Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ÁLLATORVOS BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ÁLLATORVOS BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGE"— Előadás másolata:

1 AZ ÁLLATORVOS BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGE
Dr. Csintalan Csaba Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék

2 Társadalomra veszélyességük szerint:
bűncselekmény szabálysértés fegyelmi vétség

3 Bűncselekmény az a szándékosan vagy – ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti – gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli.

4 Társadalomra veszélyes cselekmény:
az a tevékenység vagy mulasztás, amely a Magyar Köztársaság állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét, az állampolgárok személyét vagy jogait sérti vagy veszélyezteti.

5 Bűntett az a szándékosan elkövetett bűncselekmény, amelyre a törvény kétévi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetés kiszabását rendeli el. Minden más bűncselekmény vétség.

6 Szándékosan követi el a bűncselekményt, aki magatartásának következményeit kívánja, vagy e következményekbe belenyugszik.

7 Gondatlanságból követi el a bűncselekményt, aki előre látja magatartásának lehetséges következményeit, de könnyelműen bízik azok elmaradásában; az is, aki e következmények lehetőségét azért nem látja előre, mert a tőle elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztja.

8 Kísérlet miatt büntetendő, aki a szándékos bűncselekmény elkövetését megkezdi, de nem fejezi be. A kísérletre a befejezett bűncselekmény büntetési tételét kell alkalmazni. A büntetést korlátlanul enyhíteni vagy mellőzni is lehet, ha a kísérletet alkalmatlan tárgyon vagy alkalmatlan eszközzel követik el.

9 Nem büntethető kísérlet miatt
akinek önkéntes elállása folytán marad el a bűncselekmény befejezése, aki az eredmény bekövetkezését önként elhárítja. Ha a kísérlet már önmagában is megvalósít más bűncselekményt, az elkövető e bűncselekmény miatt büntetendő.

10 Előkészület miatt büntetendő, aki a bűncselekmény elkövetése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételeket biztosítja, az elkövetésre felhív, ajánlkozik, vállalkozik vagy a közös elkövetésben megállapodik.

11 Nem büntethető előkészület miatt
akinek önkéntes elállása folytán marad el a bűncselekmény elkövetésének a megkezdése; aki az elkövetés elhárítása céljából felhívását, ajánlkozását, vállalkozását visszavonja, vagy arra törekszik, hogy a többi közreműködő az elkövetéstől elálljon, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetésének megkezdése bármely okból elmarad; aki az előkészületet a hatóságnál feljelenti. Ha az előkészület már önmagában is más bűncselekmény, az elkövető e bűncselekmény miatt büntetendő.

12 Elkövetők a tettes és a társtettes (tettesek), valamint a felbujtó és a bűnsegéd (részesek). A részesekre is a tettesekre megállapított büntetési tételt kell alkalmazni (leszállítás lehetősége).

13 Tettes az, aki a bűncselekmény törvényi tényállását megvalósítja.
Társtettesek azok, akik a szándékos bűncselekmény törvényi tényállását, egymás tevékenységéről tudva, közösen valósítják meg. Csoportos elkövetés: súlyosabb büntetés; bűncsoport, bűnszövetség, bűnszervezet

14 A büntetőjog alapelvei
Nullum crimen sine lege Nulla poena sine lege Visszaható hatály tilalma

15 BŰNCSELEKMÉNYEK

16 Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés
Aki foglalkozása szabályainak megszegésével más vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi sértést okoz, vétséget követ el Ha az elkövető a közvetlen veszélyt szándékosan idézi elő, bűntettet követ el. Foglalkozási szabályok a lőfegyver használatára és kezelésére vonatkozó szabályok is.

17 Magántitok megsértése
Aki a foglalkozásánál vagy közmegbízatásánál fogva tudomására jutott magántitkot alapos ok nélkül felfedi, vétséget követ el.

18 Államtitoksértés Aki az államtitkot jogosulatlanul megszerzi, a tudomására, illetőleg a birtokába jutott államtitkot jogosulatlanul felhasználja, illetéktelen személy részére hozzáférhetővé vagy illetékes személy részére hozzáférhetetlenné teszi, bűntettet követ el. Az államtitoksértést gondatlanságból való elkövetése vétség. Az államtitoksértésre irányuló előkészület is bűntettnek minősül.

19 Szolgálati titoksértés
Aki a szolgálati titkot jogosulatlanul megszerzi, a tudomására, illetőleg a birtokába jutott szolgálati titkot jogosulatlanul felhasználja, vagy illetéktelen személy részére hozzáférhetővé teszi, vétséget követ el. A cselekmény bűntett amennyiben az súlyos hátrányt okoz.

20 Államtitoksértés feljelentésének elmulasztása
Aki hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy államtitoksértés elkövetése készül, még le nem leplezett szándékos államtitoksértést követtek el, és erről a hatóságnak – mihelyt teheti – nem tesz jelentést, vétséget követ el. Az elkövető hozzátartozója nem büntethető.

21 Hivatali visszaélés Az a hivatalos személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen, hivatali kötelességét megszegi, hatáskörét túllépi, vagy hivatali helyzetével egyébként visszaél, bűntettet követ el.

22 Hivatalos személy elleni erőszak
Aki a hivatalos személyt vagy a külföldi hivatalos személyt jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályozza, intézkedésre kényszeríti, vagy eljárása alatt, illetőleg emiatt bántalmazza, bűntettet követ el.

23 Hamis tanúzás A tanú, aki bíróság vagy más hatóság előtt az ügy lényeges körülményére valótlan vallomást tesz, vagy a valót elhallgatja, hamis tanúzást követ el.

24 A hamis tanúzásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni arra, aki
a) mint szakértő hamis szakvéleményt, vagy mint szaktanácsadó hamis felvilágosítást ad, b) mint tolmács vagy fordító hamisan fordít, c) büntető vagy polgári ügyben hamis okiratot vagy hamis tárgyi bizonyítási eszközt szolgáltat, kivéve a büntető ügy terheltje.

25 A büntetőügyben és a polgári ügyben elkövetett hamis tanúzás bűntett.
A gondatlanságból elkövetett hamis tanúzás vétség. A fegyelmi, szabálysértési, választott bírósági avagy egyéb hatósági eljárásban elkövetett hamis tanúzás vétség.

26 Nem büntethető hamis tanúzásért
a) aki a valóság feltárása esetén önmagát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, b) aki a vallomástételt egyéb okból megtagadhatja, de erre kihallgatása előtt nem figyelmeztették, vagy akinek a kihallgatása a törvénynél fogva kizárt.

27 Hamis tanúzásra felhívás
Aki mást büntető ügyben hamis tanúzásra rábírni törekszik, bűntettet követ el. A fegyelmi, szabálysértési, választottbírósági, avagy egyéb hatóság előtt folyamatban levő ügyben elkövetett hamis tanúzásra felhívás vétség.

28 Vesztegetés Az a hivatalos személy, aki a működésével kapcsolatban jogtalan előnyt kér, avagy a jogtalan előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja, illetőleg a jogtalan előny kérőjével vagy elfogadójával egyetért, bűntettet követ el. Aki hivatalos személy működésével kapcsolatban, neki vagy reá tekintettel másnak jogtalan előnyt ad vagy ígér, bűntettet követ el.

29 Nem büntethető a bűncselekmény elkövetője, ha a cselekményt, mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, a kapott jogtalan vagyoni előnyt vagy annak ellenértékét a hatóságnak átadja, és az elkövetés körülményeit feltárja.

30 Vesztegetés feljelentésének elmulasztása
Az a hivatalos személy, aki e minőségében hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy még le nem leplezett vesztegetést követtek el, és erről a hatóságnak, mihelyt teheti, nem tesz feljelentést, vétséget követ el. Az elkövető hozzátartozója nem büntethető.

31 Befolyással üzérkedés
Aki arra hivatkozással, hogy hivatalos személyt befolyásol, a maga vagy más részére jogtalan előnyt kér vagy elfogad, bűntettet követ el.

32 Visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel
Aki a) lőfegyvert vagy lőszert engedély nélkül készít, megszerez, tart vagy forgalomba hoz, b) a lőfegyver vagy lőszer készítésére, megszerzésére, tartására vagy kereskedelmére vonatkozó engedély kereteit túllépi, c) engedéllyel tartott lőfegyverét, lőszerét engedéllyel nem rendelkezőnek átadja, bűntettet követ el.

33 Visszaélés méreggel Aki mérget jogosulatlanul készít, tart vagy forgalomba hoz, valamint aki a mérgek visszaélésszerű felhasználásának megakadályozására avagy más személyek veszélyeztetésének kizárására előírt intézkedések megtételét elmulasztja, vétséget követ el.

34 Veszélyes eb tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése
Aki a) veszélyes ebet tenyészt, az ország területére behoz, onnan kivisz, versenyeztet, vagy engedély nélkül tart, b) veszélyes ebet jogszabály megszegésével elidegenít, vagy megszerez,

35 c) a veszélyes eb ivartalanítására vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettségét megszegi,
d) a veszélyes eb tartására vonatkozó jogszabályban előírt biztonsági előírást megszegi, vétséget követ el,

36 Aki veszélyes ebet őrző-védő feladat végzésére tart, kiképez, illetve veszélyes ebbel ilyen feladatot végeztet, bűntettet követ el. Veszélyes eb a törvényben, törvény felhatalmazása alapján kormányrendeletben, valamint hatósági határozatban veszélyes ebbé nyilvánított eb.

37 Tiltott állatviadal szervezése
Aki gerinces állat részvételével állatviadalt szervez, tart, ilyen állatviadalra fogadást szervez, vagy fogadást köt, bűntettet követ el. Aki állatviadal céljára gerinces állatot tart, tenyészt, kiképez, idomít vagy forgalmaz, vétséget követ el.

38 Állatkínzás Aki a) gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy gerinces állattal szemben olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza, b) állattartóként, háziasított emlősállatot vagy az ember környezetében tartott veszélyes állatot elűzi, elhagyja vagy kiteszi, vétséget követ el.

39 Aki a vadászatról szóló törvény által tiltott vadászati eszközzel vagy tiltott vadászati módon vadászik, illetőleg a halászatról szóló törvény által tiltott halfogási eszközzel vagy módon halászik vagy horgászik.

40 Közokirat-hamisítás Aki
a) hamis közokiratot készít vagy közokirat tartalmát meghamisítja, b) hamis vagy hamisított, illetőleg más nevére szóló valódi közokiratot felhasznál, c) közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltozására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglaljanak közokiratba, bűntettet követ el.

41 A közokirat-hamisításra irányuló előkészület vétség.
A gondatlanságból elkövetett közokirat-hamisítás vétség

42 Az a hivatalos személy, aki hivatali hatáskörével visszaélve
a) hamis közokiratot készít vagy közokirat tartalmát meghamisítja, b) lényeges tényt hamisan foglal közokiratba, bűntettet követ el.

43 Magánokirat-hamisítás
Aki jog vagy kötelezettség létezésének, megváltozásának vagy megszűnésének bizonyítására hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú magánokiratot használ, vétséget követ el.

44 Visszaélés okirattal Aki olyan közokiratot, amely nem vagy nem kizárólag a sajátja, mástól, ennek beleegyezése nélkül, jogtalanul megszerez, vagy azt megsemmisíti, megrongálja vagy eltitkolja, vétséget követ el.. Aki a cselekményt azért követi el, hogy jogtalan előnyt szerezzen vagy jogtalan hátrányt okozzon, vétséget követ el.

45 Visszaélés ártalmas közfogyasztási cikkel
Aki forgalomba hozatal céljából olyan közfogyasztási cikket készít vagy tart, amely az egészségre ártalmas, vétséget követ el. Aki ártalmas közfogyasztási cikket forgalomba hoz, bűntettet követ el. Aki a bűncselekményt gondatlanul követi el, vétséget követ el.

46 Járványügyi szabályszegés
Aki a fertőző állatbetegségek be- és kihurcolásának vagy terjedésének megakadályozása végett elrendelt zárlat, egyéb korlátozás vagy felügyelet szabályait megszegi, vétséget követ el.

47 Csalás Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart és ezzel kárt okoz, csalást követ el. Bűntett, ha a csalás nagyobb kárt okoz.

48 Hűtlen kezelés Akit idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és ebből folyó kötelességének megszegésével vagyoni hátrányt okoz, hűtlen kezelést követ el. Ha a hűtlen kezelés nagyobb vagyoni hátrányt okoz, bűntettnek minősül.

49 Hanyag kezelés Akit olyan idegen vagyon kezelésével vagy felügyeletével bíztak meg, amelynek kezelése vagy felügyelete törvényen alapul, és az ebből folyó kötelességének megszegésével vagy elhanyagolásával gondatlanságból vagyoni hátrányt okoz, vétséget követ el.

50 Rongálás Aki idegen vagyontárgy megsemmisítésével vagy megrongálásával kárt okoz, rongálást követ el. A cselekmény bűntett vagy vétség.


Letölteni ppt "AZ ÁLLATORVOS BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések