Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET VIZSGÁLATÁNAK JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSAI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET VIZSGÁLATÁNAK JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSAI"— Előadás másolata:

1 GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET VIZSGÁLATÁNAK JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSAI 2010.09.23.

2 Jogszabály változás következtében érintett területek:
Házi segítségnyújtás Tartós bentlakás – idősek otthona

3 Jogszabályok 2010. évi LXXXIX. törvény egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról Hatályos: Magyar Közlöny 2010/131. (VIII. 12.) 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról Hatályos: Magyar Közlöny 2010/133. (VIII. 16.) 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Magyar Közlöny 2010/140. (IX. 03.) Hatályos:

4 A gondozási szükséglet vizsgálattal összefüggésben módosult jogszabályok
1993. Évi III. tv. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet által: - 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet - 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet - 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet A kormányrendeletek módosítása - az Szt. módosítással egy időben augusztus 17-én lépnek hatályba. 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet által: - 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet (igénybevétel) - 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet A miniszteri rendeletek módosítása a kihirdetésükkel egy időben szeptember 03-án lépnek hatályba.

5 A gondozási szükséglet vizsgálattal összefüggésben a további miniszteri rendeletek módosultak a 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet által: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet A miniszteri rendeletek módosítása a kihirdetésükkel egy időben szeptember 03-án lép hatályba.

6 Házi segítségnyújtás I.
Gondozási szükségletet az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el a szolgáltatás iránti kérelem alapján. 340/2007. (XII.15.) Korm. rendelet tartalmazza a fenti eljárásokban közreműködő szakértőkre – szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokat. 340/2007. (XII.15.) Korm. rendelet 2 §. (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat vagy társulás szakfeladatként biztosítja a szolgáltatást, abban az esetben a jegyző felkérheti a szakképzett szociális gondozót is a gondozási szükséglet elvégzésére.

7 Házi segítségnyújtás II.
Amennyiben az intézményvezető végzi a gondozási szükséglet vizsgálatot, akkor az egyszerűsített előgondozás során kell a gondozási szükséglet vizsgálatot elvégezni.  9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet egyszerűsített előgondozásra vonatkozó szabályai. Gondozási szükséglet vizsgálathoz szükséges formanyomtatványok a 36/2007 (XII.22.) SZMM rendelet mellékleteiként található meg. Hatályos: augusztus 17.

8 Jogorvoslat 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet
Ha a szolgáltató, vagy intézmény vezetője végzi a gondozási szükséglet vizsgálatát és a szolgáltatást igénylő személy (törvényes képviselője) a gondozási szükséglet vizsgálatának eredményét vitatja, a gondozási szükséglet felülvizsgálatát fenntartónál kérheti Igazolás kézhezvételét követő 8 napon belül jogorvoslati lehetőség

9 Hatályát veszti: A Szt. 63. §. (8) bekezdése a legfeljebb 3 hónapos időtartamra a gondozás szükségletvizsgálat nélkül is nyújtható átmeneti ellátás. Gondozási szükséglet vizsgálatát végző Szakértői bizottság megszűnt. 2010. augusztus 17. 36/2007. (XII.27.) SZMM rendelet 2.sz. melléklet gondozási szükséglet vizsgálatának kérelme.

10 Pontosításra került Új elem a 4 órán túli gondozási szükséglettel rendelkezők esetében a szolgáltatásnyújtás maximális időtartama 4 óra a Szt. 63. §. (7) bekezdése szerint. Amennyiben az ellátásban részesülő a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamot nem veszi igénybe, a szolgáltatást az általa igényelt időtartamban kell nyújtani, a napi óraszámnak megfelelő időtartamot hetente – a hét egy vagy több napjára – összevontan is igénybe veheti. 8/2010. (IX.3) NEFMI rendelet 2 §. alapján. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az A intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult.

11 Idősek Otthona Szintén intézményvezetői hatáskörbe kerül át a gondozási szükséglet vizsgálat. Megvizsgálja a gondozási szükségletet, ill. egyéb körülmények fennállását. Például: egészségi dokumentáció Módosul az előgondozás: az előgondozás I. szakaszában kell elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatát. az előgondozás II. szakaszát a gondozási szükséglet megállapítását követően kell elvégezni. Jogorvoslat: lásd házi segítségnyújtásnál

12 Hatályát veszti: A Szt. 68/B.§-a, amely a szolgáltatás halaszthatatlan, gondozási szükséglet vizsgálat nélküli biztosításáról A 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének pontjában a „szakvéleménnyel" szövegrész helyébe a „szakvéleménnyel vagy gondozási szükségletről kiállított igazolással" szöveg lép, annak megfelelően, hogy az intézményvezető nem szakvéleményt, hanem igazolást állít ki.

13 Változik a kérelem A kérelem „A” részének 2.4. pontja helyébe bekerülnek idősek otthona esetében az Szt. 68/A. § (3) bekezdése szerinti gondozási szükségletet meghatározó egyéb körülmények, amelyeket a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 4. § (1) bekezdése szabályoz.

14 Részletes szabályok I. a) az elhelyezést az általános szabályok szerint [nem a b) pontban felsorolt körülmények alapján] kéri□ b) az elhelyezést a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények alapján kéri□ ba) demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata□ bb) az ellátást igénylő egyedül él, nyolcvanadik életévét betöltötte és a települési önkormányzat a gondozási szükséglete ellenére részére házi segítségnyújtást nem biztosít□ bc) az ellátást igénylő egyedül él, hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy közműves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan□ bd) az ellátást igénylő egyedül él, és vakok személyi járadékában vagy hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban részesül□

15 Részletes szabályok II.
be) az ellátást igénylő egyedül él, a hallási fogyatékosságon kívüli okból fogyatékossági támogatásban részesül, és az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban: ORSZI), illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg□ bf) az ellátást igénylő egyedül él és I. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve rokkantsági járadékban részesül□ bg) az ellátást igénylő egyedül él, munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább 80%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és az ORSZI, illetve jogelődje szakértői bizottságának szak véleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg□

16 A kérelem „A” része kiegészült egy 3. 8
A kérelem „A” része kiegészült egy 3.8. ponttal, amely a gondozási szükségletet vizsgálat során a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, valamint az egyéb körülmények fennállásának igazolásához szükséges, dokumentumok körét határozza meg. Az igazolások beszerzésében a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló miniszteri rendelet szerinti előgondozást végző személy segítséget nyújt az ellátást igénylőnek.

17 Bemutatandó dokumentumok I.
Házi segítségnyújtás és idősek otthona igénybevételére irányuló kérelem esetén - ha az elhelyezést az általános szabályok szerint kérik - a gondozási szükséglet vizsgálata során be kell mutatni a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát. Amennyiben az idősotthoni ellátást a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények alapján kérik, a 2.4. pontban megjelölt körülmények igazolásához a gondozási szükséglet vizsgálata során az alábbi dokumentumokat kell bemutatni: ba) alpont esetén: az ORSZI vagy a Pszichiátriai, illetve Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum szakvéleménye, bb) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és a települési önkormányzat jegyzőjének igazolása a házi segítségnyújtás hiányáról,

18 Bemutatandó dokumentumok II.
bc) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és a települési önkormányzat jegyzőjének igazolása a közművesítés hiányáról, bd) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és az ellátást megállapító jogerős határozat vagy az ellátás folyósítását igazoló irat másolata, be) és bg) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és az ORSZI, illetve jogelődje érvényes és hatályos szakvéleményének, szakhatósági állásfoglalásának másolata az önkiszolgálási képesség hiányáról, bf) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és a nyugdíjat, járadékot megállapító jogerős határozat, vagy a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíj-folyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolata.

19 Értékelő adatlap A gondozási szükséglet vizsgálat a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. számú melléklete szerinti értékelő adatlapon történik. A vizsgálat eredményéről a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 4. számú melléklete szerinti igazolást kell kiállítani. Az értékelő adatlap másolatát és az igazolás egy példányát a vizsgálat elvégzését követően át kell adni az igénylőnek és törvényes képviselőjének.

20 Gyakorlati anomáliák Gondozási szükséglet krízis helyzet állapota után. Pl: stroke, baleset utáni állapot, súlyos folyadékhiány... Négy órán túli gondozási szükséglet, idősotthoni elhelyezés, állapot javulás fázisában ORSZI ellenőrzés. Házi segítségnyújtás esetében szintén felmerül.

21 Fontos szempont. Aug.17 előtt folyamatban lévő, gondozási szükséglet megállapítására irányuló eljárásokat, valamint azok felülvizsgálatát az akkor hatályos szabályok alapján kell lefolytatni, 08.17-től ig jogszabályváltozás, 09.03-tól a jelenleg érvényben lévő jogszabály, Térítésmentes a vizsgálat, A gondozási szükséglet vizsgálata „költséghatékony”

22 Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Vas Imréné


Letölteni ppt "GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET VIZSGÁLATÁNAK JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSAI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések