Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Keresztút Székelyudvarhelyen

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Keresztút Székelyudvarhelyen"— Előadás másolata:

1 Keresztút Székelyudvarhelyen
Székely Kálvária Keresztút Székelyudvarhelyen

2 I. Állomás ÍTÉLET Tatárjárás

3 Mindig kegyes és jó, Építs újjá minket, Dicséretre méltó Mária! Bocsásd bűneinket, Mária! Lelkünknek hozz gyorsan, Isten Anyja lettél, Segítséget mostan, Mária! Férfit nem ismertél, Mária! Malaszttal vagy teljes, Bajból ránts ki engem, Anyánk is kegyelmes, Mária! Örömöt adj nekem, Mária! Bűneinket oldd fel, E világ Úrnője, Vétkeinket vedd el, Mária! Egek Királynője, Mária Így vagy szerencsésen, Örök dicsőségben, Istentől termékeny, Mária! Imádkozzál értem, Mária! (Pray-kódex)

4 II. Állomás MEGTERHELVE 1526 Mohács

5 Áldott legyen a te szent szád, mellyel Istent csókolgattad. Ave Maria…
Áldott legyen a te szent méhed, boldog Szűz Mária, kiben igaz Istent és igaz embert viseltél. Ave Maria… Áldott legyen a te szent Szíved, boldog Szűz Mária, kivel Istent hiszed és gyakorta szereteted. Ave Maria… Áldott legyen a te szentséges kebled, boldog Szűz Mária, mellyel Istent szoptattad. Ave Maria… Áldottak legyenek a te szentséges kezeid, melyekkel Istent illetted. Ave Maria… Áldott legyen a te szent szád, mellyel Istent csókolgattad. Ave Maria… Áldottak legyenek a te szent füleid, fejed, boldog Szűz Mária, melyekkel Isten édes igéjét örömest hallgattad és mindig megtartottad. Ave Maria… Áldottak legyenek a te szent szemeid, melyekkel az édes Jézust örömest nézted. Ave Maria… Áldottak legyenek a te szent karjaid, boldog Szűz Mária, kin Jézust hordoztad. Ave Maria… Áldott legyen a te szent öled, boldog Szűz Mária, kiben Krisztust nyugosztottad. Ave Maria… Áldott legyen a te szent tenyered, boldog Szűz Mária, kit az Úristen teljességgel megszentelt. (Gömöry-kódex, melyet tíz évvel a mohácsi vész előtt írtak. Erről az imádságról úgy vélekedtek, mint valami nemzeti imáról a török veszedelem ellen: „Ez imádság oly igen kellemetes az Szűz Máriának, hogy megment minden nyomorúságbul és szeméremtül; hiszem, hogy ez gonosz pogányoktul is az ő nagy szerelméért az ő édes fia, Jézus megment mind fejenként.”)

6 III. Állomás MEGBOTLÁS 1562 Székely támadt- székely bánja

7 Világ Királyné Asszonya és Úrnője, Szűz Mária, járj közben értünk, hogy örökös legyen a mi békénk és épségünk, aki világra szülted Krisztus Urunkat, az emberek Üdvözítőjét! Mily boldog vagy, Mária, és minden dicséretre méltó! Dicsőséges Szűz vagy, az Úrnak fenséges jegyese, méltó voltál, hogy az angyaloknak Urát hordozzad és szűzi tejeddel egyedül te tápláljad! Ó Szűz Mária érintetlen szűzi teste, ó hűséges lelkű, sértetlen Szűz! Te az Urat, az egek egeinek Királyát e világra szülted és életet adtál általa a haladóknak! Megújítottad az egeket, a földet tisztává tetted, a mennyei paradicsom kapuját megnyitottad, mindnyájunkat a pokol kárhozatától megmentettél, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen. Isten, a te kegyes és békességes édesanyád által az egész emberiségre fényt derítettél. Nevét, a szentségest, kimondhatatlan és elbeszélhetetlen érdeme miatt tenger csillagának mondjuk. Nagy örömünkben ujjongunk, gyertyát viszünk kezünkben és szünet nélkül énekeljük dicséretét a mai napon és kérjük, hogy a te édesanyád édességes szeretete és közbenjárása által minket, méltatlan szolgáidat kegyesen részesíts az örök és igaz világosság élvezetében. Ámen.

8 IV. Állomás TALÁLKOZÁS 1596 „Véres farsang”

9 Mondásom van a te édes Szívedhez, ó Mária: angyali fényességnek tüköre
Mondásom van a te édes Szívedhez, ó Mária: angyali fényességnek tüköre! Szólásom vagyon a te tiszta Szívedhez, e világnak nemes Asszonya! Üdvözlöm az én szívemnek belső érzékenysége szerint a te szeplőtelen Szívednek méltóságát, ki először a nap alatt mindenkinél méltóbb lett befogadni az Atyaúristennek méhéből kiszármazott magzatot. Üdvöz legyen a te szüzességes Szíved, Szentháromságnak tisztaságos lakása és drágalátos szállása, kiben az istenség az emberséggel egyesült, szeretetnek ölelése miatt. Magasztaljon föl ezért tégedet minden lélek, ó édességes Szűz Mária, mind a te boldog szent Szívednek Istenhez való engedelmességével, honnan eredet szerint a mi üdvösségünk származott. Üdvözlégy Mária, tisztaság liliomának magas köve! Üdvözlégy Mária, alázatosság mélységes völgyének violája! Üdvözlégy Mária, isteni szeretet mezejének piros rózsája! Üdvözlégy Mária, minden malasztnak és irgalmasságnak kútfeje! Üdvözlégy Mária, mennyei harmat, minden isteni édességnek és ájtatosságnak teremtője. Ámen. (Thewrewk-kódex)

10 Az Erdélyi Fejedelemség megszűnése
V. Állomás SEGÍTSÉG 1690 Az Erdélyi Fejedelemség megszűnése

11 „Egy sokat szenvedett nemzet zokogó keservét, fájó bűnbánatát, aggódó reményét és hódoló alázatát olvasztja össze a legszebb magyar Mária-ének, a Boldogasszony Anyánk. Gyermeki, együgyű, alázatos szívvel, ahogyan az édesanyához illik fordulni, úgy esdekel benne a Szűzanyához közbenjárásért a 17. század magyarja.” Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk, Sírnak és zokognak árváknak szívei, Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott, Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk! Hazánk pusztulásán özvegyek lelkei. Szent László király is minket Reád bízott. Magyarországról, romlott hazánkról, Ne felejtkezzél el, szegény magyarokról! Ó Atyaistennek kedves, szép leánya! Vedd el országunkról ezt a sok ínséget, Fiad ellen sokat, megvalljuk, vétettünk, Krisztus Jézus Anyja! Szentlélek mátkája! Mikben torkig úszunk, óh nyerj békességet. De csak imádd értünk; s hozzája megtérünk. Nyisd meg az egeket sok kiáltásunkra, Irtsd ki, édes Anyánk! Az eretnekséget, Jézus Fiad előtt könyörögj érettünk, Anyai palástod fordítsd oltalmunkra. Magyar nemzetedből a hitetlenséget. Mert ha nem cselekszed, egy szálig elveszünk. Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet, Hogy mint Isten Anyját, régen tiszteltenek, Dicséret, dicsőség legyen az Atyának, Segéljed áldásra magyar nemzetedet. Úgy minden magyarok most is dicsérjenek. A te szent Fiadnak, Szentlélek mátkádnak.

12 A székely hadrendszer megszüntetése
VI. Állomás EGYÜTTÉRZÉS 1711 A székely hadrendszer megszüntetése

13 Irgalomnak Anyja, Mária!
Paradicsomnak gyönyörűsége! Atyaistennek jegyes leánya! Mennyországnak kapuja! Úr Jézus Krisztusnak szülője! Ó nemes Asszonyom! Szentléleknek lakodalma! Szüzességes Mária! Szentháromságnak székeshelye! Szeplőtelen Szűz! Mennyei szent angyaloknak szerető szent asszonya! Felmagasztalt Szűz Mária! Szentséges és tisztelendő Szűz Mária! Prófétáknak élete! Édességes és dicsőséges Szűz Mária! Apostoloknak doktora! Könyörögj érettünk! Mártíroknak pálmája! Hitvallóknak tanúsága! Szüzeknek virága! Özvegyeknek dicsősége! Házasoknak segedelme! Purgatóriumbeli halottaknak hiedelme! Földön való bűnösöknek nagy reménysége! (Peer-kódex, Gyöngyösi-kódex)

14 VII. Állomás FELBUKVA 1764 Mádéfalvi veszedelem

15 A Szeplőtelen Szűz köszöntése
Világnak kezdetétől fogva rajtunk ez nem lett vala, hogy szűz lány fiat szülhessen és szüzességnek tüköre tisztán maradhasson, és nekünk hírünk benne ne lehessen. Tudjuk, látjuk őt szűz leánynak, ki ölében tart csodálatos fiút, füröszti, mossa, éteti, szoptatja, úgy, ahogy anya szülöttjét. De ki lényen néki atyja, aztat nem tudhatjuk: az az Isten, mint ismerjük, kit szeplő nem illethet, mert ha Isten ő nem volna, benne bűnt is lelhetnénk. (Königsbergi töredék)

16 VIII. Állomás VIGASZTALÁS 1849. Augusztus 1. Nyerges-tetői csata

17 Szent Annás üdvözlégy Üdvözlégy Mária, malaszttal vagy teljes, az Úr vagyon tevéled, a te malasztod legyen énvelem. Te vagy áldott az asszonyok közötte és áldott legyen szentséges anyád, Szent Anna asszony, kitől született a te szentséges és istenes tested, minden szeplő nélkül és fertelmesség nélkül nekünk. Ő édes Szűz Mária, tetőled pedig született az áldott Jézus Krisztus, Anyaistennek Fia. Ámen. (Pray-kódex)

18 IX. Állomás ÖSSZEOMLÁS 1916. Augusztus 27. Betörés Erdélybe

19 Nemzeti imádság a Magyarok Nagyasszonyához
Ez országnak te vagy főgondviselője, Mindenekben legserényebb segítője, Ellenségtől megmentője, Híveid reménységének fölébresztője. Szent István első királyunk, hogy meghala, Ez országot akkor néked hagyta vala, Hogy lennél gyámolítója, Mindenféle ellenségtül oltalmazója. Szentséges Szűz, azért mostan kérünk, Esedezzél Szent Fiadnál miérettünk, Szánja meg mi veszedelmünk, Adjon, esedezz, békességes életet nekünk! (Kisdy, Cantus catholici)

20 Trianoni békediktátum
X. Állomás MEGFOSZTÁS 1920. Június 4. Trianoni békediktátum

21 Kisasszonyunk dicsérete
Nagy, dicséretes, örvendetes és méltóságos legyen a szent nap, melyen kegyes Asszonyunknak, Máriának szent születését nagy örvendezéssel ünnepeljük. Ki ezen a mai napon, mint a hajnali fényes csillag, olyan nagy ékességgel támadott föl erre a világra, kinek drágalátos szent élete minden egyházakat megvilágosított. A te szent születéseddel mind ez széles világot megvigasztaltad! Ma sarjadt a neme vessző Jessze gyökeréből. E mai napon született az Isten mezejének szép virága, kitől a szép illatú liliom származott. E mai napon született az ékes emberi magzat, ki miatt a nagy isteni átok áldásra változott. E mai napon nyitották meg a nemes aranykaput, ki által e világnak üdvössége jött. Édes Szűz Mária, királyi út lettél, kin az Üdvözítő mihozzánk jött, és szüzességes szent méhedből származott, miként a fényes Nap reánk bocsátja az ő világosságát a tiszta ég alatt. Ó boldogságos Szűz Mária, mit szóljunk, mit mondjunk, minémű szóval és zengéssel dicsérjünk téged? Bizonyára, akármit is tegyünk, igen kicsiny az és olyan, mint a semmi, ahhoz képest, amivel tartozunk. Ó nemes Asszonyunk, ha téged mennyországnak neveznélek, magasabb vagy annál! Ha emberek anyjának: nem illő hozzád! Ha Isten ábrázatának, méltó vagy reá! Ha angyalok asszonyának, bizony az vagy! Mit szólhatnék többet tovább rólad, nem tudom. A mi dicsőséges szülőnknek, anyánknak és asszonyunknak szolgálunk tehát minden szeretettel és bizodalommal, kérvén, hogy ne hagyjon el minket szükségünkben. Ámen. (Érdy-kódex)

22 XI. Állomás MEGFESZÍTÉS 1944. Augusztus 26. Úz-völgyi csata

23 Imádság Nagyboldogasszonyhoz
Kicsoda az, ki feljő a pusztából, mint a feltámadó hajnal, ékes és szép, mint a hold; választott, mint a nap; rettenetes, mint a jól rendezett hadsereg csatasora. Ez a szeplőtelen Szűz, aki bűnben társat nem ismert és gyümölcsöt érdemelt a szent lelkekkel. Ez a kiváltképpen való tisztaságos Szűz, minden isteni szeretettel teljes, kinek szeplőtelensége igen tetsző az Úristennek. Üdvözlégy, mi Urunk, Úristennek szent Szülője! Üdvözlégy malaszttal teljes, szeretettel teljes, Szentlélekkel és Úristennel teljes, szeplőtelen Szűz! Ó isteni szeretetnek és félelemnek szép Szülője! Ó isteni megfoghatatlan ismeretnek bölcsességes szent Anyja! Üdvözlégy, mennynek és földnek dicsőséges Királyné Asszonya, Jeruzsálem ékessége, Krisztus Urunk választott népének bizony öröme, oltalma és vigassága! Te vagy minékünk minden üdvösségünk és érdemünknek oka és jutalma. Isten atyai áldása nyugodjék terajtad, Isten szerelmes, édes leánya, örökkön örökké, s mert Neki földi életedben kellemes voltál, íme a mai naptól fogva minden teremtett lény fölé magasztalt föl tégedet. E mai napon királyné asszonnyá szentelt föl téged az ő szent országában, hogy uralkodjál mindeneken, kik az ő házában és udvarában vannak. És minden teremtmény, mennyben és földön, engedelmeskedjék parancsolataidnak, üdvözítsed őket, és országolj: örömmel és vigassággal, örökkön örökké! Ámen. (Érdy-kódex)

24 Párizsi békeszerződés
XII. Állomás ELHAGYATVA 1947. Február 10. Párizsi békeszerződés

25 Az angyali üdvözlet emlékezete
Ez az a dicsőséges, szent nap, kit az Úristen a próféta mondása szerint kiváltképpen teremtett a világon a többi nap között. Mert e mai napon vonta le a szent méhébe a szeplőtelen Szűz Mária a mindenható Atya Úristennek szent Fiát, az édes Jézust. E mai napon mézzel illatoztak a kemény egek, mert az Atyaúristen levetvén hozzánk való nagy, keménységes haragját, irgalmasságot hintett e szegény világra. E mai napon egyesült egybe a kijelenthetetlen isteni természet az emberi természettel, az édes Szűznek szeplőtelen méhében. E mai napon a Szent Dávid királynak nemzetéből támadott szép szűz választatott, hogy Istennek szent Anyja legyen, és mennynek, földnek királyné asszonya. Mi lehet nemesebb az Isten Anyjánál? Mi lehet fényességesebb őnálánál, kit az örök mennyei fényesség még kezdetnek előtte önmagának választott? Ha senki ezt nem érdemlette mennyen-földön, mint az áldott, szeplőtelen szüzeknek és szüzességnek szent Anyja, azért Isten után senki, sem mennyben, sem földön nem volt és nem leszen nagyobb szent, mint te: édes Szűz és szerelmes Anya, Mária! Mert temiattad élhetünk békével ez világon, temiattad tehetünk jót, teáltalad érdemelhetünk malasztot, temiattad mehetünk halálnak idején az örök dicsőségnek országába. Ámen. (Érdy-kódex)

26 XIII. Állomás GYÁSZBAN 1956. November 4. Forradalom

27 Ima Mária hét öröméről Ó Boldogságos szent Szűz Mária, Szentháromságnak temploma, mikor a malasztnak teljessége benned megnyilvánult és benned fogantatott a dicsőség Királya: - ez első örömöd okáért kérünk, hogy Ő általa megoltalmazva, az örök, halhatatlan földre vitessünk. Ámen. Ave Maria… Második örömöd az volt, hogy mikoron te szép tengeri csillag a fényes Napot szülted, szűzen maradtál és el nem változtál: - ó kegyességes Anya, szentséges Szűz Mária: légy minékünk igaz utunk a te szent Fiadnál. Ámen. Ave Maria… Harmadik örömöd volt, hogy a fényes csillag megjelent, és mikor szent Fiad megszületett és láttad, a három szent királyok hogyan imádták őt mint Istent és ajándékokkal tisztelték: - ó áldott Szűz Mária, e világnak fényes csillaga, legyünk tiszták mi bűneinktől, temiattad, Szűz Mária. Ámen. Ave Maria… Negyedik örömöd volt, mikor a szép Jézus harmadnapon halottaiból feltámadott, ki miatt hitünk erősödött: - ó kegyelmes Teremtőnek boldog Szülője, könyörögj érettünk minden órában, hogy a te szent örömöd miatt mi evilági éltünk munkája után eljussunk a mennyei szentek karába. Ámen. Ave Maria… Ötödik örömöd volt, édes Szűzanya, mikoron láttad a te szent Fiadat fölmenni az örök dicsőségbe: - e szent örömnek miatta ne essünk az ördög hatalma alá, hanem felmenjünk a mennyországnak magasságára, s ott szüntelen vigadjunk veled és a te szent Fiaddal, édes szép Szűz Mária. Ámen. Ave Maria… Hatodik örömöd akkor volt, mikor a mennyből nyelv képében a Szentlélek leszállott: - azért a szent, boldog öröm miatt kérjed Szűz Mária a te szent Fiadat, hogy e számkivetésnek idejére bocsássa meg a mi bűneinket, hogy ne leljék meg bűneinket a nagy ítéletnek napján. Ámen. Ave Maria… Hetedik örömöd, Szűz Mária, azt volt, mikoron a te édes Fiad, Jézus, e gyarló világból kihívott a mennynek országába és fölmagasztalt minden angyali karok fölött: - ó kegyességnek Szűz Szülője, érezzük a te szent jóvoltodnak ajándékát, hogy távoztasd el tőlünk a bűnnek undokságát, add meg elménk tisztaságát, aztán vígy be minden szentekkel a mennyországnak boldog örömébe. Ámen. Ave Maria… (Thewrewk-kódex)

28 XIV. Állomás SÍRBAN 2004. December 5. Népszavazás

29 Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária, emlékezzél meg örökségedről, melyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István, neked felajánlott. Tekints kegyes arccal országodra és dicső érdemeid által légy közbenjárónk és szószólónk szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Hozzád kiáltottak atyáink, és kiszabadultak minden ínségből, mert szemed folyvást vigyázott örökségedre, mindörökké áldott Asszonyunk! Ezt bizonyosnak tartván, gyakorta folyamodtunk hozzád és tapasztalásunk után mondhatjuk el, hogy te miattad áldott meg bennünket az Úr. Ezen reménytől buzdíttatva, e bizalom által lelkesítve oltalmad alá futunk mi, a te néped, a te örökséged, a te nyájad! Hisz gyermekeidnek neveznek minket, országunkat pedig különleges pártfogásod révén Mária országának. Könyörögj, Asszonyunk, egész népünkért, légy hozzánk irgalmas, tartsd össze örökséged polgárait, kiket védelmed alá vettél, őrizd meg minden bűntől kegyességeddel, kormányozd és tartsd meg Isten szeretetében és félelmében. Ne vesd meg esdeklő gyermekeidet és a bűneik bocsánatáért könyörgőket, régi irgalmasságod karjával védd meg és óvd meg, mert ámbátor mi elhagytuk a gyermeki kegyeletet, Te nem szűntél meg Anyánk lenni. Légy szószólónk szent Fiadnál, hogy akarata szerint intézzük életünket és téged, Nagyasszonyunknak és védőnknek valljunk és tiszteljünk életünknek minden napján. Kelj fel, Anyánk, te uralkodjál fölöttünk és hallgasd meg könyörgéseinket, hogy közbenjárásod által megsegítve, a jelen élet után az örökké tartó boldogságba jussunk. Ámen. (Esterházy Pál nádor)

30 A Mál tető déli végződésében 593 m magasságban a fenyőerdő szélén épült az Ugron család temetkezési kápolnája. A domb alján kezdődik a Székely Kálvária, melyet az ezeréves erdélyi püspökség emlékére állítottak az Ugron család jóvoltából. Zavacki Walter alkotásai 30 méterenként követik egymást, mindegyik sziklatömbön faragott dombormű jelzi a stációkat, kiegészülve a székely népet ért nagy történelmi megrázkódtatásokat, csapásokat jelző évszámokkal. A Kálvária az elcsöndesedést, a lélek fölemelkedését, az ember önmagára találását szolgálja. A 14 stációból álló keresztút végállomása az Ugron kápolna.

31 DEO GRATIAS


Letölteni ppt "Keresztút Székelyudvarhelyen"

Hasonló előadás


Google Hirdetések