Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az OBDK betegjogi képviselői tevékenységének 2014. évi tapasztalatai Dr. Novák Krisztina főigazgató OBDK 2015. április 23. Magyar Kórházszövetség XXVII.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az OBDK betegjogi képviselői tevékenységének 2014. évi tapasztalatai Dr. Novák Krisztina főigazgató OBDK 2015. április 23. Magyar Kórházszövetség XXVII."— Előadás másolata:

1 Az OBDK betegjogi képviselői tevékenységének 2014. évi tapasztalatai Dr. Novák Krisztina főigazgató OBDK 2015. április 23. Magyar Kórházszövetség XXVII. Kongresszusa Betegközpontú gyógyítás és ápolás szekció

2 Komplex jogvédelem az OBDK-ban Feladata: betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi jogvédelem, jogvédelmi képviselők tevékenységének irányítása, koordinálása, ellenőrzése, hatósági nyilvántartása dokumentációkezelés (a jogutód nélkül megszűnt egészségügyi intézményekben keletkezett egészségügyi dokumentáció kezelése, nyilvántartása, tájékoztatás), nemzeti kapcsolattartó pont (az egészségügyi ellátások határon átnyúló igénybevétele kapcsán) Képzési, módszertani feladatokat lát el a jogvédelmi képviselők munkájához kapcsolódóan, melynek keretében kidolgozza a jogvédelmi képviselői tanfolyam és a kötelező továbbképzések tananyagát minőségügyi feladatok átvétele a GYEMSZI-től a jogvédelmi képviselők képzése, kompetenciáinak szélesítése (munkavégzéshez szükséges szakmai és technikai feltételek biztosítása, jelnyelvi képzés) Cél: hatékony jogvédelem- és jogérvényesítés, panaszok rendszerszintű kezelése

3 A hatékony jogvédelem eszközei I. Tájékoztatás, együttműködések Fogadóóra Egészségügyi szolgáltatók Regionális irodák (7 megyeszékhely helyszínen) Megyei információs pontok (további 12 megyeszékhely helyszínen – kormányablakok) Lakossági, szakmai fórumok Mind a lakosság, mind az egészségügyi dolgozók részére Információs és prevenciós tevékenység Jogtudatosság növelése Betegelégedettség növelése Konferenciákon való részvétel Kapcsolattartás, együttműködés Egészségügyi társszervek (ÁNTSZ, OEP, ÁEEK) Alapvető Jogok Biztosa Egyenlő Bánásmód Hatóság Felsőoktatási intézmények Civil, szakmai szervezetekkel történő együttműködés (Egyházak, Kórházszövetség, Magyar Gyógyszerészi Kamara) Nemzeti Betegfórum

4 A hatékony jogvédelem eszközei II. Panaszkezelés A betegjogi képviselő: Ellátja a betegeknek az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben (a továbbiakban Eütv.) meghatározott jogainak védelmét, és segíti őket a jogaik megismerésében és érvényesítésében. Segít a betegnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti a panasz kivizsgálását és annak eredményéről írásban tájékoztatja a jogosultat Egyedi ügyekben kizárólag a betegtől kapott meghatalmazás keretei között járhat el - azt nem lépheti túl! A beteg - egészségügyi akadályoztatása esetén - a hozzátartozó írásbeli meghatalmazása alapján a betegjogi képviselő panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató vezetőjénél, fenntartójánál – válaszadási kötelezettség 30 nap A beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben eljár az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során képviseli a beteget Segíti a beteget jogai megismerésében, az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, az azzal kapcsolatos megjegyzések, kérdések feltételében. A felek közötti viták békés megoldására, egyezségre törekszik, melyet mediációval segít elő

5

6

7

8

9

10

11

12 A hatékony jogvédelem eszközei III. Betegpanaszok rendszerszintű kezelése az OBDK-ban Már megvalósult rendszerszintű javaslatok egészségügyi dokumentációról másolat készítése – fotózása (1997. évi CLIV. törvény) Kerekesszékek szállításának szabályozása a betegszállításról szóló jogszabályban (19/1998. (VI.3.) NM rendelet) „Jó kórház” mobileszközökre fejlesztett alkalmazás Semmelweis Garancia Védjegy az egészségügy területén működő civil szervezetek részére Folyamatban levő rendszerszintű javaslatok, fejlesztések az egészségügyi szolgáltatóknál alkalmazott másolási díjak egységesítése 14 év feletti betegek/ellátottak kísérőjének szállíthatósága külön díjazás ellenében betegtájékoztatók tartalmi elemeinek egységesítése a Kórházszövetséggel, fenntartóval együttműködésben

13 A hatékony jogvédelem eszközei IV. Az OBDK által szervezett képzések OBDK Képzések Hatósági jellegű képzések: / 214/2012.Korm.rend megfelelően/ 120 órás képzések: -Betegjogi képviselő képzés -Ellátottjogi képviselő képzés - Gyermekjogi képviselő képzés Szakmai továbbképzések: I. Továbbképzési pontra minősített képzések orvosok, egészségügyi szakdolgozók részére: -Adatvédelmi felelősök továbbképzése -Gyógyszerészek szakmai továbbképzése II. Az OBDK, mint felnőttképzési intézmény akkreditált képzései: -Mediációs képzés -Komplex jogvédelmi ismeretek Felsőoktatási intézményekkel közös képzések: Szabadon választható elméleti kurzusok: -SE ÁOK -SE FOK -DE ETK -ME ÁJK -SZTE ÁJK -SZTE Jogklinika -PTE ÁJK, ÁOK, FOK Minden képzésünket, a bevezetésre került minőségirányítási keretrendszernek megfelelően szervezzük.

14 A GYEMSZITŐL ÁTVETT FELADATOK Az egészségügyi szolgáltatok és szolgáltatások szakmai minőségértékelése (Eütv. 123.§. (1); 33/2013 (V.10.) EMMI rendelet) Humán reprodukciós adatbázis kezelése (339/2008 (XII.30.) Korm.rendelet) Irányelvfejlesztéshez kapcsolódó feladatok (18/2013 (III.5.) EMMI rendelet) 12/2015 (IV.10.) EMMI utasítás  A jelenleg alakuló Egészségügyi Irányító Bizottságok ülésein az OBDK képviselője meghívottként vesz részt és a betegjogi panaszok alapján ismerteti a betegjogi helyzetet

15 Egészségügyi szakmai irányelvek kidolgozásához kapcsolódó feladatok  Irányelv kezdeményezésére jogosultak az OBDK-hoz nyújtják be témaválasztási javaslatukat  A beérkező témaválasztási javaslatokról az OBDK legalább negyedévente tájékoztatja a minisztert  Az OBDK a miniszter döntése alapján felkéri az egészségügyi szakmai kollégiumot az irányelv elkészítésére  Az irányelv elkészítéséhez az OBDK – szükség esetén az ÁEEK bevonásával – módszertani támogatást biztosít, koordinál  Az OBDK ellenőrzi az irányelv tervezetének szabályszerűségét, elvégzi a módszertani értékelését  Az irányelv nem nyilvános háttéranyagait az irányelv érvénytelenné válását követő 10 évig elektronikusan archiválja

16 Az egészségügyi szolgáltatók szakmai minőségértékelése Az OBDK látja el:  az egészségügyi szakmai tevékenység minőségértékelését  az értékelési célú adatgyűjtést  a minőségfejlesztési feladatok koordinálását, szakmai irányítását, dokumentálását (klinikai audit, módszertani támogatás)  betegbiztonság szempontjainak érvényesítését Az OBDK működteti a minőségügyi szakfőorvosi rendszert.

17 Semmelweis Garancia Védjegy Célok transzparens adományozás adományok felhasználásával kapcsolatos visszaélések elkerülése adományok felhasználásának átláthatósága a nyilvánosság megfelelő tájékoztatása Jogosulti kör az egészségügy területén működő közhasznú civil szervezetek Alapelvek önkéntes többlet kötelezettségvállaláson alapszik a védjegy odaítélése objektív kritériumok alapján történik

18 „Jó Kórház” Állampolgárokat segítő mobil alkalmazás, amelynek segítségével:  a felhasználók az ország minden közfinanszírozott egészségügyi fekvő-, és járóbeteg-szakellátó szolgáltatója tekintetében - megadott szempontok szerint – könnyebben eligazodhatnak az egészségügyi intézményekben,  azonnali észrevételeket és panaszbejelentést tehetnek az adott intézményhez kapcsolódóan,  a betegjogi képviselők adott intézményhez kapcsolódó elérhetőségeit minden esetben elérhetik az alkalmazást használók Hosszú távú cél:  az OBDK az applikáció-működtetésével nyert információk alapján az egészségügyi rendszer magasabb színvonalú működésére tudjon javaslatot tenni az egészségügyi szolgáltatók, a fenntartó és a döntéshozók irányába

19 „ Jó kórház” mobileszközökre fejlesztett applikáció (Android, Windows, IOS)

20 Az OBDK kiadványai Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Az egészségügyi dokumentáció megismerése Tájékoztató a pszichiátriai betegek jogairól Hospice ellátás Magyarországon Általános OBDK kiadvány Általános tájékoztató a betegjogokról Tájékoztató szülők részére a beteg gyermek kórházi tartózkodásával és ellátásával kapcsolatos általános tudnivalókról Tájékoztató a gondnoksággal kapcsolatos eljárásokról Általános gyermekjogi ismeretek szülőknek és szakembereknek A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok A gyermekek jogai

21 Az OBDK a betegbiztonság érdekében Egyéni panaszkezelés Visszacsatolás az egészségügyi szolgáltatók felé Egészségügyi dolgozók tájékoztatása Lakossági fórumok tartása Jogvédők Minőségügyi feladatok Irányelvfejlesztés Rendszerszintű javaslatok, ajánlások Képzések (hatósági-, felnőttképzési-, egyetemi hallgatók képzése) OBDK

22 „Gyere-K-épbe” Gyermekjogi Roadshow 2015  március 21-től május 28-ig tartó országos rendezvény sorozat a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekeknek, nevelőszülőknek, kísérőknek  8 regionális helyszínen egész napos színes gyermekjogi ismeretterjesztő, sport- és szakmai programok  a programok keretében az ÁNTSZ és az Országos Mentőszolgálat képviselői felhívták a gyermekek figyelmét az egészséges életmód fontosságára  az OBDK gyermekjogi mesekönyveket jelentet meg, amelyeket célzottan a gyermekotthonokban és nevelőszülőknél élő 3-6, illetve 6-10 éves gyermekeknek szól a meseterápia eszközeit felhasználva, célja a gyermekek jogtudatosítása a meséken kersztül  a mesék 5 témát ölelnek fel: jog és kötelesség, az emberi méltósághoz való jog, a hátrányos megkülönböztetés tilalma, a tulajdonjog és a kapcsolattartáshoz való jog  a mesék hangoskönyv formájában is megjelennek

23

24

25 Köszönöm a figyelmet! Zöld szám: 06-80-620-055 Internet: www.obdk.hu E-mail: obdk@obdk.hu


Letölteni ppt "Az OBDK betegjogi képviselői tevékenységének 2014. évi tapasztalatai Dr. Novák Krisztina főigazgató OBDK 2015. április 23. Magyar Kórházszövetség XXVII."

Hasonló előadás


Google Hirdetések