Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztatás a Versenyképes tudás OP tervezetéről 2005. november 22. Közoktatás-politikai Tanács Dr. Sági Zsolt Főosztályvezető EU Koordinációs és Tervezési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztatás a Versenyképes tudás OP tervezetéről 2005. november 22. Közoktatás-politikai Tanács Dr. Sági Zsolt Főosztályvezető EU Koordinációs és Tervezési."— Előadás másolata:

1 Tájékoztatás a Versenyképes tudás OP tervezetéről 2005. november 22. Közoktatás-politikai Tanács Dr. Sági Zsolt Főosztályvezető EU Koordinációs és Tervezési Főosztály

2 2 II. Nemzeti Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret n Magyarország 2007-2013 évekre szóló legfontosabb stratégiai dokumentuma n Összesen mintegy 8,7 ezer Mrd forintnyi fejlesztési forrás prognosztizálható n A jelenlegi tervek szerint 5-7 operatív program

3 3 Külső stratégiai tervezési környezet n Megújult lisszaboni stratégia (integrált irányvonalak, Nemzeti akcióprogram 2005-2008) n Kohéziós politika n Közösségi Stratégiai Irányvonalak n Pénzügyi perspektíva 2007-13 n Strukturális Alapok rendeletei (ESZA, ERFA)

4 4 A kohéziós politika céljai n Konvergencia – az elmaradott régiók támogatása n Regionális versenyképesség és foglalkoztatás n Európai területi együttműködés

5 5 Közösségi Stratégiai Irányvonalak n II. prioritás: A tudás és az innováció legyen az európai növekedés mozgatórugója  A K+F befektetések növelése és javítása  Az innovációk előmozdítása és a vállalkozási kedv ösztönzése  Az információs társadalom kiterjesztése mindenkire  Finanszírozási forrásokhoz való hozzájutás lehetőségeinek szélesítése

6 6 Közösségi Stratégiai Irányvonalak n III. prioritás:  A munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességének, valamint a munkaerő- piac rugalmasságának javítása  A humántőkébe történő beruházások növelése jobb oktatás és képzés révén

7 7 Támogatható területek az oktatási szektorban  az oktatáshoz és képzéshez való hozzáférés, különös tekintettel a munkaerőpiaci lehetőségek növelésére  az egész életen át tartó tanulás intézményi kereteinek kiépítése  az oktatási szolgáltatások egyenlőtlenségeinek csökkentése a régiók és az állampolgárok között, különösen a szakképzéshez és a felsőoktatáshoz való hozzájutás terén  értékelési rendszerek és a minőségbiztosítás támogatása  az oktatási információs, vezetési, pályaorientációs és tanácsadási rendszerek fejlesztése  új képzési formák fejlesztése (távoktatás, e-learning)  a kutatás-fejlesztés humán erőforrásainak fejlesztése  az oktatási és képzési infrastruktúra beruházásai a fenti célok szolgálatában, az IKT infrastruktúra fejlesztései

8 8 Hazai tervezési környezet: Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció n A fejlesztéspolitika átfogó céljai 2020-ig:  Versenyképes Magyarország  Igazságos Magyarország  Biztonságos Magyarország n A stratégiai célok megvalósítása 3 területen történik  Befektetés az emberbe  Befektetés a gazdaságba  Befektetés a környezetbe

9 9 Befektetés az emberbe (oktatási vonatkozású prioritások) n Az oktatási és képzési rendszerek tartalmi és szervezeti fejlesztése, folyamatos összehangolása munkaerő-piac igényeivel n A munkavállalók és a szervezetek alkalmazkodóképességének javítása az egész életen át tartó tanulás révén n Az oktatáshoz-képzéshez, műveltséghez és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés, az esélyegyenlőség feltételeinek javítása n A társadalmi és a kulturális tőke erősítése

10 10 Országos Területfejlesztési Koncepció n Országos területi célok 2015-ig  Versenyképes budapesti metropolisz térség  felsőoktatás szerepe  Regionális innovációs pólusok fejlesztése  tudásközpont szerepük megerősítése, a felsőoktatási intézmények oktatási palettájának teljes vertikummá alakítása; a felsőoktatás és a KKV-k közötti kapcsolatrendszer javítása, illetve megteremtése  Fejlesztési prioritások sajátos adottságú vidéki térségekre  Az óvodai és általános iskolai ellátás minőségi és mennyiségi követelményekhez történő igazítása  Az alapfokú oktatásban roma származású pedagógusok részvételének erősítése

11 11 Országos Területfejlesztési Koncepció n Területi prioritások az ágazati politikák számára  Decentralizáltan az infrastruktúra fejlesztését, a képzési kínálatot is meg lehet határozni  A középiskolai, alapfokú oktatás esetében a feladatok településeket, kistérségi társulásokat érintenek  intézmények elérhetőségét javítani kell iskolabuszok, a falugondnoki hálózat fejlesztésével, a kistérségi együttműködés erősítésével, az innovatív megoldások támogatásával, a helyi identitást és hagyományokat is erősítő oktatással  külső és belső perifériákra, elmaradott térségekre kell területileg koncentrálni, a kollégiumi ellátás feltételrendszerének javítása  A szakképzés területén a kínált szakképzési programok gazdasági igényekhez való igazítása  A vidéki felsőoktatás, regionális tudásközpontok megerősítése

12 12 Versenyképességi pólusok n Budapest és 5 regionális központ komplex fejlesztése n Pl. Miskolc Technopolisz, Szeged Biopolisz, Pécs Ritmusváltó város n Az oktatás-képzés fejlesztését integrálni szükséges a központfejlesztési tervekbe

13 13 A II. NFT elkészítésének ütemezése n Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció – elkészült és társadalmi vitára került n Nemzeti Stratégiai Referenciakeret elkészítése n Operatív programok rendszerének kialakítása n Operatív programok forrásainak meghatározása n Végrehajtási intézményrendszer kialakítása

14 14 Az oktatás önálló stratégiai cél - helye az operatív programok struktúrában még bizonytalan n Az oktatás Versenyképes tudás és a műveltség néven önálló stratégiai cél n Az oktatás várhatóan egy integrált Humán OP része lesz n Valószínű önálló OP tartalmazza majd a humán fejlesztéseket támogató infrastruktúra beruházásokat n Kérdéses, hogy önálló regionális operatív programok (ROP) készülnek-e: az OM több fejlesztést a ROP-okba tervez n A költségkalkulációk alapján az oktatás 2007-13 között több mint 800 Mrd Ft forrásban részesülhet a különböző OP-kban (Versenyképes Tudás, Humán infra, ROP-ok).

15 15 A közoktatási fejlesztések forrásai n Költségvetési források n Nemzeti Fejlesztési Terv  Versenyképes Tudás OP  Humán Infrastruktúra fejlesztési OP  További 7 régió OP-ja

16 16 Versenyképes tudás és a műveltség OP Az oktatási rendszer társadalmi és gazdasági igényekhez való rugalmas alkalmazkodásának erősítése Az oktatás, képzés eredményességének és hatékonyságának növelése Az oktatáshoz való hozzáférés javítása, az esélyteremtés erősítése Az oktatási és képzési rendszerek szerepének erősítése az innovációs potenciál erősítésében A kompetencia alapú oktatás támogatása (kulcs- és a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése, az epochális rendszer, a projektalapú oktatás támogatása) Átfogó mérési, értékelési és minőségfejlesztési rendszerek A szociálisan hátrányos helyzetűek tanulási lehetőségeinek bővítése, a lemorzsolódás elleni küzdelem Az oktatási intézmények felnőttképzési kapacitásának fejlesztése, bővítése (vállalati beruházásokhoz kötődő képzések támogatása) Az oktatásban dolgozók alap-, tovább- és átképzése A hátrányos helyzetű és roma tanulók szegregációja elleni küzdelem, az integrált oktatás támogatása A felsőoktatási és közoktatási intézmények kulturális, szolgáltató és tudásközpont szerepének erősítése a régiókban A formális, nem-formális és informális rendszerek összekapcsolása Tanulási lehetőségek bővítése, új tanulási formák elterjesztésének ösztönzése ( távoktatás, e- tanulás) Pályaorientáció, - tanácsadás, pályakövetés fejlesztése Az oktatás hatékonyságát segítő területi együttműködések támogatása (oktatási kistérségi társulások, egységes iskola) Az interkulturális oktatás fejlesztése (nemzetiségi oktatás, határon túli magyarok oktatása, migránsok)

17 17 Humán infrastruktúra OP oktatási rész A gazdasági és társadalmi igényekhez rugalmasan illeszkedő oktatási, képzési rendszer infrastruktúrájának fejlesztése Az oktatás, képzés eredményességét és hatékonyságát szolgáló infrastruktúra fejlesztése A társadalmi befogadást és a munkaerő egészségügyi állapotának javítását szolgáló infrastruktúra fejlesztése Beruházás a 21. század iskolájába Digitális Iskola fejlesztése Az oktatás-képzési területi együttműködéseket szolgáló infrastrukturális fejlesztések (oktatási kistérségi társulások, TIOK-ok) Forrásközpontok kialakítása a halmozottan sérült és sajátos nevelési igényű tanulók esélyeinek javítására

18 18 Tervezett Intézkedések  A kompetencia-alapú oktatás fejlesztése és elterjesztése  A formális, nem formális és informális tanulási rendszerek összekapcsolása- előzetes tudás elismerése  Pályaorientáció – pályakövetés fejlesztése  Az oktatási intézmények felnőttoktatási és felnőttképzési kapacitásának fejlesztése  Az interkulturális pedagógia fejlesztése, (migráns tanulók, határon túli magyarok oktatása)

19 19 Tervezett intézkedések II.  Átfogó mérési, értékelési és minőségfejlesztési rendszerek fejlesztése  Az oktatásban dolgozók alap-,tovább- és átképzése  Az oktatás hatékonyságát segítő területi együttműködések támogatása  Oktatási szolgáltatások egyenlőtlenségének csökkentése, egyenlő esélyek teremtése  Sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása

20 20 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Tájékoztatás a Versenyképes tudás OP tervezetéről 2005. november 22. Közoktatás-politikai Tanács Dr. Sági Zsolt Főosztályvezető EU Koordinációs és Tervezési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések