Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalatgazdaságtan III. A vállalkozások szervezeti keretei 2011. Október 11.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalatgazdaságtan III. A vállalkozások szervezeti keretei 2011. Október 11."— Előadás másolata:

1 Vállalatgazdaságtan III. A vállalkozások szervezeti keretei 2011. Október 11

2 A vállalkozások szervezeti keretei Egyéni vállalkozás: egyetlen személy tulajdonában lévő üzleti vállalkozás Társaság: két vagy több tulajdonos által alapított személy/vagy tőkeegyesülés jellegű üzleti vállalkozás, ahol a partnerek osztoznak az eredményen és a vezetés felelősségén Részvénytásaság: tisztán tőkeegyesülés jellegű társaság, ahol a tulajdonosok a társaság működéséért a részvénytulajdonukon túl semmilyen felelősséggel nem bírnak Az üzleti vállalkozások mindhárom formája megtalálható valamennyi piacgazdaságban, rendkívül eltérő azonban egymáshoz viszonyított jelentőségük

3 Nonprofit társaság A Gazdasági törvény hatály módosításával megteremti a nonprofit társaság intézményét (eddig ez a Ptk. által felkínált fakultatív lehetőség volt). Az új társasági törvény alapján nonprofit gazdasági társaság bármely társasági formában alapítható és működtethető. A társaság nonprofit jellegét a cégnévben fel kell tüntetni. Az esetleges visszaélések miatt a törvény kimondja, hogy nonprofit társaság csak nonprofit társasággal egyesülhet és válhat.

4 A klasszikus modell (érintettek három csoportja) ma már sokszor módosul → a menedzserek felvásárolják a vállalat részvényeit. Ugyanígy létezik munkavállalói részesedés is egyes országokban A részvénytársaságok lehetnek zártkörűen működő (zrt.) társaságok vagy nyilvánosan (nyrt.) társaságok. A zrt-nél a részvények nem mehetnek nyilvános forgalomba, csak szigorú szabályok szerint adhatók el. (TriGránit zrt.) A nyrt-nél a részvények meghatározott része a tőzsdén szabadon forgalmazható az értékpapírokra vonatkozó szabályok szerint. Valamennyi társasági formában az alapítók illetve a tagok között szerepelhetnek az állam erre felhatalmazott intézményei.

5 Vállalatok alapítása A vállalatalapítás jogi aktus, amelyet az adott ország társasági törvénye szabályoz. Az alapítás lehetőségeit főként a piac állapota határozza meg, de jelentős szerepe van az állami gazdaságpolitikának is. Vállalatalapítás:  Vadonatúj: előzmény nélkül, egyéni kezdeményezésre (kisvállalkozás)  Meglévő vállalatok szervezeti átalakulása

6 Egyének vállalatalapítása Motivációk:  Egyéni motivációk: Nyereség, pénzügyi függetlenség, jólét Önmegvalósulás, egyéni képességek kipróbálásra, alkotni akarás Függetlenség, hatalomvágy Környezetből fakadó motivációk: a szellemi vagy anyagi elismertség hiánya a munkahelyen, túl sok hierarchikus lépcső, „egy fogaskerék a sok közül”, perspektívátlanság

7 Alapvető vállalatalapító személyiségek:  Szakmai ismeretekre épülő: Korábban általában műszaki ismeretekkel rendelkező munkás, esetleg beosztott műszaki szakember volt, gyakran vezetési tapasztalatok nélkül. A vállalatalapítás többnyire hirtelen elhatározás eredménye, közvetlen helyi igények kielégítésére A finanszírozást saját és rokoni eszközök bevonásával oldja meg. Lassú növekedés Legdöntőbb pozitív motiváció: a függetlenség megszerzése (nagyon sok kényszer vállalkozó a rendszerváltás után)

8  Menedzseri képességekre épülő: Elsősorban a vállalkozók köréből származik, felsőfokú végzettséggel rendelkezik Van vezetési, irányítási tapasztalata Átgondoltan tervezi meg a vállalatalapítást, akkor valósítja meg elképzeléseit, ha karrierjében törés következik be, hiányoznak a további előrelépés feltételei. Döntően külső pénzforrásokat von be a vállalkozás finanszírozásába Nagymértékben specializált vállalatot hoz létre, amely jelentős kockázati tényezőkkel működik

9 Szervezetek vállalatalapítása Alapító: meglévő vállalatok, állami intézmények, nonprofit szervezetek. Leggyakoribb forma, ha egy leányvállalatot hoz létre a meglévő vállalat. Alapformái:  Fúzió: két vállalat egyesülése, amelynek során az új vállalat létrejöttével a régiek megszűnnek  Felvásárlás: egy vállalat (saját tőkéből vagy hitelből) megvásárol egy másikat (vagy annak egy részét)  Mindkettő radikális eljárás a vállalatszerkezet átalakítására Egyéb formák:  Egyesülések, közös vállalatok  Szövetkezetek: egyének vagy kisebb vállalatok társulását jelentik, ahol a vezetésben rendszerint az egy tag-egy szavazat elv érvényesül.

10

11 Vállalatok megszűnése Általában a sikertelenség jele, de sokszor lehet tőke felszabadítás újabb sikeres vállalkozás létrehozásához Okai:  A kereslet hibás felmérése, illetve piacvesztés  Hibás vezetés: túlzott optimizmus, „kreatív könyvelés”, kevés információ  Hibás expanzió, balul sikerült felvásárlások (hibás időzítés, finanszírozási konstrukció) Csőd:az a jogi eljárás, amelynek során rendezik annak a vállalatnak az adósságait, amely nem képes pénzügyi kötelezettségeinek eleget tenni.  Önkéntes: maga kéri a csődeljárást  Hitelezők kezdeményezik a felszámolási eljárást ( a vállalat ebben az esetben csődvédelmet kérhet)

12 Természetes személyek vállalkozási tevékenysége Egyéni vállalkozás: vállalkozói nyilvántartásban szereplő magánszemély (egyéni közjegyző, egyéni ügyvéd, végrehajtó, magán állatorvos) Feltételei: cselekvőképes természetes személy Kizáró okok: büntetett előélet más gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja (közkereseti társaság tagja, betéti társaság beltagja= felelősséghalmozás tilalma)

13 Bejelentés, nyilvántartás Az egyes ügyekben a jegyző vagy a Kormányhivatal jár el Bejelentés: elektronikus úton (ügyfélkapu)  Adatok: családi és utónév, szül, családi és utónév, anyja neve, szül. hely és dátum  Nyilatkozat arról, hogy nincs kizáró ok  Főtevékenység és egyéb tevékenységek  Adózáshoz szükséges nyilatkozat  Székhely, telephely, fióktelep címe  Statisztikai Hivatal bejegyzése, vállalkozói igazolvány kiállítása

14 A vállalkozói tevékenység tartalma A vállalkozó csak egy vállalkozást alapíthat, de több egymástól eltérő tevékenységet is folytathat Képesítéshez kötött vállalkozást csak a követelményeknek megfelelő v. folytathat A vállalkozó köteles személyesen közreműködni A vállalkozó közreműködőként alkalmazottat, bedolgozót, családtagot és szakiskolai tanulót foglalkoztathat (segítő családtag) Teljes vagyonával korlátlanul felel Jogosult a vállalkozás szüneteltetésére (5 év) Megszűnés: egyéni cég alapítás, cselekvőképtelenség

15 Egyéni cég Egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy által alapított jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre Kizárólag egy tagja lehet Alapító okiratra van szükség Törvényességi felügyeletet a cégbíróság látja el Jegyzett tőkével alakul: korlátlan vagy korlátolt mögöttes felelősséget vállalhat Megszűnése alapító okiratban meghatározott időtartam eltelt, elhatározza jogutód nélküli megszűnését, cégbíróság által

16 Mezőgazdasági vállalkozók Mezőgazdasági termelő (de nem őstermelő): vállalkozói igazolvány nélkül erdőgazdasági, halászati vadászati és az ehhez kapcsolódó feldolgozó tevékenység Mezőgazdasági őstermelő (16. életévet betöltött, saját gazdaságban végzi és őstermelői igazolvánnyal rendelkezik)  Közös őstermelői tevékenység folytatóként  Családi gazdaságban Mezőgazdasági kistermelő: olyan őstermelő, akinek az éves bevétele nem haladja meg a 7 millió forintot

17 Speciális vállalkozások Adószámos magánszemélyek: vállalkozói igazolvány nélkül, csak adószámmal (nem minősülnek a társadalombiztosítás szempontjából biztosítottnak). Ilyenek a szellemi szabadfoglalkozású személyek és a csak bérbeadással foglalkozó magánszemélyek Önfoglalkoztató külföldi állampolgárok: letelepedés nélkül gazdasági tevékenység folytatása (oktatási tevékenység, előadóművészi, építési, szerelési, vevőszolgálati tevékenység, ingatlan és természeti erőforrás értékesítése). Nem foglalkoztathat alkalmazottat. Egyéb szállás üzemeltetés:szálláshely szolgáltatás.: üzemeltetési engedélyt kell kérni.

18 Gazdasági társaságok közös szabályai A gazdasági jog alapelvei  A társulási szabadság és vállalkozási szabadság elve Csak a törvény szerinti formában létesíthetők Bizonyos tevékenységeket csak meghatározott formában lehet folytatni Tevékenységüket esetenként csak hatósági engedély birtokában kezdhetik meg Képesítési követelmények előírása bizonyos esetekben  Társult tagok egyenlőségének elve: társaság alapításához legalább két tag szükséges Korlátok: természetes személy egyidejűleg csak egy gazdasági társaságban lehet korlátlanul felelős tag Egyéni vállalkozó nem lehet gazdasági t. korlátlanul felelős tagja

19  Cégbejegyzés, cégnyilvánosság elve Valamennyi GT létrehozása cégbírósági bejegyzéshez kötött Cégnyilvántartás (cégjegyzék, mellékletek) : nyilvános adatok Cégközlöny (KIM hivatalos lapja)  Bírósági kontroll elve Cégbejegyzési eljárás folytatása, tájékoztatás nyújtása a cégbíróságok hatásköre Bíróságok végzik a társaságok által hozott határozatok felülvizsgálatát, a csőd és felszámolási eljárások lefolytatását Fellebezés: Itélőtáblák joga

20 A társasági szerződés tartalma Létesítő okirat:  Alapító okirat vagy társasági szerződés (közjegyző által vagy ügyvéd által készített)  Kötelező tartalmi elemek: A társaság cégnevének megválasztása (tartalmazza a vezérszót és a társaság cégformáját). A cég használhat rövidített nevet is. Lehetőség van névfoglalásra is A társaság székhelyének, telephelyének, fióktelepének megjelölése A tagok nevének (cégnév), lakóhelyének megadása Rendelkezés a társaság tevékenységi köreiről (KSH TEÁOR) Rendelkezni kell a társaság jegyzett tőkéjének nagyságáról, az egyes tagok vagyoni hozzájárulásának mértékéről Apport tárgya és értéke

21 Rendelkezni szükséges a társaság képviseletéről, a cégjegyzés módjáról  Cég írásbeli képviselete (aláírási címpéldány)  Lehet önálló vagy együttes képviselet és cégaláírás  Cégjegyzési jog megosztása (képviseleti jog) A vezető tisztségviselő nevének, lakóhelyének feltüntetése  Elnevezések: közös vállalat (igazgató), Kft. (ügyvezető),  Részvénytársaság(vezérigazgató)  Felügyelőbizottság tagjainak neve A társaság működésének időtartama: ha nincs rögzítve, akkor határozatlan időtartamra alapítják


Letölteni ppt "Vállalatgazdaságtan III. A vállalkozások szervezeti keretei 2011. Október 11."

Hasonló előadás


Google Hirdetések