Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tanulók fegyelmi felelősségre vonásának aktuális előírásai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tanulók fegyelmi felelősségre vonásának aktuális előírásai"— Előadás másolata:

1 A tanulók fegyelmi felelősségre vonásának aktuális előírásai
Készítette: Platthy Zsuzsanna könyvtáros Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola

2 Vázlat Jogforrások Szankciók rendszere Egyeztető eljárás
Fegyelmi eljárás Folyamatábra

3 = A legfontosabb kihívás az iskola számára talán még mindig az, hogy szereplői megértsék: a jog világa nem ér véget az iskola kapujánál, s a jog nem bunkósbot, nem eszköz, hanem a működés kerete. Az oktatási intézmény működését meghatározó szabályok egyszerre jelentenek olyan, mindenki által megismerhető és – legalábbis elvben – megváltoztatható kereteket, melyek kizárják az önkényt, a pillanatnyi kedvet, ízlést, világnézetet, és egyszerre jelentenek nevelési eszközt, melyek a későbbi aktív állampolgári részvételre (választások, civilitás, véleménynyilvánítás, környezettudatosság) felkészítésben segítenek. (Ligeti, 2006., Új Ped.Szemle) A jog nem bunkósbot!1 1. (Ligeti, 2006., Új Ped.Szemle)

4 Jogforrások egymáshoz való viszonya
Alaptörvény Törvények CXC. Törvény a köznevelésről Rendeletek 11/1994. MKM rendelet Intézményi szabályok Házirend, SZMSZ DÖK szabályok DÖK SZMSZ

5 „Szankciók” rendszere
Alternatív megoldás: egyeztető eljárás Fegyelmi büntetés Fegyelmező intézkedés Pedagógiai eszközök

6 Pedagógiai eszközök A szankciók első és legfontosabb szintje a pedagógia módszereinek felhasználásával történő fegyelmezés. Ide tartozik pl.: szemöldök összehúzás szúrós tekintet stb…

7 Fegyelmező intézkedések
Fegyelmező intézkedés: ha a kötelezettségszegés nem olyan súlyú, hogy fegyelmi eljárásnak lenne helye. A szabályokat az intézmény SZMSZ-e és házirendje tartalmazza. (szóbeli- írásbeli figyel-meztetés, családlátogatás, áthelyezés stb…) Vannak korlátai. 54. § Az érdemjegy és az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. 46. § (2)A gyermek és a tanuló nem vethetõ alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. Nem lehet óráról kiküldeni, haza küldeni, bizonyítványt visszatartani,

8 Azért sajnos vannak durvább dolgok is… Fegyelmi büntetés…
Ha felmerül az alapos gyanúja annak, hogy a tanuló a kötelességét vétkesen és súlyosan megszegte, a Köznevelési tv. 58. §(3) bekezdése szerint fegyelmi eljárást lehet indítani. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthetõ. A fegyelmi eljárásmegindítása és lefolytatása kötelezõ, ha a tanulómaga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülõ gyakorolja. KÖTELESSÉGSZEGÉS vétkes súlyos

9 Egyeztető eljárás Az egyeztető eljárás célja:
a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, az értékelés alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.

10 Jogszabályi háttér 11/1994. MKM rendelet 32. § (1) …biztosítani kell, hogy az iskolában, kollégiumban az iskolai, kollégiumi szülői szervezet (közösség) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat közösen működtesse a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást… Eljárásrend: HÁZIREND

11 Egyeztető eljárás Biztosítani kell, hogy a szülői szervezet és a diákönkormányzat közösen működtesse a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást. Az egyeztető eljárás rendjét a házirendben kell meghatározni. Diákönkormányzatunk +

12 Egyeztető eljárás Mikor lehet?
Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal: a sértett, (kiskorú sértett esetén a szülő,) és a kötelességszegő, (kiskorú esetén a szülő) egyetért.

13 Egyeztető eljárás menete
1 A sértet hozzájárulásával a kötelességszegő megkérdezése a fegyelmi eljárás megindításáról szóló levélbe 2 5 tanítási napon belül kérheti a kötelezettségszegő 3 legfeljebb 15 napon belül egyezség vagy fegyelmi

14 Praktikus kérdések Ki lehet a sértett:
Tanuló (verekedés, lopás, megalázás…) Tanár (személyiségi jogai sérülnek) Más személy (házirend alapján sértetté vált) Intézmény (károkozás, működési szabályok megszegése – hiányzás, dohányzás, lopás…) Ha az intézmény a sértett, nincs értelme!!

15 Kik ülnek az asztalnál? Az eljárásrendet a házirendben kell rögzíteni
vétkes Mindkét szülő szakértő Szülői szervezet DÖK tanár mediátor sértett

16 Egyeztető eljárás eredménye
MEGÁLLAPODÁS Ha megállapodás született, a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett nem kéri az eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a felek a megállapodásban kikötik, azt az osz-tályközösségben, illetve a nagyobb közösségben meg lehet vitatni.

17 NÉZZÜK FOLYAMATSZERŰEN

18 i i n n n i n i Start 15 nap 3 hónap Indul a fegyelmi
Sértett beleegyezik? A „bűnös” beleegyezik? SZMK DÖK Felek értesítése Egyeztető eljárás n 15 nap Start n Megállapodás? n i 3 hónap Fegyelmi felfüggesztése n Megállapodás teljesül? Törekedni kell arra, hogy az egyeztető eljárás 15 napnál tovább ne húzódjon, ugyanis ez az esetleges fegyelmi eljárást késleltetheti. i Indul a fegyelmi Fegyelmi eljárás megszűntetése

19 És ha mégsem sikerül…

20 Start Határozat Határozat Másodfokú határozat új tárgyalás kitűzése
A tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni nem jelenik meg új tárgyalás kitűzése Megjelenik Fegyelmi tárgyalás Fegyelmi vétség fennáll? nem Fegyelmi tárgyalás felfüggesztése 1. Új döntéshozatalra utasít igen Határozat Határozat nem Felülbírálati kérelem a nevelőtestülethez vagy törvényességi kérelem benyújtása a fenntartóhoz igen Elfogadja a vétkes és a szülő? Lezárás, büntetés foganatosítása 2. Új döntést hoz Másodfokú határozat

21 Elfogadja a vétkes és a szülő? Bírósági felülvizsgálati kérelem
Határozat Másodfokú határozat igen Elfogadja a vétkes és a szülő? nem Bírósági felülvizsgálati kérelem Lezárás Bírósági döntés

22 A fegyelmi tárgyalás menete
A tanuló figyelmeztetése a jogaira. A diák terhére rótt kötelességszegés ismertetése. Bizonyítékok bemutatása (bizonyítási eljárás). Iratbetekintés, nyilatkozati, indítványozási jog. Diákönkormányzat véleményezési joga. Fegyelmi határozat hozatal. A fegyelmi határozat szóbeli kihirdetése.

23 A fegyelmi határozat meghozatalakor követendő elvek
Jogszerűség elve Személyes felelősség elve Ártatlanság vélelme Bizonyítottság követelménye Személyre szabott büntetés elve Egy vétség egy büntetés elve Fokozatosság elve

24 Dr. Bíró Endre/ Gyermekjogi áttörés / Család, gyermek, ifjúság 4. sz
Dr. Bíró Endre/ Gyermekjogi áttörés / Család, gyermek, ifjúság 4. sz. 38.p Dr. Bíró Endre: Jogok az iskolában?! / Diákok, pedagógusok, szülők jogairól/Jogismeret Alapítvány Budapest, 2000. Dr. Bíró Endre: Jogot a diákoknak! / A tanulók jogai, jogérvényesítési lehetőségei Tanári kézikönyv április 1. Ligeti György/Az iskola belső világa/ Új Ped.Szemle Szüdi János/A jogorvoslat és a "hibás döntések" orvoslásának rendje a közoktatásban. / Iskolaszolga : p Szüdi János / A jogorvoslat rendje a közoktatásban /Új pedagógiai szemle 46. évf. 9. sz p


Letölteni ppt "A tanulók fegyelmi felelősségre vonásának aktuális előírásai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések