Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevezető gondolatként:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevezető gondolatként:"— Előadás másolata:

1 Bevezető gondolatként:
„A törvényt megszegik, de törvény nélkül nincs élet!” (Thomas Mann)

2 Egy iskola szabályrendszere
A kidolgozott szabályok elengedhetetlenek! Melyek ezek: Házirend, SzMSz Miért fontosak ezek? Értékközvetítő szerepük van. Szabályok nélkül nem, vagy szűkre szabott mozgástérrel lehet élni.

3 A jó házirend ismérve: A tanulói jogok és kötelességek pontosan meghatározottak, ehhez még hozzátartoznak a helyi specialitások. A legitimáció szerepe! A pontos szabályozásnak nagy jelentősége van, ugyanis a perdöntő lehet. nem tudja, mit kell betartani A tény nem tudása szentesít a jog nem tudása nem mentesít Ignorantia facti non iuris excusat

4 Vajon miért nem kedvelik a szabályokat?
Állandó tagadás, amely szembenállásként jelentkezik. Mi lehet az oka? - biológiai, - fokozott „éntudat” ↔ bizonytalanság, - a társas kapcsolatok nem szilárdak, - a problémák generálása = játszmává alakul!

5 Még egy ok: Sok esetben a „valahova tartozás” igénye – kritikátlanul – sodorja a tanulókat bajba, a normák felrúgásához. „HA EZ AZ ELVÁRÁS (késés, felelőtlen viselkedés, durvaság, tiszteletlenség), AKKOR ENNEK MINDENKÉPPEN MEGPRÓBÁLOK ELEGET TENNI.” Magyarázat: a társakkal heti 30 – 32 óra együtt, a pedagógussal kevesebb!

6 A tanuló kötelességei és jogai
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

7 Kötelességei: részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon, eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően - tanulmányi kötelezettségének, életkorához és fejlettségéhez - a házirendben meghatározottak szerint - közreműködjön saját környezetének, az alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, a kollégiumi foglalkozások, az iskola és a kollégium helyiségei és az iskolához, kollégiumhoz tartozó területek használati rendjét, az iskola, a kollégium szabályzatainak előírásait,

8 § § óvja saját és társai testi épségét, egészségét,
megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit, az iskola, kollégium vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait, megtartsa az iskolai, kollégiumi SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat.

9 FONTOS!!! Ha a nevelési-oktatási intézményt egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet végző szervezet tartja fenn: SZMSZ-ében és házirendjében a vallási közösség tanításával összefüggő viselkedési és megjelenési szabályokat, kötelességeket, jogokat és hitéleti tevékenységet írhat elő, Az ott meghatározott kötelességek megszegése, elmulasztása miatt a gyermek, tanuló és a pedagógus ellen fegyelmi eljárás indítható.

10 § A gyermek, a tanuló joga:
személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát a nevelési-oktatási intézmény tiszteletben tartsák,

11 az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola, kollégium működéséről, tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, e körben javaslatot tegyen, kérdést intézzen az iskola, a kollégium vezetőihez, pedagógusaihoz, és arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi választ kapjon.

12 Jogai megsértése esetén - jogszabályban meghatározottak szerint - eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot.

13 Törvényben meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását, az oktatási jogok biztosához forduljon.

14 A gyermek, a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek és a tanuló nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak.

15 ESZKÖZÖK Komoly dilemma! Fegyelmező intézkedések Fegyelmi MEDIÁCIÓ

16 A normasértés fokától függő, kiszámítható kezelési rend!
ESZKÖZÖK A normasértés fokától függő, átfogó, nyilvános, stabil., kiszámítható kezelési rend! Saját koncepció szerint!

17 Fegyelmező intézkedés
1.Az a tanuló, aki - tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy - a házirend előírásait megszegi, vagy - igazolatlanul mulaszt, vagy - bármely módon árt az iskola jó hírnevének, fegyelmező intézkedésben részesíthető, vagy részesül. 2.A fegyelmező intézkedés, a fegyelmi büntettet megelőző eszköz, alkalmazásakor figyelembe kell venni a tanuló életkori sajátosságait és a terhére rótt kötelességszegés súlyát. 3.A tanulóval szemben a következő fegyelmező intézkedések hozhatók: a/ szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetés (osztályfőnöki, szaktanári, ügyeletes tanári, igazgatói, tantestületi) b/ írásbeli intés (osztályfőnöki, igazgatói, tantestületi)

18 A fegyelmi eljárás 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról A fegyelmi eljárás és annak eredményeképpen meghozott fegyelmi büntetés arra alkalmas lehet, hogy „példát statuáljon”, arra azonban nem, hogy orvosolja a sérelmet.

19 Megtorlás és elrettentés
A fegyelmi eljárás és fegyelmi büntetés kiszabása, megállapítása olyan eszköz az iskolák kezében, amelynek alkalmazása során a büntetés kerül előtérbe, a törvényben meghatározott joghátrány (szankció) alkalmazásával. Kettős cél fogalmazható meg: az elkövető megbüntetése (megtorlás), példastatuálás annak megelőzése céljából, hogy bárki kötelességszegést kövessen el. (elrettentés).

20 A fegyelmi büntetés lehet:
a) megrovás, b) szigorú megrovás, c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, f) kizárás az iskolából. A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza.


Letölteni ppt "Bevezető gondolatként:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések