Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

07/11/09 Diszkrimináció az álláshirdetésekben Készítette: Molnár Anita Baptiszta Beatrix.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "07/11/09 Diszkrimináció az álláshirdetésekben Készítette: Molnár Anita Baptiszta Beatrix."— Előadás másolata:

1 07/11/09 Diszkrimináció az álláshirdetésekben Készítette: Molnár Anita Baptiszta Beatrix

2 07/11/09 2 Vázlat Egyenlő Bánásmód Hatóság Diszkrimináció Jogszabályok ( évi CXXV. törvény) Köztársasági Esélyegyenlőségi Program Diszkrimináció álláshirdetésekre vonatkozóan(példák kapcsán) Esettanulmány, aktualitások

3 07/11/09 3 Egyenl ő bánásmód fogalma Az egyenlő bánásmód elve a diszkrimináció tilalmát, vagyis a hátrányos megkülönböztetéstől mentes élethez való jog garantálását jelenti. Az egyenlő bánásmód elve azt követeli meg a jogalkotótól és jogalkalmazótól, hogy a hasonló helyzetben lévő személyeket azonos módon kezelje, és az eltérő helyzeteket pedig különbözőképpen szabályozza, értékelje.

4 07/11/09 4 Esélyegyenlőség fogalma Az egyenlő esélyek politikája nem egyenlő az egyenlő bánásmód biztosításával, annál több, mindazon jogi és nem jogi eszközök összességét jelenti, amelyek azt a végső célt szolgálják, hogy a nők a férfiakkal egyenlő eséllyel érvényesülhessenek az élet legkülönbözőbb területein - oktatás, egészségügy, munkaerőpiac, szociális biztonság stb. -, de legalábbis csökkenjenek az őket érő hátrányok.

5 07/11/09 5 EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

6 07/11/09 6 A Hatóság feladata hivatalból lefolytatja a hatósági eljárást pert indíthat, közérdekű igényérvényesítés joga alapján javaslatot tesz, kormányzati döntésekre, jogi szabályozásra rendszeresen tájékoztatja a közvéleményt és a Kormányt közreműködik jelentések elkészítésében együttműködik társadalmi, érdekképviseleti és állami szervekkel

7 07/11/09 7 Tanácsadó Testület 6 főből áll, akiket a miniszterelnök kér fel társadalmi és civil szervezetekkel való konzultáció javaslatot tehet jogszabályok megalkotására, módosítására egyetértése szükséges a jelentések elfogadásához

8 07/11/09 8 Mikor sérül az egyenlő bánásmód követelménye? közvetlen hátrányos megkülönböztetés közvetett hátrányos megkülönböztetés zaklatás elkülönítés megtorlás következtében

9 07/11/09 9 Leggyakrabb területek ahol ez előfordul foglalkoztatás lakhatás szociális és egészségügyi ellátás oktatás képzés áruk és szolgáltatások igénybevétele

10 07/11/09 10 Kik és kivel szemben kezdeményezhet a hatóság eljárását? természetes vagy jogi személy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság országgyűlési biztos v. ügyész érdekképviseleti szervezet hivatalból:  magyar állam  helyi és kisebbségi önkormányzatok, ezek szervei  hatósági jogkört gyakorló szervezetek  fegyveres erők és rendvédelmi szervek ellen

11 07/11/09 11 Kikkel szemben lehet eljárni? állami, önkormányzati szervezetek Magyar Honvédség és rendvédelmi szervek közszolgáltatók oktatási, szociális, gyermekvédelmi, művelődési, egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmények önkéntes biztosító pénztárak magánnyugdíj – pénztárak pártok és minden egyéb költségvetési szerv

12 07/11/09 12 Mit kell tartalmaznia a kérelemnek? Sérelmet szenvedett részéről: A sérelmet szenvedett félnek a hatóságnál írásban benyújtott vagy jegyzőkönyvbe mondott kérelmében valószínűsítenie kell, hogy őt hátrány érte. Eljárás alá vont személy részéről: A sérelmet szenvedett fél által állított körülmények nem állnak fenn. Az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta.

13 07/11/09 13 Hogyan zajlik az eljárás? a hatóság tárgyalás keretében tisztázza a tényállást a tárgyalás a kérelmező lakhelye szerinti önkormányzatnál van megtartva az érintett személyek adatait a hatóság zártan kezeli a tárgyalás főszabály szerint nyilvános, de egyéb esetekben a hatóság kizárhatja a nyilvánosságot

14 07/11/09 14 Milyen döntéseket hozhat a hatóság? elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését megtilthatja a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását nyilvánosságra hozhatja a jogsértést megállapító határozatát től Ft-ig terjedő bírságot szabhat ki dönt az eljárási költségről, melyet a jogsértő fél köteles viselni külön törvényben meghatározott jogkövetkezményt alkalmazhat

15 07/11/09 15 Milyen jogai vannak az eljárásban a társadalmi-és érdek-képviseleti szerveknek? képviselőként járhatnak el megilletik őket az ún. „ügyfél jogok” e szervezetek az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt bíróság előtt is indíthatnak személyiségi jogi pert, ill. munkaügyi pert

16 07/11/09 16 Van – e jogorvoslat a hatóság határozatával szemben? Közigazgatási eljárás keretében fellebbezésre nincs lehetőség, a határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye, mely a Fővárosi Bíróság hatáskörébe és kizárólagos illetékességébe tartozik

17 Diszkrimináció

18 18 Fogalma A szociológiában modern használatban ez olyan megkülönböztető bánásmód (cselekedet, tevékenység, kijelentés, elmulasztott tett, viselkedés), mely az egyén (személy) vagy a csoport esélyegyenlőségére hat.

19 19 Hatásai Negatív A hátrányos megkülönböztetés Egyes személyek vagy embercsoportok politikai, etnikai, nemi, vallási vagy egyéb szempontból történő hátrányos kezelése. Indítéka lehet a fölérendeltség (uralom, elsődlegesség, dominancia) megszerzése vagy megtartása az embercsoporton belül vagy csoportok között Pozitív A hátrányt csökkentő megkülönböztetés Indítéka a domináns egyén vagy csoport együttérzése, megértés illetve a másik fél követelése vagy tiltakozása a gazdasági és társadalmi igazságtalanság ellen. Szándéka a szolidaritás, az embercsoportok közötti gazdasági vagy társadalmi igazságtalanság enyhítése, vagyis az esélyegyenlőség megteremtésre.

20 20 Módszerei Nyílt Amikor valakit az összehasonlítható helyzetben lévő többieknél, nyíltan kedvezőbben vagy kevésbé kedvezően kezelnek. Burkolt Amikor egy látszólag semleges előírás, ismérv vagy gyakorlat kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb helyzetbe hoz valakit

21 Jogszabály

22 07/11/09 I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Fogalmak II. Fejezet: AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD KÖVETELMÉNYÉNEK MEGSÉRTÉSE MIATT INDÍTOTT ELJÁRÁSOK III. Fejezet: AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD KÖVETELMÉNYÉNEK ÉRVÉNYESÍTÉSE EGYES TERÜLETEKEN évi CXXV. törvény : Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény

23 23 Hátrányos megkülönböztetés neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási vagy világnézeti meggyőződése, 1.) Közvetlen hátrányos megkülönböztetés

24 07/11/09 politikai vagy más véleménye, családi állapota, anyasága (terhessége) vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora társadalmi származása, vagyoni helyzete, foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama, érdekképviselethez való tartozása, egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője 24

25 07/11/09 „Közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az a közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés, amely a 8. §-ban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport volt, van vagy lenne.” Hátrányos megkülönböztetés 2.) Közvetett hátrányos megkülönböztetés 25

26 26 Előnyben részesítés Nem jelenti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését Nem sérthet alapvető jogot, Nem biztosíthat feltétlen előnyt, Nem zárhatja ki az egyéni szempontok mérlegelését

27 27 III. Fejezet: AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD KÖVETELMÉNYÉNEK ÉRVÉNYESÍTÉSE EGYES TERÜLETEKEN „Foglalkoztatás: a munkáltató a munkavállalóval szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést alkalmaz, különösen a következő rendelkezések meghatározásakor, valamint azok alkalmazásakor:[…]”

28 07/11/09 a munkához való hozzájutásban(álláshirdetésekben!!!) a foglalkoztatási jogviszonyban a foglalkoztatási jogviszony megszüntetésében a munkavégzés folyamataiban a képzéssel kapcsolatosan a munkafeltételek megállapításában és biztosításában a juttatások, így különösen a munkabér megállapításában és biztosításában a tagsággal vagy részvétellel kapcsolatban a munkavállalók szervezeteiben az előmeneteli rendszerben a kártérítési, valamint a fegyelmi felelősség érvényesítése során 28

29 07/11/09 Nem jelenti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését… A munka jellege vagy természete miatt tett megkülönböztetés. Törvény, törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet, illetve kollektív szerződés a munkavállalók meghatározott körére - a foglalkoztatási jogviszonnyal vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal összefüggésben - előnyben részesítési kötelezettséget írhat elő. 29

30 30 Köztársasági Esélyegyenlőségi Program Célja: Hátrányos megkülönböztetés megelőzése Társ.-i csoportok esélyegyenlőségének elősegítése Tevékenysége: társadalmi csoportok helyzetének elemzése elősegítő célok meghatározása az ehhez szükséges feltételek a Kormány biztosítsa A Programot - az Országgyűlés kétévente fogadja el. Esélyegyenlőségi Terv.

31 Álláshirdetések

32 32 Példák álláshirdetésre Felvétel ASSZISZTENSI (csak férfi) munkakör betöltésére. Lehet kezdő is, a későbbiekben előrejutási lehetőséggel. Alkalmazási feltételek: Felsőfokú iskolai végzettség Jó szervező és tárgyalókészség Tárgyalási szintű francia nyelvtudás 25 – 35 év közötti életkor Gépkocsi vezetői jogosítvány

33 33 Vállalatunk az alábbi pozícióra keres munkatársat HR asszisztens Feladatok: […] Elvárások:  felsőfokú szakirányú végzettség  angol középfokú nyelvismeret  felhasználó szintű számítógépes ismeretek  jogszabályok naprakész ismerete  jó kommunikációs készség  megbízható, határozott, proaktív személyiség

34 07/11/09 „Most induló miskolci irodánkba telemarketinges munkára lányokat keresünk. Magas fix fizetés[...]Érd.: ” „Recepciós munkakörbe számítástechnikai ismerettel rendelkező női dolgozót és takarítót felveszünk. Érd.:06-70… ” „Foglalkozás megnevezése: hegesztő, lángvágó (hegesztő) Elvárt gyakorlati idő: 5 év fölött Iskolai v égzettség: szakiskola Elvárt szakképzettség: hegesztő Speciális követelmény: AWI minősítés Várható bruttó kereset:…” 34

35 07/11/09 „Kisvendéglőnkbe jólszituált, tapasztalattal rendelkező, szakképzett pultos nőt keresünk, max 40 éves korig. Érd.:…” „Pályakezdő fiúkat keresünk korig jó megjelenéssel és jó kommunikációs készséggel, nem ügynöki munkára. ” „Baranya megye több településén áruházak parkolóinak hó eltakarítása, csúszásmentesítése. Jelentkezni november 15-ig lehet. Érdeklődés, bővebb információ: címen. Középiskolások is végezhetik az iskolakezdés előtt akár. ” 35

36 07/11/09 „Történelmi kisgazdapárt a megye egész területére 25éves kortól 35éves korig megyei elnök, megyei főtitkár, megyei pártigazgató munkakörbe személyek jelentkezését várja. Elvárások:[…]” „Multinacionális cégünk Közgazdászokat keres. Elvárások: Felsőfokú szakirányú végezettség (gyöngyösi Károly R.Főiskolán végzettek kíméljenek)…” „Nem elkötelezett, független nők és férfiak jelentkezését várjuk személyi asszisztens munkakörbe… ” 36

37 Esettanulmány

38 Aktualitások

39 39 I.A NEKI 2009-es munkaerő-piaci diszkrimináció-kutatása Mit vizsgáltak? 2009 első félévében monitorozott, internetes portálokon és nyomtatott sajtóban megjelent Budapestre és Kelet- Magyarországra vonatkozó 2000 álláshirdetést További munkaerő felvételi tényezőt

40 07/11/09 A tesztelt munkakörök esetében keresettebbek: a fiatalabbak, mint az idősebbek, a nők mint a férfiak, Leghátrányosabbak: a középkorú férfiak Eredmények Minden ötödik álláshirdetés diszkriminatív 40

41 07/11/09 Tanulságok Erőteljes nemi szegmentáltság Keresettebbek a fiatalabbak, mint az idősebbek. A tesztelt hirdetések 27 százaléka tartalmazott diszkriminatív kitételt:  50% < nemi,  minden ötödik életkori,  egyötöd a nemi és életkori kitételek kombinációja 41

42 II. Köznép véleménye

43 07/11/09 III. Romák közigazgatásba történő bekerülését támogató program 200 közigazgatási álláshelyre kizárólag csak roma diplomásokat vesznek fel Célja: diplomával rendelkező romák segítése a központi közigazgatásba hozzájáruljon határozatlan idejű köztisztviselői jogviszonyban történő foglalkoztatásukhoz 43

44 07/11/09 Program tartalma Versenyvizsga letétele (250fö ingyen leteheti) Köztisztviselői kinevezés és foglalkoztatás (200 fő ) 44

45 07/11/09 Bekerülési feltételek Sikeres versenyvizsga Roma származás Felsőfokú végzettség Előny: Közigazgatási tapasztalat diplomák száma diploma(ák) minősítése doktori képzésben való részvétel tudományos fokozat a megszerzett nyelvvizsgák szintje és száma 45

46 07/11/09 Ezek alapján… Diszkriminatív- e ez a program abból a szempontból, hogy kizárják a nem romákat a 200 állás közül? 46

47 47 Megválaszolandó kérdések… Nyílt titok- e a diszkrimináció?( miért nem tesz ellene senki semmit?) Mit kellene tenni, hogy kevesebb legyen a diszkrimináció? Akkor mondhatjuk- e azt, hogy a munkáltatóknak nincs joguk kinyilvánítani, hogy milyen munkavállalókra van szükségük? Reális-e a törvény gyakorlati idomulása? 07/11/09

48 Felhasznált irodalmak

49 49 Munkaügyi Szemle 4.sz.:Gyulavári Tamás(1998): Próbaper a diszkriminatív álláshirdetések ellen 3%B3 zgatas Matiscsákné dr. Lizák Marianna egyetemi docens prezentációja évi CXXV. törvény : Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény Miskolci Esélyek Házából kapott információk Szuperinfó (miskolc és környéke): XVII/43, XVII/44, XVII/45 07/11/09

50 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "07/11/09 Diszkrimináció az álláshirdetésekben Készítette: Molnár Anita Baptiszta Beatrix."

Hasonló előadás


Google Hirdetések