Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az üzemi tanács munkajogi helyzete

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az üzemi tanács munkajogi helyzete"— Előadás másolata:

1 Az üzemi tanács munkajogi helyzete
Dr. Kun Attila PhD Tszv. Egyetemi docens, KRE ÁJK Egyetemi docens, NKE KTK Ügyvéd, Ferencz, Fodor T., Kun & Partners Ügyvédi Társulás

2 Bevezetés ETUI: EPI Index (a munkavállalói részvétel kvantitatív, multi-dimenzionális európai indexe) Magyarország a „gyengébb részvételi jogok” kategóriájába sorolt (2 kategória: erősebb, gyengébb) Gond? Igen! ETUI: erősebb participációs jogokkal bíró országok jobban teljesítenek az EU 2020 indikátorok tekintetében!

3 EPI

4

5 EPI 2.0

6 ÚJ Mt. Hangsúlyeltolódás? Profiltisztítás és finomhangolás?

7 Amit az ÜT „nyert” az új Mt.-vel…
I & C: a munkáltató kizárólagos partnere lett? (ld. még csoportos létszámcsökkentés, jogutódlás) Compliance? Munkaviszonyra vonatkozó szabályok érvényesülésének figyelemmel kísérése? (lex imperfecta?) Bővülő véleményezési jogkör? Nem csak munkáltatói, hanem gazdálkodási kérdések is! CSR témák is… Munka díjazásának elvei…. ÜM felértékelődése? Minden döntési szinten megjelenik, ld. vállalatcsoporti ÜT

8 Amit az ÜT „vesztett” az új Mt.-vel…
„Kell” szó hiánya? Érdemben nem bővülő részvételi jogok? (sőt szűkül: jóléti intézmények, ingatlanok) Részvételi jogok megsértésének szankciója? Munkajogi védelem szűkítése?

9 Normatív hatályú ÜM 268. § (1) Az üzemi megállapodás - a XII. fejezetben meghatározottak kivételével - szabályozhatja a 277. § (1) bekezdés a) pontban foglaltakat. Ilyen tartalmú megállapodás megkötésének feltétele, hogy a munkáltató nem tartozik általa kötött kollektív szerződés hatálya alá, vagy a munkáltatónál kollektív szerződés kötésére jogosult szakszervezet nincs.

10 Normatív hatályú ÜM - pro & kontra
Legitimációs probléma? Idegen hatáskör? Alku-pozíció és alku-kapacitás problémája? (pl. tagok védelmének hiánya; költségek stb.) Béralku kizárása? (DE!!!!) Nyomásgyakorlási eszközök hiánya? (egyensúlyhiányos alku veszélye) „Sárga”, „felülről jövő” ÜT veszélye?

11 Normatív hatályú ÜM - pro & kontra
Legitimáció akár erősebb is? Legalább van, valami? (KKV-k) Béralku helyett egyoldalú kötelezettségvállalás? Munkavállalók (30%-ának indítványára) visszahívhatják az ÜT-t! Nemzetközi munkajog elismeri: ILO CEACR, FAC – amíg nem „anti-union” célú és szubszidiárius (A. Jacobs)

12 A kollektív tárgyalások előmozdításáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia évi 67. ülésszakán elfogadott 154. számú Egyezmény 3. cikk: 1. Ahol a nemzeti jogalkotás vagy gyakorlat a munkavállalói képviselőkről szóló évi Egyezmény 3. cikkének (b) albekezdésében foglaltaknak megfelelően elismeri a munkavállalók üzemi képviselőinek létezését, a nemzeti jogalkotás vagy gyakorlat azt is meghatározhatja, hogy a "kollektív tárgyalások" kifejezés a jelen Egyezmény szempontjából milyen mértékben foglalja magában az e képviselőkkel folytatandó tárgyalásokat. 2. Amennyiben az e cikk 1. bekezdésének alkalmazásával a "kollektív tárgyalások" kifejezés a munkavállalóknak az abban a bekezdésben említett üzemi képviselőivel folytatandó tárgyalásokat is magában foglalja, szükség esetén megfelelő intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy e képviselők léte ne legyen felhasználható az érintett munkavállalói szervezetek helyzetének gyengítésére.

13 Új Ptk. – Szemezgetés 1. 3: § [Munkavállalói részvétel feltételei] Ha a gazdasági társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, a felügyelőbizottság egyharmada a munkavállalói küldöttekből áll. A munkavállalói küldötteket az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából a gazdasági társaságnál működő szakszervezetek véleményének figyelembevételével. Semmis a létesítő okirat olyan rendelkezése, amely a munkavállalói részvétel szabályait az e törvényben előírt szabályokhoz képest a munkavállalókra nézve hátrányosabban határozza meg. Ha a felügyelőbizottságban való munkavállalói részvételt a létesítő okirat írja elő, arra az e törvény munkavállalói részvételre vonatkozó szabályait megfelelően alkalmazni kell. Megjegyzés: a munkavállalói küldött munkajogi védelme „kikopott” a Gt.-hez képest

14 Új Ptk. – Szemezgetés 2. 3:288. § [Munkavállalói részvétel az igazgatótanácsban] (1) Ha a nyilvánosan működő részvénytársaságnál igazgatótanács működik, az igazgatótanácsnak és az üzemi tanácsnak kell megállapodnia a munkavállalói részvételből eredő jogok gyakorlásának módjáról. (2) Az (1) bekezdés alapján létrejött megállapodásra a szerződések általános szabályait kell megfelelően alkalmazni. Ha a részvénytársaság egységes irányítási rendszerben működik, tehát nincs felügyelőbizottsága, de fennáll a munkavállalóknak a társaság tulajdonosi ellenőrzésében való részvételének feltétele, akkor az igazgatótanácsban való részvétel módjáról az igazgatótanácsnak és az üzemi tanácsnak kell egymással megállapodnia.

15 EU-s kitekintés: a participáció jövője?

16 Európai Bizottság 3 db alapvető I & C irányelv (csoportos, transzfer, keret) „Fitness Check”-je: jogi, gazdasági, szociológiai átvilágítás (2013-ra ért véget) Következtetés: alapvetően relevánsak, hatékonyak, koherensek, egymást erősítik…. De: REFIT Agenda - konszolidáció terve!!!! – szabályozás minőségének javítása, terhek csökkentése…. ETUC: dereguláció veszélye!?

17 Fitness Check: néhány fontos megállapítás….
Joggazdaságtani szempontok hangsúlyozása, azaz a participáció „megéri”?!!! (bér nehezen számszerűsíthető) HR-szempontok, jobb munkáltatói döntések, foglalkoztathatóságra, well-being-re jó hatás… Fluktuációt csökkenti! Előnyök kompenzálják a rendszer költségeit! EU-szerte gyakori, hogy: formális, korlátozott…. Nagyvállalatok preferenciája: informális, ad hoc, direkt részvétel…(mint „pótszer”) I & C egy tanulási folyamat….kultúra…. Sikere, hatékonysága nem (csak) a jogi szankción múlik…. Hosszú távú cél: stratégiai befolyás növelése az üzleti döntésekre (ne csak munkavállalókat érintő szervezeti kérdésekre…) Vö.: „Sustainable Company”

18 ETUC javaslatai („vágyai”), 2013
Részvétel kiterjesztése (KKV-k, közszféra)… Erősebb konzultációs jogok, pl. ellátási lánc-ra való „kihatás”…. Az ún. „szakértelemhez való jog”…. Hosszú távú üzleti stratégiákra is befolyás legyen.... WBLR erősítése…. Hatékony és erős szankciók….

19 Tanulság? Participáció üzleti kifizetődésének „beágyazása”, hangsúlyozása, promotálása! (vannak jó EU-s példák!) Formális vs. informális részvétel

20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az üzemi tanács munkajogi helyzete"

Hasonló előadás


Google Hirdetések