Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

El ő adó: Kiszner Levente.  Melyek azok a legfontosabb társadalmi rétegek, amelyek valamilyen szempontból speciális helyzetben vannak?  Milyen nehézségek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "El ő adó: Kiszner Levente.  Melyek azok a legfontosabb társadalmi rétegek, amelyek valamilyen szempontból speciális helyzetben vannak?  Milyen nehézségek."— Előadás másolata:

1 El ő adó: Kiszner Levente

2  Melyek azok a legfontosabb társadalmi rétegek, amelyek valamilyen szempontból speciális helyzetben vannak?  Milyen nehézségek hátráltatják a munkaer ő -piaci integrációt, reintegrációt?  Milyen speciális támogatási lehet ő ségek állnak rendelkezésre a munkaer ő -piaci esélyek növelésére?  A támogatási lehet ő ségek között milyen fejlesztésekre, együttm ű ködésre van szükség az esélyegyenl ő ség növelése érdekében?  Milyen speciális szabályok hivatottak az esélyegyenl ő séget biztosítani?

3  nem megfelel ő lakhatási körülmények, lakhatás hiánya,  munkanélküliség,  rossz egészségi állapot,  fogyatékosság,  etnikai hovatartozás, különösen a roma népcsoport esetében,  alacsony vagy elavult iskolai végzettség,  gyermekvállalás (GYES/GYED) utáni id ő szak,  b ű nözés, devianciák.

4  A képzés mint munkaer ő -piaci eszköz  A képzés/oktatás szempontjából releváns mozzanatok  A feln ő tt-képzés alapelvei  Az Európai Bizottság a kompetenciákról  A célzott képzés jellemz ő i  Egyéb eszközök, lehet ő ségek  Célok és követelmények

5  Feln ő tt-nevelés, feln ő tt-képzés, feln ő tt-oktatás  Feln ő ttképzés a résztvev ő országokban  Képzettség, szakma, munkavállalás

6  Illetékességi, eljárási kérdések  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.),  • 213/2007. (VIII. 7.) Kormányrendelet az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakért ő i  Intézetr ő l, valamint eljárásának részletes szabályairól  • 291/2006. (X. 17.) Kormányrendelet az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról  • 13/2007. (III. 28.) SZMM rendelet a regionális munkaügyi központok illetékességér ő l

7  Az egyenl ő bánásmódról, fogyatékos személyek támogatásáról  • 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal él ő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyz ő könyv kihirdetésér ő l  • 2003. évi CXXV. törvény az egyenl ő bánásmódról és az esélyegyenl ő ség el ő mozdításáról (Ebt.)  • 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenl ő ségük biztosításáról  • 218/2003. (XII. 11.) Kormány rendelet.a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról  • 141/2000 (VIII.9.) Kormány rendelet a súlyos fogyatékosság min ő sítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól  • 164/1995 (XII.27.) Kormány rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeir ő l  A komplex rehabilitációról  • 2007. évi. LXXXIV. törvény a rehabilitációs járadékról (Rjtv.)  • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szoctv)  • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyr ő l (Eütv.)  • 321 /2007. (XII. 5.) Kormány rendelet a komplex rehabilitációról  • 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és m ű ködésük feltételeir ő l  Feln ő ttképzésr ő l, képzésr ő l  • 2001. évi CI. törvény a feln ő ttképzésr ő l  • 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésr ő l  • 152/2005. (VIII. 2.) Kormány rendelet az Útravaló Ösztöndíjprogramról


Letölteni ppt "El ő adó: Kiszner Levente.  Melyek azok a legfontosabb társadalmi rétegek, amelyek valamilyen szempontból speciális helyzetben vannak?  Milyen nehézségek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések