Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egyesített Elmélet (metaelmélet) rövid bemutatása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egyesített Elmélet (metaelmélet) rövid bemutatása"— Előadás másolata:

1 Egyesített Elmélet (metaelmélet) rövid bemutatása
Varga, Csaba Sociologist, H. Academic Reader, President of the Institute for Strategic Research (ISR), Hungary

2 Metaelmélet alkotás feltételei
Semleges megfigyelői pozíció Az eddigi (és minden későbbi) nézetek, tudományos felfogások felfüggesztése, s egyúttal nyitottság minden új gondolatra Az új paradigmákra és a paradigmaváltásra való építés Az Egész átlátása (az átlátás képességének növelése) A valóságképek (valóságkonstrukciók), tudatképek (tudatkonstrukciók) egyesítése Egyénileg kisebb, csoportmunkában nagyobb eséllyel születhet Egyesített Elmélet Az új paradigmákból metaelméletek, ebből átfogó eszmék, az eszmékből korstratégiák születnek Tudás- és tudatközpontú társadalom program kibontása

3 A magyar modell (Stratégiakutató Intézet törekvései)
A kilencvenes évek végén két új szellemi program: a) az új, egyesített emberkép-; b) az egység-társadalom kutatás indítása Az új tudás- és tudástársadalom elmélet kidolgozása től a metaelméleti nemzetközi, transz-diszciplináris kutatás elindítása és könyvsorozat megjelentése 2006-től metaelméleti (egyesített elméleti) világ-konferenciák szervezése tól az új paradigma kutatások kezdete A nulladik évtized közepétől a tudás- és tudatközpontú globális-lokális társadalom-modell kidolgozása és az első lokális társadalmi kísérletek

4 Az Egyesített Elmélet előzményeiből
Platón: Idea-tan, barlanghasonlat, stb. Arisztotelész: A bölcsesség az a tudomány, amely a legemelkedettebb létformákról, az isteni dolgokról gondolkodik Szent Ágoston: A tudomány az időbeli dolgokkal foglalkozik, a bölcsesség pedig az örök dolgok felé fordul. A két ismeretnek nem kell egymást kizárnia, a tudomány vezethet a bölcsességre J. G. Fichte: Az Én és a nem-Én szembeállítása, később az abszolút Én és az isteni Én azonossága, új tudománytan G.W.F. Hegel: a szellem (a világszellem) szubsztanciális fogalma, Isten és a világ egysége, az onto-teo-lógia szükségessége Ramana Maharsi: Az Önvaló (Atman és Brahman) elméletének modern kifejtése Ken Wilber: integrál szemlélet, a Működő Szellem, a tudatszintek és tudatállapotok elmélete …. Számos példát idézhetnénk. A metafilozófiai cél a különböző gondolkodási hagyományok összehasonlítása és egyesítése

5 Mi az egyesített metaelmélet?
A metafilozófia (az egyesített elmélet) a tudományok, vallások, művészetek egységes elmélete Egyesített elmélet elemei többek között: A metafizika és a fizika elméleteinek közös elmélet-kísérlete Anyag és/vagy tudat egységes elmélete Transznacionális és posztkolonista elmélet Tradicionalizmus és poszt-tradicionalizmus együtt Egyesített filozófia (több mint elmélet) Egyesített elmélet „haszna”: A metaelmélet az új tudás, az új valóság, az új tudatállapotok felfedezése, jobb megértése

6 Metavalóság/metatudat modell (1)
Ez az alapvető, átfogó, komplex, egységesítő ábra Síkban ábrázolva a gömb modell; a legbelső közepe (mélysége) és a külső „héj” végtelene összeér Belülről indulva mindegyik holon tartalmazza a következő holont A körszeletek belső egysége és a körszeletek szintjeinek egysége mutatja az Egyet, az Egészet Az objektív és szubjektív valóság együtt: a kettőség, a nem-kettőség és a nem kettőség felettiség is Az Egész egyszerre az Abszolútum megnyilvánulása, a személyes tudat totalitása,az élő és élettelen valóság teljessége Anyag és tudat, lét és szellem, fizika és metafizika, élet és transzcendens „élet” külön-külön és egységben is, vagy fent és lent, kint és bent, stb. Körszeletek: valóság/tudat szeletek; minden körszelet két „oldal” egysége (mindegyik Möbius szalag)

7 Metavalóság/metatudat modell (2)
A körszeletek szintjei: valóság/tudatszintek (lásd: belső valóság, az egyén „külső” valósága, fizikai valóság, szellemi valóság, transzcendens valóság és mindegyik tudat ”valósága”) A sorrend nem véletlen: csak önmagunkból (agy, elme, tudat, személy, két Én) tudunk elindulni A tudat teremtette fizikai-anyagi három-dimenziós valóságot tehát újabb „körszeletek”, a szellemi, majd a transzcendens valóságok követik Ezek egyben valóság/tudat lépcsők Minden valóság-szint így egy-egy „körszelet”, azaz két (integrált) valóság összekapcsolva – és ez az Egész szerkezet a „több emeletes” valóság (az ábrán kiterítve a háromdimenziós valóságban) Ha a lét és tudat, a fent és lent együtt, komplex szerkezetben értelmezhető és magyarázható, akkor ez a teljes világfilozófia esélye

8 Metavalóság/metatudat modell (3)
Minden dimenzió/vektor váltás egyben tudatváltás és fordítva A valóság/tudat szintek váltásai (lásd az egymás felé fordított nyilak mutatta határokat) szükségképpen titkok: az egyesített meta-elméletek ezekre a váltásokra kínálnak válaszokat A belső kiindulópont tehát: az agy (két agy), az elme (két elme), a tudat (egy-tudat), (az egységes) tudattalan,- a belső végtelen Minden körszelet-szinten más idő, más tér (téridő) van A külső kiindulópont nem más, mint az EGY, minden kettőség megszűnése (a nem kettőség), a poszt-valóság, a poszt tudat és innen haladhatunk befelé Az ábra látszólag bonyolult és összetett, ám egyetlen, sőt viszonylag egyszerű ábrában egyesíti a teljes metavalóságot/metatudatot

9 Metaelméleti példák: 1, 2, 3, A metaelmélet megértéséhez nézzünk meg néhány alapvető összefüggést: A) Metaember (a sokdimenziós egyén) és a személyes metatudat értelmezésének alternatíváit B) Metatársadalom (a sokdimenziós társadalom) és a kollektív metatudat értelmezésének alternatíváit C) Metaelmélet építőkockái (egyben a megismerés elmélet kitágítása)

10 Két agy, két elme hipotézise
A két agy: a két agy-félteke; az egyik (a jobb oldali) a jelen, a másik (baloldali) a múlt és jövő agya A bal félteke az elkülönült, külső ÉN, míg a jobboldali a másik, a spirituális ÉN, a baloldali így a lenthez, a jobboldali a fenthez kapcsol Ez két személyiség és két nagyon más észlelő elme, sőt két gyökeresen más tudat/öntudat, A jobb oldali képekben, a bal oldali nyelvben/szavakban gondolkodik Az egyik tehát inkább az Egész, a másik jobbára a Rész(ek) agya (magasabb tudatállapotban a különbség eltűnik) A jobb oldali egyesülést teremt a kozmikus energiával, ez maga a Nirvána-tudat, a bal oldali elmerülés a számító, rendszerező intelligenciával

11 Két agy, két elme hipotézise
A baloldali félteke elsősorban a racionális, a jobb oldali pedig a spirituális; a két félteke két valóságot érzékel, és két valóságot teremt, A jobb oldali a szeretet, a bal oldali a szorongás Az egyik elme a bal félteke, a normál tudatállapot szószólója, a másik elme a (jobb oldali féltekeként) a magasabb tudatállapot képszólója A két agy közös értelmezésének (a két valóságnak, a két tudatnak) egyesítője a metaelmélet A két agy: Egység, avagy Egységtudatban a két Agy Egy, a két elme Egy A tökéletesség: egyszerre lenni a két agyban, két elmében, s egység tudatban

12 Két Én (Szív) és az Önvaló (Ramana Maharsi és mások)
Az ember csodája tehát az, hogy két Éne van. Erre jó analógia, hogy két Szívünk van, az egyik szívünk a fizikai Szív, ami hordoz spirituális létformát, de a másik szívünk az, amely jobb oldalt található, s nem biztos, hogy anyagi-fizikai létezőként Nevezhetjük fénymagnak, a legújabb kvantumfizika szerint Fehér Lyuknak, hívhatjuk a Szentlélek virtuális otthonának, ami kiterjed minden atomunk szubatomi tartományaira Ez a második Szív az Önvaló, ami eleve transzcendens valóság. Ez maga a Tudatosság. Ez Isten Benned – mondja például Ramana Maharsi Keresztes Szent János ezt a kérdést így fogalmazta meg: „Miért halogatod a dolgot s miért várakozol, holott azonnal is szeretheted Istent a te szívedben”

13 Két Én (Szív) és az Önvaló (2)
Ramana Maharsi így gondolkodik:: „Ez a Szív nem az azonos élettani szervet takarja, hanem az utóbbi közelében lévő spirituális középpontot.” „Senki sem tagadja, hogy a fizikai szerv a bal oldalon van, de ez a Szív, amiről én beszélek, a jobb oldalon található” Ramana Maharsi elragadatott állapotban is tapasztalta: „Ekképpen a Szív a test központja.” „Az igazság az, hogy a test és minden más kizárólag ebben a középpontban van.” Ebben a felfogásban a második Szív az Önvaló, ami egyszerre Atman és Brahman. Az Önvaló összesűríti az összes magasabb tudatállapotot is.

14 A magasabb tudatállapotok teóriái
Megkülönböztetnek normál tudatszinteket (éberállapot, alvás, mélyalvás) Megkülönböztetnek – különböző nevekkel – magasabb tudatszinteket (tiszta tudat, kozmikus tudat, Isten-tudat, egység-tudat, stb.) A legfontosabb határátlépés: a normál-tudatból „átlépni” az első magasabb tudatállapotba A magasabb tudatállapotok legfelső szintjeit a vallások, a misztikus felfogások titokban tartották (brahmanizmus, kabbala, szufizmus, stb.)

15 Az egyén kognitív fejlődése
Jean Piaget kognitív fejlődéselmélete: A négy, alszakaszokra is osztható fő szakasz a következő: (1) Szenzomotoros szakasz|Érzékszervi-mozgásos szakasz (szenzomotoros periódus); cselekvéses helyzetmegoldás jellemzi; (2) Műveletek előtti szakasz|Műveletek előtti szakasz: szemléletvezérlésű (intuitív) gondolkodás és még mindig nagyfokú egocentrizmus jellemzi; (3) Konkrét műveleti szakasz|A konkrét műveleti szakasz: internalizált, reverzibilis cselekvésekkel megjelenő gondolkodási műveletek jellemzik; (4) Formális műveleti szakasz|A formális műveleti szakasz; a kombinatorikus gondolkodás, a hipotézis-alkotás és dedukció kialakulása.

16 Az egyén magasabb tudat szintjei
A jóga szerint: A múdha (tompult tudatállapot), a ksipta (szórt figyelem vagy hányt-vetettség), a viksipta (irányított figyelem, vagy a megszakított hánytvetettség állapota), tehát a normál tudatállapotok mellett a magasabb tudatállapotok: az ékágratá (egyhegyűség, vagy koncentrált tudat-állapot), a nirrudha (az összpontosított figyelem tartóssá tétele) A. Maslow szerint: az önmegvalósítás, és a transzcendens (a szükséglet-piramis csúcsán) Mahes Maharishi szerint: transzcendens tudat, kozmikus tudat, Isten-tudat, egység-tudat, Brahman tudat (?) Ken Wilber felfogása: okkult (kozmikus), szubtilis (isteni), kauzális (formafeletti), nem-kettőség, (?) Stanislav Grof holotróp, teljességre törekvő tudatállapotokról (Kozmikus Tudat, Abszolút Tudat) beszél Stb.

17 A kollektív tudat felvetése
A kollektív tudat fogalmát elsők között Emile Durkheim vezette be a tizenkilencedik század végén: „két tudat lakik bennünk: az egyiknek az állapotai mindegyikünkben egyéniek és csak ránk jellemzők, míg a másik állapotai az egész társadalomra nézve közösek” Sokáig ez volt a véleménye: a kollektív tudat „egészen másmilyen tehát, mint az egyéni tudatok, bár csak az egyénekben valósul meg.”Később már eljutott odáig, hogy a társadalmat újfajta pszichikus lénynek tételezte, s úgy gondolta, hogy a vallás nem más, mint a kollektív lény sajátos gondolkodás-módja. Ebből következett az a felismerés, hogy a „az egyénekhez képest külső társadalmi tudat nem csak azokat az elemeket tartalmazza, amelyek a csoport minden tagjában azonosak.

18 Társadalom és társadalmi tudat
szintek egyéni tudat (valódi szubjektum) kollektív tudat (egyesített tudatmező) társadalom (egyesített kollektum) hatodik szint Abszolútum ötödik szint egységtudat egyesített tudatmező egyesített tudatmező „társadalma” negyedik szint Isten-tudat szakrális emberiség (és multiverzum) tudat szakrális „társadalom” harmadik szint kozmikus tudat panteisztikus-univerzális tudat univerzális-kozmikus „tudattársadalom” második szint transzcendens tudat transzcendens közösségi tudat virtuális (családi, lokális, nemzeti) közösségek első szint ébertudat (ébrenlét, mélyalvás és álmodás) normál társadalmi tudat (társadalom minden szintjén) strukturált, funkcionális társadalom (és intézményei) nulladik szint tudattalan társadalmi tudattalan társadalom alatt

19 Személyes és kollektív tudatszerkezet
Egység-tudat Istenfeletti egy-tudat Szakrális emberiség tudat Panteisztikus tudat Megvilágosult közösségi tudat Közösségi tudat és szintjei Társadalmi tudat és szintjei (globális, nemzeti, lokális) Manipulált tömegtudat Társadalmi tudat (félig) elvesztése Társadalmi tudattalan Egység tudat Abszolútum tudat Isten tudat Kozmikus tudat Tiszta tudat Fél-tiszta tudat Éber tudat (+ álom, + mélyalvás) Fél-éber tudat (Éber)tudat vesztett Tudattalan

20 Metaelmélet „építőkockái” (1) (új, integrált megismerés elmélet?)
1. Pre-scientific (everyday, direct personal and collective experience.), Observer exists inside Observed and vice versa 2. Scientific understanding (normal, post-normal science, and theology..) – the Observer looks at the Observed 3. Understanding beyond science (frontier-sciences, mystical knowledge's, etc.) – the Observed gives signs to the Observer partly unable to perception 4. Post-scientific understanding (new science) – Metareality /Metaconsciousness shows up simultaneously in the complex interaction

21 Metaelmélet „építőkockái” (2)
5. Understanding via arts (all old and new art, post art) – this can be the manifestation of self consciousness, or the impersonal-personal metaconsciousness; 6. Artificial intelligence (sooner or later a self-creating metareality and metaconsciousness?) 7. God experience (prayer, meditation, inspiration, etc.) – perceiving self-consciousness, interiorizing the transcendental viewpoint 8. Understanding through religion – the metaconsciousness/MetaGod is perceived in metahuman-consciousness

22 Metaelmélet „építőkockái” (3)
9. Understanding is limited or unfeasible – looking is superficial, or limited, even impossible. 10. The main characteristic of metatheory’s method is the usage and construction of a joint, complementary system of cognition methods, in which parts mutually control each other. (meta-supramethodology) A metaelmélet tehát a megismerés minden lehetőségét (és eszközét) alkalmazza és a különféle megismerési utak (alternatívák) minden elméleti eredményét ötvözi

23 Globális jövő modellek
A földi civilizáció és kultúra előtt jelenleg három világmodell programot neveznek meg: 1. Kapitalizmus; 2. Újkapitalizmus; 3. Poszt-kapitalizmus (és ami utána jön); Az utóbbi évtizedekben létrejött kapitalizmus a pénzpiac központú, manipulált kapitalizmus, amelyet a piac (a láthatatlan kéz) képtelen volt szabályozni és kontrollálni Az újkapitalizmus programja nem más, mint a korrigált kapitalizmus; a korrigálást a látható kéztől (az államtól) várják, noha a mai (funkcionális) kapitalista állam szintén képtelen szabályozni és kontrollálni A kapitalizmus és újkapitalizmus egyaránt a közelmúlt világ-modellje, amely elutasítja a társadalmi, az ökológiai, a tudásbeli, az erkölcsi, a kollektív tudatbeli és szakrális koordinációt is Az emberiség megmaradását csak valamelyik poszt-kapitalista modell, vagy modell-kombináció érheti el, amelynek feltétele az emberiség kollektív tudatának emelése

24 Európa fontosabb jövő-forgatókönyvei (három kapitalista-újkapitalista + négy poszt-kapitalista modell) A jövő-modellek tényleges és/vagy szimbolikus A jövő-alternatívák tartalma A jövő-alternatívák jellemzése (1) - Modernizáció rendszer-szerű szupraválsága, - Csőd gondnokság, - Régi világrend bukása, - Negyed- és fél-diktatúrák kialakulásának veszélye - A 21. század első fele elsősorban csődök sorozata, ez komplex reménytelenség alternatíva, - az Európai Unió csődgond, a legnagyobb veszélyek elhárítására koncentrál, - tragikus negatív forgatókönyv is megvalósulhatnak: társadalmi lázadások és világ-polgárháborúk - folyamatos, egymást erősítő csődök, klímaválság, gazdasági krízis, stb. - a klímakrízis megoldhatatlan, - a modernizáció és poszt-modernizáció elvei és intézményei csak részben kezelik a válságokat - a csődből valamilyen diktatúra-modell kialakulása is lehet (2) - Javított kapitalizmus folyamatos válságokkal, - Szabályozott cowboy kapitalizmus, - Újraalkotott kapitalizmus, - Korrigált liberális világrend, - Stb. - Marad a pénzpiac központú kapitalizmus, legfeljebb szabályozottabb, ellenőrzöttebb lesz, de a jóléti állam nem rekonstruálható, - nő a szociális egyensúlytalanság, - az Európai Unió nem konföderáció - az önkorrigáló, de alapjaiban nem változó világrend - részben államosított kapitalizmus - regulált kapitalizmus - globális és kontinentálisan ellenőrzött pénzpiacok - javított demokrácia

25 Európa fontosabb jövő-forgatókönyvei
(3) - Tudásközpontú világmodell, - Globális tudásvezérelt gazdaság, társadalom - Intellektuális kapitalizmus, - Stb. - poszt-információs kapitalizmus, a pénz helyett zömében a tudás az uralkodó csereeszköz, - a tudás-szegénység felszámolása, - előtérben a tudás-integráló, innováló és hasznosító Európai Unió - tudás-kapitalizmus, vagy tudás-”poszt”kapitalizmus, - a globális tudásgazdaság csökkenti a kontinensek közötti (és belüli) egyenlőtlenségeket - kreatív és innovatív intellektuális tőke központú (poszt)kapitalizmus (4) - Poszt-kapitalizmus, új gazdasági világrend, - Poszt-piaci (és nem csak tőke-alapú) gazdaság, - Fenntartható gazdaság, társadalom kora - a posztkapitalizmus lényege: tőke utáni, poszt-piaci korszak, - már nem növekedés-központú paradigma, - Európa nem elsősorban politikai vagy gazdasági, hanem érték- és életminőség integráció - nem a profit a lényeg, hanem a mindenki egyformán jól jár alapú érdek és érték egyeztetés - részvételi állam, elektronikus és/vagy részvételi demokrácia - középpontban a fenntartható világ és fejlődés lehetővé tétele, a klíma krízis kezelése

26 Europe’s Main Future Scenarios (3)
(5) - Locality-centred globalisation, - Society-centred state of the world, - The era of direct and/or indirect democracy - Etc. - the old world order will fall into pieces and a dynamic local network will emerge; - the renaissance of the local world, the system of local „republics”, - new types of nation states, locality-based alliances, - not profit or competition oriented but setting the aim of being self-caring - self-sufficient, self-developing small communities - introduction of a local economy and a local currency that are of the same rank as the global economy - economy and politics will be in the service of the society, - participatory self-governance, comprehensive participatory (and electronic) democracy (6) Knowledge- and collective consciousness-centred world order, Consciousness-centred state and society, Culture-driven universal era, Etc. the individual will be led not by money, power or prestige but a higher level knowledge and consciousness, societies will be driven not by greed or the desire to rule but the qualities of collective consciousness, - consciousness development in the focus, - successful mitigation of poverty and defencelessness, - successful protection and reconstruction of nature and the environment, - the high quality culture is the manifestation of high states of knowledge and consciousness - the new „world order” will completely progress beyond even post-capitalism

27 Europe’s Main Future Scenarios (4)
(7) - Value- and/or morality-centred world order - Value-, religion and faith-oriented state of the world, - Global religious peace, - Post-secular state of the world, - Etc. If man is not only a physical, mental and social but also a spiritual being… it will create a world inside and outside which is value-, morality- and religion- (or spirituality-) based consciousness-centred state and democracy sacral democracy - not money, not knowledge but – together with consciousness – the values of ethics, religion (etc.) will keep together and rule the world (the economy, as well as society) - in the focus are religions, faiths and spiritual experiences that continue a dialogue with one another - a morality and faith based „world order” is born

28 Unity of Continents and Cultures
The era is over in which the power centres of the developed north export the future model to all continents The ruling capitalist – new capitalist world model (global manipulated – market economy, unipolar or multipolar world order, liberal – party-based – quasi democracy, etc.) cannot be maintained for long It is no longer tolerable that the world’s society has dramatically fallen into two: the rich (who possess the integrated goods) and the poor (who have hardly any of the integrated goods) (20-80 %) Our planet’s new world order will offer each continent the choice of an individual future way, while all continents (and all states) are responsible for unity Preconditions and guarantees of the „possible future” are the equality-based living together and unity of continents, cultures and religions

29 A világkonferencia céljai
Ismét közelebb jutunk az Egyesített Elmélet egészének és elemeinek megfogalmazásához Megszülethet az első egyesített világelmélet-világfilozófia könyv ( oldalon és legalább négy-öt világnyelven) A metaelméleti kutatások és dialógusok másik eredménye lesz, hogy a 21. század globális/nemzeti/ lokális alternatívái világosabban és tisztábban megszülethetnek Új kor jön, mi vagyunk/leszünk az új kor értő és inspiráló szószólói A világkonferencia jelentősen emelheti a svéd rendezők szellemi, s társadalmi tekintélyét Az új arcú, máz nélküli, korlátozások nélküli mentális világbéke terjedését szolgálhatjuk

30 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!
Varga, Csaba Institute for Strategic Research (ISR), Budapest, 2009


Letölteni ppt "Egyesített Elmélet (metaelmélet) rövid bemutatása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések