Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A doktori iskolák törvényi megfelelésének értékelése Új doktori iskolák akkreditációja Tapasztalatok és feladatok Bazsa György, a MAB elnöke A Magyar Rektori.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A doktori iskolák törvényi megfelelésének értékelése Új doktori iskolák akkreditációja Tapasztalatok és feladatok Bazsa György, a MAB elnöke A Magyar Rektori."— Előadás másolata:

1 A doktori iskolák törvényi megfelelésének értékelése Új doktori iskolák akkreditációja Tapasztalatok és feladatok Bazsa György, a MAB elnöke A Magyar Rektori Konferencia egyetemi tagozatának ülése Szeged, 2008. május 14.

2 A MAB állásfoglalása a doktori iskolák ügyében Bazsa György, a MAB elnöke A Magyar Rektori Konferencia egyetemi tagozatának ülése Budapest, 2007. május 2. Emlékeztetésként (2007):

3 A H nem jól sikerült, de talán még kezelhető. Az ODHT-ből ODT lett. Úgy vélem: a „tavaszi zsongás” a D körül – akár pro, akár kontra – nem véletlen! MRK, ODT, DOSZ, MAB, OKM, – professzorok és doktoranduszok – vigyázzunk együtt a D-re! Emlékeztetésként (2007):

4 I. Sarokpontok III. Feladatok II. Tapasztalatok Aktualitásként (2008):

5 I. Sarokpontok: 1.a PhD minősége az egyetemek nagy felelőssége a magyar (és általában) a tudomány iránt; 2.a magyar rendszernek 2 eleme van: képzés és fokozatszerzés (jogilag külön, tartalmilag együtt); 3.a képzés a 3. Bologna-ciklus (180 kredit): a tanulás + kutatás (esetleg oktatás) együttese, amit a köz (az állam) anyagilag is támogat; 4.a képzés gazdái a doktori iskolák (nem kizárólag a témavezető, mint a németeknél a „Doktorvater”); 5.a fokozatszerzés gazdái a doktori tanácsok; 6.a képzésnek és a fokozatszerzésnek rendszere, szervezete, feltételei és követelményei vannak; 7.a MAB az egyetemi autonómia egy részét közö- sen gyakorló, ebben maga is autonóm testület.

6 A PhD minősége az egyetemek nagy felelőssége a magyar (és általában) a tudomány iránt Mivel a tudomány nemzetközi (még ha olykor „nemzeti” is), a minőség mércéje a nemzetközileg (el)ismert színvonal. Ez érvényes a képzőkre (oktatók, témavezetők, törzstagok), a doktoranduszokra (doktorjelöltekre), a működési feltételekre (infrastruktúrára), a követelményekre és a teljesítmények színvonalára. Összességében a színvonal, a minőség az egyetem – vezetőinek és professzorainak – hosszú távra kiható felelőssége!

7 Miben vagyunk autonómok?  Ez a(z egyetlen) tudományos fokozat hazánkban: a PhD, ill. a DLA. (Az oktatói karrier, az MTA köztestületi tagság, az MTA doktora cím alapja.)  A képzés keretét adó szervezetben, a doktori iskola létrehozásában és működtetésében (hallgatók felvétele, a DI képzési terve, témahirdetései stb.)  A PhD fokozatszerzés (szigorlat, értekezés, bírálat, védés) tartalmában, színvonalában (DT-k)  A doktori iskolák akkreditációjában (MAB)  A tudományági rendszer alakításában (MAB, MRK)  Az állami ösztöndíjas keretek elosztásában (ODT)

8 Doktori fokozatszerzés  a DSZ alapján előírt kötelezettségek teljesítése, továbbá a doktori szigorlat eredményes letétele;  két idegen nyelv - a tudományterület műveléséhez szükséges - ismeretének a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti igazolása;  az önálló tudományos munkásság bemutatása cikk ek kel, tanulmány ok kal vagy más módon; DLA fokozat megszerzésének feltételeként …;  a fokozat követelményeihez mért tudományos, illetve művészeti feladat önálló megoldása; értekezés, alkotás bemutatása; az eredmények megvédése nyilvános vitában.

9 Új tudományos eredmények Eötvös Loránd: „Csak az az igazi tudomány, amely világra szól; s ezért ha igazi tudósok és – amint kell – jó magyarok akarunk lenni, úgy a tudomány zászlóját olyan magasra kell emelnünk, hogy azt határainkon túl is meglássák és megadhassák neki az illő tiszteletet.” Amit (folyóiratot) olvasunk, amire hivatkozunk – abban kell közöljünk! De a közlés (publikáció, alkotás) nem a végső cél: tudománnyá, annak részévé akkor válik, ha azt el- és befogadja a tudományos közösség: „megadják neki az illő tiszteletet” – ha hivatkoznak rá!

10 II. Tapasztalatok Már a korábbi, OH-nak átadott www.mab.hu adatbázisból is érdemes elemzést készíteni. Pl. A fokozatot szerzők száma (1993-tól 2007. május 2-ig) koreloszlása a jelölt kora a fokozatszerzés idején) – valódi tudás-utánpótlás (30 alatt) vagy PhD szerzés a karrierhez? Ezek fontos számok, tanulságos ábrák, de a háttér, a tartalom, az okok elemzése a DI-k (FOI) feladata. Pl. hány államilag finan- szírozott doktori ösztöndíjas szerzett PhD fokozatot - hányból? Hány év alatt? Milyen az egyéni felkészülők aránya? Stb. Ez a 15 éves adatbázis >1 éve az OH-nál van, de új adatok nem vihetők be, így lassan elhal!

11 43 doktorból (a bő tíz év során) mindössze 4 fő (9%) szerezte fokozatát 30 éves kora előtt.

12 152 doktorból (a bő tíz év során) 97 fő (64%) szerezte fokozatát 30 éves kora előtt.

13 A www.doktori.hu adatbázis Két külön adatbázis (MAB és ODT) helyett egyet akartunk – mindenki érdekében; teljes a magyar felsőoktatás egészére; feltöltésben és jogosultságban hierarchikus; elektronikus, ezért élő, azaz mindig az aktuális helyzetet tükrözi; az értékelés alapjaként is szolgál; a bemenet – folyamat – kimenet értékelésre egyaránt (végesen) alkalmas; ebben szigorú és következetes; nyilvános az értékelt anyag és az értékelés is! minőségkultúrát terjeszt: igényel és támogat

14 A most záruló értékelési eljárásban - részt vett: 140 felkért független szakértő 25 MAB bizottság, testület 134 MAB bizottsági, testületi tag 11 MAB titkársági referens - készült: 5.518 szakértői vélemény 7.235 testületi vélemény 52.437 különböző szempont szerinti döntés 32.124 indoklás 7.235 határozat A MAB rendszeres tájékoztatást adott a munkáról. Köszönet minden színvonalas és felelős munkáért!

15 Értékeltünk (részletek: doktori.hu – „Kimutatások”) 2 340 törzstag-jelöltet IGEN 1 426 fő61 % feltételesen 475 fő20 % NEM 439 fő19 % 160 működő DI-t és 8 új DI-t IGEN 45 DI27 % feltételesen 104 DI62 % NEM 19 DI11 % Az értékelések mélysége, minősége nem egyenletes, olykor felületes, de összességében most vállalható azzal, hogy 2009-ben következesek leszünk.

16 A mostani eljárás tanulságai Úttörő (elektronikus), sokszereplős, nagy munka (volt). nyilvánosság az adatokban és az értékelésben – kétoldalú nagy felelősség, egyúttal nagy erő; adatfeltöltés: teljes körű, határidőre kész volt! – hibákkal, pontatlanságokkal, kis hiányokkal pl. témahirdetés, munkahely, beosztás stb.); együtt vannak a fokozatszerzés adatai és követel- ményei az értékelés rendszere:  törzstagok megfelelősége (majd erre alapozva a),  DI-k megfelelősége; Ezek most tájékoztató vélemények (bár „határozatok”), de jogkövetkezményeik nincsenek. 2009-ben egy újabb értékelés után lesznek jogkövetkezmények.

17  A törzstag-jelöltek (TT) megfelelősége * az életkori feltétel (állami vs. magán FOI): a MAB fenntartó-független egységes mércét alkalmaz * foglalkoztatási előírások (korm. rend. és MAB) témavezetés-vállalás, témakiírás (kötelező) * témavezetői eredményesség (késve, de triviális) folyamatos tudományos tevékenység (legyen több, mint a fokozatszerzési követelmény) a MAB professzori követelményei tudományos szempontjai („professzori ígéret”, de nem professzor!) releváns tudományos tevékenység a DI-ben (ez a DI oldaláról a koherencia) A törzstagok megfelelőségére alapozódik a doktori iskola megfelelősége →

18  A DI megfelelés szempontjai M törzstagok minimális száma: 7 * M egyetemi tanárok minimális száma: 4 * minden tudományághoz: 1 mesterszak + 3 TT * új DI: minimum 3 sikeres témavezető törzstag (átlag: 11!) kutatási terület koherenciája (dokumentálandó!) működési szabályzat (publikációs követelményekkel, célszerűen gazdálkodási szabályzattal) képzési terv (ez a PhD képzés KKK-ja) minőségbiztosítási terv megállapodások kutatóhelyekkel (ha!) honlap (21. század!) ami most elmaradt: a DI vezető jóváhagyása

19 III. AMIRŐL BESZÉLNÜNK KELL (mindenről): Az adatbázis tartalmáról (adatai): a törzstagok (TT) az oktató, a témavezető és a törzstag szerepe („hierarchiája”) a DI-ben kor(eloszlás) a kutatási terület koherens legyen, ne műtermék! munkahely – beosztás (FOI – nem FOI) témavezetői adatok, eredményesség (a skála: 100-80-80, 45-45-45, 40-20-1, 0-0-0) kutatási tevékenység leírása 5 + 5 közlemény (mi a közlemény?) – lásd később tudománymetriai adatok (az impakt faktor és független hivatkozás szerepe) – lásd később

20 Felvetés: 70 év felett is lehessen bárki törzstag, de mindig legyen a DI-ben 5 fő 70 év alatti törzstag. Ezt évente egyszer a prog- ram lefuttatásával lehet ellenőrizni.

21 A képzés (a képző tudósok) és a fokozat (a tudós- utánpótlás) minősége, színvonala döntően a publikációkban tükröződik és azzal mérhető.

22 A hivatkozásokról: Abban még van vita, de meg kell egyeznünk: a hivatkozás a tudomány rendszerének integráns része – és ezt minden kutatónak figyelni kell. A szakmáknak saját hivatkozási szokásai vannak – az adatbázisban minden szakma képviselői között vannak, akik megadnak hivatkozási adatokat! Az információtechnológia egyszerűvé és közel teljessé tette: a referált folyóirat lett „a” folyóirat, az EISZ kulcsfontosságú a magyar tudományban – közel minden tudományágban: Web of Science, Web of Knowledge, Scopus stb. A könyvtári főigazgatók kollégiumától kértünk javaslatot a közlemények és a hivatkozások ügyében.

23 Az adatbázis tartalmáról: a doktori iskolák intézmény (FOI, kar?) + DI azonosító tudományterület (választék az Ftv-ben) tudományág (választék a MAB határozatban) kutatási terület (DI döntés, több tudományág) névadó (DI döntés) mesterszak (MAB táblázat: tud.ág vs. képzési ág) a személyi állomány statisztikája – o.k. összesítő statisztika a témavezetésekről (10 év?) témakiírások a dokumentumok (kormányrendelet szerinti) – listája és funkciója, tartalma. – Honlap! Ezek az információk fontosak: a jelentkezőknek, a szakmának, az egyetemnek és a MAB-nak

24 A szerepek „hierarchiájáról” a DI-ben: oktató – a képzés kulcsszereplője; témavezető – a kutatás kulcsszereplője: ~5.000 témavezető vs. 1000 PhD ösztöndíj / év: → átlagban 5 évente jut egy témavezető egy doktoranduszhoz: ezt meg kell becsülni! törzstagok – a DI szervezetének kulcsszereplői: - a DI tevékenységének meghatározói, amihez - oktatói és témavezetői tapasztalat szükséges, - a DI jövőjét is kell biztosítsák (3+2 év). - Többször 7 TT „felesleges”, de érthető lehet, - „státusz-szimbólum” lett (28 → 86 évig - ?) – pedig az oktatás és témavezetés a szakmai munka

25 A felsőoktatás és (nem csak az akadémiai) kutatóintézetek együttműködéséről doktori ügyekben: kívánatos és támogatandó, megállapodással, képzés a FOI-ban, kutatás lehet az intézetben is, fokozat odaítélése kizárólag a FOI joga. (Az MTA támogatott kutatócsoport az egyetem tanszékével azonos elbírálás alá esik.) Fontos elvi és gyakorlati kérdés: a doktori képzés, a törzstagok, a kutatás körében hogyan és mennyire nyissunk a széles értelemben vett felhasználói szféra felé? Röviden: a zárt Humboldt-i vagy a nyitott amerikai egyetem-filozófiát kövessük? Az egyéni felkészülés joga nagyfokú nyitottságot jelent!

26 Az értékelésről: Egységes, következetes, nyilvános szempont- rendszer kell // lesz. 2009-ben jogkövetkezményes akkreditációt végzünk (a 8 új DI esetén ez nem indokolt). 2010-től lehetséges a doktori iskolák működésé- nek és a törzstagok eredményességének rend- szeres, programszerű értékelése. Itt is érvényes a MAB általános filozófiája: a doktori képzés és PhD fokozatszerzés eredményessége és minősége az intézményekben, a doktori iskolákban dől el. A MAB ezt minőségi feltételek és teljesítmény- követelmények állításával, azok értékelésével segíti.

27 A közvetlen tennivalókról: Felkérés elemzésekre, következtetésekre, javaslatokra az egyetemek felé (rektorok, doktori tanácsok, doktori iskolák vezetői, tanácsa és tagjai) ODT, MRK, FTT, OKT, DOSZ, HÖOK OKM (OH) MAB (KÁB elnökök) Június 18, szerda: országos doktori fórum Ceterum censeo a kérdéskör jelentősége: a színvonalas magyar kutatói utánpótlás biztosítása, a folyamatos tudományos eredményesség, plusz elszámolási kötelezettség az állami támogatásról.

28 Köszönöm a lehetőséget és a figyelmet!


Letölteni ppt "A doktori iskolák törvényi megfelelésének értékelése Új doktori iskolák akkreditációja Tapasztalatok és feladatok Bazsa György, a MAB elnöke A Magyar Rektori."

Hasonló előadás


Google Hirdetések