vonatkozásában rendelkezik az MVH által kibocsátott joger ő s jóváhagyó/részben jóváhagyó támogatási döntéssel, és • eleget tesz a 23/2007 FVM rendeletben, valamint a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban el ő írt feltételeknek. • Nem áll felszámolás, végelszámolási adósságrendezési eljárás alatt term. személy gazdálkodásával összefügg ő végrehajtási eljárás alatt. • célok megvalósítását szolgáló támogatások igénybevételére irányul • ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem. ( megvalósítási id ő : építéssel járó 3 év+ 1 év, gépbeszerzés 2 év+ fél év) • az utolsó kifizetési kérelmet legkés ő bb m ű velet megvalósulását követ ő egy éven belül megnyíló kifizetési kérelem benyújtási id ő szakban be kell nyújtani. 5

6 Alapjogosultság Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet, ha azt  nem formanyomtatványon vagy,  nem postai úton,  nem a megadott határid ő ben nyújtották be, vagy  a f ő lap az arra jogosult által nincs, vagy nem megfelel ő módon van aláírva.  Pénzügyi következményekkel járó intézkedésben résztvev ő ügyfél legkés ő bb a kérelem benyújtásával egyidej ű leg sem jelenti be bankszámlaszámát  A kérelem nem tartalmaz olyan adatot, illetve dokumentumot, amely a kérelem benyújtására nyitva álló határid ő n túl nem pótolható. 6

7 Benyújtandó mellékletek Kifizetési kérelemhez:  az els ő, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a joger ő s építési engedély hiteles másolatát vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles;  Jogcím rendelet speciálisan el ő írt dokumentumai: pl: mikro- EV igazolvány  engedélyköteles tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a joger ő s- hatáskörrel rendelkez ő építési hatóság- használatbavételi-engedélyének hiteles másolatát a létesítmény használatához.  Jogcím rendelet el ő írásai alapján szükséges dokumentumok 7

8 Építéssel járó tevékenységek • Építési beruházás esetén építési m ű szaki ellen ő r alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelez ő, ha a beruházás nem építési engedélyköteles. 8

9 Módosítási lehet ő ségek • Építési beruházás esetén a támogatási kérelem eredeti m ű szaki tartalma a hatóság kötelez ő el ő írásainak teljesítése érdekében a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló id ő szak els ő napját megel ő z ő 30. napig módosítható, támogatás összege nem növelhet ő, kérelemhez mellékelni kell a hatóság kötelez ő el ő írását igazoló dokumentumot. • Amennyiben az építési beruházásra vonatkozó támogatási döntés több kiadási tételt állapít meg, a kifizetési kérelem azonos kiadási tételhez tartozó elszámolható kiadási tételhez tartozó elszámolható kiadás összege legfeljebb tíz százalékos mértékben meghaladhatja, azonban a kifizetési kérelemnek minden megállapított kiadási tételre ki kell terjednie. 9

10 Gépberuházásra vonatkozó módosítási lehetőség • Kifizetési kérelem benyújtásával • Egyenérték ű gép, technológiai berendezés • (szerepel a nyitva álló id ő szak els ő napján hatályos gépkatalógusban) • Támogatási határozatban szerepl ő géppel azonos gépváltozathoz tartozik • Korszer ű ségi mutatója azonos vagy magasabb, mint a támogatási határozatban szerepl ő gép korszer ű ségi mutatója • Intézkedéseink speciálisak, szállító nyilatkozata ezekr ő l 10

11 Megvalósítás helyének módosítása Vhr. 25/A § alapján: • Bírósági vagy közigazgatási határozattal igazoltan az ügyfélnek fel nem róható okból a beruházás a kérelem benyújtásának a helyén nem megvalósítható, nem folytatható • Megfelel az új helyszín a támogatási kérelemben eredetileg megjelölt helyszínre vonatkozó feltételeknek, azaz – Az üzemeltetés idejére rendelkezik az ügyfél, a támogatással megvalósítandó létesítmény üzemeltetésének lehet ő ségét biztosító kizárólagos joggal – Támogatással érintett ingatlan a támogatási kérelem benyújtásakor per-és igénymentes • Támogatási összeg nem változhat • Az így adható pontszám nem változhat 11

12 Szakért ő i díjak • A beruházáshoz kapcsolódóan az egyéb kiadások után is vehet ő igénybe támogatás: – Megel ő z ő szakért ő i díjak: az engedélyezési eljárás díja, szakért ő i, tervezési díj, mely kérelem benyújtását megel ő z ő 12 hónapban felmerült, a Vhr. 3. melléklete szerinti mértékig, – a megvalósítás során igénybe vett szakért ő k díja is bele tartozik, pl: m ű szaki ellen ő r, közbeszerzési eljárás során igénybevett szakért ő k díjazása • Ezek mértéke : maximum az ezen tételek nélkül számított bekerülési költség 12%-át nem haladhatja meg. 12

13 Kérelmek feldolgozása • Kifizetési kérelem feldolgozása: támogatási döntésben foglaltak, valamint a kifizetési kérelemben feltüntetett illetve ténylegesen megvalósított tételek dokumentális, valamint fizikális összehasonlítása, figyelemmel a jogszabályokban el ő írtakra • Teljes kör ű adminisztratív ellen ő rzés • Egyszeri hiánypótlási lehet ő ség (azonos tárgyra vonatkozóan) • Helyszíni ellen ő rzés/szemle 13

14 Projekt megkezdhető: • A jogcím rendeletek, illetve a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet (Vhr.) alapján megvalósuló fejlesztések a Vhr. 25§ (1) alapján a támogatási kérelem befogadását megel ő z ő en nem kezdhet ő meg. • Kezdés id ő pontok: építési beruházás, nem beruházás jelleg ű m ű velet, tervezési, el ő készítési költség nem számít kezdésnek- 18§ (1) alapján (szerz ő dés kötés, megrendelés, építési naplóba történ ő els ő bejegyzés….) 14

15 Kifizetés alapja Elszámolható: • Max. a támogatási döntéssel jóváhagyott összeg, a támogatási cél, m ű velet végrehajtása érdekében az ügyfélnél felmerült kiadások, melyet teljesített gazdasági eseményr ő l az ügyfél nevére kiállított, pénzügyileg rendezett kiadásigazoló bizonylat igazol. • Projekt megkezdése ( befogadó végzés) utáni gazdasági eseményr ő l kiállított bizonylat kivéve a támogatási kérelem összeállítása érdekében felmerült kiadásokra, melyek esetében a támogatási kérelem benyújtása el ő tti 12 hónapon belül kiállított bizonylat kerülhet elszámolásra. (31§ (5)) • Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el. • El ő legszámla önmagában nem szerepelhet, csak a kapcsolódó végszámlával együtt. 15

16 Számviteli bizonylat • Meg kell felelni a számvitelr ő l szóló 2000. évi C. törvény illetve amennyiben ezen belül a számla az elszámolás alapja, abban az esetben az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény által el ő írt formai és tartalmi el ő írásainak. • az elszámolás alapja els ő sorban számla 16

17 Számviteli bizonylat Számláról: • igazoltan kiegyenlített, fontos a kifizetés igazolható voltának ellen ő rzése (banki kivonat, banki igazolás, szállítói igazolás, készpénz, 5 M felett kp. APEH bejelent ő ) csak készpénz és banki átutalás (kompenzáció nem lehet) • jóváhagyott projekt • kedvezményezett nevére, címére kiállított (székhely, telephely) • fizikai teljesítés igazoltan megtörtént (el ő legszámla önmagában nem, csak a kapcsolódó vég/részszámlával együtt) • más programhoz nem került benyújtásra, eredeti bizonylat • kötelez ő rájegyzések: bizonylaton fel kell tüntetni a tétel SZJ vagy VTSZ számát, az ügyfél-regisztrációs számot, „támogatás elszámolására benyújtása került”, támogatási határozat vonalkódját, kiadási tételazonosítót. 17

18 Számla • Számla a befogadó felel ő ssége is (Apeh honlap, cégtár) • Egyszer ű sített ill. számla • El ő leg, részszámla • Számlajavítások • APEH által jóváhagyott nyomdai sorszám • Teljesítés id ő pontja (ha nem azonos a kiállítással) • Fordított adózás • Nettó-bruttó • Fizetési határid ő (nem kötelez ő, szerz ő dés része) 18

19 Egyéb dokumentumok Kapcsolódó, igazoló dokumentumok összhangja: • írásos szerz ő dés • részletez ő kimutatás • teljesítés igazolás (m ű szaki átadás átvétel, teljesítési jegyz ő könyv, szállítólevél, stb..) • használatba vétel, üzembe helyezési jegyz ő könyv, T.e. • min ő ségi, megfelel ő ségi igazolások • könyvelés kett ő s könyvvitel • szakhatósági engedélyek • építési napló 19

20 Támogatás kifizetése- könyvelés • A kifizetés az ügyfél-regisztrációs rendszerben nyilvántartott bankszámlájára történ ő átutalással, forintban teljesíti a kifizetésr ő l szóló döntés meghozatalától számított 30 napon belül. • Döntéssel összefügg ő gazdasági eseményekr ő l elkülönített nyilvántartást köteles vezetni • Kett ő s könyvvitelt vezet ő -lekötött tartalékként, a többieknek egyéb bevételként kell elszámolnia 20

21 Fontos tudni • A támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegét, legalább 50 %-ban teljesíteni kell. • Közbüls ő elszámolások során nem fizethet ő ki több támogatás, mint a határozatban jóváhagyott támogatási összeg 80%-a. • Forinttól eltér ő pénznemben kiállított számla esetén az átváltás a számlán feltüntetett teljesítési id ő pontját megel ő z ő hónap utolsó napján érvényes MNB középárfolyamán történik • A kifizetési kérelmet annak hiánytalan beérkezést ő l számított 60/45 napon belül bírálja el az MVH és a döntésr ő l határozatban értesíti az ügyfelet, majd az ezt követ ő 30 napon belül történik meg a kifizetés. (MVH tv. 55§ (2), illetve Vhr. 9§ (6.) 21

22 Támogatási kérelemnek helyt adó/részben helyt adó határozat ismertetése 22

23 Elfogadott tételek/kiadási tételek 23

24 Elfogadott és elutasított tételek 24

25 Kötelezettségek • Üzemeltetési kötelezettség: – Utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart – Üzemeltetési kötelezettség végéig fent kell tartani a pénzügyi tervben vállalt mutatók értékét, egyébként a jogcím rendeletben foglalt jogkövetkezmények érvényesítésére kerül sor. – A beruházás tárgya nem adható bérbe, - kivéve a falufejlesztés 1-es és 3-as célterület, és vidéki örökség 1-es célterület 25

26 Kifizetési kérelem összeállítása • Építés: ÉNGY alapján, a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló id ő szak els ő napján érvényes katalógust kell figyelembe venni • Ha nincs bent a tétel az ÉNGY-ben két árajánlat csatolása (ha az azonos a támogatási kérelemben lév ő vel, akkor nyilatkozat err ő l). • Ugyanez vonatkozik az eszközökre. • Árajánlat érvényességére figyelni kell 26


Letölteni ppt "Kifizetési kérelem EMVA III. tengely 1. KÉRELMEK • Támogatási kérelem > támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására szolgál • Kifizetési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések