Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ALAPFOGALMAK. JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET Alaptörvény Emberi méltósághoz való jog  Hátrányos megkülönböztetés tilalma  Nők és férfiak egyenjogúsága  Esélykiegyenlítő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ALAPFOGALMAK. JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET Alaptörvény Emberi méltósághoz való jog  Hátrányos megkülönböztetés tilalma  Nők és férfiak egyenjogúsága  Esélykiegyenlítő."— Előadás másolata:

1 ALAPFOGALMAK

2 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET Alaptörvény Emberi méltósághoz való jog  Hátrányos megkülönböztetés tilalma  Nők és férfiak egyenjogúsága  Esélykiegyenlítő intézkedések: gyermekek, nők, idősek és fogyatékkal élők 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról (Ebktv.) Ágazati törvények Mt., Köznevelési törvény, Ptk., Ket.

3 DISZKRIMINÁCIÓS FOGALMAK Egyenlő bánásmód követelménye Tilalom, a kötelezettektől diszkrimináló magatartástól való tartózkodást kíván meg Esélyegyenlőség biztosítása Pozitív intézkedés, hátrány kiegyenlítése céljából Nem alanyi jog, A jogalkotó mérlegelésébe tartozó kérdés (valós társadalmi helyzet felismerésén alapul)

4 AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD KÖVETELMÉNYÉNEK MEGSÉRTÉSE (1) Hátrányos megkülönböztetés 5 formája: - közvetlen hátrányos megkülönböztetés - közvetett hátrányos megkülönböztetés - jogellenes elkülönítés (szegregáció) - zaklatás - megtorlás + utasítás (2) Esélykiegyenlítő rendelkezésnek meg nem felelés (pl. akadálymentesítés elmaradása)  külön jogszabályban

5 DISZKRIMINÁCIÓS FOGALMAK AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD SÉRELME KÖZVETLEN HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS Egy személyt vagy csoportot védett tulajdonságára tekintettel kedvezőtlenebb bánásmódban részesítenek, mint amelyben más összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne. Fogalmi elemek: 1.Védett tulajdonság 2.Hátrány 3.Ok-okozati összefüggés 4.Különbségtétel valaki(k)hez képest=összehasonlítható helyzetben lévő csoport

6 VÉDETT TULAJDONSÁGOK (1) SZEMÉLYI HATÁLY JOGOSULTI OLDALON faji hovatartozás nem bőrszín Nemzetiséghez tartozás anyanyelv fogyatékosság egészségi állapot vallási, világnézeti meggyőződés politikai vagy más vélemény családi állapot

7 VÉDETT TULAJDONSÁGOK (2) anyaság (terhesség), apaság szexuális irányultság nemi identitás életkor társadalmi származás vagyoni helyzet foglalkoztatási jogviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony részmunkaidős jelle-ge vagy határozott időtartama érdekképviselethez tartozás egyéb helyzet, tulajdonság vagy jellemző

8 EBKTV. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI HATÁLYA Személyi hatály: Közfeladatot ellátó szervek Jogviszonyok: nyilvános jelleg, állami támogatás Áruk-szolgáltatások Foglalkoztatás Egészségügy TB Oktatás Lakhatás EBH hátránya

9 AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD SÉRELME (2) ZAKLATÁS Az érintett személy védett tulajdonságával összefüggő emberi méltóságot sértő szexuális vagy egyéb természetű magatartás, amelynek célja vagy hatása a személlyel szemben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása. JOGELLENES ELKÜLÖNÍTÉS Az érintett személyt vagy csoportot védett tulajdonsága miatt a velük összehasonlítható helyzetben lévő személyektől vagy személyek csoportjától – anélkül, hogy azt törvény kifejezetten megengedné –elkülönít. MEGTORLÁS Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt kifogást tevő, eljárást indító vagy abban közreműködő személlyel szemben ezzel összefüggésben jogsérelmet okozó, jogsérelem okozására irányuló vagy azzal fenyegető magatartás.

10 BIZONYÍTÁSI SZABÁLYOK Osztott bizonyítás (Ebktv.19.§) Kérelmező kötelezettsége (védett tulajdonság, sérelem, tények) Eljárás alá vont kötelezettsége Kimentése: általános (7.§(2), (3), foglalkoztatás:22.§ Szankciók:nyilvánosság, bírság, Ptk. EBH határozatok: jogsértés, elutasítás, egyezség (akadálymentesítés) Fővárosi Törvényszék, Kúria

11 Különbségtétel Jogszerű (megengedett) Esélyegyenlőséget biztosító rendelkezés Ebktv. hatálya alá nem tartozó különbségtétel Nincs ok-okozati összefüggés Különbséget nem az Ebktv. szerinti kötelezett tesz Nincs védett tulajdonság Jogellenes Hátrányos megkülönböztetés Közvetlen Zaklatás Jogellenes elkülönítés Megtorlás Közvetett

12 SAJÁTOSSÁGOK KÖZÉRDEKŰ IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS ESETÉN T á rsadalmi- é rdekk é pviseleti szervezetek a hat ó s á g előtt elj á r á st ind í thatnak (saj á t jogon) „ ha az egyenlő b á n á sm ó d k ö vetelm é ny é nek megs é rt é se vagy annak k ö zvetlen vesz é lye olyan tulajdons á gon alapult, amely az egyes ember szem é lyis é g é nek l é nyegi von á sa, é s a jogs é rt é s vagy annak k ö zvetlen vesz é lye szem é lyek pontosan meg nem hat á rozhat ó, nagyobb csoportj á t é rinti. ”


Letölteni ppt "ALAPFOGALMAK. JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET Alaptörvény Emberi méltósághoz való jog  Hátrányos megkülönböztetés tilalma  Nők és férfiak egyenjogúsága  Esélykiegyenlítő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések