Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KOMPETENCIA-KONFERENCIA Debrecen, november 23.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KOMPETENCIA-KONFERENCIA Debrecen, november 23."— Előadás másolata:

1 KOMPETENCIA-KONFERENCIA Debrecen, 2006. november 23.
A kompetenciafejlesztés tartalmi-módszertani feladatai és szakmai programcsomagjai KOMPETENCIA-KONFERENCIA Debrecen, november 23.

2 Mi a probléma? Az elsajátított tudás alkalmazásában a gyermekek teljesítménye több területen is elmarad a kívánatostól. A hagyományos pedagógiai, módszertani eszköztár hatékonysága alacsony. Az ismeretközpontú és kompetitív nevelő-oktató munka rontja a későbbi munkaerő-piaci esélyeket.

3 Mi a cél? Az élethosszig tartó tanulás és a sikeres életpálya-építés képességének kialakítása: kompetenciafejlesztés Ehhez: önállóság, belső kontroll, önszabályozó tanulási képesség, nyitottság, rugalmasság, kreativitás, tolerancia, együttműködési készség, kritikai gondolkodás, problémamegoldás személyiségjegyek kialakítása.

4 A kompetencia értelmezése 1.
Latin: ‘alkalmasság, ügyesség’ Lélektan: a helyzet, a környezet uralása, az események kézben tartása, illetve az egyénnek erre való törekvése. A kompetencia alapvetően értelmi (kognitív) alapú tulajdonság, de fontos szerepet játszanak benne motivációs elemek, egyéb emocionális tényezők.

5 A kompetencia értelmezése 2.
Lényege, hogy aki bárhol munkaerőként jelentkezik, az valamit meg tudjon csinálni. A kompetencia tehát nem más, mint teljesítőképes tudás, a megszerzett tudásnak és meglevő személyes adottságoknak-készségeknek-képességeknek egy adott, konkrét szituációban való alkalmazási képesség-ét jelenti. A kompetencia: szakavatottság, beavatott-ság, felkészültség, szakértelem.

6 A kompetencia értelmezése 3.
SuliNova: ismeret + képesség + attitűd Vulgárisan szólva: kompetens az, aki valamit meg tud csinálni. Ily módon a problémamegoldás áll a kompetencia értelmezésének középpontjában. A kompetencia egyben önfejlesztés. Az énfejlődés fontos összetevője ugyanis a gyermek számára annak tudatosulása, hogy folyamatosan bővül azon környezeti tényezők köre, amelyeket befolyásolni tud.

7 A kompetencia értelmezése 4.
Kompetencia = intelligencia, illetve ez a két fogalom egymástól elválaszthatatlan. Intelligencia = helyzetfelismerő és megoldó képesség, ennek megfelelően: a tanult ismeretek hatékony alkalmazásának képessége. Az intelligenciát az öröklött és szerzett képességek együttesen alakítják.

8 A kompetencia értelmezése 5.
Kompetencia = műveltség, illetve ez a két fogalom egymástól elválaszthatatlan. Műveltség: Bizonyos tudásterületekhez kap-csolódó általános tájékozottság, biztonságos eligazodás, áttekintés, a nagy összefüggések átlátása, alkalmazható tudás. PISA: „képesség, hogy megértse, alkalmazza és reflektálja az írott szövegeket azért, hogy elérje céljait, fejlessze tudását és képességeit, és hogy hatékonyan részt vegyen a társadalomban.

9 Kulcskompetenciák 1. Kerettantervi négy terület:
1. társadalmi, politikai, gazdasági ismeretek; 2. problémamegoldás; 3. önismeret, énkép; 4. kommunikáció.

10 Kulcskompetenciák 2. Három kategória a jelen kutatási eredmények alapján: 1. Autonóm cselekvés. 2. Az eszközök interaktív használata. 3. Szociálisan heterogén környezetben való működés.

11 Kulcskompetenciák 3. Az Európai Képzési Alapítvány nyolc kategóriája:
1. Elemi kompetenciák. 2. Életvezetési készségek-képességek. 3. Kulcskompetenciák. 4. Szociális és állampolgári kompetenciák. 5. Munkavállaláshoz kötődő kompetenciák. 6. Vállalkozói kompetenciák. 7. Menedzsment. 8. Általános kompetenciák.

12 Kulcskompetenciák 4. Az Európa Tanács nyolc kompetencia-területe:
1. Anyanyelvi kommunikáció. 2. Idegen nyelvű kommunikáció. 3. IKT. 4. Számolás, matematikai, természettudományos és technikai kompetenciák. 5. „Gyakornokoskodás” (Entrepreneurship). 6. Személyközi és állampolgári kompetenciák. 7. Tanulási kompetencia. 8. Általános kultúra.

13 Kulcskompetenciák 5. Tempus Közalapítvány: munkaadók kompetencialistája: 1. Kulcskompetenciák: kommunikáció, számszerűsítési készség, csoportmunka, problémamegoldó képesség, a tanulás és teljesítmény fejlesztése. 2. Munkakompetencia: rugalmasság, kreativitás, kezdeti önálló döntéshozatal, idegen nyelv ismerete, magabiztosság, kritikus szemlélet, lehetőségek feltárása, felelősségtudat, cselekvőképesség. 3. Vezetői kompetencia: vezetés, más emberek motiválása, hibából való tanulás, kapcsolattartás és kapcsolatépítés, más emberekre való hatás, döntéshozatal, az eredményekre és folyamatokra történő fókuszálás, stratégia-előállítás, etikus hozzáállás.

14 Kulcskompetenciák 6. NAT 2003 kiemeli: a kommunikációs és a narratív,
a döntési és a szabálykövető, a lényegkiemelő, az életvezetési, az együttműködési, a problémamegoldó, valamint a komplex információk kezelésével kapcsolatos képességeket, kulcskompetenciákat.

15 Kulcskompetenciák 7. A SuliNova képzési kompetenciaterületei:
Szövegértési-szövegalkotási Matematikai-logikai Idegen nyelvi Életpálya-építési Szociális, életviteli és környezeti IKT Óvodai kompetenciaterület

16 Mit nevezünk kompetencia-alapú képzésnek?
Kompetencia-alapú k é p z é s e n a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazni képes tudást középpontba helyező oktatást értjük, mely megalapozza az egész életen át tartó tanulást és képessé teszi az egyént életcéljai meg-valósítására, a változó körülményekhez való alkalmazkodásra.

17 Mi történik napjainkban?
Fejlesztés: Olyan óvodai és iskolai programok készítése, amelyek a képesség-fejlesztést helyezik a magyar oktatás közép-pontjába. Kipróbálás: A programcsomagok tesztelése, kipróbálása, amelyeket az elkövetkező években a magyar közoktatási intézmények használni fognak. Felkészítés: A pedagógusok felkészítése a kompetencia-alapú oktatásra – pályázati támogatásokkal.

18 A fejlesztés kulcsfogalmai
Kritikai gondolkodás Önállóság Empátia Kommunikáció Önreflexió Újfajta tartalmak Kreativitás, alkotó-készség Együttműködés Problémamegoldás Differenciáltság Esélyegyenlőség Felelősségvállalás Közösségi részvétel Társadalmi szolidaritás Konfliktuskezelés

19 A kipróbálás helyzetképe
Több mint félszáz programcsomag kipróbálása van folyamatban, s a tapasztalatok alapján a korrigálás. A SuliNova termékkatalógusa 2006 októberében már megjelent. Probléma, hogy a tesztelés és lektorálás még nem fejeződött be, miközben a bevezetés egyre sürgetőbb feladat.

20 A programcsomagok újdonságai 1.
Moduláris rendszer Komplexitás Az ismeretszerzés és a képességfejlesztés aránya megváltozik Széles körű tudás birtoklása Metakogníció, azaz a meglévő és az új ismeretekre való tudatos reflektálás Stratégiák tárházának biztosítása

21 A programcsomagok újdonságai 2.
Teret kap a tapasztalatba ágyazott képességfejlesztés. Partneri kapcsolatokra épít az iskola minden szereplőjével és a helyi közösséggel. Előtérbe kerül az együttműködés. Megváltoztatja a tanár-diák és diák-diák viszonyt.

22 A programcsomagok újdonságai 3.
Hatékonyan készít fel a felnőtt szerepekre, az élethosszig tartó tanulásra, az önálló és csoportos kreatív gondolkodásra és cselekvésre.

23 Felkészítés Hajdú-Bihar megyében 2006/2007-ben:
A HEFOP pályázatok keretében 21 megyei intézmény több mint száz pedagógusa készül fel a feladatra. A megyei (HB MPI) HEFOP pályázat keretében 60 intézmény több mint három-száz pedagógusa készül fel. A Debrecen városi HEFOP pályázat keretében további háromszáz pedagógus.

24 Mi gátolhatja a kompetencia-alapú oktatás megvalósulását?
Ha a pedagógusok, fenntartók, diákok és szülők félnek a változástól. Ha a résztvevők alultájékozottak. Ha a résztvevők nem együttműködők. Ha a bevezetés nem fokozatosan, folyamatosan történik. Ha gyors és látványos eredményeket várnak el a megvalósítók. Ha nincs helye a hibázásnak és a korrekciónak. Ha a résztvevők nem motiváltak az új módszerek megtanulására és alkalmazására.

25 Várható eredmények 1. Kedvezően változik a GYEREKEK: tapasztalata,
élményvilága, időbeosztása, terhelése, táskájának tartalma, egymás közti kapcsolata, önértékelése és önbecsülése, külső és belső motiváltsága.

26 Várható eredmények 2. Kedvezően változik a PEDAGÓGUSOK: szemlélete,
külső és belső motiváltsága, rugalmassága, módszertani kultúrája.

27 Várható eredmények 3. hangulata, légköre,
Kedvezően változik az ÓVODÁK-ISKOLÁK: hangulata, légköre, kapcsolata a szülőkkel és az intézményt körülvevő tágabb közösséggel, valamint a munkájukat segítő szakemberekkel.

28 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "KOMPETENCIA-KONFERENCIA Debrecen, november 23."

Hasonló előadás


Google Hirdetések