Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. 1.A helyi tervezés lehetőségei A helyi tanterv megalkotásához különösen az alábbi szabályzókra kell tekintettel lennünk:   Közoktatási törvény (különösen.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. 1.A helyi tervezés lehetőségei A helyi tanterv megalkotásához különösen az alábbi szabályzókra kell tekintettel lennünk:   Közoktatási törvény (különösen."— Előadás másolata:

1 1. 1.A helyi tervezés lehetőségei A helyi tanterv megalkotásához különösen az alábbi szabályzókra kell tekintettel lennünk:   Közoktatási törvény (különösen a 19., 39., 48., 52., 53. 70. §-ok)   Nemzeti alaptanterv:   A műveltségi területek oktatásának közös követelményei   A NAT és az életkori jellemzők   Kerettantervek   Az iskola alapító okirata

2   A fenntartó oktatás-fejlesztési terve   Az iskola nevelőtestülete által elfogadott és a fenntartó által jóváhagyott – jelenleg még hatályban lévő – pedagógiai program   A szülők, diákok elvárásai   Az intézmény adottságai   A pedagógusok szakmai törekvései   Az iskola kapcsolatrendszere, együttműködési lehetőségei

3 2. Az iskolák lehetőségei a környezeti nevelés tantervi tervezésében:   A kerettantervi tartalmak kiegészítése a környezetre vonatkozó helyi tananyaggal;   a szabadon tervezhető időkeret terhére önálló környezeti tartalmú tantárgy megszervezése;   olyan integrált tantárgy létrehozása, mely az összevonás révén erősíti az egészleges szemlélet kialakulását;   az osztályfőnöki órák témái között az ember és környezete kapcsolatára vonatkozók megtervezése;

4   A tantervi modulok környezeti szemléletű megvalósítása;   Külön eljárás során engedélyezett önálló környezeti nevelési szemléletű tantárgyi tanterv, iskolai program szerinti tanítás;   A hagyományos tanórai foglalkozásoktól eltérő, környezethez illeszkedő tanulásszervezési módok kialakítása (pl.: erdei iskola, témanap, múzeumi, állatkerti órák);   Cselekedtető módszerek alkalmazása, amelyek segítik a tanulók együttműködő tanulását, és örömteli megismerést kínálnak;

5 3. A tervek tartalma KerettantervHelyi tanterv Tantárgyi program (tanmenet) Fejlesztési követelmények Fejlesztési programTanulócsoportra, szükség esetén egyénre szabható fejlesztési terv Témakörök, tartalmak-Konkrét tananyag kerettantervből levezethető -helyben kiegészített Tanítási egységek tananyaga Belépő tevékenység- formák Alkalmazott tevékenységfor- mák Óratípus, alkalmazott módszerek

6 4. Ajánlott együttműködő tanulási módszerek   Páros és csoportos véleményformálás.   Témához kapcsolódó tanult ismeretek csoportos visszakeresése, koncentrálása.   Szövegértelmezés, lényegkiemelés és annak megvitatása.   Kulcsszó, kulcsmondat, kulcsesemény, kulcsfolyamat keresése, értelmezése.   Jegyzetek, feladatmegoldások összehasonlítása, elemzése.   Új ismerethez kapcsolódó kérdések megfogalmazása csoportosan.   Információrögzítés együttműködéssel.   Esszé kidolgozása csoportosan (ötletgyűjtő, kidolgozó, véleményező feladatok munkamegosztással).

7   Tesztkészítés, tesztértékelés.   Problémamegoldó gyakorlat ötletrohammal, értékeléssel.   Adatgyűjtés, feldolgozás, kiselőadás tartása társas munkamegosztásban.   Fogalmak, jelenségek kollektív definiálása, tisztázása.   Írásbeli értekezések, vitairatok, készítése, vélemények, beadványok, javaslatok megfogalmazása és értelmezése csoportos munkában.   Vélemények, gondolatok társítása posztereken.   Könyvtári, kutatás, „cédulázás”, adatbázis kezelés, adatfeldolgozás.   Egy téma különböző megközelítésű és nézőpontú feldolgozása.   Adott témák körüljárása csoportosan.

8 5. A környezeti nevelés sajátos értékelési formái   A pedagógusok felkészülését hassa át az együttműködésre törekvés.   Törekedjenek fenntartani az egyensúlyt a személyiség szabadsága és a munkavégzés rendje között.   Tanulóik számára jól szervezett tevékenységek során biztosítanak sokoldalú, személyes tapasztalatszerzési lehetőséget és kommunikációs helyzetet.   Adjanak alkalmat az önálló elemzés, szabály, sejtés tanulói megfogalmazásának.   Segítsék a szabály, összefüggés, megállapítás napi élethelyzetekben megjelenő példáinak és a szükségszerűségek felismerését.

9   Tanulmányozható és élményt nyújtson.   Szervezzék meg az egyéni és kooperatív tanulás formáit, biztosítsák a differenciálás lehetőségeit a képességek fejlesztésének folyamatában.   A rendszerszemléletű gondolkodás kialakulását célozza meg.   A tevékenységek szervezése és koordinálása során biztosítsák: -a tanulói kíváncsiság megőrzését; -az aktivitás fenntartását és megerősítését; -a belső motivációs bázis fejlesztését; -az általános és különleges adottságok felismerését, fejlesztését; -a megismerő és rövid úton célravezető stratégiák felismerését, lehetőségeit;

10 6. Eredményvizsgálatunk egyes tanulók esetében   Az iskolai cél- és értékrendszer megvalósulására,   A szociális képességek alakulására,   A beállítódások és értékorientáció fejlődésére,   A csoporthelyzet megismerésére,   A konfliktuskezelés módjára irányul.

11 7. Osztályközösségek esetében   A csoportviszonyok alakulásának,   A közvéleménynek, a morális gondolkodásnak,   Az informális kapcsolatrendszernek,   A tevékenységrendszernek a megismerésére irányul.

12 8. A nevelői követelmények ellenőrzési szabályzatának tartalma A választott módszereink lehetnek:   A személyiségjellemzők és a feladatellátás minőségének megfigyelése;   Spontán és irányított személyes beszélgetések;   Írásos felmérés, illetve kérdőíves vizsgálat;   Nevelői teljesítmény és dokumentáció elemzése;   A helytállás aktivitásának és minőségének követéses vizsgálata. Drávai Mária


Letölteni ppt "1. 1.A helyi tervezés lehetőségei A helyi tanterv megalkotásához különösen az alábbi szabályzókra kell tekintettel lennünk:   Közoktatási törvény (különösen."

Hasonló előadás


Google Hirdetések