Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG MINISZTERELNÖKSÉG Dr. Szelényi Endre Fejlesztéspolitikai referens Program és Projektfelügyeleti Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG MINISZTERELNÖKSÉG Dr. Szelényi Endre Fejlesztéspolitikai referens Program és Projektfelügyeleti Főosztály."— Előadás másolata:

1 EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG MINISZTERELNÖKSÉG Dr. Szelényi Endre Fejlesztéspolitikai referens Program és Projektfelügyeleti Főosztály

2 A 2014-2020 programozási ciklus tervezési keretei Az Európai Bizottság által kiadott elsődleges tervezési dokumentumai 1303/2013 EU Rendelet az ERFA ESZA, EMVA, ETHA közös és általános rendelkezések megállapításáról (Common Provision Regulations ( CPR)) A Partnerségi Megállapodás tartalmára vonatkozó sablon és irányelvek (Template and Guidelines on the Content of the Partnership Agreement) A Partnerségi Megállapodás (PM) tartalma A PM azonosítja Magyarország legfontosabb kihívásait és kitűzi fő fejlesztési prioritásait. A PM az EU2020 stratégia intelligens, fenntartható és inkluzív növekedési célkitűzésein belüli nemzeti súlypontokat azonosítja. A Partnerségi Megállapodás aláírására 2014. szeptember 11-én került sor. A PM-ben kijelölt fejlesztési irányok részleteit a 10 Operatív Program rögzíti: GINOP, IKOP, EFOP, KEHOP, KÖFOP, TOP, VEKOP, RSZTOP, VP, MAHOP

3 Tematikus célkitűzések 1)Kutatás, a technológia fejlesztése és az innováció erősítése 2)IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és minőségének javítása 3)KKV-k versenyképességének javítása (EMVA, ETHA is) 4)Alacsony CO 2 kibocsátású gazdálkodás felé elmozdulás minden ágazatban 5)Éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, kockázat megelőzés és kezelés előmozdítása 6)Környezet megóvása és védelme, az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása 7)Fenntartható közlekedés előmozdítása, szűkkeresztmetszetek megszüntetése a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban 8)Fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása 9)Társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem 10)Az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás, a készségek fejlesztése life long learnig 11)A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás

4 Magyarország nemzeti fejlesztési prioritásai Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, az EU2020 Stratégia és a Nemzeti Reformprogramban meghatározott fejlesztési szükségletek alapján 5 fő nemzeti fejlesztési prioritás került kijelölésre: 1.A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és a nemzetközi szerepvállalásuk fokozása 2.A foglalkoztatás növelése (gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási, oktatási, társadalmi felzárkózási szakpolitikák által, tekintettel a területi különbségekre) 3.Az energia és erőforrás hatékonyság növelése 4.A társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése 5.A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása

5 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Fő cél: (1)Gazdaságélénkítés és foglalkoztatás növelés helyi feltételeinek biztosítása (2)Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés Forrás: 1051,2 Mrd Ft Kulcsszereplők a tervezésben és a végrehajtásban: a megyék és MJV-k Kedvezményezettek: önkormányzatok, közintézmények, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, egyházak, civilszervezetek Végrehajtás: 272/2014. (XI.5.) kormányrendelet integrált területi programok (ITP) területi kiválasztási rendszer (TKR) eljárásrend

6 A TOP-VEKOP elfogadásának tervezett folyamata TOP-VEKOP területi kiválasztási rendszer eljárásrendű intézkedései 2015. január 27-28. Tájékoztató és konzultációs nap a területi szereplők részére ( megyék és megyei jogú városok részvételével ) 2015. március Az OP elfogadását követően a Monitoring Bizottság összehívása, a kiválasztási kritériumrendszer elfogadása 2015. március-április Az Integrált Területi Programok véglegesítése és benyújtása a területi szereplők által 2015. április Konzultációs fázis és az ITP-k elfogadása az NFK elé terjesztése 2015. május-június Az ITP-k NFK általi elfogadása 2015. június Felhívások megjelentetése

7 Prioritások (támogatott területek): 1.Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére, ERFA – Üzleti infrastruktúra, turizmus, helyi utak, bölcsőde-óvoda 2.Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés, ERFA – Zöldváros kialakítása, barnamezős területek rehabilitációja; települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések; szemléletformáló akciók, képzések 3.Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken, ERFA – Környezetbarát közlekedési rendszerek, energiahatékonyság, megújuló források növelése 4.A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése ERFA – Önkormányzati közszolgáltatások, szociális város-rehabilitációs programok 5.Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés, ERFA - ESZA – Foglalkoztathatóság, hátrányos helyzetűek életkörülményeinek javítása, helyi identitás, szemléletformálás 6.Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban, ERFA-ESZA – első 5 prioritás tartalma 7.Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD), ERFA-ESZA – Kulturális és közösségi terek, helyi közösségszervezés Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

8 Integrált területfejlesztési megközelítés Integrált Területi Programok Megyei és megyei jogú városi önkormányzatok dolgozzák ki Célja, hogy a területi szereplők integrált szemléletben tervezzenek, Szerves rendszerben mutassák be: o Az egymást erősítő hatásokat o A források felhasználásának területeit o Az ütemezést és az indikátor vállalásokat Területi kiválasztási rendszer Általános o Kiválasztási kritériumok kidolgozása IH által közreadott útmutató és módszertan alapján o ITP-kről a NFK dönt, figyelemmel a területi szereplők intézkedés és tematikus célkitűzés szerinti forrásallokációjára és indikátor vállalására o Felhívások elkészítése, a támogatási kérelmek befogadása, értékelése (IH DeB-t hív össze a döntések megalapozásához, IH vezető dönt) Fenntartható Városfejlesztés Területi Kiválasztási Rendszer

9 Közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD) Önálló prioritás tengely, kísérleti jelleggel biztosítja az ERFA és ESZA források együttes felhasználási lehetőségét Területi fókusz a 10000 főnél népesebb városok esetében alulról szerveződő városi közösségek részesülhetnek támogatásban Helyi közösségeket a helyi akciócsoportok képviselik (HACS): Tagok a helyi nyilvánosságot, a magánszektor társadalmi-gazdasági érdekeit képviselő (vállalkozók és szövetségeik, önkormányzat), helyi lakossági csoportok, civil és egyházi szervezetek, Döntés hozatal egyik érdekszféra képviseleti aránya sem haladhatja meg a 49%-ot Egyesületi forma Felkészítés tananyagok, módszertani segédletek, képzés és mentorálás, ahol nincsnek tervezési és végrehajtási tapasztalatok Feladat a helyi fejlesztési stratégia kidolgozása (HFS), amelyet a kiválasztási bizottsághoz nyújtanak be, majd a stratégia végrehajtása, kapacitás építés, fejlesztési szereplők között partnerségek, együttműkö- dések kialakítása, projektek kiválasztása, monitoring és értékelés 6-9 hónap szükséges egy minőségi HSF kidolgozásához EU Bizottság előzetes ütemezése szerint legkésőbb 2017. december 31-ig szükséges a HFS-eket elfogadni

10 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) Kizárólag a Közép-magyarországi régió (Budapest és Pest megye) területén megvalósuló fejlesztések finanszírozására Forrás: 143,8 Mrd Ft Kedvezményezettek: gazdálkodó szervezetek, gazdasági társaságok, kutatóhelyek, egyesületek, köztestületek, alapítványok, helyi önkormányzatok, non-profit szervezetek, civil szervezetek, egyházi jogi személyek, közintézmények, stb.

11 Prioritások (támogatott területek): 1.Vállalkozások versenyképességének javítása, ERFA – Versenyképes vállalkozói tudás, növekedési potenciál erősítése*, külpiaci jelenlét erősítése 2.Kutatás, fejlesztés és technológiai innováció, ERFA – vállalati K+I aktivitás, stratégiai K+I hálózatok, növekvő H2020 részvétel 3.Infokommunikációs fejlesztések, ERFA – Versenyképes IKT szektor, kormányzati szélessávú hálózatok* 4.Turisztikai és természetvédelmi fejlesztések*, ERFA 5.Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása, ERFA – energiahatékonyság és megújuló energiaforrások, lakóépületek energetikai korszerűsítése (Önkormányzati energetikai fejlesztések KEHOP-ban!), fenntartható közlekedés* 6.Települési környezet és közszolgáltatás-fejlesztés, ERFA – Bölcsőde-óvoda*, szociális város-rehabilitációs programok*, bentlakásos intézmények kiváltása és egészségügyi infra* 7.Társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás fejlesztést támogató programok, ESZA – társadalmi felzárkóztatási programok*, szociális intézményi háló*, esélyteremtés és kompetenciafejlesztés*, felsőoktatási rendszer, szociális és egészségügyi kompeteciafejlesztés* 8.Foglalkoztathatóságot szolgáló programok, ESZA – munkaerő-piaci integráció, Ifjúsági Garancia, fiatal munkavállalók, kompetencia alapú képzések * 9.Közigazgatási és közszolgáltatási fejlesztések, ESZA – közigazgatási szervezetek hatékonyságság-fejlesztése, elektronikus ügyintézés, átláthatóság, helyi közszolgáltatások információs bázisa, helyi léptékű optimalizációja A *-gal jelölt beavatkozásoknál önkormányzatok, vagy azok intézményei is lehetnek kedvezményezettek. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)

12 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG MINISZTERELNÖKSÉG Dr. Szelényi Endre Fejlesztéspolitikai referens Program és Projektfelügyeleti Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések