Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A matematika műveltségi terület a NAT-ban Készítette: Frigyesi Miklós Veszprém 2012. február 20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A matematika műveltségi terület a NAT-ban Készítette: Frigyesi Miklós Veszprém 2012. február 20."— Előadás másolata:

1 A matematika műveltségi terület a NAT-ban Készítette: Frigyesi Miklós Veszprém 2012. február 20.

2 MATEMATIKAI KOMPETENCIA „A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének, a matematikai gondolkodás alkalmazásának, az elvonatkoztatásnak és a logikus következtetésnek a képessége. Jelenti továbbá az arra való készséget, hogy a mindennapi problémák megoldása során, matematikai ismereteket és módszereket alkalmazzunk.” NAT

3 MATEMATIKA Koncepció  Milyen úton érhető el matematikai kompetencia?  Életkori sajátosságok figyelembevétele  Mai magyar átlagos diák (a NAT minden iskolásra vonatkozik!)  Megmaradó tananyagtartalom mellett jelentős hangsúlyeltolódások

4 RÉGI ÉS ÚJ  Írásbeli műveletvégzés  Magas szintű algebrai rutin  Ötletes egyenletek, egyenlőtlenségek (irrac., exp., log., goniometriai)  Szerkesztések, elemi geometria, trigonometria  Kúpszeletek koordináta- geometriája  Bizonyítások visszakérdezése  Fejben számolás erősítése  Számoló- és számítógép ésszerű használata  Alkalmazhatóság láttatása  Differenciálás erősítése (egyéni, tárgyalásmódbeli)  Kommunikáció fejlesztése  Modellben való gondolkodás  Gondolkodásmódok, módszerek megismerése, alkalmazása  Kombinatorika, valószínűség, statisztika erősödése Ami visszaszorul:Ami hangsúlyosabbá válik:

5 1-4. évfolyam Minden ismeretközlés tevékenységbe ágyazottan!  Fejben történő műveletvégzés  Egyszerűbb mértékegység átváltások  A mindennapi életben előforduló problémák  Geometriában az alkotó gondolkodás fejlesztése

6 5-8. évfolyam  Készségek megerősítése, stabil alapok lerakása

7 9-12. évfolyam  Hétköznapok matematikája  Matematikai modell  Algoritmus, kiszámíthatóság Nagy hangsúly legyen a szövegértés és a lényegkiemelés képességének erősítésén!

8 ELENGEDHETETLEN: a problémaérzékenységre, a problémamegoldásra neveléshez  a szövegek matematikai tartalmának értelmezése, elemzése  a mennyiségek közötti kapcsolat (függvény illetve valószínűségi) megértése  algoritmusok alkalmazása  a diszkussziós képesség  a többféle megoldási mód keresése  a közelítő értékekkel való számolás  a becslés, a kerekítés  az ellenőrzés különböző módjainak alkalmazása  az eredmény realitásának eldöntése  számológép és számítógép használata. A tanulóktól elvárható a szaknyelv pontos használata írásban és szóban egyaránt, valamint a jelölésrendszer helyes alkalmazása.

9 FEJLESZTÉSI FELADATOK  1. Tájékozódás  2. Megismerés  3. Ismeretek alkalmazása  4. Problémakezelés és –megoldás  5. Alkotás és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően; átstrukturálás  6. Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek és együttéléssel kapcsolatos értékek  7. A matematika épülésének elvei

10 MŰVELTSÉGI TARTALMAK Például: Témakörök4. évfolyam vége 8. évfolyam vége 12. évfolyam vége VektorokVektor fogalma, vektorok összeadása, kivonása, skalárszorosa Vektorok felbontása. Vektorok a koordináta- rendszerben. Vektorok alkalmazása. Koordináta- geometria Koordináta -rendszer, pont ábrázolása Két pont távolsága. Egyenes egyenlete, kör egyenlete

11 FEJLESZTÉSI FELADATOK Például: 1–4. évfolyam 5–6. évfolyam 7–8. évfolyam 9–12. évfolyam Tájékozódás a külső világ tárgyai szerint;a tájékozódást segítő viszonyok megismerése Tájékozódás a tanuló saját mozgó, forgó testének aktuális helyzetéhez képest Tájékozódás a másik ember nézőpontja szerint. 1. Tájékozódás

12 FEJLESZTÉSI FELADATOK Például: 2. Megismerés 1–4. évfolyam5–6. évfolyam7–8. évfolyam9–12. évfolyam Tapasztalatszerzés Szétválogatás két szempont szerint; megosztott figyelem; két, ill. több szempont egyidejű követése. Képzelet Feltételeknek megfelelő alkotások elképzelése a megalkotásuk előtt; Emlékezés Megértett állításokra, szabályokra, összefüggésekre való emlékezés: …; tények közti kapcsolatok, viszonyok, összefüggések felidézése, ►► ►► állítások, tételek jelentésére való emlékezés; elvontabb összefüggések megjegyzése.

13 FEJLESZTÉSI FELADATOK Például: 1–4. évfolyam 5–6. évfolyam 7–8. évfolyam9–12. évfolyam A matematikai témakörök összekapcsoló- dásának értése intuitív módon. Modellek alkotása a matematikán belül; matematikán kívüli problémák modellezése. 7. A matematika épülésének elvei

14 Kerttantervi vonatkozások Amit a kerettantervnek tartalmaznia kell:  A tematikai egység (irányadó) óraszáma  Szükséges előzetes ismeret, tevékenység  Egyéb feltételek (Pl. tárgyi)  Speciális oktatási, nevelési célok (kulcskompetenciák, kiemelt fejlesztési feladatok, tantárgyi fejlesztési feladatok vonatkozásában)  Átadandó ismeretanyag  Kapcsolódási pontok más tantárgyakkal, ill. a tantárgyon belül  Követelmények, várható eredmények

15

16 Kerttantervi vonatkozások Például: Tematikai egység Koordináta-geometria Órakeret: 35 óra Előzetes ismeret, tevékenység Koordináta-rendszer, pontok koordinátái, lineáris függvények grafikonja, eltolás és más transzformációk,szerkesztési feladatok megoldása, vektorműveletek, További feltételek Tárgyi: számítógép, térképek Nevelési- oktatási célok Kulcskompetenciák: mat. modell, struktúrák, alkalmazás Kiemelt fejlesztési feladatok: önismeret, tanulás tanítása Tantárgyi fejlesztési feladatok:

17 Kerttantervi vonatkozások Például: Követelmény, ismeretKapcsolódási pontok Szabad vektor, helyvektor. Műveletek koordinátákkal, skaláris szorzás. Szakasz felezőpontjának, harmadoló pontjának, háromszög súlypontjának koordinátái. Két pont távolsága, szakasz hossza. A kör egyenlete. Irányvektor, normálvektor, iránytangens, ezek kapcsolata. Az egyenes egyenlete(i). Párhuzamosság, merőlegesség feltétele. Két egyenes, kör és egyenes metszéspontja.. Két kör kölcsönös helyzete. Kör adott pontjában húzott érintő. Fizikai vektormeny- nyiségek: elmozdulás, sebesség, gyorsulás, erő. Mozgás-pálya egyenlete. Informatika: képernyő A fejlődés várható eredménye

18 Helyi tanterv, tanmenet  A tematikai egység elhelyezése az éves tananyagban  Óraszám  Feldolgozási módszerek (pl. géptermi óra, projektmunka,…)  A továbbhaladás feltételei ……

19 Köszönöm a figyelmet! Frigyesi Miklós


Letölteni ppt "A matematika műveltségi terület a NAT-ban Készítette: Frigyesi Miklós Veszprém 2012. február 20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések