Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MAGYAR COACHSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MAGYAR COACHSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY"— Előadás másolata:

1 MAGYAR COACHSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Ágazati Esélyegyenlőség Térségek Közti esélyegyenlőség Burszki Mónika

2 Ágazati fejlesztési koncepciók készítése
Fejlesztési politika tárgya szerint Regionális (terület) fejlesztés politika (OTK, ROP, megyei területrendezési terv, településfejlesztési koncepció stb.) Ágazati fejlesztés politika (gazdaság, közlekedés, idegenforgalom, környezet, szociális stb.) Az ágazati és regionális szint viszonya Ágazati szint Regionális szint (ÁOP-ROP) Feladatmegosztás Intézményrendszer- fejlesztés, nagy költségigényű beruházások Lakosság közeli ellátások Forrásmegosztás (ERFA, ESZA) Az önkormányzat, a régió és a Kormány közös felelőssége.

3 Ágazati fejlesztések főbb szereplői
IH - koordináló szervezet (fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos irányításával az NFÜ önálló szervezeti egységeként 2006-tól) Közreműködő szervezet (pl. Strukturális és Kohéziós Alapok kezelése során eljáró szervezet) Tervező (szakminisztériumok) Értékelők (ex-ante, mid-term, ex-post, értékelők, SKV értékelők) Pályázó Háttérintézmények ( Regionális Szociálpolitikai tervezési és Fejlesztési Hálózat – Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet) (célja: fejlesztési stratégiák, tervek, programok; kutatások készítése; ágazati problémakezelésben a területi szemlélet érvényesítése)

4 Ágazati fejlesztés a tervezési hierarchiában
Társadalmi összetartozásról szóló nemzeti cselekvés (NCST) (társi kirekesztődés ellen) Szociális védelemről és társadalmi összetartozásról szóló nemzeti stratégiai jelentést (NSJ) Egészségügyi Fejlesztéspolitikai Koncepció (EFK) Közlekedéspolitikai koncepció

5 Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció
Az OFK (stratégia) legfontosabb célkitűzései 1. a gazdaság versenyképességének tartós növekedése 2. a foglalkoztatás bővülése 3. a versenyképes tudás és a műveltség növekedése 4. a népesség egészségi állapotának javulása 5. a társadalmi összetartozás erősödése 6. a fizikai elérhetőség javulása 7. az információs társadalom kiteljesedése 8. a természeti erőforrások és a környezeti értékek védelme és fenntartható hasznosulása +1 kiegyensúlyozott területi fejlődés

6 Ágazati fejlesztési stratégiák készítése
A stratégia, koncepció, program, terv jelentése : Általános iránymeghatározás, amely vonatkozik a tervezésre, az irányításra, a végrehajtásra, továbbá az alkalmazásra kerülő eljárásokra egyaránt. Rendszerint hosszú időre szól, de a foglalkoztatáspolitikában gyakori a közép- és rövid távú Miért kell? - jogszabályi előírás - célállapot elérése érdekében

7 Ágazati fejlesztési stratégiák készítése Alaplépések
1. Probléma felvetés 2. Helyzetfeltárás 3. Előzetes tanulmány/stratégia/dokumentum 4. A tanulmány széles körű társadalmi/szakmai vitája 5. A szakmai javaslatok beépítése 6. A stratégia jóváhagyása 7. A jóváhagyott stratégia alapján a részletes rész-stratégiák (operatív programok), cselekvési tervek (akciótervek), az azokra alapozott programok, intézkedések kidolgozása 8. Végrehajtás, megvalósítás -----> Monitoring (Mid-term értékelés) 9. Ex-post értékelés

8 Ágazati fejlesztési stratégiák készítése Célok meghatározása
dinamikus, fenntartható fejlődésére alapozott, magas szintű foglalkoztatottság elérése X térségben Stratégiai célok pl.: 1.) Teljes foglalkoztatottság 2.) Szolidaritás a hátrányos helyzetűekkel 3.) Aktív munkaerőpiaci politika 4.) A munkaerő minősége 5.) A munkaerőpiac minősége 6.) A munkahelyek minősége 7.) Partnerség Prioritások Nők teljes foglalkoztatottsága / férfiak teljes foglalkoztatottsága … (Dokumentumtól függő részletesség) Horizontális elvek: esélyegyenlőség, fenntartható fejlődés !KOHERENCIA – belső és külső!

9 Térségek Közti Esélyegyenlőség lényege
Fejlett gazdasági környezet létrehozása 1.1. Térség marketing szolgáltatások 1.2. A térség infrastruktúrájának fejlesztése 1.3. A vállalkozói tanácsadó szolgálat működtetése 1.4. A működő vállalkozások versenyképességének támogatása 1.5. A vállalatok igényeinek megfelelő képzési programok szervezése

10 A tanuló kistérség megteremtése
2.1. Felnőttképzési stratégia kidolgozása 2.2. A tanulást, a művelődést népszerűsítő programok szervezése

11 A hátrányos helyzetű rétegek esélyegyenlőségének megteremtése
3.1. A munka világába vezető programok működtetése 3.2. A szociális gazdaság fejlesztése 3.3. Az esélyegyenlőség elvének tudatosítása és népszerűsítése

12 A térségi és térségek közötti partneri kapcsolatok létrehozása
4.1. Közösségfejlesztés 4.2. Foglalkoztatási partnerség építése a kistérségi és a határon túli munkaerőpiac szereplők között 4.3. A foglalkoztatási paktum működési feltételeinek megteremtése és működtetése

13 Fejlett gazdasági környezet létrehozása I.
Térség marketing ÉMOP 4.1 – Versenyképes helyi gazdaság megteremtése ÉMOP 4.2 – A turisztikai potenciál erősítése A térség infrastruktúrájának fejlesztése ÉMOP – 4.1 Versenyképes helyi gazdaság megteremtése ÉMOP 4.3. – Településfejlesztés ÉMOP 4.4 – Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése ÉMOP 4.5 – Térségi közlekedés fejlesztése GOP – Az üzleti környezet fejlesztése GOP – Az infokommunikációs technológia (IKT) infrastruktúrájának és használatának fejlesztése KOZOP 3.2 – A térségi elérhetőség javítása KOZOP 3.3 – Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése KOZOP 3.4 – Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése TIOP – Az „Intelligens iskola” infrastruktúrájának elterjesztése TIOP – Regionális járóbeteg-szakellátó hálózatok fejlesztése TIOP A fekvőbeteg-szakellátás intézményrendszerének felkészítése a struktúraváltásra TIOP Információtechnológiai fejlesztések az egészségügyben TIOP – A társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése TIOP – Multifunkcionális közösségi központok kialakítása a nem formális tanulás, és a közösségfejlesztés szolgálatában

14 Fejlett gazdasági környezet létrehozása II.
Új vállalkozások létesítésének és a működő vállalkozások versenyképességének támogatása ÉMOP – 4.1 Versenyképes helyi gazdaság megteremtése GOP – A vállalkozások, elsősorban a KKV-k jövedelemtermelő képességének erősítése A vállalatok igényeinek megfelelő képzési programok GOP – A humán tőkeállomány minőségének javítása TAMOP – A gazdaság igényeihez igazodó szak- és felnőttképzés TAMOP – Munkahelyi képzések TAMOP Vállalkozások és a felsőoktatási kutatóhelyek együttműködésének ösztönzése (kutatói mobilitás, közös programok, kutatási szolgáltatások) TAMOP Műszaki és természettudományos végzettséggel rendelkezők számának növelése a gazdasági szereplők aktív bevonásával

15 A tanuló kistérség megteremtése I.
Felnőttképzési stratégia kidolgozása TAMOP Átfogó kompetenciafejlesztő felnőttoktatási és –képzési programok TAMOP – A gazdaság igényeihez igazodó szak- és felnőttképzés TAMOP – A hátrányos helyzetűekre irányuló képzési programok TAMOP – A leghátrányosabb helyzetű térségek komplex fejlesztéséhez kapcsolódó foglalkoztatási, képzési, oktatási, szociális, egészségfejlesztési elemek

16 A tanuló kistérség megteremtése II
A tanulást, a művelődést népszerűsítő programok szervezése TAMOP – Munkaerőpiac aktivizálás, megelőzés és képzés TAMOP – A gazdaság igényeihez igazodó szak- és felnőttképzés TAMOP – A pályaorientációs, pályatanácsadási és pályakövetési szolgáltatások fejlesztése TAMOP – A kompetencia alapú oktatás és a korszerű pedagógiai módszerek elterjedésének támogatása a közoktatásban és a szakképzésben TAMOP – A közoktatási és felsőoktatási intézmények művelődési, szociális, egészségnevelési és szabadidős szolgáltató szerepének erősítése, az oktatási és kulturális intézmények együttműködésének erősítése TAMOP – Tanulási lehetőségek bővítése, új tanulási formák elterjesztésének ösztönzése TAMOP – A formális, nem-formális és informális rendszerek összekapcsolása TAMOP – Az interkultúrális nevelés fejlesztése, a nemzetiségi és migráns tanulók és felnőttek beilleszkedésének támogatása TAMOP – A hátrányos helyzetű és roma tanulók szegregációja elleni küzdelem, az integrált oktatásuk támogatása, tanulási lehetőségeik bővítése TAMOP A sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása TAMOP A kiemelkedően tehetséges hallgatók tehetségét támogató és fejlesztő, tehetséggondozó programok elterjesztése TAMOP – A leghátrányosabb helyzetű térségek komplex fejlesztéséhez kapcsolódó foglalkoztatási, képzési, oktatási, szociális, egészségfejlesztési elemek

17 A hátrányos helyzetű rétegek esélyegyenlőségének megteremtése I.
A munka világába vezető és visszavezető programok futtatása TAMOP – Hatékony és korszerű foglalkoztatási szolgálat TAMOP – A fiatalok munkába állásának segítése TAMOP – Az idősebb korosztályok foglalkoztatásának elősegítése TAMOP – A romák munkaerő-piaci részvételének növelése TAMOP – Megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek foglalkoztatása TAMOP – Munkaerő-piaci rugalmasság és biztonság TAMOP – A leghátrányosabb helyzetű térségek komplex fejlesztéséhez kapcsolódó foglalkoztatási, képzési, oktatási, szociális, egészségfejlesztési elemek TAMOP – Az aktivitás növelésének elősegítését az egészségi állapot és a munkavégző képesség javítását támogató szolgáltatások fejlesztése TAMOP – A bűnelkövetők hatékony társadalmi visszailleszkedésének elősegítése TIOP – A munkaerő-piaci részvételt támogató szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése

18 A hátrányos helyzetű rétegek esélyegyenlőségének megteremtése II.
A szociális gazdaság fejlesztése TAMOP – Megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek foglalkoztatása TAMOP – Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások TAMOP – A leghátrányosabb helyzetű térségek komplex fejlesztéséhez kapcsolódó foglalkoztatási, képzési, oktatási, szociális, egészségfejlesztési elemek TAMOP – Szociális szolgáltatások minőségének és hozzáférhetőségének javítása, szakemberek készségfejlesztése TAMOP – A fogyasztók és ellátottak védelmének megerősítése a civil szolgáltatások és érdekvédelem, ill. a hatósági és jogvédő munka támogatásával TAMOP – A társadalom biztonságérzetének fokozása közösségi bűnmegelőzési programokkal TIOP – A társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése TIOP – Multifunkcionális közösségi központok kialakítása a nem formális tanulás, és a közösségfejlesztés szolgálatában fejlesztése

19 A hátrányos helyzetű rétegek esélyegyenlőségének megteremtése III.
Az esélyegyenlőség elvének tudatosítása és népszerűsítése TAMOP – Nők és férfiak egyenlő esélyekkel a munkaerőpiacon TAMOP – A hátrányos helyzetűekre irányuló képzési programok TAMOP – A hátrányos helyzetű és roma tanulók szegregációja elleni küzdelem, az integrált oktatásuk támogatása, tanulási lehetőségeik bővítése TAMOP – A halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok munka-erőpiaci integrációjának előmozdítása TAMOP – Az akadálymentesítés szakmai hátterének biztosítása, valamint a megváltozott munkaképességűek minősítési rendszere átalakítása, a rehabilitáció szakmai feltételeinek megteremtése TAMOP – A diszkrimináció elleni küzdelem

20 A térségi és térségek közötti partneri kapcsolatok létrehozása és működése I.
Közösségfejlesztés TAMOP – Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások TAMOP – Munkaerő-piaci rugalmasság és biztonság TAMOP – Civil szervezetek kapacitásainak megerősítése, a szolgáltatói szerephez való alkalmazkodásuk segítése TAMOP – Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok TAMOP – A leghátrányosabb helyzetű térségek komplex fejlesztéséhez kapcsolódó foglalkoztatási, képzési, oktatási, szociális, egészségfejlesztési elemek TAMOP – Helyi közösségek erősítése, felkészítés az aktív állampolgárságra TAMOP – A diszkrimináció elleni küzdelem TAMOP – A kulturális tőke fejlesztése a társadalmi kohézió és a kreativitás erősítése érdekében TAMOP – A fogyasztók és ellátottak védelmének megerősítése a civil szolgáltatások és érdekvédelem, ill. a hatósági és jogvédő munka támogatásával TAMOP – A társadalom biztonságérzetének fokozása közösségi bűnmegelőzési programokkal TIOP – Multifunkcionális közösségi központok kialakítása a nem formális tanulás, és a közösségfejlesztés szolgálatában TIOP – A kulturális infrastruktúra integrált fejlesztése a partnerségi együttműködésért és a hálózatosodás elősegítése érdekében

21 A térségi és térségek közötti partneri kapcsolatok létrehozása és működése II.
Foglalkoztatási partnerség építés TAMOP – Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások TAMOP – A gazdasági szerkezetváltás előrejelzése és kezelése TAMOP – A partnerség erősítése a munkaerőpiac szereplői között, a társadalmi párbeszéd intézményeinek és mechanizmusainak fejlesztése¸ a vállalkozások társadalmi felelősségvállalásának fokozása TIOP – A kulturális infrastruktúra integrált fejlesztése a partnerségi együttműködésért és a hálózatosodás elősegítése érdekében A foglalkoztatási paktum szervezeti és infrastrukturális hátterének megteremtése és működtetése TIOP – A társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése


Letölteni ppt "MAGYAR COACHSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY"

Hasonló előadás


Google Hirdetések