Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Képzési és támogatási lehetőségek a Dél- dunántúli Regionális Munkaügyi Központban Mogućnosti obrazovanja i potpore u Južno Zadunavskom regionalnom zavodu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Képzési és támogatási lehetőségek a Dél- dunántúli Regionális Munkaügyi Központban Mogućnosti obrazovanja i potpore u Južno Zadunavskom regionalnom zavodu."— Előadás másolata:

1 Képzési és támogatási lehetőségek a Dél- dunántúli Regionális Munkaügyi Központban Mogućnosti obrazovanja i potpore u Južno Zadunavskom regionalnom zavodu za zapošljavanje Dunai Ferencné főosztályvezető Támogatási és Képzési Főosztály Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Vođa glavnog odjela Glavni odjel za potpore i obrazovanje Južno Zadunavski regionalni zavod za zapošljavanje

2 Támogatási lehetőségek I. Mogućnosti potpore I. 1.Munkaerő-piaci képzés támogatása 1.Potpora obrazovanja tržišta radne snage 2.Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás hátrányos helyzetű álláskereső, továbbá megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén 2.Potpora osobnom dohotku u slučaju upošljavanja ugroženih osoba na tržištu rada i osoba sa izmjenjenom radnom sposobnošću 3.A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének támogatása 3.Potpora za stručno osposobljene tražitelje zaposljenja bez radnog iskustva 4.A rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek foglalkoztatásának támogatása 4.Poptpora upošljavanja osoba sa pravom na potporu za stajanje na raspolaganje

3 Támogatási lehetőségek II. Mogućnosti potpore II. 5.A válság következtében munkahelyüket elvesztő személyek foglalkoztatásának elősegítését célzó támogatás 5.Potpora sa ciljem upošljavanja osoba, koje su ostale bez zaposlenja uslijed krize 6.A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatások 6.Potpore sa ciljem smanjenja tereta vezanih za odlazak na posao 7.Munkahelymegőrzés támogatása 7.Potpore za očuvanje radnih mjesta

4 Támogatási lehetőségek III. Mogućnosti potpore III. 8.A létszámleépítések megelőzése érdekében részmunkaidős foglalkoztatás támogatása 8.Potpora rada sa skraćenim radnim vremenom u interesu spriječavanja smanjenja broja zaposlenih 9.Közhasznú munkavégzés támogatása 9.Potpora javnih radova 10.Munkaerő-piaci programok támogatása 10.Potpora programa na tržištu radne snage 11.Egyéb támogatások 11.Ostale potpore

5 A Munkaerő-piaci képzés támogatása Potpora obrazovanja na tržištu radne snage Támogatás célja: Az álláskeresők munkába helyezésének és a munkaviszonyban állók munkahely megtartásának elősegítése Cilj potpore: podržavanje pronalaženja radnih mjesta nezaposlenim i održavanje radnih mjesta zaposlenih Támogatás alanyai: Tkome je namijenjena potpora: Álláskeresők Nezaposlenima (tražiteljima zaposlenja) Munkanélküliséggel fenyegetett munkaviszonyban állók Zaposlenima, kojima prijeti nezaposlenost Képzési támogatásként Kao potrpora za obrazovanje Keresetpótló juttatás vagy kereset-kiegészítés Dodatak na dohodak, odnosno dopuna dohotka Képzéssel kapcsolatos költségtérítés adható Može se dati nadoknada troškova vezanih za obrazovanje Költségtérítés formái: Oblici nadoknade troškova –Képzési költség és vizsgadíj –Troškovi obrazovanja i ispita –Helyközi utazás –Međumjesni prijevoz –Élelmezés –Prehrana –Szállás költsége –Troškovi prenoćišta

6 Támogatás célja: Az álláskeresők munkába helyezése Cilj potpore: upošljavanje nezaposlenih osoba Támogatás alanya: Tkome je namijenjena potpora Az a munkaadó, aki vállalja hátrányos helyzetű, illetve megváltozott munkaképességű személy munkaviszony keretében történő foglalkoztatását valamint vállalja, hogy a támogatással érintett személy felvétele az érintett vállalkozás munkavállalói létszámának nettó növekedését eredményezi az előző 12 hónap átlagához viszonyítva. Onom poslodavcu, koji prihvata upošljavanje ugrožene osobe na tržištu rada ili osobe sa izmjenjenom radnom sposobnošću u okviru radnog odnosa, odnosno prihvata, da se upošljavanjem osobe, kojoj pripada potpora, rezlutira povećanje broj neto uposlenih u odnosu na prosjek od prethodnih 12 mjeseci A támogatás mértéke: Iznos potpore: Hátrányos helyzetű álláskereső munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a támogatás a munkabér és járulékai legfeljebb 50%-ának megfelelő összeg, U slučaju upošljavanje ugroženih nezaposlenih osoba na tržištu rada do 50% od iznosa osobnoh dohotka i pripadajućih doprinosa Megváltozott munkaképességű személy munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a munkabér és járulékai legfeljebb 60%-ának megfelelő összeg U slučaju upošljavanje nezaposlene osobe sa izmjenjenom radnom sposobnošću do 60% od iznosa osobnoh dohotka i pripadajućih doprin A támogatás időtartama: Legfeljebb 6 hónap. Vrijeme davanja potpore: najviše 6 mjeseci Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás hátrányos helyzetű álláskereső, továbbá megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén Potpora preko osobnog dohotka u slučaju upošljavanja ugroženih osoba na tržištu rada i osoba sa izmjenjenom radnom sposobnošću

7 A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat- szerzésének támogatása Potpora nezaposlenim osobama bez radnog iskustva sa stručnim obrazovanjem za sticanje radnog iskustva A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat- szerzésének támogatása Potpora nezaposlenim osobama bez radnog iskustva sa stručnim obrazovanjem za sticanje radnog iskustva A támogatás célja: Cilj potpore: Upošljavanje nezaposlenih osoba bez radnog iskustva sa stručnim obrazovanjem na radnim mjestima za sticanje radnog iskustva A támogatás alanya: Tkome je namijenjena potpora A t á mogat á s annak a munkaad ó nak á llap í that ó meg, aki/amely v á llalja a p á lyakezdő á ll á skereső munkaviszony keret é ben t ö rt é nő foglalkoztat á s á t napi legal á bb 4 ó r á s munkaidőben. Potpora se može dodijeliti onome poslodavcu, koji prihvata upošljavanje nezaposlenih osoba bez radnog iskustva u okviru radnog odnosa u radnom vremenu od najmanje 4 sata dnevno T á mogat á s olyan p á lyakezdő á ll á skereső munkatapasztalat-szerz é s é hez ny ú jthat ó, aki az á ll á skeresők é nt t ö rt é nő nyilv á ntart á sba v é tel é től sz á m í tott legal á bb 90 napig a munka ü gyi k ö zponttal egy ü ttműk ö d ö tt. Potpora se može dodijeliti za takvo sticanje radnog iskustva nezaposlenih osoba bez radnog iskustva, koji su surađivali sa centrom za zapošljevanje najmanje tijekom 90 dan od uzimanja u evidenciju nezaposlenih A támogatás mértéke: Iznos potpore: A pályakezdő foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő bérköltség 75%-a, 75% troškova osobnih dohodaka u vezi upošljavanja osoba bez radnog iskustva Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa program keretében foglalkoztatni kívánt szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskereső foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő bérköltség 90%-a. 90% troškova osobnih dohodaka u vezi upošljavanja nezaposlenih osoba bez radnog iskustva u okviru programa Pečuh 2010 Europska prestonica kulture A támogatás időtartama: A támogatást a foglalkoztatás időtartamára, de legfeljebb 365 napra lehet megállapítani. Vrijeme davanja potpore: može se dodijeliti za vrijeme trajanja upošljavanja, ali najviše za 365 dana

8 Támogatás célja: A rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek munkavállalásának elősegítése Cilj potpore: podržavanje stupanje u radni odnos osoba sa pravom na potporu za stajanje na raspolaganje Támogatás alanya: Tkome je namijenjena potpora Az a munkaadó, aki vállalja rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy munkaviszony keretében, teljes munkaidőben történő foglalkoztatását valamint vállalja, hogy a támogatással érintett személy felvétele az érintett vállalkozás munkavállalói létszámának nettó növekedését eredményezi az előző 12 hónap átlagához viszonyítva. Onom poslodavcu, koji prihvata upošljavanje osobe sa pravom na potporu za stajanje na raspolaganju u okviru radnog odnosa u punom radnom vremenu, odnosno prihvata, da se upošljavanjem osobe, kojoj pripada potpora, rezlutira povećanje broj neto uposlenih u odnosu na prosjek od prethodnih 12 mjeseci A támogatás mértéke: Iznos potpore: A foglalkoztatáshoz legfeljebb a támogatás megállapításakor hatályos rendelkezésre állási támogatás összegének megfelelő mértékű támogatás nyújtható Može se dodijeliti potpora najviše u iznosu potpore za stajanje na raspolaganju koja na snazi u vrijeme utvrđivanja toga iznosa A támogatás időtartama: Legfeljebb egy év. Vrijeme davanja potpore: najviše jedna godina rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek foglalkoztatásának támogatása Potpora osoba sa pravom na potporu za stajanje na raspolaganje A rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek foglalkoztatásának támogatása Potpora osoba sa pravom na potporu za stajanje na raspolaganje

9 A támogatás célja: Cilj potpore: A gazdasági válság következtében álláskeresővé vált, és álláskeresési járadékban részesülő munkavállalók munkához juttatása Upošljavanje osoba, koje su postale nezaposlene uslijed gospodarske krize i dobijaju naknadu za nezaposlene A támogatás alanyai: Tkome je namijenjena potpora A támogatás annak a munkaadónak állapítható meg, aki/amely vállalja az álláskeresési járadékban részesülő személy munkaviszony keretében teljes munkaidőben történő foglalkoztatását. Potpora se može dodijeliti onome poslodvacu, koji koji prihvata upošljavanje osobe sa pravom na naknadu za nezaposlene u okviru radnog odnosa u punom radnom vremenu A t á mogat á s m é rt é ke a k ö telező legkisebb munkab é r é s j á rul é kainak 60 sz á zal é ka Iznos potpore: 60% od propisanog minimalnog dohotka sa doprinosima A t á mogat á s időtartama: A t á mogat á s az á ll á skeres é si j á rad é k foly ó s í t á si idej é ből m é g h á tralevő időtartammal megegyező időtartamra á llap í that ó meg. (minimum 180 nap) Vrijeme davanja potpore: potpora se može utvrditi za vrijeme preostalo do kraja roka za dojeljivanj naknade za nezaposlene (najmanje 180 dana) A válság következtében munkahelyüket elvesztő személyek foglalkoztatásának elősegítését célzó támogatás Potpora sa ciljem upošljavanja osoba, koje su ostale bez zaposlenja uslijed krize

10 A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatások Helyközi utazás támogatása Potpore sa ciljem smanjenja tereta vezanih za odlazak na posao Potrpora međumesnog prijevoza A támogatás célja: A munkába járás terheinek csökkentése. Cilj potpore: smanjenje tereta odlaska na posao A támogatás alanya: Tkome je namijenjena potpora: Helyközi utazás támogatást igényelhet a munkaadó, ha olyan személy foglalkoztatását vállalja, aki legalább hat hónapja – pályakezdő, valamint megváltozott munkaképességű személy esetében legalább három hónapja – a regionális munkaügyi központ illetékes kirendeltsége által nyilvántartott álláskereső. Potporu za međumesni prijevoz može tražiti poslodavac, ako prihvata upošljavanje takve osobe, koja tijekom najmanje šest mjeseci – u slučaju početnika osobe saizmjenjenom radnom sposobnošću najmanje tijekom tri mjeseca – re registriran kao nezaposlen kod nadležne filijale regionalnog centra za zapošljavanje A támogatás mértéke: Iznos potpore: 1.A bérlet árának 86%-a, legfeljebb 2010. évben havi 30.000,- Ft 2.86% od cijene mjesečne karte, u godini 2010. najviše 30.000 Ft 3.9,- Ft-os kilométerenkénti adómentes autó-költségtérítés 4.Neoporezovana naknada za korišćenje osobnog vozila u iznosu od 9 Ft/km 5.Támogatható a munkavállaló is az őt terhelő utazási költség megtérítésével 6.Potpora se može dodijeliti i uposlenom pokrivanjem njegovih troškova A támogatás időtartama: Legfeljebb egy év Vrijeme davanja potpore: najviše jedna godina

11 Támogatás célja: A munkavállalók munkába járásának segítése Cilj potpore: podrška uposlenima za odlazak na posao Támogatás alanya: Tkome je namijenjena potpora: Támogatást igényelhet az a munkaadó, aki a munkavállalóinak lakóhelyük (tartózkodási helyük) és a munkahelyük között történő oda- visszautazását csoportos személyszállítás útján oldja meg. Potporu može zatražiti poslodavac, koji prijevoz uposlenih od mjesta stanovanja (boravka) do radnog mjesta i nzada rješava organiziranim osobnim prijevozom A támogatás mértéke: Iznos potpore A csoportos személyszállításban érintett munkavállalók lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) a munkahelyéig tartó útvonalra vonatkozó autóbuszbérletek árának a munkaadót terhelő részéig terjedhet. Može iznositi najviše do dijela cijene mjesečne autobusne karte na relaciji od mjesta stanovanja (boravka) uposlenih do radnog mjesta, koji tereti poslodavca A támogatás időtartama: Legfeljebb egy év Vrijeme davanja potpore: najviše jedna godina A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatások Csoportos személyszállítás támogatása Potpore sa ciljem smanjenja tereta vezanih za odlazak na posao Potpora za organizirani prijevoz

12 Munkahelymegőrzés támogatása Potpora za očuvanje radnih mjesta Támogatás célja: A meglévő munkahelyek megőrzése Cilj potpore: Očuvanje postojećih radnih mjesta Támogatás alanya: Tkome je namijenjena potpora: Az a munkaadó, aki működésével összefüggő okból a munkavállalók munkaviszonyát rendes felmondással kívánja megszüntetni és a támogatás megállapításával vállalja az átlagos statisztikai állományi létszámának megtartását. Onim poslodavcima, koji iz razloga vezanih za njegovo poslovanje želi redovnim otkazom prekinuti radni odnos svojim uposlenima, a utvrđivanjem potpore prihvata održanje prosječnog statističkog broja zaposlenih Támogatás mértéke: A felmondással érintett munkavállaló munkabére és járulékai együttes összegének 50 %-a Iznos potpore: u visini od 50% osobnog dohotka i prpadajućih doprinosa za zaposlene na koje se odnosi otkaz Támogatás időtartama: 6 hónap Vrijeme davanja potpore: 6 mjeseci

13 A létszámleépítések megelőzése érdekében részmunkaidős foglalkoztatás támogatása Potpora upošljavanja sa skraćenim radnim vremenom u interesu psriječavanja smanjenja broja zaposlenih Támogatás célja: Cilj potpore: A munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében a teljes munkaidőben, munkaviszonyban álló dolgozók részmunkaidőben történő foglalkoztatásának elősegítése Podržavanje upošljavanja u skraćenom radnom vremenu radnika zaposlenih sa punim radnim vremenom u interesu spriječavanja smanjenja broja zaposlenih Támogatás alanyai: Tkome je namijenjena potpora: A támogatás annak a munkaadónak állapítható meg, aki a vele teljes munkaidőben, munkaviszonyban álló munkavállalót legalább a teljes munkaidő felét elérő részmunkaidőben foglalkoztatja (tovább), a létszám csökkentésének elkerülése érdekében. Potpora se može dodijeliti onome poslodavcu, koji svog zaposlenog u radnom odnosu sa punim radnim vremenom zaposli ( i dalje) u skraćenom radnom vremenu, najmanje u pola radnog vremena, u interesu izbjegavanja smanjenja broja zaposlenih Támogatás mértéke: Iznos potpore: A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalónak a kieső munkaidejére járó személyi alapbérnek 80%-ig, valamint annak járulékáig terjed. Do 80% od iznosa gubitka zarade uposlenog u skraćenom radnom vremenu u usporedbi sa zaradom u punom radnom vremenu, skupa sa doprinosima Támogatás időtartama: Legfeljebb 365 nap. Vrijeme davanja potpore: naviše 365 dana

14 Közhasznú munkavégzés támogatása Potpora za javne radove Támogatás célja: A hátrányos helyzetű álláskeresők munkába helyezése Cilj potpore: upošljavanje hendikepiranih nezaposlenih Támogatás alanyai: Tkome je namijenjena potpora: Települési önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok Lokalne samouprave, manjinske samouprave Többcélú kistérségi társulások Višeciljna malopodručna udruženja Közfeladatot ellátó intézmények és szervezetek (így különösen óvodák, iskolák, könyvtárak, múzeumok, kórházak, egészségügyi intézmények) Ustanove i institucije od javnog interesa (prije svega vrtići, škole, knjižnice, bolnice, zdravstvene ustanove) Civil szervezetek (alapítványok, egyesületek) Civilne organizacije (zaklade, udruge) Non-profit gazdasági társaságok, ha a munkaügyi központ által kiközvetített munkanélküli foglalkoztatására nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében kerül sor. Neporfitna trgovačka društva, ukoliko se nezaposleni poslani iz centra za zapošljevanje ne upošljavaju u okviru poslovne gospodarstvene djelatnosti Támogatás mértéke: A foglalkoztatásból eredő közvetlen költségek 70 %-a Iznos potpore: 70% od izravnih troškova vezanih za zapošljavanje Támogatás időtartama: 1 év Vrijeme davanja potpore: jedna godina

15 Munkaerő-piaci programok támogatása Potpore programa tržišta radne snage Támogatás célja: A hátrányos helyzetű álláskeresők tartós munkába helyezésének elősegítése Cilj potpore: podržavanje trajnog zapošljavanja nezaposlenih ugroženih osoba na tržištu rada Támogatás alanya: Az a munkaadó, aki a célcsoportba tartozó álláskeresők foglalkoztatását vállalja Tkome je namijenjena potpora: Onome poslodavcu, koji prihvata zapošljevanje nezaposlenih iz ciljne skupine Támogatás formái, mértéke: Oblici i iznos potpore: Munkaerő-piaci programok esetében az álláskeresők részére nyújtott különböző támogatások együttesen a program teljes időtartama alatt nyújthatóak U slučaju programa tržišta radne snage razne potpore date nezaposlenim se mogu pružati skupno, tijekom cijelog roka trajanja programa Támogatás időtartama: Maximum 3 év. Vrijeme davanja potpore: najviše 3 godine

16 Egyéb támogatások I. Ostale potpore I. Pályázati eljárás keretében nyújtható támogatások: Potpore koje se mogu dodijeliti u okviru postupaka natječaja MPA FA Központi alaprészből Iz centralne osnove MPA FA Munkahelyteremtő beruházások támogatása Potpore za investicije za otvaranje radnih mjesta Információ-technológiai tevékenységek munkahelyteremő beruházásainak támogatása Potpore za invsticije za otvaranje novih radnih mjesta u djelatnostima informacijske tehnologije Távmunka támogatása Potpora rada sa daljine Közmunka támogatása Potpora javnih radova MPA FA Decentralizált alaprészből: Iz decentralizirane osnove MPA FA Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása Potpora prelaska nezaposlenih u poduzetnike Munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása Potpora usluga tržišta rada

17 Egyéb támogatások II. Ostale potpore II. Bérgarancia alapból nyújtható támogatások: Potpore pružane iz garancijskog fonda dohodaka Támogatás célja: Cilj potpore: A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek munkavállalókkal szemben fennálló bértartozásának megelőlegezése Spriječavanje duga dohotka prema zaposlenim u trgovačkim društvima u likvidaciji Támogatás alanya: A támogatást a felszámoló szervezet igényelheti Tkome je namijenjena potpora: organizacija za likvidaciju može tražiti potporu Támogatás mértéke: Iznos potpore A tárgyévet megelőző második év nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének ötszöröse, 2010 évben 994.500.-Ft/fő. Peterostruka vrijednost mjesečnog bruto prosječnog prihoda nacionalnog gospodarstva u godini dvije godine prije predmetne u godini 2010. to je 994.500 Ft po osobi Támogatás formája: Visszatérítendő Oblik potpore: povratna

18 MPA FA decentralizált keretének alakulása támogatási formánként (e Ft)

19

20

21

22 Köszönöm megtisztelő figyelmüket ! Zahvaljujem se na pozornosti!


Letölteni ppt "Képzési és támogatási lehetőségek a Dél- dunántúli Regionális Munkaügyi Központban Mogućnosti obrazovanja i potpore u Južno Zadunavskom regionalnom zavodu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések