Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bazsa György a MAB elnöke Aktuális feladatok a doktori képzés és fokozat, a doktori iskolák ügyében Az Országos Doktori Tanács ülése Budapest, 2007. április.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bazsa György a MAB elnöke Aktuális feladatok a doktori képzés és fokozat, a doktori iskolák ügyében Az Országos Doktori Tanács ülése Budapest, 2007. április."— Előadás másolata:

1 Bazsa György a MAB elnöke Aktuális feladatok a doktori képzés és fokozat, a doktori iskolák ügyében Az Országos Doktori Tanács ülése Budapest, 2007. április 3.

2 „Tavaszi zsongás” a PhD körül: A 33/2007. (III. 7.) kormányrendelet megjelent; OKM rektori körlevél e-mailben erről (is); Ftv módosítás napirenden (l. a következő diát) FO-i kerekasztal bizottsága elemzi a témakört; Egy ad hoc MTA–MRK bizottság ajánlásokat fogalmazott meg MTA intézetek részvételéről; A DOSZ több kritikus állásfoglalást adott ki; Az Universitas Press felmérést publikált; A média is gyakran foglalkozik a témakörrel; Új MAB állásfoglalás készül(t) a doktori iskolák akkreditációs követelményeiről, eljárásáról. Az ODT rendszeresen napirendjén tartja.

3 Ftv módosítási javaslat: a doktori témakör alapjaiban változatlan. Jogilag külön van képzés és külön fokozat- szerzés (a módosítás után is így marad). (Az egyéni felkészülés lehetősége sem módosul.) Az ODT hatáskörét redukálni tervezi. A 33/2007. (III. 7.) kormányrendelet a doktori iskolák létesítéséről és a fokozatszerzés követelményeiről – már hatályban van. Korábban az EU miniszterek a doktori képzést a bolognai rendszer 3. ciklusaként deklarálták.

4 A MAB – harmadik olvasatban – 2007. ápr. 27-i plénumán véglegesíti állásfoglalását: „A doktori iskolák létesítésének és működésének követelményei” A MAB mindig „csak” szakértői véleményt ad, nem dönt, de doktori iskola létesítése és működése ügyében az Ftv a MAB támogató véleményét (= akkreditációt) – esetenként két fordulóban – feltételként rögzíti. A MAB sohasem l’art pour l’art testület: a teljes magyar FO minőségügyének megszemélyesítője. A MAB követelmények a minőség követelményei.

5 Képzési és tudományrendszer a FO-ban A képzési rendszer hierarchiája: 14 KÉPZÉSI TERÜLET (A és M képzésben) ~45 képzési ág (csak A képzésben) 108 alapszak (sokban sok szakirány) 300-400 mesterszak (sok szakirány) – az M szakok képzési területhez rendelhetők Tudomány (a PhD tudományos fokozathoz): TUDOMÁNYTERÜLET a) 8 TUDOMÁNYTERÜLET b) 45 tudományág (DI-hoz) c) ? számú DI kutatási terület hierarchia jött létre.

6 TUDOMÁNYTERÜLET – mesterképzés meg- feleltetése. Az Ftv előírása: „Doktori képzésre az a FOI szerezhet jogosultságot, amelyben mesterképzés folyik az adott TUDOMÁNYTERÜLETEN …” Ezek nehézkesen illeszthetők egymáshoz. A vegyes rendszer logikája: A és M szakokon a képzés a meghatározó, a PhD „tudományos fokozat”, ehhez tudományrendszer indokolt. A TUDOMÁNYTERÜLETEK tudományágakra tagozódnak.

7 TUDOMÁNYTERÜLET (8): képzési területek (14) agrár- bölcsészet- társadalom- jog/igazgatás- gazdaság- műszaki informatikai-* orvos-orvos/egészség- sport- természettudományok természettudomány / inf.* művészetek művészetközvetítéshittudomány ---pedagógusképzés

8 b) A tudományágakat az Alkotmány Bíróság szerint a kormány nem határozhatja meg, erre a tudomány autonómiája jogosult. [A 169/2000 kormányrendelet a tudományágakról hatályát vesztette.] A MAB rendszere a felsőoktatás (a PhD fokozat) tudományági rendszere (másra – MTA DSc, OTKA – nem kötelező). Stabil, de rugalmas: a DI maga választ TUDOMÁNYTERÜLETET (pl. informatika, környezettudomány stb.) Eddig kb. 45 tudományág volt és ezután is várha- tóan ugyanennyi lesz a magyar felsőoktatásban.

9 c) A DI kutatási területe (ha megnevezi) Az új kormányrendelet egy tudományágban megenged több DI-t is: ezek különböző, megnevezett kutatási területen működnek. Ezt a MAB „akkreditálja” a DI létesítésekor. Ha az intézményben 1 tudományágban 1 doktori iskola van, annak is megnevezhető a kutatási területe, de ez nem kötelező. A TUDOMÁNYTERÜLETET és a tudományágat fel kell tüntetni a PhD oklevélben, a DSZ megengedheti a kutatási terület feltüntetését. A DI-k (személy)nevet is viselhetnek.

10 Kormányrendelet: DI-hez min. 7 törzstag kell Munkajogi követelmények/változatok: vagy „költségvetési”, teljes munkaidejű egyetemi oktató, vagy „szerződéses” kutatóintézet tudományos tanácsadója, kutatóprofesszora (DSc); vagy az egyetem aktív professor emeritusa Minőségi/teljesítmény követelmények: tudományos fokozat, a DI-hez kompetens, folyamatos magas szintű tudományos tevékenység, témavezetés vállalása, a 7 törzstag közül min. 4 „saját” egy. tanár.

11 1 fő csak 1 helyen lehet törzstag, min. 3+2 évre (máshol oktathat, doktori témát vezethet) A MAB törzstagi megfelelőséget vizsgál – ehhez az egyetemi tanári pályázatokkal kapcsolatos MAB kívánalmakból a tudományos teljesítmény követelményeit veszi alapul. (Ez a kormány- rendeletbeli „folyamatos magas szintű tudományos tevékenység” konkretizálása. A DI vezetője működés során 70, alapításkor 65 év alatti egyetemi tanár lehet.

12 A szigorlat, a védés, az értekezés és a tézisek nyilvánosak – nyomtatva és elektronikusan is! Ez az intézmény feladata. 2 év titkosság lehet. A továbbiakban (júl. 1.) a kiadott fokozatokról az adatokat nem a MAB, hanem az Országos Felsőoktatási Információs Központ kezeli. A MAB az eddigi doktori nyilvántartást átadja. A habilitáció ügye intézményi, (a DI-k akkredi- tációja révén MAB) ill. ODT hatáskör. Ahol esedékes: az egyetem szerződést kell kössön kutatóintézettel kutatói részvételéről a DI-ben. Közös DI nincs, csak közreműködő intézet van, PhD fokozatot az egyetem ad.

13 A DI dokumentumai (a honlapon is!) TUDOMÁNYTERÜLETI, -ági besorolása megalapozó mesterszakok (képzési ág) [kutatási terület, (személy)név, ha van] a kiadandó doktori fokozat elnevezése személyi állománya (1 vezető + 6 törzstag, további törzstagok, oktatók, témavezetők) képzési terve nemzetközi kapcsolatai minőségbiztosítási terve működési szabályzata (benne a DI tanácsa) a DI honlapjának címe, egyéb elérhetősége

14 Aktuális feladatok – határidőkkel:  Május 22. A DSZ átdolgozása és megküldése a MAB-nak (június 30-ig).  Június 30. Egyetemi intézkedési terv kidolgo- zása a rendeletben előírt dokumentumok kidolgozására, személyi feltételek (7 törzstag, 1 fő 1 helyen) teljesítésére. Hi.: 2009. 09. 01 ?  Folyamatos: új DI-k akkreditációs kérelme. Szétválás esetén minden DI-t (a kiválókat és a maradókat is) újként akkreditáltatni kell. Eze- ket a jelen rendszer szerint értékeli a MAB.  Június 30 és folyamatos: hiteles, friss, aktuális honlap. Ez a MAB primer információforrása.

15 Kritikus pontok:  7 törzstag + az „1 fő 1 helyen” követelmény teljesítése (ez az intézkedési terv nagyon fontos és reális tervezést igénylő eleme).  Multi- és interdiszciplináris DI-k: ha ezt a képzési terv, közös pályázatok, publikációk, értekezések stb. tükrözik.  A kis DI-k („kis” tudományágak, hittudomány, művészetek) létszám problémáinak kezelése. Várható, hogy lesznek átrendeződések a doktori iskolák terén: az erősek osztódnak, a gyengék megszűnhetnek.

16 Intézmények együttműködése DI-kban A Ftv 31. §-a megenged „közös képzést és közös oklevélkiadást”, a kormányrendelet nem szól erről (csak a kutatóintézetekről). Egyetem és kutatóintézet együttműködését a kormányrendelet biztosítja és szabályozza. Magyar egyetemek akkor működtethetnek közös DI-t, ha külön-külön is akkreditálhatók. Magyar és külföldi egyetem: külön-külön is dokumentált jogosultság esetén. Az EUA támogatja a joint PhD degree-k szervezését és kiadását.

17 A főiskolák:  Saját DI-t főiskola is akkreditáltathat.  Saját DI révén köthet együttműködést egyetemmel közös DI működtetésére.  A főiskolákon dolgozó egyetemi tanárok, minősített oktatók más egyetem DI-jában oktatók, témavezetők lehetnek, törzstagok nem (a kormányrendelet taxatív!).  Az Ftv oktatókkal szembeni követelményei miatt nagyszámú (fiatal) főiskolai oktató kell részt vegyen PhD fokozatszerzésben. Ennek komoly anyagi vonzata van/lesz.

18 Nem a MAB kompetenciájába tartoznak:  A doktoranduszok jogállásának, oktatási fog- lalkoztatásának, díjazásának stb. kérdésköre. [OKM, MRK, ODT, DOSZ, FDSZ.]  A DI-k költségvetése az intézményen belül. [FOI]  A nem állami (vállalati, alapítványi) ösztöndíjak, ezzel együtt az ilyen doktoranduszok fogadá- sának rendje. [OKM]  A különböző képzési formák („levelező”, „rész- idős” stb. helyzete) rendezése. [OKM, ODT, FOI]  Az ösztöndíjak teljesítményalapú elosztása. ODT  A pre- és poszt-doktori ösztöndíjak rendszere. (A MAB ezeket feltétlenül támogatja.) [OKM, MTA]

19 A doktori képzés és doktori fokozatszerzés „örökös” szervezeti és tartalmi kérdései: a képzés funkciója és tartalma: kutatóképzés és tudományos eredmény (egy példa:Urey / Miller) ; a doktori képzés szervezése; a doktori kreditrendszer működtetése; a doktorandusz kutatómunkájának szervezése segítése, a beszámolás rendszeressége; a publikálás belső és külső feltételei; a fokozat 4 követelményének színvonala [egy tudományágban lehetőleg országosan azonos/ hasonló követelmények legyenek – pl. „külső” tagok kölcsönös részvétele révén];

20 a fokozatszerzés eredményessége, segítő és hátráltató tényezők („lemorzsolódások”); a fokozatot szerzettek pályaképe, esélyei, elhelyezkedésük tapasztalatai; a magyar PhD fokozat minősége, értéke a tudományos világban; a PhD társadalmi értéke, presztízse. A MAB az intézményi és a párhuzamos akkre- ditáció során ezekkel a kérdésekkel rendsze- resen foglalkozik. Tegyük együtt. Vannak teendőink a minőségbiztosításban – nem hibátlan az összkép! Sőt!

21 Az ODHT-ből ODT lett. A H nem jól sikerült, de talán még kezelhető. Úgy vélem: a „tavaszi zsongás” a D körül – akár pro, akár kontra – nem véletlen! MRK, ODT, DOSZ, MAB, OKM, – professzorok és doktoranduszok – vigyázzunk együtt a D-re! Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Bazsa György a MAB elnöke Aktuális feladatok a doktori képzés és fokozat, a doktori iskolák ügyében Az Országos Doktori Tanács ülése Budapest, 2007. április."

Hasonló előadás


Google Hirdetések