Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pedagógus életpálya minősítéssel

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pedagógus életpálya minősítéssel"— Előadás másolata:

1 Pedagógus életpálya minősítéssel
Buczkóné Pásztor Melinda

2 Felhasznált irodalom:
326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendelet Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez - Torda Ágnes, Szabó Győzőné, Horváthné Moldvay Ilona: A pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak részére 4.sz. dia A megújuló értékelési keretrendszer TÁMOP-3.1.5, TÁMOP ppt-ből

3 Meghatározó jogszabályok
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

4 A megújuló köznevelés értékelési keretrendszere
Minősítés Tanfelügyelet Önértékelés Pedagógus értékelése külső elvárások mentén. Pedagógus, vezető, intézmény értékelése saját célok mentén. Az értékelés alapja továbbra is az intézményi önértékelés, amely a tanfelügyelethez hasonlóan az egész intézményre vonatkozik, de azon belül külön az egyes pedagógusok és a vezető belső értékelése is megtörténik. Az önértékelés standard magja a tanfelügyeleti értékeléssel (és pedagógus esetén a minősítéssel) megegyező területek, szempontok mentén megfogalmazott saját célok teljesülését, teljesítését értékeli a tanfelügyeleti eszközrendszernek, módszertannak megfelelő eszközök, módszerek segítségével, de ezen felül az önértékelés az intézmények eddigi gyakorlatának megfelelően kiterjedhet további területek egyedi eszközökkel történő értékelésére is. A tanfelügyeleti értékelés alapja az önértékeléshez hasonlóan a pedagógus-, vezető- és intézményértékelés meghatározott területein kitűzött saját célok teljesülése, ugyanakkor a területek, szempontok, eszközök és módszerek intézménytípusonként (feladatellátás típusa szerint ezek: óvoda, általános iskola, szak- és szakközépiskola, gimnázium, gyógypedagógiai intézmény, kollégium, művészetoktatási intézmény, szakszolgálat, pedagógiai szakmai szolgáltató) egységesek és nyilvánosak. A tanfelügyelet az értékelés hangsúlyainak meghatározásakor felhasználja az önértékelés eredményét. A pedagógusminősítés területei, eszközrendszere és módszertana intézménytípusonként egységes és nyilvános, ugyanakkor a minősítésben a pedagógusok munkáját rögzített külső standardok (az útmutatóban szereplő nyilvános indikátorok), elvárások teljesítése alapján értékelik a szakértők. A minősítés ugyanakkor (a 326/2013-as rendeletben leírtak szerint) figyelembe veszi, sőt beszámítja az önértékelés és a tanfelügyelet eredményét. Pedagógus, vezető, intézmény értékelése saját célok mentén.

5

6 Ki adhatja be április 30-ig?
A legalább 14 év szakmai gyakorlattal pedagógus-szakvizsgával rendelkező pedagógusok A pedagógusnak fel kell töltenie portfólióját az Oktatási Hivatal informatikai rendszerébe. Így január 1-jétől – ideiglenesen – a Pedagógus II. fokozatba be kell sorolni azt a pedagógust, akinek a portfóliója tartalmazza a portfólió minden jogszabályban előírt elemét. Legkésőbb december 31-éig a „rendes” minősítési eljárásban köteles részt venni. Ha erre a megjelölt időpontig nem kerül sor, a Pedagógus II. fokozatba való ideiglenes besorolását elveszti, és január 1-jétől Pedagógus I. fokozatba kell visszasorolni.

7 Melyiket válasszam? Egyszerűsített vagy teljes változat.
A 14 év szakmai gyakorlattal és szakvizsgával rendelkező pedagógusok - csak ebben az egyedi eljárásban - választhatnak, hogy az e-portfólió egyszerűsített, vagy teljes változatát töltik fel. Jelenleg a szakszolgálati dolgozók csak az egyszerűsített változatot adhatják be.

8 Ha a pedagógus több alapfeladatban is dolgozik, melyikből nyújtsa be az e-portfóliót?
Amennyiben a jelentkező több szakszolgálati területen is ellát feladatot, akkor a magasabb óraszámban ellátott terület szempontjai szerint kell jelentkeznie.

9 Felkészülés a minősítési eljárásra
A miniszter minden év február utolsó napjáig közzéteszi keretszámait ) A kötelező minősítő vizsga, minősítési eljárás időpontját az intézményvezető a kinevezést, a kinevezés módosítását követően haladéktalanul rögzíti az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben. A pedagógus az adott év március 31-éig kezdeményezi jelentkezését az intézményvezetőnél, megjelölve a minősítés során elérni kívánt fokozatot, tanár esetén a minősítő vizsgára, a minősítési eljárásra kijelölt tantárgyként a jelentkezés évében Az intézményvezető a pedagógus jelentkezését április 10-éig rögzíti Az intézményvezető a pedagógus minősítő vizsgára, minősítési eljárásra való jelentkezésének rögzítését nem tagadhatja meg. A miniszter az OH javaslata alapján elkészített minősítési tervben minden év május 20-áig dönt a tárgyévet követő évben minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógusokról. A miniszter a döntésről legkésőbb minden év május 31-éig az OH által működtetett informatikai támogató rendszer útján értesíti a pedagógust és az intézményvezetőt a döntésről. Díjköteles minősítő vizsga, minősítési eljárás esetén a pedagógus díjfizetési kötelezettségét A minősítési tervbe fel kell venni azt a gyakornokot, aki minősítő vizsgára jelentkezett, valamint - az Nkt. 97. § (19) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - azt a pedagógust, akinek a minősítési eljárásban e rendelet szerint kötelező a részvétele. ) A pedagógus a jelentkezés évének november 30. napjáig feltölti a portfólióját az OH által működtetett informatikai támogató rendszerbe. ) A pedagógus a jelentkezés évének november 30. napjáig feltölti a portfólióját az OH által működtetett informatikai támogató rendszerbe. Ha a minősítési eljárás (4) bekezdés szerint kijelölt időpontja a következő tanévre esik, a pedagógus az azt megelőző tanítási év végéig módosíthatja portfólióját, amikor a minősítésre sor kerül

10 2014-ben kezdeményezheti a minősítési eljárást
2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal szakvizsgával rendelkező pedagógusok, a harminc évnél régebben a pályán lévő pedagógusok szakvizsga nélkül is jelentkezhetnek.

11 Kinek kötelező jelentkeznie a 2015. évi eljárásra:
A szeptember 1-je és december 31-e között jogviszonyt létesített, jelenleg Gyakornok besorolású pedagógusoknak. Az eljárás keretében lefolytatott minősítő vizsgán „megfelelt" minősítést szerző gyakornokokat január 1-jétől Pedagógus I. fokozatba sorolják be.

12 Minősítő vizsga a Gyakornok részére.
A minősítő vizsga részei:  amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás megtartása, a jelölt legalább két szakórájának vagy foglalkozásának látogatása és elemzése  a gyakornok portfóliójának áttekintése, értékelése (portfólióvédés). az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokkal összefüggő, a pedagógusra vonatkozó megállapítások értékelése,  az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó megállapításainak értékelése. Minősítés eredménye: nem felelt meg megfelelt

13 A pedagógus értékelése 60%, 75%-os teljesítmény (Pedagógus I
A pedagógus értékelése 60%, 75%-os teljesítmény (Pedagógus I., Pedagógus II.) A Az értékelés elemei B % 1. A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése 50 A portfólióvédés értékelése 2. Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése 20 3. Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei 30 Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés összegző értékelése

14 A pedagógus értékelése 85%-os teljesítmény (Mesterpedagógus, Kutatótanár)
Az értékelés elemei B % 1. A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése 50 A portfólióvédés értékelése Szakértői, szaktanácsadói, intézményvezetői tevékenység, tehetséggondozás, felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység, pedagógiai-módszertani fejlesztésben való részvétel, akkreditált jó gyakorlat bemutatása a portfólióban Kutatási-fejlesztési tevékenység bemutatása portfólióban 2. Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése 20 3. Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei 30 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelése

15 Kompetenciaterületek

16 Kompetenciák és indikátorok megjelenítése

17 A reflexió alapvetően három részre tagolódik:
1. Leírás: a pedagógiai helyzet ismertetése, ha ez már a dokumentumban megtörtént, csak utalás a dokumentum megfelelő pontjaira. 2. Elemzés/érvelés: annak indoklása, hogy miért tesszük azt, amit teszünk, és miért választjuk azt a megoldást adott helyzetben, amelyet választunk. (A cselekvés előtti reflexió.) 3. Önértékelés: mérlegelnünk kell, hogy milyen következményekkel jártak cselekedeteink az érdekelt felekre, leginkább a tanulókra és önmagunkra nézve, és mit kellene esetleg változtatni a gyakorlatunkon. (A cselekvés utáni reflexió.)

18 Fontos: a) a reflexiókat minden dokumentumhoz önálló file-ként kell feltölteni b) a reflexiókhoz idézni kell a dokumentumból azt a szövegrészletet, amelyre a reflexió vonatkozik c) a dokumentum részleteihez főzött reflexiókat bejegyzésként összegző formában is fontos összerendezni és újrafogalmazni

19 E-portfólió elemei szakmai önéletrajz (formanyomtatvány) nevelő-oktató munka dokumentumai, különösen tíz foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve pedagógiai-szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai (3-5 teljes esetében, egyszerű esetében is fel lehet tölteni, ha van ilyen) önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása szakmai életút értékelése

20

21

22 Fájl feltöltése A felület minden fájlfeltöltési lehetőségnél egy fájl feltöltését engedélyezi. A feltöltendő fájlnak PDF formátumúnak kell lennie. Bármely feltöltendő fájl maximális mérete 10 MB. A tárhelyre 100 MB adatmennyiség tölthető fel, a dokumentumok számától függetlenül.

23 PDF formátumú dokumentum készítése
2007-es vagy attól újabb verziójú Microsoft Office csomag esetén Word, Excel vagy PowerPoint formátumból PDF formátumú fájl készítése: A szövegfájlok ajánlott formátuma: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, másfeles sorköz, normál margó (mind a négy oldalon 2,5 cm). 1. Nyissa meg az eredeti (Word, Excel vagy PowerPoint) fájlt, és válassza a Mentés másként parancsot! 2. Írja be vagy válassza ki a dokumentum nevét a Fájlnév mezőbe! 3. A Fájl típusa lista legördülő mezőjénél válassza a PDF elemet!

24

25 I. A Profil oldal

26 A Profil oldal tartalmi elemei:

27 II. A Szakmai önéletrajz oldal
Az oldal tartalma a KIR-ből, a pedagógus profiljából, illetve a felhasználó által feltöltött elemekből áll össze.

28

29 III. A Pedagógiai tevékenység dokumentumai oldal

30

31 Eredetiségnyilatkozat (1. sz. melléklet)
A pedagógus neve: Azonosítója: Alulírott ……………………………………… büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, és aláírásommal igazolom, hogy az e-portfólió saját, önálló munkám, az ebben foglalt dokumentumok és reflexiók egyaránt. A hivatkozott nyomtatott és elektronikus források (pl. tankönyvek, feladatlapok, honlapok) felhasználása a szerzői jogok általános szabályainak megfelelően történt. Tudomásul veszem, hogy az e-portfólió esetén plágiumnak számít:  más dokumentumainak felhasználása saját dokumentumként, megfelelő hivatkozás nélkül;  más reflexióinak felhasználása saját dokumentumként, megfelelő hivatkozás nélkül;  más publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése, pl. többek között tankönyvek, feladatlapok, tesztkönyvek, honlapokon megjelenő anyagok forrásmegjelölés nélküli felhasználása. Alulírott kijelentem, hogy a plágium fogalmát megismertem, és tudomásul veszem, hogy plágium esetén e-portfólióm visszautasításra kerül. Dátum: , év hó nap aláírás

32

33

34

35 Az intézmény rövid bemutatása (2 oldal)
Az intézmény adatai (neve, címe, típusa). Az intézmény tanulóközösségének profilja (létszám, évfolyamok, a tanulócsoportok száma, a nemek aránya, kisebbségek, a tanulók szociális háttere, más speciális vonás). A tantestület profilja (kor, nem, végzettségek, munkaközösségek, együttműködés a tantestületen belül, a pedagógus saját helye a testületben és a munkaközösségekben). Az intézmény sajátos vonásai (célok, sajátos vonások, erősségek, eredmények). Az alapfeladat (ok)helyzete az intézményben. Az intézmény infrastruktúrája, különös tekintettel az adott feladat (ok) ra. Az intézmény társadalmi kapcsolatai.

36 A szakmai életút értékelése (kb. 3–5 oldal)
Reflektáljon legalább két szakmai rendezvényre (például továbbképzés, konferencia, műhelymunka stb.), amelyeken részt vett! Ismertesse, ezek hogyan hatottak szakmai fejlődésére! (8. kompetencia)

37 A pedagógiai kompetenciákat egyenként végigtekintve értékelje önmagát
A pedagógiai kompetenciákat egyenként végigtekintve értékelje önmagát! Feltétlenül térjen ki az egyes kompetenciák olyan elemeire, amelyeket az e-portfólió dokumentumain keresztül nehéz bemutatni! Ismertesse szakmai terveit! Milyen szakmai tervei vannak, és hogyan szeretné ezeket a terveket valóra váltani?

38 IV. A Nevelő-oktató munka dokumentumai oldal
Az oldal első része a portfóliójelleg-választó blokk, a második a portfólió alapdokumentumai.

39 PORTFÓLIÓJELLEGEK Pedagógus-munkakör nevelési-oktatási intézményben,
Pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő pedagógiai-szakmai szolgáltatásban, Pedagógus-munkakör pedagógiai szakszolgálatban, Pedagógus-munkakör gyermekvédelmi vagy javítóintézeti nevelésben.

40 Feltöltendő alapdokumentumok a szakszolgálati területeken

41 Dokumentumcsoporthoz tartozó dokumentumlisták -Gyógytestnevelés altípus választása esetén:

42 12. sz. melléklet Óraterv – „A” változat (ez csak lehetőség)
A pedagógus neve: Műveltségi terület: Tantárgy: Osztály: Az óra témája: Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: Az óra didaktikai feladatai: Tantárgyi kapcsolatok: Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat- és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.): Dátum:

43 Időkeret A tanulók tevékeny-sége A pedagógus tevékeny-sége Célok és feladatok Módsze-rek Tanulói munkaformák Eszközök Megjegy-zések

44 Időkeret Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések Módszerek Tanulói munka-for-mák Eszközök

45 Az óratervre vonatkozó reflexió elemei:
Leírás: a pedagógiai helyzet ismertetése, ha ez már a dokumentumban megtörtént, csak utalás a dokumentum megfelelő pontjaira. 2. Elemzés/érvelés: annak indoklása, hogy miért tesszük azt, amit teszünk, és miért választjuk azt a megoldást adott helyzetben, amelyet választunk. (A cselekvés előtti reflexió. Ezt akkor alkalmazzuk, ha csak tervet készítünk, óratervet, foglalkozástervet, egyéni fejlesztési tervet.)

46 Fejlesztőnevelés; konduktív pedagógiai ellátás; gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás; logopédiai ellátás (terápia) altípus választása esetén:

47 Terápiás óraterv/foglalkozásterv
A feltöltés feltételei: a) 1 db, hozzávetőleg perces terápiás foglalkozásról készül, b) 7, egymást követő terápiás foglalkozás esetén 7 db készítendő, c) nem tartalmaz megvalósítást, a reflexió sem vonatkozik megvalósulásra, d) feltöltés PDF formátumban.

48 A terápiás fejlesztés indoka: (szakvéleményben foglalt állapotjellemző, diagnózis megnevezése,
A terápiás fejlesztés szükségessége azonosításának módja: (orvosi/szakszolgálati szakvélemény,– más is javasolható). A terápiás fejlesztés formái és gyakorisága: (egyéni foglalkozás hetente egy órában, más forma és gyakoriság is bevonható). A terápiás fejlesztés hosszú távú céljai és főbb területei: (tevékenységi terület, képesség stb.)

49 A terápiás fejlesztéshez használt módszer(ek), eszközök:
egyéni fejlesztéshez társuló indirekt szolgáltatás, konzultáció esetén: szülőkonzultáció, pedagóguskonzultáció, - egyéni fejlesztéssel párhuzamos csoportos fejlesztése). A terápiás óra/foglalkozás célja: (a fejlesztendő attitűd[ök], készségek, képességek és az elérendő fejlesztési szint megnevezése)

50 A terápiás óra/foglalkozás forgatókönyvének leírása:
a) fejlesztendő részterület megnevezése, b) terápiás/fejlesztő feladat, eszköz neve, c) részterületre fordított idő percekben, d) célmódosítás és alternatív feladat megnevezése, ha túlságosan lassú vagy gyors elsajátítással reagál a kliens- ez a lépéssor annyiszor ismétlődjön, amíg a teljes órakeret lehetővé teszi.

51 A reflexió elemei: Leírás: a problémahelyzet/pedagógiai helyzet ismertetése, ha ez már a dokumentumban megtörtént, csak utalás a dokumentum megfelelő pontjaira. Elemzés/érvelés: annak indoklása, hogy miért tesszük azt, amit teszünk, és miért választjuk azt a megoldást adott helyzetben, amelyet választunk. (A cselekvés előtti reflexió. Ezt akkor alkalmazzuk, ha tervet készítünk.)

52 Egyéni fejlesztési terv
A feltöltés feltételei: az egyéni fejlesztési terv szakterületi ellátáshoz kapcsolódik. a tervezett fejlesztés időtartama három hónap (indokolt esetben a fejlesztési ciklus szakterülettől függően változhat), feltöltés PDF formátumban.

53 Az egyéni fejlesztés indoka:
Az egyéni fejlesztés szükségessége azonosításának módja: (orvosi/szakszolgálati szakvélemény, más is javasolható). A fejlesztés területe: (tevékenységi terület, képesség stb.). Az egyéni fejlesztés formái és gyakorisága: (egyéni foglalkozás, hetente egy órában, más forma és gyakoriság is bevonható). Az egyéni fejlesztéshez használt módszer(ek), eszközök: A fejlesztés során elért eredmény mérésének, értékelésének eszközei: (sztenderdizált teszt, fejlődési skála, viselkedési skála, saját kialakítású felmérő eszköz, IKT-alapú eszköz, más eszközök). Az egyéni fejlesztés eredménye vagy hiánya (a kliens kiinduló állapotjellemzői és a 3 hónappal későbbi fejlesztett állapotjellemzői közötti eltérés, változás vagy annak hiánya, - lehetőleg mérésre támaszkodva, - a pozitív, a negatív eredmény vagy a változás hiányának magyarázata).

54 Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai; logopédiai ellátás (prevenció); továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás; kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása altípus választása esetén

55 Egy ülésre/alkalomra vonatkozó, megvalósult felmérés (vizsgálat) vagy egyéni/ csoport tanácsadó foglalkozás leírása a feltöltött dokumentum nem lehet 1 évnél régebbi, a dokumentumnak a pedagógiai szakszolgálatban folyó munkához kell kapcsolódnia, a személyes adatokat úgy kell megváltoztatni, hogy a személyi adatvédelemnek és a szakmai etikai követelményeknek megfeleljen, ez vonatkozik a szülő/ gondozó adataira is, ugyanakkor a problémák és a döntést befolyásoló adatok megtalálhatók legyenek benne, intézményeket azonban szükséges megnevezni,

56 A felmérésbe (vizsgálatba) vagy tanácsadó foglalkozásba bevont kliens/ellátott/tanuló vagy csoport neve: jelige, kitalált név. A felmérésbe (vizsgálatba) vagy tanácsadó foglalkozásba bevont kliens/ellátott gyermek óvodai csoportja/tanuló évfolyama/osztályfoka/életkora (csoport esetén átlagéletkor és a tagösszetétel minimum-maximum kora években). A felmérés/tanácsadó foglalkozás indoka: (a referáló személy státuszának megnevezése, a referált probléma megnevezése). A felmérés/tanácsadó foglalkozás hosszú távú céljai és főbb területei: (tevékenységi terület, képesség stb.).

57 A felméréshez/tanácsadó foglalkozáshoz használt módszer(ek), eszközök:
közvetlen, kliens(ek)re irányuló vizsgálat/tanácsadás esetén: módszer- vagy területspecifikus képzésben elsajátított, nevesíthető felmérő módszer (pl. teszt, interjú), tanácsadási módszerek, a képzést igénylő módszerhez tartozó eszközök, saját készítésű eszközök, IKT-eszközök, más segédeszközök, a kliensre irányuló felméréshez/tanácsadáshoz társuló indirekt szolgáltatás, konzultáció esetén: szülőkonzultáció, pedagóguskonzultáció). A felmérés/tanácsadó foglalkozás célja: (mit szeretnénk közvetlenül megtudni az állapotfelmérésből, milyen attitűd(öke)t, készségeket, képességeket kívánunk befolyásolni a tanácsadás révén).

58 A felmérés/ tanácsadó foglalkozás forgatókönyvének leírása:
a felmérési/ tanácsadási részterület megnevezése, a felmérési/ tanácsadási feladat, eszköz neve, részterületre fordított idő percekben, célmódosítás és alternatív feladat megnevezése, ha alternatív módon reagál a kliens - ez a lépéssor annyiszor ismétlődjön, amíg a teljes órakeret lehetővé teszi. A felmérés/tanácsadó foglalkozás megvalósulásának elemzése (a megvalósulást abból a szempontból szükséges elemezni, hogy mennyiben tért el a kitűzött céltól, a tapasztalatok alapján javaslatok megfogalmazása).

59 A reflexió elemei Leírás: a problémahelyzet/pedagógiai helyzet ismertetése, ha ez már a dokumentumban megtörtént, csak utalás a dokumentum megfelelő pontjaira. Elemzés/érvelés: annak indoklása, hogy miért tesszük azt, amit teszünk, és miért választjuk azt a megoldást adott helyzetben, amelyet választunk. (A cselekvés előtti reflexió.) Önértékelés: mérlegelnünk kell, hogy milyen következményekkel jártak cselekedeteink az érdekelt felekre, leginkább a kliensekre és önmagunkra nézve, és mit kellene esetleg változtatni a gyakorlatunkon. (A cselekvés utáni reflexió). (A felmérés/tanácsadó foglalkozás leírása közben már kifejtett reflexiók a felmérés/tanácsadó foglalkozás külön megírandó reflexiójánál felhasználhatók és megismételhetők, de újabb összerendezésben.)

60 Esettanulmány az esettanulmány csak egyéni beavatkozásra/felmérésre vonatkozhat, csoportosra nem beavatkozás esetén legalább 7 alkalom/ülés/foglalkozás megvalósult felmérés esetén legalább 3 alkalom megvalósult,

61 Útmutató az esettanulmány tartalmi elemeihez:
A kliens/ellátott/tanuló neve, akiről az esettanulmány szól: jelige, kitalált név. A kliens/ellátott gyermek óvodai csoportja/tanuló évfolyama/osztályfoka/életkora. Az egyéni felmérés, beavatkozás indoka: (a referáló személy státuszának megnevezése, a referált probléma megnevezése, a klienssel való első kapcsolatfelvétel módja). Első interjú rövid bemutatása: az interjú rövid összegzése reflexiókkal. Anamnézis (előtörténetre vonatkozó adatok) felvétele, leírása: (az élettörténet leírása úgy történik, hogy az információkat egy vezérfonálra fűzzük fel, amely elvezethet a jelenlegi probléma megértéséhez)

62 A felmérés/ beavatkozás célja, - volt-e terv a probléma okainak azonosítására, volt-e terv a beavatkozás főbb lépéseire vonatkozóan? A felméréshez/tanácsadó/terápiás foglalkozáshoz használt módszer(ek), eszközök: közvetlen, kliens(ek)re irányuló vizsgálat/tanácsadás/terápia esetén: módszer- vagy területspecifikus képzésben elsajátított, nevesíthető felmérő módszer (pl. teszt, interjú), tanácsadási/terápiás módszerek, képzést igénylő módszer esetén a módszerhez tartozó eszközök, saját készítésű eszközök, IKT-eszközök, más segédeszközök, - a kliensre irányuló felméréshez/tanácsadáshoz/terápiához társuló indirekt szolgáltatás, konzultáció esetén: szülőkonzultáció, pedagóguskonzultáció).

63 A találkozások sorrendjében adjunk leírást az ülésekről - úgy, hogy az ülések tartalma, története elkülöníthető legyen, - az ülések bemutatása tartalmazzon mintavétel jellegű leírást a kliens és a segítő közötti interaktív kapcsolatról, akár fejlesztő eljárásról, nem verbális elemeket magában foglaló terápiáról, vagy verbális elemekkel dolgozó tanácsadásról/terápiáról legyen szó. Az ülések leírása tartalmazzon reflexiót, - szándékaink, a kívánt cél elérése, csalódottság, öröm, elégedettség, esetvezetéssel, viszont- áttétellel kapcsolatos érzelmek, gondolatok területéről Összegzés, a felmérés/beavatkozás teljes folyamatára vonatkozó megvalósulás elemzése (a megvalósulást abból a szempontból szükséges elemezni, hogy mennyiben tért el a kitűzött céltól, a tapasztalatok alapján javaslatok megfogalmazása).

64 A reflexió elemei: Leírás: a problémahelyzet ismertetése, ha ez már a dokumentumban megtörtént, csak utalás a dokumentum megfelelő pontjaira. Elemzés/érvelés: annak indoklása, hogy miért tesszük azt, amit teszünk, és miért választjuk azt a megoldást adott helyzetben, amelyet választunk. (Az esetleírás közben már kifejtett reflexiók az esettanulmány külön megírandó reflexiójánál felhasználhatók és megismételhetők, de újabb összerendezésben.) Önértékelés: mérlegelnünk kell, hogy milyen következményekkel jártak cselekedeteink az érdekelt felekre, leginkább a kliensekre és önmagunkra nézve, és mit kellene esetleg változtatni a gyakorlatunkon. (A cselekvés utáni reflexió.) (Az esetleírás közben már kifejtett reflexiók az esettanulmány külön megírandó reflexiójánál felhasználhatók és megismételhetők, de újabb összerendezésben.)

65 Nevelési tanácsadás altípus választása esetén:

66 Szakértői bizottsági tevékenység altípus választása esetén:

67 Szakértői vélemény a szakértői vélemény nem lehet 1 évnél régebbi,
a szakértői véleménynek pedagógiai szakszolgálathoz tartozó szakértői bizottsági tevékenység keretében kellett keletkeznie, a szakértői vélemény személyi azonosításra alkalmas adatait úgy kell megváltoztatni, hogy a személyi adatvédelemnek és a szakmai etikai követelményeknek megfeleljen, de az intézményeket azonban szükséges megnevezni, a szakértői vélemény formai és tartalmi elemei a szakszolgálatokra vonatkozó rendeletben, valamint a rendeletet megalapozó szakértői bizottsági tevékenységet érintő szakterületi protokollban van kifejtve.

68 A reflexió elemei: Leírás: a pedagógiai helyzet ismertetése, ha ez már a dokumentumban megtörtént, csak utalás a dokumentum megfelelő pontjaira. Elemzés/érvelés: annak indoklása, hogy miért tesszük azt, amit teszünk, és miért választjuk azt a megoldást adott helyzetben, amelyet választunk. (A szakértői véleményírás előtti reflexió.) Önértékelés: mérlegelnünk kell, hogy milyen következményekkel jártak cselekedeteink az érdekelt felekre, leginkább a kliensekre és önmagunkra nézve, és mit kellene esetleg változtatni a gyakorlatunkon. (A cselekvés utáni reflexió.) (

69 Javaslat az e-portfólió kiegészítő dokumentumaira

70 1. kompetencia DOKUMENTUM TÍPUSA JAVASOLT DOKUMENTUM KINEK JAVASOLT
egy ülésre vonatkozó felmérés, tanácsadás Strukturált problémaelemzéssel, oksági összefüggések feltárásával fejlesztő/ terápiás/tanácsadó/ konzultációs/ konfliktuskezelési beavatkozási tervezet vagy diagnosztikus tervezet. Minden alapfeladatnál Szakértői, orvosi diagnózist kiegészítő pedagógiai, gyógypedagógiai vizsgálatok bemutatása, választásuk indoklása, dokumentálása. szakértői bizottsági tevékenység 1. kompetencia

71 szakterületi vélemény
Kontroll- vagy felülvizsgálatra összeállított pedagógiai vélemény, a beavatkozás hatás- és eredményességmérésével alátámasztva szakértői bizottsági tevékenység Egyéni állapotfelmérés eredményét összefoglaló szakterület-specifikus vélemény. logopédiai ellátás továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, konduktív pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés, iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása Csoportos állapotfelmérés eredményét összefoglaló szakterület-specifikus vélemény továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

72 Minden alapfeladatnál
eszközfejlesztés Közvetlen ellátási intézményi környezetben, tankerület más intézményeiben, tankerületen kívül, oktatóként akkreditált képzésen megtartott előadás diáinak prezentálása reflexiókkal. Minden alapfeladatnál konzultációs esettanulmány Saját vezetésű szakterület-specifikus szakmai konzultációs csoport vezetésének, szemléletének, módszertanának elemző bemutatása. Reflexiók

73 Minden alapfeladat esetében
DOKUMENTUM TÍPUSA JAVASOLT DOKUMENTUM KINEK JAVASOLT eszközfejlesztés Fejlesztő/ terápiás/tanácsadó (counseling)/konzultációs/ konfliktuskezelési/diagnosztikus folyamat tervezése, grafikus folyamatábra és folyamatleírás részletes kifejtése. Minden alapfeladat esetében A pedagógus által tartott óra/foglalkozás egy részletének videofelvétele Reflexió: a felvett óra elemzése.

74 szakma- és ágazat közötti együttműködés esettanulmánya
szakmai, szakma- és ágazat közötti együttműködés esettanulmánya Résztvevőként vagy csoportvezetőként egy oktatási-nevelési intézmény egészére vonatkozó problémaspecifikus/ prevenciós programtervezet leírása, bemutatása, reflexiók. Nevelési tanácsadás továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása eszközfejlesztés Saját fejlesztésű feladatlap, IKT-tananyag bemutatása Minden alapfeladat esetében A szakterülethez tartozó linkgyűjtemény, min. 5, max. 10 db, rövid értékeléssel, ajánlással

75 egy ülésre/alkalomra vonatkozó megvalósult stb.)
Tanulási tanácsadás diáknak tanulási/teljesítményproblémához kapcsoltan. Reflexiók. Nevelési tanácsadás továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása eszközfejlesztés Tanulási és teljesítményproblémák SNI /BTM szakértői vélemény előtti preventív szintű felismerésének leírása a szakterületi/specifikus protokollal összhangban, illetve a protokoll továbbfejlesztésére vonatkozó javaslat szakmai, szakma- és ágazat közötti együttműködés esettanulmánya Mentori/ szakmai gyakorlatvezetői munka bemutatása legalább fél éves időtartamban legalább egy fő gyakornokkal, illetve szakemberjelölttel, reflexiók Minden alapfeladat esetében

76 terápiás óraterv, foglalkozási terv
A kliens igényeihez, szükségleteihez illeszkedő belső- és külső környezeti feltételeket biztosító beavatkozási terv készítése, a módszerek, eljárások erőforrások és kockázatok áttekintésével. Minden alapfeladat esetében eszközfejlesztés Segédanyagok szülők számára, az egyes diagnosztikai kategóriákba tartozó kliensek fejlődési, fejlesztési lehetőségei gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, fejlesztő nevelés, nevelési tanácsadás, Tehetségek azonosítására fejlesztett, összeállított vizsgálati eszközök bemutatása, a tapasztalatokra való reflektálással. továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

77 konzultációs esettanulmány
Konzultáció vagy konzultációs folyamatelemző leírása (szülő/pedagógus). Reflexió: Minden alapfeladat esetében eszközfejlesztés Szakterületi protokoll adaptációja, hiányterületi, specifikus protokoll készítése, helyi bevezetésének, adaptálásának tervezete. Adott pedagógiai szakszolgálati tevékenységhez kidolgozott értékelési rendszer bemutatása, a kliens állapotának, változásának mérésére.

78 eszközfejlesztés Tartós megfigyelés-, célzott eseti megfigyelés szempontjainak kidolgozása az állapotfelmérési/diagnosztikus folyamat elősegítésére. Minden alapfeladat esetében A kliensek fejlődésének személyre szabott értékelése pl. félév vagy év végén. Az értékekés szempontjai, az eljárás leírása. egyéni fejlesztési terv Egy kliens egyéni fejlesztési terve, a kliens profiljával együtt, és a fejlesztés során elért eredmények dokumentálása, kliens munkák, elért eredmények. A szakterületi tevékenységhez vagy tanításához kapcsolódó, a pedagógus által fontosnak és jónak tartott nyomtatott források felsorolása, minimum 5, maximum 10 db, értékeléssel, ajánlással

79 eszközfejlesztés A pedagógus által olvasott és fontosnak ítélt szakcikk, könyv rövid ismertetetése és reflexiók. (Miért tartja fontosnak/érdekesnek az adott könyvet/ cikket?) Minden alapfeladat esetében Kipróbált eszköz leírása, bemutatása a partner elégedettségméréséhez az adott szakszolgálati tevékenységi területen. Reflexiók, etikai problémák elemzése. Kvantitatív eljáráson alapuló eszköz bemutatása a szakterületi szakmai munka számszerű és szöveges értékeléséhez, minősítéséhez. Reflexiók, etikai problémák elemzése szakmai-, szakma- és ágazatközi együttműködés esettanulmánya Szakmai, szakmaközi, ágazatok közötti együttműködés, partnerkapcsolatok és hálózati együttműködés leírása.

80 esetmegbeszélő munka Esetmegbeszélő csoportok kialakítása, működtetése többségi pedagógusok számára az iskolapszichológus támogatásával. Reflexiók. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, egy ülésre vonatkozó felmérés, tanácsadás Tehetség-tanácsadás a klienseknek, illetve szüleiknek, pedagógusaiknak. Önreflexió. továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása eszközfejlesztés Jó gyakorlat adaptálása, az erőforrások és más feltételek figyelembevételével. Minden alapfeladat esetében szakmai-, szakma- és ágazatközi együttműködés esettanulmánya Pedagógus-pedagógus együttműködés tartalmának bemutatása, a beavatkozási hatásrendszer erősítése érdekében

81 szakmai-, szakma- és ágazatközi együttműködés esettanulmánya
Referenciaintézménnyé válásban a speciális egyéni részvétel bemutatása esettanulmányi formában, hivatkozással, illetve igazoló dokumentumokkal, - reflexiók. továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás Szakmai rendezvény rövid leírása, dokumentálása, az esemény szervezésében betöltött szerepének bemutatása. Minden alapfeladat esetében Szakmák közti esetkonzultációs team egyéves időtartamú összes ülésének leírása, a szervezés, a részvétel, a csoportműködés és az etikai problémák elemzése, reflexiókkal. Szakszolgálati feladatok a tehetségpontokkal, tehetségtanácsokkal a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása során iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

82 szakmai-, szakma- és ágazatközi együttműködés esettanulmánya
Szakszolgálatok és köznevelési intézmények együttműködése. Vizsgálatra, kontrollvizsgálatra való felterjesztés, fejlesztések. Tanügy-igazgatási dokumentumok szakértői bizottsági tevékenység, nevelési tanácsadás, Együttműködési lehetőség kidolgozása az intézményfokok között a tehetségek követése, a tehetség társadalmi hasznosulása érdekében iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása Önsegítő csoportok megalakulásának támogatása a gondozott, fejlesztett kliensek szüleinek esetében. Minden alapfeladat esetében A szakmai közösségi- és az önfejlesztő lehetőségek bemutatása a közösségi és egyéni tanulási utak tervezésével.

83 szakmai-, szakma- és ágazatközi együttműködés esettanulmánya
Etikai meggondolások tükrében a pedagógiai szakszolgálati szereplők és érdekek ütközésének megoldási módozatai. Minden alapfeladat esetében esetmegbeszélő munka Esetmegbeszélő munkában való, legalább féléves részvétel tapasztalatainak leírása. Reflexió. eszközfejlesztés Szakmai publikációk, írások, kutatásban való részvétel, tankönyvírás stb. A tevékenység bemutatása. Részvétel az intézményben folyó innovációban, pályázatokon Reflexió: hogyan segítette ez a munka szakmai fejlődését. Szakterületi, illetve specifikus protokoll módosítását alátámasztó javaslat esettanulmányi példával, reflexióval.

84 Kiegészítő dokumentumok feltöltését támogató sablonok:
Szakmai-, szakma- és ágazatközi esettanulmány Szakterületi vélemény Eszközfejlesztés Konzultációs esettanulmány Csoportos esettanulmány Esetmegbeszélő munka

85 Szakmai, szakma- és ágazatközi együttműködés esettanulmány
Az együttműködésben részt vevő intézmények nevének szerepeltetése mellett a személyek, csoportok neve: jelige, kitalált név. A feltöltés feltételei: Az együttműködés szakmai, szakma- és ágazatközi kapcsolatokban, partnerek bevonásával valósul meg Az együttműködést megállapodás, szerződés, közös rendezvény, dokumentum vagy más produktum tanúsítja. Az együttműködés folytonossága igazolható. Feltöltés PDF formátumban.

86 Útmutató az együttműködés bemutatásához:
Az együttműködésben részt vevők (személyek, csoportok, intézmények) rövid bemutatása, azon jellemzők kiemelésével, melyek fontosak a kapcsolatban. bAz együttműködés célja, tartalma, tervezett időtartama a partnerek kölcsönösségében rejlő előnyök bemutatásával. Az együttműködési feltételek, alkalmak az érdemi események folyamatba rendezett leírása. Az együttműködésben rejlő kölcsönös előnyök kifejtése. Az együttműködés kapcsolódása a szakterületi tevékenységhez. Az együttműködés valamely választott szakaszának részletes leírása, ennek dokumentumai. A választott együttműködési szakasz történéseinek reflexiója, az eseményekben rejlő értékek megnevezésével és kiemelésével. Összegzés, az együttműködési folyamatról, az áttekintett megvalósulás elemzése abból a szempontból, hogy az események és történések mennyiben szolgálták a kitűzött cél elérését, megfelelően szolgálták-e a szakterületi tevékenységet. Amennyiben szükséges, korrekciós javaslatok megfogalmazása.

87 Szakterületi vélemény
A szakterületi vélemény nem lehet 1 évnél régebbi. A szakterületi véleménynek pedagógiai szakszolgálatban szervezett bármely szakterületi ellátás keretében kellett keletkeznie (kivétel a bizottsági feladat)pedagógiai vagy pszichológiai célú megfigyelés, állapotfelmérés összegzése, összefoglalása, ami a gyermek ellátásához kapcsolódik. A szakterületi vélemény személyi azonosításra alkalmas adatait úgy kell megváltoztatni, hogy a személyi adatvédelemnek és a szakmai etikai követelményeknek megfeleljen, ez vonatkozik a szülő/gondozó adataira is, ugyanakkor a problémák és a döntést befolyásoló adatok megtalálhatók legyenek benne, - intézményeket azonban szükséges megnevezni. A szakterületi vélemény formai és tartalmi elemei a szakterületi protokollokban van kifejtve, - a szakterületi vélemény feltöltőjének ez nyújt támpontot a minőségi követelmények teljesítéséhez. Feltöltés PDF formátumban.

88 Eszközfejlesztés Az eszköz egyéni fejlesztésű legyen.
Csoportos fejlesztés esetén a fejlesztésben részt vevők nyilatkozata arról, hogy hozzájárulnak az eszköz feltöltéséhez. Az eszköz bemutatása közvetlenül vagy videofelvétel, fotó segítségével. Az eszköz használata túlmutat a fejlesztő személyes használatán. Feltöltés PDF formátumban.

89 Szempontsor az eszköz bemutatásához (az eszköz bemutatása, beleértve a fejlesztés, kipróbálás és alkalmazás feltételeit, eseményeit is): a)Ha készült használati útmutató vagy felhasználási eljárás, annak ismertetése. b) Az eszköz fejlesztésének leírása, az eszköz bemutatása. c) Csoportos eszközfejlesztés esetén a feltöltő részvételének aránya, megnevezve az eszköz azon elemeit, melyek fejlesztésében önállóan vett részt. d) Az eszköz kipróbálásának szakasza, különös tekintettel a korrekcióra, visszajelzések figyelembevételére. e) Szakszolgálati terület(ek), ahol az eszköz használható. f) Szakszolgálati tevékenység(ek), amiben az eszköz használható. g) Milyen előzetes kompetenciákat igényel az eszköz használata a klienstől, illetve a szakembertől?

90 Milyen infrastrukturális, illetve tárgyi környezet szükséges a használatához?
i) Kapcsolódik-e a használatához baleseti forrás? Ha igen, milyen óvintézkedések kívánatosak azok elkerülése érdekében? j) Az eszköz használatával eddig szerzett tapasztalatok bemutatása. Saját tapasztalat, vagy más használóktól kapott visszajelzések. Ha lehetséges, ezen dokumentumok feltöltése. k) Amennyiben kapcsolódik hozzá kutatás, sztenderdizálás, annak bemutatása. l) Az eredmények összevetése - amennyiben ez lehetséges - más hasonló ismert eszközzel szerzett adatokkal, eredményekkel. m) Továbbfejlesztési és /vagy adaptálási és/ vagy korrekciós lehetőségek. n) A szerző, fejlesztő reflexiója a fejlesztési, illetve használati folyamatra vonatkozóan. o) Továbbá minden olyan információ, ami fontos lehet, de a fenti szempontsor nem tér ki rá.

91 Konzultációs esettanulmány
Ebben a dokumentumban a konzultációt mint indirekt szolgáltatást szükséges értelmezni, mely a gyermek/tanuló, illetve e személyek csoportja érdekében folyik, de nem közvetlenül a gyermekkel/tanulóval, illetve csoportjukkal történik, hanem a velük foglalkozó szülővel/pedagógussal/szakemberrel, illetve e személyek csoportjával, - csak az így értelmezett dokumentum tartalma értékelhető. A feltöltött dokumentum nem lehet 5 évnél régebbi. A dokumentumnak a pedagógiai szakszolgálatban folyó munkához kell kapcsolódnia. A dokumentumban a személyi azonosítás elkerülésére a személyes adatokat úgy kell megváltoztatni, hogy a személyi adatvédelemnek és a szakmai etikai követelményeknek megfeleljen, ez vonatkozik a szülő/pedagógus adataira is, ugyanakkor a problémák és a döntést befolyásoló adatok megtalálhatók legyenek benne, intézményeket azonban szükséges megnevezni. Feltöltés PDF formátumban

92 Útmutató a konzultációs esettanulmány elemeihez:
a) A konzultáció a szakterületi munka mely területéhez, ellátási fázisához kapcsolódik? b) A konzultáció szükségességének indoka, különös tekintettel a konzultációba vont személyre vagy személyekre. c) A konzultáció kapcsolódik-e foglalkozásba, fejlesztésbe, terápiába vont gyermekhez, tanulóhoz? d) A konzultációban résztvevő(k) (szülő/pedagógus/szakember) bekerülésének indoklása, az egyén vagy csoport bemutatása. e) A konzultáció kereteinek és feltételeinek bemutatása (gyakoriság, a konzultációs helyszín adottságai, tervezett időtartam, egyéni, csoportos). f) A konzultáció folyamatának tervezése, benne a cél/ok meghatározása. g) A konzultáció folyamatában használt technika megnevezése és bemutatása.

93 Amennyiben az egyéni vagy csoportos konzultáció közvetlenül kapcsolódik gyermek/tanuló ellátásához, a konzultáció hatása a fejlesztő/terápiás folyamatra? i) Esetleges elakadások, problémák a konzultációs folyamatban? Ezek megoldása? j) A találkozások sorrendjében készüljön leírás a konzultációs alkalmakról, legalább három alkalomról készüljön olyan részletezettségű, hogy az alkalmas legyen a kliens/ek és a konzultációt vezető szakember kapcsolatának, felkészültségének bemutatásra. k) Az egyes ülésekhez kapcsolódhatnak reflektív észrevételek. A tervezett és a megvalósult tartalom, továbbá a tervezett cél és az elért eredmény összevetésének gondolati és érzelmi vetületéről. l) Összegzés, a konzultáció teljes folyamatára vonatkozó megvalósulás elemzése (a megvalósulást abból a szempontból szükséges elemezni, hogy mennyiben tért el a kitűzött céltól), a tapasztalatok alapján javaslatok megfogalmazása).

94 Csoportos esettanulmány
Ebben a dokumentumban a csoportos beavatkozás kliensei a gyermekek/tanulók. 1-3 alkalommal ugyanazon csoporttal megvalósuló beavatkozást akkor lehet itt feltölteni, ha csoportos krízisintervencióról szól az esettanulmány tartalma. Nem krízisintervencióra vonatkozó csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás esetén legalább 4, egymást követő ülésnek meg kellett valósulnia. A kizárólag csoportos felmérést tartalmazó leírások nem ehhez a dokumentumtípushoz tartoznak. A feltöltött dokumentum nem lehet 5 évnél régebbi. A dokumentumnak a pedagógiai szakszolgálatban folyó munkához kell kapcsolódnia. A dokumentumban a személyi azonosítás elkerülésére a személyes adatokat úgy kell megváltoztatni, hogy a személyi adatvédelemnek és a szakmai etikai követelményeknek megfeleljen.

95 Útmutató a csoportos esettanulmány elemeihez:
a) A csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás a szakterületi munka mely területéhez, ellátási fázisához kapcsolódik? b) A csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás szükségességének indoka, különös tekintettel a csoportos fejlesztésbe/terápiába/tanácsadásba vont személyre vagy személyekre. c) A csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás kapcsolódik-e más szakszolgálati foglalkozásba, fejlesztésbe, terápiába vont gyermekhez, tanulóhoz? d) A csoportos fejlesztésben/terápiában/tanácsadásban részt vevő gyerekek/tanulók bekerülésének indoklása, a csoport bemutatása. e) A csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás kereteinek és feltételeinek bemutatása (gyakoriság, a csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás helyszínének adottságai, tervezett időtartam, egyéni, csoportos). f) A csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás folyamatának tervezése, benne a cél/ok meghatározása. g) A csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás folyamatában használt technika megnevezése és bemutatása.

96 Amennyiben a csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás közvetlenül kapcsolódik gyermek/tanuló ellátásához, a csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás hatása a fejlesztő/terápiás folyamatra? i) Esetleges elakadások, problémák a csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás folyamatban? Ezek megoldása? j) A találkozások sorrendjében készüljön leírás a csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás alkalmakról, legalább 4 alkalomról készüljön olyan részletezettségű, hogy az alkalmas legyen a kliensek és a csoportos fejlesztést/terápiát/tanácsadást vezető szakember kapcsolatának, felkészültségének bemutatásra. k) Az egyes ülésekhez kapcsolódhatnak reflektív észrevételek a tervezett és a megvalósult tartalom, továbbá a tervezett cél és az elért eredmény összevetésének gondolati és érzelmi vetületéről. l) Összegzés, a csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás teljes folyamatára vonatkozó megvalósulás elemzése (a megvalósulást abból a szempontból szükséges elemezni, hogy mennyiben tért el a kitűzött céltól), a tapasztalatok alapján javaslatok megfogalmazása).

97 Esetmegbeszélő munka A feltöltött dokumentum nem lehet 1 évnél régebbi. A dokumentumnak a pedagógiai szakszolgálatban folyó munkához kell kapcsolódnia. A dokumentumban a személyi azonosítás elkerülésére a személyes adatokat úgy kell megváltoztatni, hogy a személyi adatvédelemnek és a szakmai etikai követelményeknek megfeleljen, ez vonatkozik a személyek, csoportok, munkatársak adataira is, az intézményeket azonban szükséges megnevezni, Feltöltés PDF formátumban.

98 Útmutató az esetmegbeszélő munka elemeihez:
a) Az esetmegbeszélés szereplőinek bemutatása, továbbá a helyszín, a gyakoriság és a keretek megadása. b) Az esetmegbeszélés célja, a résztvevők csatlakozásának módja és indítéka. c) Az esetmegbeszélés vezetésének módszertani, technikai megoldásai. d) Az estemegbeszélés résztvevőivel való együttműködés színvonala. e) A csoportműködés érdekében tett beavatkozások jellemzői. f) Az esetmegbeszélés során megmutatkozó érzelmi és indulati viszonyulások kezelésének módja. g) Az esetmegbeszélésben végzett munkájának erősségei, gyengeségei. h) Az esetmegbeszélés folyamatából legalább három alkalomról készüljön olyan részletezettségű leírás, hogy az tükrözze a munka szakmai színvonalát, jellemző problémáit és azok megoldásait, a csoporttagok aktív közreműködését, az esetmegbeszélő csoportot vezető szakember felkészültségét. i) Reflektív áttekintés az esetmegbeszélés meghatározott időtartamú munkájára, történésekre, előrehaladásra, elakadásra, módszertani/technikai kérdésekre.

99 Milyen etikai megfontolások merülhetnek fel az e-portfólió dokumentumaival kapcsolatban?
Rendkívül fontos még az e-portfólióban a tanulók anonimitásának a biztosítása. Minden esetben, amikor tanulói vagy gyermekmunkákat tölt fel, legyenek ezek prezentációk, témazárók, projektmunkák stb. Az elemzésekben sem használhatja a tanulók valódi nevét, még keresztnevüket sem. Ha fényképet, videót készít és tölt fel, szülői beleegyezést kell kérnie. A szülők beleegyező nyilatkozatait el kell tennie. A nyilatkozatokat a védés során a szakértők ellenőrizhetik. A foglalkozásterv elkészítésekor vagy önálló szellemi terméket hozzon létre a pedagógus, vagy ha a tananyagcsomagban (tanári kézikönyvben) előzetesen elkészített foglalkozástervvel dolgozik, igazítsa azt a tanulócsoport profiljához és megfelelő forrásmegjelöléssel, hivatkozással lássa el az óratervet/foglalkozástervet.

100 Hogyan értékelik a pedagógiai e-portfóliót?
A pedagógiai e-portfólió értékelése nem a dokumentumok egyenkénti értékelését jelenti, hanem a dokumentumokkal bizonyított kompetenciák értékelését. Az e-portfólió dokumentumainak azt kell alátámasztaniuk, hogy a pedagógus az adott kompetencia területen az adott szintet elérte. Az e-portfólió dokumentumait a két szakértő egymástól függetlenül értékeli.

101 Szívesen segítelek Benneteket ezen az „úton”, hogy ezt érezzétek.


Letölteni ppt "Pedagógus életpálya minősítéssel"

Hasonló előadás


Google Hirdetések